ПЕРЕДМОВА

Передмова до першого видання

У сучасному мінливому житті фахівець з економіки, який прагне успіху у своїй діяльності, повинен постійно вчитися, поглиблювати свої знання. Зага-

льновідомо, що справжні, стійкі знання є результатом самостійної роботи.

Пропонований навчальний посібник „Мікроекономіка. Практикум“ як раз і допоможе набути досвіду самостійного здобуття знань.

Цей практикум супроводжує створений авторами навчальний посібник з

„Мікроекономіки“. Він дозволяє поєднати самостійну роботу студента з ро- ботою на лекціях та семінарських заняттях, тобто задовольняє вимогам ком- плексного засвоєння курсу та оволодіння навиками прийняття оптимальних рішень в конкретних ситуаціях. Практикум дає змогу синтезувати теоретичні знання з практичними навичками, отже, сприяє поглибленому вивченню ма- теріалу курсу в цілому.

Кожен розділ посібника складається з інформативної частини та контро- льних завдань. Інформативна частина представляє собою скорочений виклад матеріалу навчального посібника „Мікроекономіка“, сконцентрований у ба- зових категоріях та поняттях. Базовий рівень дозволяє чітко представити ло- гічну структуру всього курсу. Його можна вважати „путівником“ по задачах і тестах, „універсальною шпаргалкою“ для підготовки студентів до іспиту.

Контрольні завдання для закріплення пройденого матеріалу складаються з тестів, задач та графоаналітичних вправ. Виконання контрольних завдань до- поможе підвищити ступінь опанування матеріалу розділу. Правильність са- мостійного виконання контрольних завдань ви можете перевірити за відпові- дями та розв’язками, наведеними в кінці посібника.

Контрольні завдання відрізняються за рівнем складності. До них включені типові вправи, а також завдання підвищеної складності (позначені зірочка- ми). Автори включили до посібника розроблені ними у 50 варіантах розраху- нково-графічні роботи „Моделювання поведінки споживача“ та „Моделю- вання поведінки фірми“, які застосовуються як завдання для самостійної ро- боти студентів денної форми навчання та як завдання для контрольних робіт студентів заочної форми навчання. До практикуму також увійшли завдання, що розроблялися нами для різних, в тому числі і заключного, етапів Всеукра- їнських учнівських олімпіад з економіки.

Матеріали посібника були апробовані авторами під час викладання курсу мікроекономіки в Національному університеті водного господарства та при- родокористування, тренінгів зі студентами та учнями Рівненського міського економіко-правового ліцею з підготовки до участі у Всеукраїнських олімпіа- дах з економіки, в яких наші студенти та учні ліцею традиційно показували високі результати, займали призові місця. Окремі матеріали посібника були апробовані на семінарах “Training of Trainers” National Council on Economic Education (США) 2002-2003 рр.


 

Ми висловлюємо подяку рецензентам – доктору економічних наук, про- фесору кафедри економічної теорії Київського національного університету ім. Т.Шевченка З.С. Варналію; професору, завідувачу кафедри економічної теорії Львівського національного університету ім. І.Франка З.Г. Ватаманю- ку та доктору економічних наук, професору Національного університету во- дного господарства та природокористування В.Я. Гуменюку за зауваження, поради та підтримку. Ми також висловлюємо щиру вдячність директору Рівненського економіко-правового ліцею С.П. Алексєєвич та викладачу еко- номіки Б.Я. Харіву за участь у створенні та апробації цього посібника, О.В. Кухару за розробку дизайну посібника, Б. Басалкевичу та О. Комаревичу за виконання графічних ілюстрацій до нього.

Автори сподіваються, що даний посібник допоможе студентам оволодіти основами мікроекономічного аналізу.

Запрошуємо в раціональний світ „економічної людини“! Бажаємо успіхів!

2004 р.

Передмова до другого видання

У другому виданні автори, змінивши логічну структуру навчального посіб-

ника „Мікроекономіка“, внесли відповідні зміни і у даний практикум. У до- слідженні поведінки конкурентної фірми чітко виділені два блоки аналізу – короткостроковий і довгостроковий періоди, починаючи від виробничої фун-

кції і формування витрат виробництва і закінчуючи виходом фірми на ринок

та прийняттям рішення про оптимізацію обсягів випуску продукції. Блок ефективності досконало конкурентної ринкової системи тепер логічно завер-

шує аналіз ринку досконалої конкуренції як ідеальної структури. Це дозволяє

надалі більш чітко проаналізувати поступове нарощування дефектів в реаль-

них ринкових структурах в процесі їх еволюції від конкуренції до монополії.

Розділ, присвячений поведінці олігополії, розміщено після монополії, оскіль- ки олігополія характеризує поведінку великого бізнесу, який займає панівне положення в сучасній змішаній економічній системі, а монополістична кон-

куренція відноситься до характеристики поведінки дрібних фірм.

Нова побудова посібників дозволила краще з методичної точки зору узго-

дити виклад теоретичного матеріалу з самостійною індивідуальною роботою студентів  –  розрахунково-графічними  роботами  „Моделювання  поведінки

конкурентної фірми“ та „Моделювання поведінки монополії“, проводити по-

точний контроль знань студентів за цілісними модулями. Завдання практи-

куму  увійшли  до  завдань  поточних  і  підсумкових  модульних  робіт  у

КМСОНП.

Крім того, у новому виданні усунуто деякі редакційні огріхи, а також вра-

ховані зауваження рецензентів та користувачів посібника.

2007 р.