КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Визначте єдино правильну відповідь

1.         Ставка заробітної плати:

а) є основним чинником тривалості робочого часу працівника; б) відображає вартість втрачених можливостей для працівника; в) визначає вибір працівника між працею та дозвіллям;

г) всі відповіді правильні.

2.         Підвищення заробітної плати може призвести до скорочення обсягу пропонування праці з боку робітника:

а) якщо ефект заміни дозвілля працею перевищує ефект доходу;

б) якщо ефект доходу перевищує ефект заміни;

в) якщо діє лише ефект заміни, а ефект доходу відсутній;

г) така ситуація неможлива за жодних умов.

3.         З підвищенням ставки заробітної плати робітник, який прагне мак-

симізувати корисність часу:

а) буде працювати більше;

б) буде працювати менше;

в) може працювати більше або менше, залежно від його уподобань від-

носно часу праці та часу дозвілля;

г) буде працювати стільки ж часу, як і раніше.

4.         На  відрізку  кривої  індивідуального  пропонування  праці,  що  має від’ємний нахил, переважає:

а) ефект обсягу випуску;      б) ефект масштабу;

в) ефект доходу;        г) ефект заміни.

5.         Ефект заміни в результаті підвищення ставки заробітної плати при виборі між доходом і часом дозвілля полягає у тому, що:

а) робітник прагне підвищення грошового доходу при скороченні часу дозвілля внаслідок зростання альтернативної вартості дозвілля;

б) робітник прагне збільшення часу дозвілля у відповідь на підвищення

грошового еквіваленту часу, що розподіляється між працею та дозвіллям;

в) робітник може не змінювати розподілу бюджету часу;

г)  робітник віддає перевагу зменшенню грошового доходу заради збі-

льшення дозвілля.


 

6.         Досконало конкурентний ринок праці характеризується:

а) мобільністю робочої сили;

б) значним числом продавців і покупців праці, не здатних за будь-яких обставин вплинути на її ринкову ціну;

в) типовою висхідною кривою пропонування праці для фірми;

г) правильні відповіді а) і б).

7.         Пропонування праці для фірми – покупця на конкурентному ринку праці:

а) є абсолютно еластичним;

б) є горизонтальною прямою на рівні рівноважної ставки зарплати;

в) співпадає з кривими середніх та граничних видатків фірми на працю;

г) всі відповіді правильні.

8.         Крива ринкового пропонування на конкурентному ринку праці є:

а) висхідною з додатним нахилом, оскільки з підвищенням ставки зарпла-

ти ефект заміни дозвілля працею зазвичай переважає ефект доходу;

б) висхідною з додатним нахилом, оскільки ефект доходу з підвищенням ставки зарплати зазвичай переважає ефект заміни дозвілля працею;

в) висхідною з від’ємним нахилом, оскільки ефект заміни з підвищенням ставки зарплати зазвичай переважає ефект доходу;

г) горизонтальною прямою на рівні рівноважної ставки зарплати.

9.         Стан  рівноваги  на  конкурентному  ринку  праці  характеризується тим, що:

а) зарплата робітників дорівнює цінності граничного продукту праці;

б) рівноважна ставка зарплати дорівнює граничній продуктивності останнього з найнятих робітників;

в) рівноважний обсяг праці визначає рівність граничної продуктивності та ставки заробітної плати;

г) всі відповіді правильні.

10.  Вигода фірми від найму робітників на конкурентному ринку праці:

а) є прибутком фірми від підвищеної продуктивності праці всіх найнятих робітників, крім останнього;

б) утворюється як різниця між сумою граничних доходностей всіх най-

нятих робітників за мінусом видатків на заробітну плату;

в) утворює її неявні витрати і є її нормальним прибутком;

г) всі відповіді правильні.


 

11.  Вигода найманих робітників від конкурентного ринку праці:

а) утворюється як різниця між рівноважною і мінімальною ставкою зар-

плати, за якою певне число робітників погоджувалось би найматись;

б) утворюється як різниця між сумою граничних доходностей всіх най-

нятих робітників за мінусом видатків на заробітну плату;

в) відповідає величині економічної ренти;

г) правильні відповіді а) і в).

12.  Економічна рента, що виникає на конкурентному ринку праці:

а) є різницею між рівноважною ставкою зарплати і мінімальними видат-

ками фірми, які могли б забезпечити найом робітників;

б) залежить від еластичності пропонування праці;

в) дістається власникам робочої сили;

г) всі  відповіді правильні.

13.  Економічна рента для конкурентної фірми:

а) це різниця між сумою, яку фірма готова заплатити за рідкісний виробни-

чий ресурс, та мінімальною сумою, необхідною для придбання ресурсу;

б) у короткостроковому періоді разом з економічним прибутком є скла-

довою виробничого надлишку фірми;

в) у довгостроковому періоді дорівнює виробничому надлишку;

г) всі відповіді правильні.

14.  На конкурентному ринку праці фірма–монополіст на ринку готової продукції за однакової ставки заробітної плати буде:

а)  наймати більше робітників, ніж конкурентна фірма;

б) наймати менше робітників, ніж конкурентна фірма;

в) наймати однакову з конкурентною фірмою кількість робітників;

г) може наймати як більшу, так і меншу кількість робітників.

15.  Фірма–монополіст на ринку готової продукції досягає стану  рівно-

ваги на конкурентному ринку праці. Це означає, що:

а) гранична доходність праці дорівнює граничним видаткам фірми на неї; б) гранична доходність праці менша, ніж цінність граничного продукту; в) має місце неефективне використання ресурсу;

г) всі  відповіді правильні.


 

16.  Монопсонічний ринок праці характеризується тим, що:

а) крива граничних видатків фірми на працю проходить нижче кривої пропонування;

б) крива пропонування праці співпадає з кривою граничних видатків на працю;

в)  крива граничних видатків фірми на працю проходить вище кривої пропонування;

г) можливі всі перераховані випадки.

17.  За інших рівних умов рівноважна ставка заробітної плати на моно-

псонічному ринку праці:

а) встановлюється на рівні MRPL=MEL;

б) вища, ніж на конкурентному ринку праці;

в) нижча, ніж на конкурентному ринку праці;

г) встановлюється на рівні конкурентної ставки заробітної плати.

18.  У стані рівноваги на монопсонічному ринку праці граничні видатки фірми:

а) перевищують ставку зарплати;      б)  дорівнюють ставці зарплати;

в) менші за ставку зарплати;            г)  можливі будь-які співвідношення.

19.  Порівняно  з  конкурентним  ринком  фірма-монопсоніст  на  ринку праці за інших рівних умов буде платити:

а) вищу ставку заробітної плати і наймати менше робітників;

б) меншу ставку заробітної плати і наймати більше робітників;

в) меншу ставку заробітної плати і наймати менше робітників;

г) меншу ставку заробітної плати і наймати ту саму кількість робітників.

20.  Якщо фірма є монопсоністом на ринку праці, то встановлювані нею ставки заробітної плати будуть:

а) перевищувати граничні видатки найму додаткової одиниці праці; б) меншими, ніж граничні видатки найму додаткової одиниці праці; в) рівними граничним видаткам найму додаткової одиниці праці;

г) меншими за граничні видатки найму додаткової одиниці праці, але вищими, ніж гранична доходність одиниці праці.

21.  Оптимальним способом підвищення заробітної плати членів проф-

спілки – монополіста на ринку праці є:

а) сприяння підвищенню попиту на працю;         б) загроза страйку;

в) обмеження пропонування праці;            г) обмеження імміграції.


 

22.  Профспілка на ринку праці:

а) є монополістом;

б) може максимізувати зайнятість працівників галузі, якщо встановить ставку зарплати на рівні конкурентної;

в) може підвищити заробітну плату за рахунок скорочення зайнятості;

г) всі  відповіді правильні.

23.  У  випадку  двосторонньої  монополії  рівноважна  ставка  заробітної плати скоріш за все буде дорівнювати:

а) рівноважній ставці, встановленій профспілкою;

б) рівноважній ставці, визначеній фірмою – монопсоністом;

в) рівноважній ставці досконало конкурентного ринку праці;

г) ставці, що менша за рівноважну ставку монополії, але більша за рів-

новажну ставку монопсонії.

24.  Встановлення державою мінімальної заробітної плати, яка переви-

щує рівень ринкової рівноважної, може призвести до:

а) збільшення числа зайнятих як на конкурентному, так і на монопсоні-

чному ринку праці;

б)  скорочення числа зайнятих як на конкурентному, так і на монопсоні-

чному ринку праці;

в)  скорочення числа зайнятих на конкурентному ринку праці та збіль-

шення їх числа на монопсонічному ринку праці;

г)  скорочення числа зайнятих на ринку монопосонії та збільшення їх числа на конкурентному ринку праці.

25.  Людський капітал:

а) є мірою втіленої в людині здатності приносити доход протягом життя;

б) включає природні здібності людини і набуті завдяки освіті та профе-

сійному навчанню;

в) створюється завдяки інвестиціям в освіту, охорону здоров’я, забезпе-

чення мобільності робочої сили;

г) всі відповіді правильні.

26.  Між рівнем освіти та величиною індивідуальних доходів:

а) не існує ніякого зв’язку;

б) існує прямий зв’язок;

в) існує обернений зв’язок;

г) існує прямий зв’язок, лише якщо враховується стаж роботи.


 

Завдання 2. Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження:

1.         З підвищенням ставки заробітної плати обсяг пропонування праці кожно-

го індивіда буде зростати.

2.         Коли ставки заробітної плати зростають, альтернативна вартість дозвілля також зростає.

3.         Ефект заміни дозвілля працею проявляється як скорочення часу дозвілля і зростання робочого часу за підвищення ставки заробітної плати.

4.         У стані рівноваги для конкурентної фірми заробітна плата робітників до-

рівнює цінності граничного продукту праці.

5.         Рівноважну  ставку  зарплати  на  конкурентному  ринку  праці  визначає найнижча гранична доходність останнього з найнятих робітників.

6.         Економічна рента вимірює вигоди фірми від найму робітників на конку-

рентному ринку праці.

7.         В умовах рівноваги на досконало конкурентних ринках ресурсів і готової продукції граничні видатки на ресурс рівні цінності граничного продукту

ресурсу, отже, досягається ефективність розподілу ресурсів.

8.         Заробітна плата робітників, найнятих на конкурентному ринку фірмою – монополістом на ринку готової продукції, не відрізняється від заробітної плати найнятих конкурентною фірмою, але монополіст найме меншу кі- лькість робітників.

9.         Заробітна плата робітників, найнятих монопсоністом на ринку праці, пе-

ревищує їх граничну доходність.

10.  Монопсонія на ринку праці означає, що робітники отримують ставку за-

робітної плати на рівні середніх, а не граничних видатків на ресурс.

11.  Для монопсонії граничні видатки на працю нижчі, ніж ринкова ціна праці.

12. Крива граничних видатків фірми – монопосоніста відхиляється ліворуч вгору від кривої пропонування праці та середніх видатків, тому що для найму більшої кількості робітників монопсоніст повинен підвищити ста- вку зарплати для всіх найнятих.

13.  Активні дії профспілок можуть призвести до збільшення попиту на працю.

14.  Внаслідок реалізації вимог профспілок щодо підвищення ставки заробітної плати рівень зайнятості буде тим вищий, чим більш еластичними є попит на працю та її пропонування.

15.  Ринкову владу можуть мати як продавці, так і покупці праці.

16.  Двостороння монополія – це ринкова ситуація, за якої фірма, що є єди- ним наймачем даного виду праці в регіоні,  купує її у єдиного продавця – профспілки.

17. Головною причиною диференціації ставок заробітної плати є різниця у рівнях кваліфікації та освіти працівників.


 

 

 

Задача 1.


Завдання 3. Розв’яжіть задачі

 

Фірма є досконалим конкурентом на ринку готової продукції і купує працю на конкурентному на ринку ресурсу. Її виробнича функція описується рівнянням: Q=4L. Попит на продукцію галузі має вигляд: QD = 85 – P, а функція пропонування праці: L= 0,1w – 8.

Визначте рівноважну ставку заробітної плати (грн. на тиждень) та рівноважну кі-

лькість робітників, яких найме фірма.

Задача 2.

Фірма – досконалий конкурент на ринку готової продукції і монопсоніст на ринку праці виробляє за технологією: Q =12L–2L2. Ціна одиниці готової продукції становить 5 грн. Функція пропонування праці має вигляд: L= 0,1w–2.

Визначте, яку кількість праці (тис. чол.) і за якою ставкою заробітної плати (грн.

за годину) придбає фірма, котра прагне максимізувати прибуток.

Задача 3.

Фірма, що діє на досконало конкурентному ринку готової продукції і купує працю на досконало конкурентному ринку праці, стає монополістом на ринку готової продукції. Вона виробляє продукцію за незмінною технологією: Q=2L. Ціна одиниці праці становить 8 грн./годину. Функція попиту на продукцію фірми опи- сується рівнянням: QD=12 – P.

Визначте:

1)         скільки робітників наймала фірма, коли була продавцем на конкурентному ринку готової продукції? Якими були її оптимальний обсяг випуску та ціна продукції?

2)         скільки робітників найме фірма, ставши монополістом на ринку готової про-

дукції? Якими тепер будуть її оптимальний обсяг випуску та ціна продукції?

Задача 4.

На міському ринку пасажирських перевезень мікроавтобусами попит на по- слуги водіїв-чоловіків описується рівнянням: QDЧ =2000 – 2w,  попит на послуги во- діїв-жінок: QDЖ = 1000 – w. Загальна потреба міста у водіях становить 600 чол.

Визначте:

1)         скільки водіїв-чоловіків та водіїв-жінок наймуть місцеві транспортні компанії,

якщо дискримінації в оплаті праці не існує?

2)         чи доцільно транспортним компаніям вдаватися до дискримінації за стате-

вою ознакою?

Задача 5.

Ринковий попит на працю описується рівнянням: QD=70–w; ринкове пропону- вання праці: QS=4w–30, де Q – тис. робітників, w – годинна ставка заробітної плати (грн./год.). Держава встановлює мінімальний рівень зарплати у 30 грн. за годину.

Визначте, як встановлення мінімуму заробітної плати вплине на стан ринку праці.


 

Задача 6.

Припустимо, що у деякої фірми праця є єдиним змінним фактором вироб-

ництва. Ціна одиниці продукції фірми становить 30 грн.

 

Кількість робітників

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Обсяг випуску

0

20

39

52

62

69

74

78

81

Визначте аналітично та графічно:

1)         обсяг попиту фірми на працю, якщо ринкова ставка заробітної плати становить 175 грн. на тиждень;

2)         яку максимальну кількість робітників може найняти фірма, якщо держа-

ва встановить мінімальну зарплату на рівні 100 грн. на тиждень?

3)         яким повинно бути рішення адміністрації фірми щодо звільнення робіт-

ників, якщо  під тиском профспілки фірма була змушена підвищити мі-

сячну заробітну плату з 175 грн. до 250 грн.?

Задача 7*.

Виробнича функція фірми–монополіста на ринку готової продукції описуєть- ся рівнянням: Q=5L. Попит на продукцію галузі має вигляд: QD=100–P. На місце- вому ринку праці фірма є монопсонісом. Ринкове пропонування праці опису- ється рівнянням: L=0,2w–4.

1.         Визначте оптимальний обсяг виробництва та ціну на продукцію фірми-

монополіста.

2.         Доведіть аналітично та графічно, що, діючи за правилом оптимального використання ресурсу, фірма одночасно оптимізує свій стан як на рин-

ку праці, так і на ринку готової продукції.

Задача 8.

Припустимо, що випускник ліцею завдяки одержаній комп’ютерній підготовці може піти працювати і заробляти 20 тис. грн. на рік протягом 40 років. Натомість він може вступити до університету з 5-річним терміном навчання і платою за на- вчання 2500 грн. на рік.

Визначте величину щорічної надбавки до очікуваних доходів, яка дозволить ви- пускнику окупити інвестиції в „людський капітал”, за умови, що він одержить без- процентну позику на оплату навчання.

 

 

Вправа 1.


Завдання 4. Графоаналітичні вправи

 

Поясніть наступні ситуації з точки зору особливостей індивідуального пропо-

нування на ринку праці, ефектів заміни та доходу та проілюструйте їх графічно:

1)         сантехнік Петренко під час аварійного ремонту водопроводу почув по радіо, що виграв у лотерею 500 тис. грн. Він негайно припинив роботу і помчав у лотерейну комісію, незважаючи на прорив водоводу;

2)         за останні 100 років у більшості країн світу реальна заробітна плата зро-

сла, а тривалість робочого тижня скоротилася;

3)         президент ФІФА стверджує, що астрономічні гонорари, які отримують зірки футболу, можуть призвести цей вид спорту до занепаду.


 

Вправа 2.

На графіку представлені попит на працю та її пропонування для конкурентної фірми за певних рівнів годинної ставки заробітної плати (грн.).

За даними графіка дайте відповіді на наступні запитання:

1)         скільки    робітників    найме фірма для виробництва оп- тимального обсягу продук- ції, який дозволить їй макси- мізувати прибуток?

2)         якою  є  величина  сукупного виторгу фірми від продажу оптимального обсягу проду- кції?

3)         якою  є  величина  сукупних видатків фірми на найом робітників (загальний фонд зарплати)?

4)         якою є величина додатково- го доходу фірми, створено- го найманими робітника- ми?

5)         чому дорівнює гранична до- ходність останнього із найня- тих робітників?

Вправа 3.

Розгляньте графік і дайте від-

повіді на наступні запитання:

1)         яка   модель   представлена на графіку?

2)         яку  кількість  робітників буде

наймати фірма? Яким пра- вилом вона при цьому ке- рується ?

3)         за  якою  ставкою заробітної плати (грн./год.)     фірма

найме працівників?

4)         скільки робітників було б на- йнято фірмами, якби ринок праці був досконало конку- рентним?

5)         якою   була   б   рівноважна ставка  зарплати  на  конку-

рентному ринку праці?

6)         якими є суспільні наслідки існування такої ринкової структури на ринку праці?

Якими є складові суспільних втрат?


 

Вправа 4.

Графік представляє галузевий ринок праці вчителів. За даними графіка дай-

те відповіді на наступні запитання:

1)         яким би був рівень заробі- тної плати (грн./год.) і рі- вень  зайнятості  вчителів (тис.  чол.),  якби  ринок праці був досконало кон- курентним?

2)         якою була б величина еко-

номічної ренти вчителів на досконало конкурентному ринку праці?

3)         якими  будуть  ставка  за-

робітної плати і рівень за- йнятості, якщо всіх вчителів об’єднає галузева проф- спілка?

4)         якою стане величина еко-

номічної   ренти   за   умов

монопольної влади профспілки як продавця праці?

5)         яку ставку заробітної плати встановить профспілка і яким при цьому буде рі-

вень зайнятості, якщо її метою є максимізація загальної зайнятості вчителів?

6)         яку ставку заробітної плати слід встановити профспілці, якщо вона прагне максимізувати сукупний фонд заробітної плати її членів? яким при цьому бу-

де рівень зайнятості?

Вправа 5.

Графік представляє регіона- льний ринок праці шахтарів, на якому профспілці робітників вугіль- ної промисловості протистоїть єдина шахта – наймач. Дайте від- повіді на наступні запитання:

1)         яка  модель  представлена на графіку?

2)         яким би був рівень заробітної

плати (грн./год) і рівень зайня- тості шахтарів (чол.), якби ри- нок праці був досконало кон- курентним?

3)         яку    ставку    заробітної    плати встановить  профспілка  і  якою

при цьому буде зайнятість?

4)         яку ставку заробітної плати встановить адміністрація шахти і якою при цьому буде зайнятість?

5)         від чого залежить рівень ставки заробітної плати на такому ринку? Яка ставка заробітної плати може встановитись на ньому?