КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Визначте єдино правильну відповідь

1.         Похідний характер попиту на ресурс означає, що:

а) попит фірми на ресурс залежить від попиту на готову продукцію фірми;

б) попит фірми на ресурс залежить від ціни ресурсу;

в) попит фірми на ресурс залежить від граничної продуктивності ресурсу;

г) попит фірми на ресурс залежить від граничних видатків на нього.

2.         Гранична доходність фактора виробництва – це:

а) грошовий вираз граничної продуктивності змінного фактора;

б) зміна сукупного виторгу в результаті застосування додаткової одиниці ресурсу;

в) реалізований за ринковою ціною граничний фізичний продукт, вироб-

лений додатковою одиницею фактора, залученою у виробництво;

г) всі відповіді правильні.

3.         Граничні видатки фірми на ресурс – це:

а) додаткові видатки на кожну додатково залучену у виробництво одини-

цю ресурсу;

б) додаткові видатки, пов’язані з продажем додаткової одиниці продукту;

в) різниця між сукупними і середніми видатками фірми на ресурс;

г) сума середніх і сукупних видатків фірми на ресурс.

4.         Граничні видатки фірми на конкурентному ринку ресурсів:

а)  перевищують середні видатки і дорівнюють ціні ресурсу;

б)  є постійними і дорівнюють середнім видаткам та ціні ресурсу;

в)  є вимірником чистої вигоди фірми від залучення ресурсу;

г)  залежать від ціни готової продукції.

5.         Неціновими чинниками попиту фірми на ресурс виступають:

а) попит на готову продукцію;

б) продуктивність ресурсу; в) зміна цін інших ресурсів; г) всі відповіді правильні.


 

6.         Основним чинником, який визначає обсяг попиту фірми на ресурс, є:

а) ціна готової продукції фірми;

б) ціна даного ресурсу;

в) ціни інших ресурсів;

г) всі відповіді правильні.

7.         Крива попиту на ресурс конкурентної фірми є:

а) кривою граничної доходності ресурсу; б) кривою граничних видатків на ресурс; в) кривою цінності граничного продукту; г) правильні відповіді а) і в).

8.         Крива попиту на ресурс є кривою граничної доходності ресурсу:

а) лише для фірми, що функціонує на досконало конкурентному ринку готової продукції;

б) лише для фірми, що функціонує на недосконало конкурентному ринку готової продукції;

в) для будь-якої фірми, незалежно від структури ринку готової продукції,

на якому вона функціонує;

г) крива попиту на ресурс за жодних обставин не є кривою граничної до-

ходності ресурсу.

9.         Якщо фірма продає свою продукцію на недосконало конкурентному ринку, то:

а) граничний продукт кожної додаткової одиниці ресурсу вона зможе продавати за однією і тією ж ціною;

б) граничний продукт кожної додаткової одиниці ресурсу вона зможе продавати лише за все нижчої ціни;

в) граничний продукт кожної додаткової одиниці ресурсу вона зможе продавати лише за більш високої ціни;

г) її середній продукт буде меншим за граничний продукт для будь-якої кількості залученого ресурсу.

10.  За інших рівних умов попит на ресурс конкурентної фірми порівняно з попитом фірми - монополіста є:

а) більш еластичним;

б) менш еластичним;

в) абсолютно нееластичним;

г) абсолютно еластичним.


 

11.  З підвищенням ціни на готову продукцію у короткостроковому пері- оді конкурентна фірма, що купує працю на конкурентному ринку ре- сурсів:

а)  збільшить попит на працю;        б)  зменшить попит на працю;

в)  не змінить попиту на працю;     г)  можливі будь-які зміни.

12.  До зрушення кривої попиту на ресурс призводять:

а) зростання частки видатків на ресурс в сукупних видатках фірми;

б)  підвищення еластичності попиту на готову продукцію фірми;

в)  підвищення продуктивності ресурсу;

г) зниження коефіцієнта граничної продуктивності ресурсу.

13.  Зрушення кривої попиту фірми на ресурс праворуч може бути нас-

лідком:

а) застосування більш досконалої технології виробництва;

б) монополізації ринків ресурсів-замінників;

в) зростання попиту на продукцію фірми;

г) всі відповіді правильні.

14.  Цінова еластичність попиту на ресурс буде тим вищою:

а) чим вищою є можливість заміни цього ресурсу іншим у процесі виро-

бництва;

б)  чим вищою є еластичність попиту на готову продукцію фірми;

в)  чим більшою є частка видатків на ресурсі у сукупних витратах фірми;

г)  всі відповіді правильні.

15.  Згідно з правилом оптимального використання ресурсу:

а) використання ресурсу буде прибутковим, якщо гранична доходність ресурсу дорівнює граничним видаткам на нього;

б) використання ресурсу буде прибутковим, якщо ціни всіх залучених ресурсів  рівні;

в) використання ресурсів буде прибутковим, якщо фірма купує їх на кон-

курентному ринку;

г) використання ресурсів буде прибутковим до точки, де МR = МС.

16.  Якщо праця і капітал є ресурсами – замінниками, а ефект обсягу ви-

пуску переважає ефект заміни, то з підвищенням ціни капіталу:

а)  попит фірми на працю зросте;

б) попит фірми на працю скоротиться;

в) попит фірми на працю не зміниться,

г) можливі будь-які з перерахованих змін у попиті на працю.


 

17.  Якщо праця і капітал є ресурсами – замінниками, а ефект заміни пе-

ревищує ефект обсягу випуску, то зі зниженням ціни капіталу:

а)  попит фірми на працю зросте;

б) попит фірми на працю скоротиться;

в) попит фірми на працю не зміниться,

г) можливі будь-які з перерахованих змін у попиті на працю.

18.  Якщо праця і капітал є ресурсами – взаємодоповнювачами, то у разі підвищення ціни капіталу:

а)  попит фірми на працю зросте;

б) попит фірми на працю скоротиться;

в) попит фірми на працю не зміниться,

г) можливі будь-які з перерахованих змін у попиті на працю.

19.  Фірма, яка прагне мінімізувати видатки на ресурси для виробництва заданого обсягу випуску, повинна:

а) купувати ресурси, доки граничні продуктивності кожного з ресурсів не зрівняються між собою;

б) купувати ресурси, доки  видатки на придбання кожної додаткової оди-

ниці всіх залучених ресурсів не зрівняються між собою;

в) купувати ресурси, доки додаткові обсяги випуску продукції, що виро-

бляється кожним з ресурсів, зрівняються;

г) купувати ресурси, доки  співвідношення граничних продуктивностей ресурсів та їхніх цін стане однаковим для всіх видів ресурсів.

20.  Фірма мінімізує видатки на ресурси, якщо:

а) співвідношення між граничними продуктивностями та цінами всіх ре-

сурсів однакові;

б) граничні продуктивності всіх ресурсів однакові;

в) граничні продуктивності всіх ресурсів дорівнюють їх цінам;

г) ціни всіх залучених ресурсів однакові.

21.  Конкурентна фірма, яка прагне максимізувати прибуток, буде най-

мати додаткових робітників доти, доки:

а) гранична доходність праці менша за ставку заробітної плати;

б) гранична доходність праці знижується;

в) гранична доходність праці зростає;

г) гранична доходність праці перевищує ставку заробітної плати.


 

22. Правило оптимального співвідношення ресурсів для конкурентної фірми полягає у тому, що:

а) фірма мінімізує витрати, якщо кожен вхідний ресурс використовується доти, доки цінність його граничного продукту не стане рівною ціні даного ресурсу;

б) фірма максимізує сукупний виторг, якщо кожен вхідний ресурс вико- ристовується доти, доки цінність його граничного продукту не стане рівною ціні даного ресурсу;

в) фірма максимізує прибуток, якщо кожен вхідний ресурс використову- ється доти, доки цінність його граничного продукту не стане рівною ціні даного ресурсу;

г) правильні відповіді а) і в).

23.  Коли конкурентна фірма досягає обсягу виробництва, за якого гра-

нична доходність кожного ресурсу дорівнює ціні цього ресурсу, вона:

а) мінімізує витрати виробництва, але не обов’язково при цьому максимі-

зує прибуток;

б) максимізує прибуток, але не обов’язково мінімізує витрати;

в) максимізує прибуток за мінімальних витрат;

г) може або максимізувати прибуток, або мінімізувати витрати.

24.  Якщо фірма досягає оптимального співвідношення ресурсів, яке ма-

ксимізує прибуток, вона одночасно:

а) максимізує сукупний виторг;               б)  мінімізує витрати;

в)  мінімізує сукупний виторг;                   г)  максимізує витрати.

25.  Довгостроковий попит фірми на ресурс порівняно з короткостроко-

вим є:

а)  більш еластичним;                               б)  менш еластичним;

в)  абсолютно нееластичним;                   г) абсолютно еластичним.

26. * Цінність граничного продукту останнього з найнятих конкурент- ною фірмою пекарів становить 25 грн., а ставка його заробітної пла- ти – 40 грн. на день. Цінність граничного продукту останнього з най- нятих кондитерів становить 15 грн., а його заробітна плата дорівнює

10 грн. Для максимізації прибутку фірмі доцільно:

а)  наймати більше пекарів і менше кондитерів; б)  наймати більше кондитерів і менше пекарів; в)  не змінювати кількості найманих робітників; г)  наймати більше як пекарів, так і кондитерів.


 

Завдання 2. Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження:

1.         Попит фірми на фактори виробництва має специфічні особливості для кожного з ресурсів, тоді як пропонування має спільні риси для всіх видів ресурсів.

2.         Ціна ресурсу не залежить від ціни готової продукції.

3.         Щоб знайти оптимальний обсяг попиту на ресурс, який забезпечить мак- симізацію прибутку, фірма повинна співставляти вигоди і витрати від за- лучення додаткової одиниці ресурсу.

4.         Для  конкурентної фірми  P=MR,  тому  цінність  граничного  продукту  і гранична доходність ресурсу співпадають.

5.         Використання ресурсу буде для фірми прибутковим, якщо гранична до-

ходність ресурсу стане рівною граничним видаткам на нього.

6.         Крива попиту фірми на ресурс є кривою граничної доходності ресурсу, кожна точка якої показує кількість ресурсу, яку купувала б фірма за кож- ної можливої ціни даного ресурсу.

7.         Спадна гранична доходність ресурсу для конкурентної фірми виникає ли- ше внаслідок спадної граничної продуктивності фактора, для недосконало- го конкурента вона знижується не тільки внаслідок спадної граничної про- дуктивності фактора, але й через зниження ціни на готову продукцію.

8.         Попит на ресурс недосконалого конкурента більш еластичний, ніж попит конкурентної фірми.

9.         Зміна попиту на готову продукцію фірми не впливає на попит фірми на ресурс.

10.  З підвищенням  продуктивності ресурсу попит фірми на даний ресурс

зросте.

11.  Якщо фактори виробництва взаємозамінні, то зниження ціни одного з ре-

сурсів призведе до зменшення попиту на інший лише у разі перевищення ефектом заміни ефекту обсягу випуску.

12.  Чим вища еластичність попиту на готову продукцію, тим більш еластич-

ним є попит на ресурс, і навпаки.

13.  Чиста вигода фірми-покупця ресурсу максимізується, коли гранична цін-

ність покупки стає рівною граничним видаткам на неї.

14.  Фірма мінімізуватиме видатки на заданий обсяг продукції, якщо забезпе- чить таке співвідношення ресурсів, для якого відношення граничних про- дуктивностей ресурсів до їхніх цін є однаковим для всіх видів ресурсів.

15.  Оптимальне співвідношення ресурсів, для якого цінності граничних про-

дуктів всіх ресурсів рівні їх цінам, дозволяє конкурентній фірмі як мак-

симізувати прибуток, так і мінімізувати збитки.


 

 

 

Задача 1.


Завдання 3. Розв’яжіть задачі

 

Конкурентна фірма продає власну продукцію за ціною 2 грн. за одиницю, а ресурс купує за ціною 10 грн. за одиницю.

Визначте, якими повинні бути гранична продуктивність і гранична доходність ресурсу, щоб фірма могла максимізувати прибуток.

Задача 2.

Фірма “АВС” працює на ринку досконалої конкуренції. Ціна на її готову про- дукцію становить 2 грн. за одиницю. Динаміка сукупного продукту в залежності від кількості найнятих робітників представлена даними таблиці:

 

Кількість робітників, чол./день

1

2

3

4

5

6

Обсяг випуску продукції, од./день

20

50

70

85

95

100

1.         Виконайте необхідні розрахунки і побудуйте криву попиту фірми на працю.

2.         Визначте, скільки робітників буде наймати фірма, якщо ставка заробітної плати становитиме 25 грн. на день.

3.         Як зміниться кількість найнятих робітників, якщо ставка заробітної плати

знизиться до 15 грн.?

Задача 3.

Фірма “АВС” стає монополістом на ринку готової продукції. Залежність між кількістю робітників та сукупним випуском не змінилася і відповідає даним задачі

2. Попит на продукцію фірми заданий даними наступної таблиці:

 

Ціна одиниці готової продукції, грн.

5

4

3,5

3

2

1

Обсяг випуску продукції, од./день

20

50

70

85

95

100

1.         Виконайте необхідні розрахунки і побудуйте криву попиту  на працю фі- рми–монополіста, порівняйте її з кривою попиту на працю конкурентної фірми.

2.         Визначте,  скільки  робітників  найме  фірма-монополіст, якщо  спочатку ставка заробітної плати становила 25 грн. і згодом знизилася до 15 грн.

3.         Проілюструйте рішення графічно і зробіть висновки відносно викорис-

тання ресурсу монополістом та досконалим конкурентом.

Задача 4.

Нехай у виробництві продукту використовуються два ресурси: праця і капітал. Граничний продукт праці – 2 одиниці, граничний продукт капіталу – 5 одиниць, ціна одиниці праці становить 1 грн., ціна одиниці капіталу – 20 грн. Продукція фірми продається на конкурентному ринку за ціною 3 грн. за одиницю.

Визначте, чи є обране фірмою співвідношення ресурсів оптимальним для максимізації прибутку. Якщо ні, то поясніть, як фірма повинна його змінити.


 

Задача 5.

Фірма нарощує виробництво, використовуючи працю і капітал, які купує на конкурентному ринку ресурсів. Ціна одиниці праці – 2 грн., одиниці капіталу – 3 грн. Граничні продуктивності і граничні доходності ресурсів представлені даними таблиці:

 

Одиниці ресурсу

Праця

Капітал

MPL

MRPL,

MPK

MRPK,

1

10

5,0

21

10,5

2

8

4,0

18

9,0

3

6

3,0

15

7,5

4

5

2,5

12

6,0

5

4

2,0

9

4,5

6

3

1,5

6

3,0

7

2

1,0

3

1,5

Визначте:

1)         скільки одиниць праці та капіталу повинна придбати фірма для міні-

мізації витрат виробництва 64 одиниць продукції?

2)         скільки одиниць праці і капіталу повинна придбати фірма, щоб оде-

ржати максимальний прибуток?

3)         який обсяг випуску є оптимальним для фірми?

Задача 6.

Припустимо, що граничні продуктивності праці і капіталу для деякої фірми відповідають значенням наступної таблиці:

 

Одиниці капіталу, К

МРК

Одиниці праці, L

MPL

1

24

1

11

2

21

2

9

3

18

3

8

4

15

4

7

5

9

5

6

6

6

6

4

7

3

7

1

8

1

8

0,5

Продукція фірми реалізується на конкурентному ринку за ціною 1 грн. за оди- ницю. Працю і капітал фірма також купує на конкурентному ринку за цінами PL=1 грн., PK=3 грн. за одиницю.

Визначте:

1)         яким повинно бути співвідношення праці і капіталу, що забезпечить фірмі мінімізацію витрат виробництва 80 одиниць продукції?

2)         яке співвідношення ресурсів дозволить фірмі максимізувати еконо-

мічний прибуток?

3)         який обсяг випуску є оптимальним для фірми?

4)         якою є величина економічного прибутку фірми?


 

 

 

Вправа 1.


Завдання 4. Графоаналітичні вправи

 

Користуючись ін- формацією графіка попиту на ресурс “праця”, дайте відповіді на наступні запитання:

1)         яка  з  кривих  відо-

бражає попит на працю  фірми,  що є досконалим кон- курентом на ринку готової продукції, а яка   –   попит на працю монополіс- та на ринку готової продукції?

2)         скільки           одиниць праці   найме   кон-

курентна фірма і скільки –монополія, якщо погодинна ставка заробітної пла-

ти дорівнює 20 грн.?

3)         як зміниться попит на працю конкурентної фірми, якщо погодинна ставка за-

робітної плати буде підвищена до 40 грн.?

4)         скільки одиниць праці найме монополія за ставки в 40 грн.?

5)         як зміниться попит на працю обох фірм, якщо внаслідок впровадження нових технологій її продуктивність зросте вдвічі за інших рівних умов?

Вправа 2.

Припустимо, що праця електриків застосовується лише в одній галузі економі- ки, а ринок готової продукції галузі і ринок праці є досконало конкурентними. Графік представляє криву галузевого по-

питу  на  працю,  як  суму  індивідуальних кривих попиту всіх фірм галузі за ціни го-

тової продукції Р1.

Визначте і проілюструйте графічно:

1)         як зміниться попит всіх фірм і галузе- вий попит на працю електриків, якщо ставка заробітної плати знизиться з w1 до w2 ?

2)         як  зміна  рішень  фірм  галузі  щодо найму праці вплине на ціну готової продукції?

3)         як зміна ціни готової продукції вплине на галузевий попит на ресурс?

4)         побудуйте криву дійсного галузевого попиту на працю, яка враховувала б

зміну ціни готової продукції.