КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Визначте єдино правильну відповідь

1.         Галузь, в який діють 50 виробників диференційованої продукції з ринковою часткою кожного не більше 2-3% загального обсягу про- дажу, належить до ринку:

а) досконалої конкуренції;   б) монополістичної конкуренції;

в) олігополії;  г) монополії.

2.         Основною характеристикою монополістичної конкуренції є:

а) відсутність вільного вступу в галузь і виходу з неї;

б) незначне число фірм;

в) диференційована продукція;

г) відсутність контролю над цінами.

3.         Монополістична конкуренція поєднує значний розвиток конкурен-

ції з незначною монопольною владою, які є наслідком відповідно:

а) диференціації продукції та високих бар’єрів до вступу в галузь;

б) нееластичного попиту на продукцію фірми та контролю над цінами;

в) значного числа невеликих фірм та диференціації продукції;

г) вільного вступу в галузь та незначного числа фірм в галузі.

4.         До ринків монополістичної конкуренції слід віднести ринок:

а) губної помади;      б) алюмінію;  в) пшениці;    г) електроенергії.

5.         Монополістична конкуренція виникає на ринках товарів, де попит на продукцію фірми:

а) більш еластичний, ніж за умов монополії;

б) менш еластичний, ніж за умов досконалої конкуренції;

в) абсолютно еластичний;

г) правильні відповіді а) і б).

6.         Еластичність  попиту  на  продукцію  монополістичного  конкурента залежить від:

а) числа конкуруючих фірм в галузі та ступеня диференціації продукції;

б) результативності рекламної діяльності та обсягу випуску;

в) числа конкуруючих фірм в галузі на наявних потужностей;

г) ступеня диференціації продукції та результативності реклами.


 

7.         В умовах монополістичної конкуренції значення індексу Лернера:

а) більше нуля, але менше 1;            б) дорівнює нулю;

в) дорівнює 1;            г) більше 1.

8.         Спільним для ринків досконалої та монополістичної конкуренції є:

а) виробництво однорідної продукції;

б) нецінова конкуренція;

в) відсутність бар’єрів для вступу в галузь нових конкурентів;

г) виробництво диференційованої продукції.

9.         Ринки досконалої та монополістичної конкуренції принципово від-

різняються за:

а) характером продукту;

б) результатами діяльності фірм;

в) висотою бар’єрів до вступу в галузь;

г) числом фірм в галузі.

10.  Фірми на ринку монополістичної конкуренції мають обмежений ко-

нтроль над цінами через:

а) наявність значного числа фірм – конкурентів;

б) відносно вільний вступ фірм в галузь і вихід з неї;

в) відносно малу ринкову частку окремої фірми;

г) всі відповіді правильні.

11.  Спільним для ринків монополістичної конкуренції та чистої моно-

полії є:

а) виробництво однорідної продукції;

б) наявність у фірм ринкової влади;

в) наявність бар’єрів для вступу в галузь нових фірм;

г) виробництво диференційованої продукції.

12.  Попит на продукцію монополістичного конкурента є:

а) відносно еластичним;       б) відносно нееластичним;

в) абсолютно еластичним;   г) абсолютно нееластичним.

13.  Модель монополістичної конкуренції характеризується тим, що:

а) крива попиту на продукцію фірми співпадає з кривою MR;

б) граничний виторг дорівнює ціні за всіх обсягів випуску;

в) крива попиту на продукцію фірми є похило спадною;

г) крива попиту на продукцію фірми є горизонтальною прямою.


 

14.  У короткостроковому періоді монополістичний конкурент максимі- зує прибуток або мінімізує збитки, виробляючи обсяг продукції, для якого:

а) граничний виторг дорівнює ціні;

б) граничний виторг дорівнює граничним витратам;

в) граничний виторг дорівнює середнім змінним витратам;

г) граничний виторг дорівнює середнім сукупним витратам.

15.  На відміну від конкурентної фірми, монополістичний конкурент:

а) визначає оптимальний обсяг випуску за правилом MR=MC;

б) визначає комбінацію оптимального обсягу випуску та ціни;

в) у довгостроковому періоді отримує лише нормальний прибуток;

г) у короткостроковому періоді припинить виробництво, якщо TR<VC.

16.  На відміну від монополії,  монополістичний конкурент:

а) виробляє диференційовану продукцію;

б) визначає комбінацію обсягу випуску та ціни, що забезпечує максимі-

зацію економічного прибутку;

в) стикається зі спадною кривою попиту на продукцію;

г) не має ринкової влади

17.  За умов монополістичної конкуренції граничний виторг для всіх об-

сягів випуску, крім першої одиниці:

а) перевищує ціну;

б) дорівнює ціні;

в) нижчий за ціну;

г) неможливо визначити.

18.  Монополістичний конкурент буде збільшувати обсяг випуску і зни-

жувати ціну на свою продукцію, якщо:

а) знижуються середні витрати;

б) збільшуються витрати на рекламу;

в) граничний виторг перевищує граничні витрати;

г) зростає попит на його продукцію.

19.  Ринкова влада монополістичного конкурента буде тим більшою:

а) чим більш еластичним є попит на продукцію фірми; б) чим менш еластичним є попит на продукцію фірми; в) ринкова влада не пов’язана з еластичністю попиту; г)  чим більш еластичним є пропонування.


 

20.  У короткостроковому періоді монополістичний конкурент може:

а) максимізувати прибуток;

б) мінімізувати збитки шляхом виробництва;

в) мінімізувати збитки шляхом закриття;

г) всі відповіді правильні.

21.  Диференціація продукту дозволяє монополістичному конкуренту:

а) збільшити попит на продукцію фірми;

б) знизити витрати виробництва одиниці продукції;

в) зробити попит на продукцію фірми менш еластичним;

г) всі відповіді правильні.

22.  Крива попиту для монополістичного конкурента буде тим більш по-

дібною до кривої попиту на продукцію конкурентної фірми, чим:

а) більш жорсткою є цінова конкуренція між фірмами;

б) більш різноманітною є продукція фірм;

в) менш диференційованою є продукція фірм;

г) більшими є відмінності у розмірах фірм.

23.  Довгострокова  рівновага  на  ринку  монополістичної  конкуренції означає, що:

а) ціна встановлюється на рівні мінімуму довгострокових середніх витрат;

б) фірми не отримують економічного прибутку;

в) ціна дорівнює граничним витратам;

г) усі виробничі потужності задіяні.

24.  Довгострокова рівновага монополістичного конкурента означає, що за оптимального обсягу випуску:

а) ціна перевищує граничні витрати;

б) ціна перевищує мінімальні середні витрати;

в) фірма є беззбитковою;

г) всі відповіді правильні.

25.  У стані довгострокової рівноваги монополістичний конкурент:

а) забезпечує виробничу ефективність і ефективність розподілу ресурсів;

б) не досягає виробничої ефективності, але забезпечує ефективність роз-

поділу ресурсів;

в) не досягає ефективності розподілу ресурсів, але забезпечує виробничу ефективність;

г) не досягає ні виробничої ефективності, ні ефективності розподілу ресурсів.


 

26.  Станції заправки пальним є прикладом монополістично конкурент-

ної галузі. Нетиповим для їх діяльності є:

а) додатний економічний прибуток у короткостроковому періоді;

б) нульовий економічний прибуток у довгостроковому періоді;

в) ціни, що дорівнюють граничним витратам;

г) прагнення збільшити прибуток за рахунок диференціації за місцероз-

ташуванням.

27.  У стані довгострокової рівноваги монополістичний конкурент:

а) не досягає ефективності розподілу ресурсів;

б) виробляє менший обсяг продукції і встановлює вищі, ніж конкурентні,

ціни;

в) не досягає виробничої ефективності;

г) всі відповіді правильні.

28.  На ринку монополістичної конкуренції найбільш поширеним спосо-

бом боротьби з конкурентами є:

а) зміна обсягів пропонування з метою впливу на ринкову ціну;

б) нечесна конкуренція; в) нецінова конкуренція; г) цінова конкуренція.

29.  Монополістичні конкуренти часто витрачають значні кошти на ре- кламу своєї продукції, тоді як ціни на продукцію залишаються зде- більшого на рівні цін конкурентів. Цей факт ілюструє:

а) цінову конкуренцію;

б) нечесну конкуренцію;

в) диференціацію продукції;

г) нецінову конкуренцію.

30.  Відсутність виробничої ефективності та ефективності розподілу ре-

сурсів в умовах монополістичної конкуренції компенсується:

а) розширенням можливостей споживчого вибору;

б) більшими, ніж конкурентні, обсягами продажу;

в) нижчими, ніж конкурентні, цінами на продукцію монополістичного конкурента;

г) всі відповіді правильні.


 

Завдання 2. Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження:

1.         Монополістична конкуренція – це ринкова структура, в якій велике чис- ло невеликих фірм виробляють однорідну продукцію, яка не має близь- ких замінників.

2.         Монополістична  конкуренція  поєднує  значний  розвиток  конкуренції  з незначною монопольною владою.

3.         Монополістичний конкурент одночасно визначає обсяг випуску і ціну продукції.

4.         Монополістичний конкурент визначає обсяг випуску за правилом Р=МС.

5.         У роздрібній торгівлі ліками кожна аптека має невелику ринкову владу, але у довгостроковому періоді неспроможна отримувати економічний прибуток від своєї діяльності.

6.         Більшість галузей монополістичної конкуренції не отримують високих прибутків, а вищі ціни на їх продукцію є одним з наслідків незадіяних надлишкових виробничих потужностей.

7.         Галузі з монополістичною конкуренцією характеризуються великою кіль-

кістю фірм, кожна з яких виробляє відносно невеликий обсяг продукції.

8.         Фірми за умов монополістичної конкуренції віддають перевагу неціновій конкуренції над ціновою.

9.         Довгострокова рівновага монополістичного конкурента встановлюється на рівні Р=АС, отже, монополістична конкуренція забезпечує виробничу

ефективність так само, як і досконала конкуренція.

10.  У довгостроковому періоді на ринках з монополістичною конкуренцією встановлюються монопольні ціни (P>MC), але фірми не отримують мо- нопольних прибутків.

11.  Диференціація продукції дозволяє монополістичним конкурентам набути обмеженого контролю над цінами на свою продукцію і є джерелом під- вищення прибутковості фірм.

12.  Якщо реклама кожної з фірм монополістично конкурентної галузі нейт-

ралізує вплив реклами конкурентів, попит на продукцію окремої фірми не зміниться, а середні сукупні витрати зростуть.

13.  На відміну від конкурентної фірми, монополістичний конкурент може чи-

нити вплив не тільки на пропонування, але й на попит на свою продукцію.

14.  Реклама пристосовує продукт до смаків і попиту споживачів.

15.  Диференціація продукції на монополістично конкурентних ринках укріп-

лює ринкову владу фірми і водночас створює умови для її підриву.

16.  На ринку монополістичної конкуренції більшу ринкову владу матиме фі-

рма, крива попиту на продукцію якої є більш стрімкою.

17. Ринкова влада монополіста і монополістичного конкурента мають різні джерела походження.


 

 

 

Задача 1.


Завдання 3. Розв’яжіть задачі

 

Функція сукупних витрат монополістичного конкурента має вигляд: TC=200+30Q,   функція   попиту   на   продукцію   фірми   описується рівнянням: Р=60 – 0,2Q.

Визначте оптимальний обсяг випуску і ціну, які дозволяють максимізувати при-

буток фірми.

Задача 2.

Фірма “Фаворит” займається виробництвом спортивних костюмів (тис. оди- ниць на рік) і діє на ринку монополістичної конкуренції. Граничний виторг фірми описується рівнянням: MR=20 – Q, граничні витрати: МС=3Q – 10.

Визначте величину надлишкових виробничих потужностей фірми в одиницях

річного випуску, якщо мінімальні довгострокові середні витрати становлять 11 грн.

Задача 3.

Кожна з 20 фірм монополістично конкурентної галузі має криву попиту, зада-

ну рівнянням: P=10 – Q.

Визначте аналітичний вираз для кривої попиту кожної фірми після входження в галузь 5 нових фірм.

Задача 4.

Дайте порівняльну характеристику чотирьох ринкових структур, заповнивши на-

ступну таблицю відповідями “так”, “ні”, “можливо”.

 

Фірми:

Досконала конкуренція

 

Монополія

 

Олігополія

Монополістична конкуренція

ƒ    виробляють диференційовану продукцію

 

 

 

 

ƒ    стикаються зі спадною кривою попиту

 

 

 

 

ƒ    обирають обсяг випуску за правилом MR=MC

 

 

 

 

ƒ    для оптимального обсягу випуску мають P=MC

 

 

 

 

ƒ    забезпечують виробничу ефективність (Р=min LAC)

 

 

 

 

ƒ    для кожного обсягу випуску крім першої одиниці мають Р>MR

 

 

 

 

ƒ    мають бар’єри до входження в галузь

 

 

 

 

ƒ    отримують економічний прибуток у довгостроковому періоді

 

 

 

 

ƒ    зважають при прийнятті рішень на реакцію конкурентів

 

 

 

 

ƒ    залишають ринок, якщо у довгостроковому періоді P<LAC

 

 

 

 

ƒ    припиняють  виробництво  у  короткостроковому періоді,

якщо P<AVC

 

 

 

 

ƒ    мають надлишкові потужності

 

 

 

 

ƒ    рекламують свою продукцію

 

 

 

 


 

Задача 5*.

У невеличкому містечку є чотири піцерії, розташовані на однаковій відстані од- на від одної вздовж кільцевої дороги довжиною 1 км. Всі піцерії мають однакові криві сукупних витрат: ТС=50+5Q, де Q – кількість піц, реалізованих за день. Відві- дувачами піццерій є 100 чол., які складають населення містечка. Вартість проїзду по місту становить 2,5 грн. за 1 км.

Визначте:

1)         середні сукупні витрати кожної піцерії на 1 піцу;

2)         середні сукупні витрати з врахуванням транспортних витрат;

3)         як зміниться величина середніх сукупних витрат, якщо в містечку стануть пра-

цювати 6 піцерій;

4)         як зміниться оптимальне число піцерій, якщо чисельність населення зросте до

400 чол.?

 

 

Вправа 1.


Завдання 4. Графоаналітичні вправи

 

Представлені на графіках фірми функціонують на ринках з монополістичною конкуренцією у деякому місті. Фірма А є типовою автозаправкою, фірма В – ти- повою перукарнею.

За даними графіків визначте і проілюструйте графічно:

1)         в якому часовому періоді працюють фірми?

2)         якими є оптимальні обсяги виробництва фірм?

3)         якими є ціни на продукцію фірм?

4)         якими  є  результати  діяльності  фірм?  Обчисліть  величини  економічних прибутків (збитків);

5)         як фірми можуть покращити результати діяльності? Чим їх дії будуть відрі-

знятися від дій конкурентної фірми чи чистої монополії?

6)         як будуть розвиватись події на цих ринках у довгостроковому періоді?


 

Вправа 2.

Графік представляє параме- три діяльності фірми на ринку монополістичної конкуренції. На основі графіка дайте відповіді на наступні запитання:

1)         в   якому   часовому  періоді працює фірма?

2)         яким  є  оптимальний  обсяг виробництва  для   цієї   фір-

ми?

3)         за якою ціною фірма реалі-

зує свою продукцію?

4)         яким  є  результат  діяльності фірми? Чи максимізує вона

економічний прибуток?

5)         якою є величина надлишко-

вих виробничих потужностей в одиницях обсягу випуску фірми?

Вправа 3.

Розгляньте моделі, представлені на графіках, і дайте відповіді на наступні запи-

тання:

1) в яких ринкових структурах функціонують фірми А і В? Поясніть.

2) в якому часовому періоді функціонують фірми?

3) визначте параметри рівноваги для цих фірм;

4) визначте спільні риси і відмінності їх станів за такими ознаками:

ƒ         еластичність попиту на продукцію фірм;

ƒ         ступінь розбіжності між ціною і граничними витратами для оптимального

обсягу випуску;

ƒ         можливість одержання економічного прибутку;

ƒ         забезпечення виробничої ефективності та  ефективності розподілу  ре-

сурсів.


uz16. C/JipMU HU punKy MOHOfiO/liCmU"lf.HOI KOHKypeHqit

asa 4.

03fA51HbT8 np8ACTOBA8Hi MOA8Ai i AOi/ITe BiAnOBiAi HO HOCTynHi 30nv1TOHH51: B  51KV1X  pV1HKOBV1X CTPYKTypax cpyHKLJ,iOHYIOTb u.i cpipMV1?  no51CHiTb.

B  51KOMY l.JOCOBOMY  nepio.t..i cpyHKLJ,iOHY€ KO>KHO 3 cpipM? no51CHiTb. O'-lTe  rpacpi'-lHO:

 

 

OnTV1MOAbHi 06C5lfV1  BV1p06HV1Ll,TBO;

 

 

pe3yAbTOTV1 Ai51AbHOCTi cpipM.

 

P,         llJipMaA

c


P,         llJipMa B

c

 

 

0          Q         0          Q

 

llJipMa C

P,

c


llJipMa D

P,

c

 

 

 

 

D

 

 

D

0          Q         0          Q