КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Визначте єдино правильну відповідь

1.         Чиста монополія має місце, коли на галузевому ринку:

а) діє одна фірма, яка застосовує найбільш ефективну технологію;

б) існує один продавець продукту, який не має замінників;

в) діє одна фірма, пропонування якої є абсолютно нееластичним;

г) існує один продавець, який призначає виключно високу ціну.

2.         Джерелом монопольної влади може виступати:

а) зростаючий ефект масштабу;       б) розмір ринку;

в) наявність патентів і ліцензій;      г) всі відповіді правильні.

3.         До утворення монополій не призводить:

а) наявність у фірми економії на масштабі;

б) наявність у фірми патентів, ліцензій, авторських прав;

в) виробництво та збут товару, який має багато близьких субститутів;

г) контроль над стратегічними ресурсами, необхідними для виробництва.

4.         Умови досконалої конкуренції не виконуються, якщо:

а) крива попиту на продукцію фірми є спадною;

б) крива сукупного виторгу є лінійною висхідною;

в) криві середніх і граничних витрат мають U-подібну форму;

г) середній виторг фірми дорівнює граничному виторгу за всіх рівнів випуску.

5.         Якщо за будь-якого обсягу випуску середній виторг фірми переви-

щує її граничний виторг, то:

а) фірма є недосконалим конкурентом;

б) граничний виторг дорівнює ціні продукції;

в) граничний виторг менший за ціну;

г) правильні відповіді а) і в).

6.         У моделі чистої монополії:

а) крива попиту на продукцію фірми співпадає з кривою граничного виторгу;

б) граничний виторг дорівнює ціні за всіх обсягів випуску;

в) крива сукупного виторгу є нелінійною, опуклою вгору;

г) крива попиту на продукцію фірми є горизонтальною прямою.


 

7.         За умов монополії для кожного обсягу випуску крім першої одиниці:

а) граничний виторг дорівнює ціні;

б) граничний виторг менший за ціну; в) граничний виторг більший за ціну; г) граничні витрати дорівнюють ціні.

8.         Якщо граничний виторг монополії дорівнює нулю, то:

а) економічний прибуток фірми є максимальним;

б) сукупний виторг фірми є максимальним;

в) цінова еластичність попиту на продукцію фірми дорівнює 1;

г) правильні відповіді б) і в).

9.         Оптимальним обсягом випуску для фірми-монополіста є обсяг, за якого:

а) ціна дорівнює мінімуму середніх сукупних витрат;

б) граничний виторг дорівнює середнім сукупним витратам;

в) граничний виторг дорівнює граничним витратам;

г) граничний виторг дорівнює середнім змінним витратам.

10.  Якщо монополія обирає комбінацію обсягу випуску і ціни, яка від-

повідає нееластичному відрізку кривої попиту, то:

а) фірма може збільшити сукупний виторг, знизивши ціну;

б) фірма не максимізує економічний прибуток;

в) граничний виторг монополіста має додатне значення;

г) граничний виторг монополіста вищий за ціну.

11.  Монополіст  ніколи  не  вироблятиме  обсяг  продукції,  для  якого

D

Eр   <  1, оскільки у цьому випадку:

а)  Р > МС;     б)  МR > 0;

в)  МС > МR; г)  Р < АТС.

12.  Монополіст, який прагне максимізувати прибуток, буде знижувати ціну на свою продукцію, доки:

а) граничний виторг перевищує граничні витрати;

б) знижуються граничні витрати;

в) знижуються середні сукупні витрати;

г) знижується попит на його продукцію.


 

13.  Крива пропонування монополії:

а) співпадає з відрізком короткострокової кривої граничних витрат вище мінімуму AVC;

б) співпадає з відрізком довгострокової кривої граничних витрат вище

мінімуму LAC;

в) співпадає з відрізком короткострокової кривої граничних витрат вище мінімуму AТC;

г) відсутня, монополія не має кривої пропонування.

14.  Фірма-монополіст:

а) ніколи не зазнає збитків, оскільки має ринкову владу;

б) може виробляти будь-який обсяг продукції і продавати її за будь-якою ціною;

в) встановлює на свою продукцію найвищу ціну з можливих;

г) з врахуванням кривої ринкового попиту визначає комбінацію обсягу випуску та ціни, що забезпечує максимізацію прибутку.

15.  У довгостроковому періоді монополіст, на відміну від конкурентної фірми:

а) не може змінити масштаб виробництва;

б) не може вийти з галузі;

в) не зацікавлений у зміні розмірів підприємства;

г) захищений від конкуренції нових фірм, котрі прагнуть увійти в галузь.

16.  Для фірми-монополіста не справджується наступне:

а) фірма максимізує економічний прибуток, якщо MR=MC;

б) у довгостроковому періоді рівновага фірми встановлюється на рівні

P=min AC=MC;

в) у довгостроковому періоді фірма виробляє, якщо P ≥ AC;

г) у короткостроковому періоді фірма мінімізує збитки, якщо для опти-

мального обсягу випуску  ATC >P>AVC.

17.  Монополія призначає ціну:

а) вищу за граничні витрати на величину, обернено пропорційну еласти-

чності попиту на продукцію фірми;

б) нижчу за граничні витрати на величину, обернено пропорційну елас-

тичності попиту на продукцію фірми;

в) вищу за граничні витрати на величину, прямо пропорційну еластично-

сті попиту на продукцію фірми;

г) нижчу за граничні витрати на величину, прямо пропорційну еластич-

ності попиту на продукцію фірми.


 

18.  Перевищення ціни над граничними витратами за оптимального об-

сягу випуску є показником:

а) величини виробничого надлишку фірми-монополіста;

б)  еластичності попиту на продукцію монополії;

в)  ринкової влади монополіста;

г)  величини економічного прибутку монополії.

19.   Ринкова влада – це:

а) влада фірми над покупцями її продукції;

б) здатність фірми впливати на ринкову ціну;

в) влада фірми над фірмами-конкурентами;

г) здатність фірми ігнорувати закон попиту.

20.  Ринкова влада монополіста буде тим більшою:

а) чим більш еластичним є попит на продукцію монополії; б) чим менш еластичним є попит на продукцію монополії; в) чим більш еластичним є пропонування монополіста;

г) ринкова влада не пов’язана з еластичністю.

21.  Суспільні втрати від монопольної влади полягають у тому, що за інших рівних умов:

а) монополіст виробляє менший обсяг продукції, ніж виробляла б конку-

рентна галузь;

б) монополіст встановлює вищу ціну на товар порівняно з конкурентним ринком;

в) монополія захоплює і перетворює на монопольний прибуток частину надлишку споживача;

г) всі відповіді правильні.

22.  Сукупні суспільні втрати від монопольної влади будуть тим біль-

шими, чим:

а) більший прибуток отримує монополіст;

б) менш еластичним є попит на продукцію монополії;

в) більшими є витрати на одиницю продукції монополіста;

г) вищою є ціна на продукцію монополіста.

23.  Негативний вплив монополізації виробництва полягає у тому, що:

а) завищуючи ціни, монополії знижують рівень добробуту споживачів;

б) монополії не забезпечують ефективності розподілу ресурсів;

в) монополії не забезпечують мінімізації витрат виробництва;

г) всі відповіді правильні.


 

24.  Посилення тенденції до монополізації в економіці будь-якої країни має наслідком:

а) встановлення вищих цін і менших обсягів виробництва;

б) зменшення тиску державного регулювання;

в) загострення конкуренції;

г) ефективний розподіл і використання ресурсів.

25.  Монопсонія – це ринкова структура, за якої:

а) продукція однорідна, вхідні бар’єри на ринок відсутні, на ринку діють два продавця і багато покупців;

б) на ринку багато покупців і продавців, вхідні бар’єри відсутні, продук-

ція диференційована;

в) на ринку багато продавців і лише один покупець;

г) на ринку багато покупців і лише один продавець.

26.  Фірма-монопсоніст:

а) визначає оптимальну кількість товару за правилом максимізації виго-

ди МВ=МЕ;

б) за кривою ринкового пропонування обирає комбінацію обсягу та ціни,

що максимізує його вигоду;

в) встановлює ціну, нижчу за граничні видатки і граничну вигоду товару для покупця;

г) всі відповіді правильні.

27.  Монопсоніст, на відміну від конкурентного покупця:

а) може купувати будь-який обсяг продукції за будь-якою ціною;

б) купує товару менше і за нижчою ціною; в) купує товару більше і за вищою ціною; г) купує товару більше і за нижчою ціною.

28.   Ринкова влада монопсоніста буде тим більшою:

а) чим більш еластичним є його попит;

б) чим менш еластичним є його попит;

в) ринкова влада не пов’язана з еластичністю попиту і пропонування;

г) чим менш еластичним є ринкове пропонування.

29.  Міський метрополітен може слугувати прикладом:

а) монополії;  б) олігополії;

в) природної монополії;       г) монопсонії.


 

30.  Природна монополія відрізняється від простої монополії тим, що:

а) є ринковою структурою, яка забезпечує мінімізацію витрат;

б) має економію від масштабу на всіх обсягах випуску;

в) не породжує незворотних втрат і є вигідною для суспільства;

г) всі відповіді правильні.

31.  Природні монополії існують переважно у галузі комунального гос-

подарства, тому що:

а) система комунального господарства отримує фінансову підтримку від держави;

б) комунальні послуги надають тільки дуже великі фірми;

в) існування конкуренції в галузі комунального господарства невигідне для суспільства;

г) регулювання їх діяльності з боку держави досить нескладне.

32.  Природна монополія існує, коли товар виробляє фірма, яка:

а) є власником всіх ресурсів, що застосовуються у виробництві даного продукту;

б) зі збільшенням обсягу випуску має економію на масштабі;

в) має виробничу функцію з постійною віддачею від масштабу;

г) обслуговує групу покупців з усталеними уподобаннями відносно про-

дукції фірми.

33.  На відміну від конкурентної фірми, монополіст:

а) може встановлювати будь-яку ціну;

б) при визначенні ціни не враховує кривої ринкового попиту;

в) може збільшити свій прибуток, застосовуючи цінову дискримінацію;

г) обирає оптимальний обсяг випуску за правилом MR=MC.

34.  Цінова дискримінація – це:

а) підвищення ціни на товар вищої якості;

б) продаж одного і того ж товару різним покупцям за різними цінами;

в) встановлення різних цін на різні товари, що випускає фірма;

г) підвищення фірмою цін на модні або престижні товари.

35.  Основною метою цінової дискримінації є:

а) збільшення обсягу виробництва і продажу фірми;

б) підвищення цін на продукцію;

в) захоплення споживчого надлишку і перетворення його у монопольний прибуток;

г) диференціація продукції.


 

36.  Абсолютна цінова дискримінація передбачає:

а) зниження ціни до рівня конкурентної;

б) зменшення обсягу продажу продукції;

в) встановлення резервної ціни для кожного покупця;

г) зниження рівня витрат фірми.

37.  Весь споживчий надлишок може захопити фірма, яка:

а) монополізує ринок;

б) здійснює абсолютну цінову дискримінацію; в) максимізує сукупний економічний прибуток; г) максимізує сукупний виторг.

38. Оптимальний обсяг випуску монополії відповідає обсягу випуску конкурентної галузі, якщо фірма:

а) здійснює абсолютну цінову дискримінацію; б) здійснює цінову дискримінацію ІІ ступеня; в) здійснює цінову дискримінацію ІІІ ступеня; г) всі відповіді правильні.

39.  Цінова дискримінація має місце у випадку, коли єдиний продавець на ринку:

а) продав апельсини респектабельному молодику по 6 грн. за кг, а скро-

мно одягненій бабусі – по 3 грн. за кг;

б) продає пшеничний хліб дорожче, ніж житній;

в) продає цейлонський чай за вищою ціною, ніж грузинський;

г) продав апельсини по 5 грн. за кг, а яблука – по 3 грн. за кг.

40.  Якщо адвокатська контора не встановлює фіксованих цін на свої послуги, а адвокат сам вирішує, яку ціну призначити для кожного клієнта, то фірма практикує:

а) цінову дискримінацію першого ступеня; б) цінову дискримінацію другого ступеня; в) цінову дискримінацію третього ступеня; г) стратегію двокомпонентного тарифу.

41.  Під час передсвяткового розпродажу крамниця надає 10% знижку на пляшку вина, якщо ви купуєте від 5 до 10 пляшок, і 20% знижку

– якщо ви купуєте більше 10 пляшок. Крамниця практикує:

а) цінову дискримінацію першого ступеня; б) цінову дискримінацію другого ступеня; в) цінову дискримінацію третього ступеня;

г) стратегію ціноутворення у пікові періоди.


 

42.  Прикладом цінової дискримінації другого ступеня є:

а) оплата послуг телефонної компанії, яка складається з абонентської плати та додаткової плати за кожну міжміську розмову;

б)  призначення ціни страхового полісу в залежності  від стану здоров’я клієнта;

в)  продаж вівсяних пластівців за різними цінами на оптовому та роздрі-

бному ринках;

г)  продаж залізничних квитків дітям, студентам та пенсіонерам за ниж-

чими цінами, ніж решті пасажирів.

43.  Прикладом цінової дискримінації третього ступеня є:

а) оплата послуг телефонної компанії, яка складається з абонентської плати та додаткової плати за кожну міжміську розмову;

б)  призначення ціни страхового полісу в залежності  від стану здоров’я клієнта;

в)  продаж вівсяних пластівців за різними цінами на оптовому та роздрі-

бному ринках;

г)  продаж залізничних квитків дітям, студентам та пенсіонерам за ниж-

чими цінами, ніж решті пасажирів.

44. Дирекція зоопарку вважає, що попит відвідувачів є менш еластич- ним у вихідні дні і більш еластичним у будні. Відтак прибуток мож- на збільшити, якщо:

а) встановити вищі ціни у будні, ніж у вихідні; б) встановити нижчі ціни у будні, ніж у вихідні; в) встановити однакові ціни;

г) інформація щодо еластичності є недостатньою для визначення страте-

гії ціноутворення.

45.  Фірмі, чия виробнича функція виявляє зростаючу віддачу від масш-

табу, цінова дискримінація другого ступеня дозволяє:

а) збільшити прибуток завдяки зниженню витрат на одиницю продукції і призначенню різних цін для різних покупців;

б)  збільшити прибуток виключно завдяки призначенню різних цін для різних покупців;

в)  збільшити прибуток виключно завдяки зниженню витрат на одиницю продукції;

г)  захопити весь надлишок споживача.


 

46.  Проста монополія, яка виробляє оптимальний обсяг продукції і мак-

симізує економічний прибуток:

а) забезпечує виробничу ефективність, але не забезпечує ефективності розподілу ресурсів;

б) забезпечує ефективність розподілу ресурсів, але не забезпечує вироб-

ничої ефективності;

в)  забезпечує як виробничу ефективність, так і ефективність розподілу ресурсів;

г)  не забезпечує ні виробничої ефективності,  ні ефективності розподілу ресурсів.

47.  Ефективний розподіл ресурсів в умовах монополії досягається лише у випадку, коли:

а) фірма функціонує як проста монополія;

б)  держава встановлює на продукцію природної монополії “ціну справе-

дливого прибутку” (Р=АС);

в) монополіст застосовує досконалу цінову дискримінацію;

г)  держава встановлює спеціальний податок на кожну одиницю товару фірми – монополіста.

48.  *Монополіст прагне збільшити обсяги виробництва і продажу з 300 до 400 одиниць продукції на місяць. Його економіст, оцінивши при- ріст витрат у 2000 грн., а функцію місячного попиту як QD=900 – 2P, сповістив, що:

а) його рішення правильне, економічний прибуток фірми зросте;

б) його рішення неправильне, економічний прибуток фірми зменшиться;

в) його рішення не змінить прибутку фірми;

г) оскільки фірма –  монополіст, будь-яке рішення правильне.

49.  *Монополія може продати 10 одиниць товару за ціною 100 грн. за одиницю, але для продажу 11 одиниць повинна знизити  ціну до 99,5 грн. Граничний виторг від продажу 11-ї одиниці становить:

а) 94,5 грн.;    б) 99,5 грн.;    в) 100 грн.;     г) 0,5 грн.

50.  *Функції сукупних витрат і попиту на продукцію монополії, що ви- пускає 20 одиниць продукції на місяць, мають вигляд: TC = 100 + 3Q та P = 200 – Q. Величини місячного сукупного виторгу та економіч- ного  прибутку монополіста становлять:

а) TR = 6400 грн.,  EP = 6240 грн.;  б) TR = 3800 грн., EP = 1800 грн.;

в) TR = 3600 грн., EP = 3440 грн.;   г) TR = 3600 грн., EP = 400 грн.


 

Завдання 2. Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження:

1.         Якщо за будь-якого обсягу випуску середній виторг фірми перевищує її граничний виторг, то фірма є недосконалим конкурентом.

2.         Якщо конкурентна фірма і монополія збільшать обсяг випуску на одну й ту саму величину, то за інших рівних умов їх сукупний виторг зміниться

однаково, і за наявності споживчого попиту може зростати нескінченно.

3.         Монополія завжди обирає обсяг випуску в межах еластичного відрізку кривої попиту.

4.         Оскільки монополія – єдиний виробник в галузі, для неї не існує ситуацій збитковості і закриття.

5.         Монополіст, який здійснює політику цінової дискримінації, може збіль-

шити свій прибуток за рахунок захоплення споживчого надлишку.

6.         Єдиною умовою застосування цінової дискримінації є можливість виді-

лити групи покупців з різною еластичністю попиту.

7.         Спільним для ринків чистої монополії і досконалої конкуренції є те, що це ідеальні ринкові структури, які в реальній економіці практично не зу- стрічаються.

8.         Монополіст  буде  збільшувати  обсяг  випуску  і  знижувати  ціну,  якщо

MR>MC.

9.         Ринкова влада монополіста означає його спроможність впливати на рин-

кову ціну.

10.  Монополія не має кривої пропонування, оскільки може продавати один і той самий обсяг продукції за різними цінами або різні обсяги за однією ціною залежно від ринкового попиту.

11. Крива попиту на продукцію фірми – монополіста є кривою ринкового попиту.

12. Максимізуючий прибуток обсяг виробництва монополії – це обсяг, для якого граничний прибуток дорівнює нулю.

13. У довгостроковому періоді монополіст виробляє обсяг, який мінімізує довгострокові середні витрати.

14.  Монопольна фірма призначає ціну, вищу за граничні витрати на величи-

ну, прямо пропорційну еластичності попиту.

15.  Чим більш еластичним є попит на продукцію монополії, тим меншою бу-

де її ринкова влада.

16.  Монопсоніст визначає обсяг покупок за правилом максимізації вигоди:

МВ=МЕ.

17.  Монопсонічна влада залежить від еластичності попиту.

18.  Монополія не досягає ні ефективності розподілу ресурсів, ні виробничої ефективності.


 

19.  Незворотні суспільні втрати – це втрати надлишку споживача і виробни- ка, пов’язані з нижчими обсягами випуску і вищими цінами в умовах мо- нополії.

20. Якщо виробництво будь-якого обсягу продукції однією фірмою обхо- диться дешевше, ніж його виробництво кількома фірмами, галузь є при- родною монополією.

 

 

Задача 1.


Завдання 3. Розв’яжіть задачі

 

Попит на продукцію фірми – монополіста заданий рівнянням: Р=40 – Q. Фун-

кція витрат фірми має вигляд: ТС=50+Q2.

Визначте:

1)         обсяг виробництва, який дозволяє монополії максимізувати прибуток;

2)         величину економічного прибутку фірми.

Задача 2.

Модель простої монополії описується наступною системою рівнянь:

QD = 5 – P;     TC = 0,5 + 2Q;            TR = 5 Q – Q2.

Визначте:

1)         обсяг виробництва і ціну, котрі забезпечують монополісту максимізацію економічного прибутку, а також величину економічного прибутку;

2)         обсяг виробництва і ціну, що забезпечують монополісту максимізацію сукупного виторгу; якою буде величина економічного прибутку у цьому випадку?

Задача 3.

Модель фірми описується наступними рівняннями:

TR = 100 · Q – Q2;  МС = 10 + Q.

Визначте обсяг виробництва і ціну продукції, якщо:

1)         фірма функціонує як проста монополія.

2)         фірма функціонує в умовах досконалої конкуренції.

3)         порівняйте одержані результати і зробіть висновки щодо наслідків мо-

нополізації виробництва.

Задача 4.

Припустимо, що середні сукупні і граничні витрати монополії сталі і дорівню- ють 4 грн. за будь-якого обсягу. Попит на продукцію монополії представлений да- ними таблиці:

 

Ціна, грн./од.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Обсяг попиту, тис. од./ тижд.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Зробіть необхідні обчислення, побудуйте криві ринкового попиту, граничного виторгу, середніх сукупних та граничних витрат монополії та визначте графічно:

1)         оптимальний обсяг випуску;


 

2)         ціну продукції (грн.), яку встановить монополіст,

3)         величину прибутку монополії (тис. грн.);

4)         яку кількість продукції і за якою ціною виробляла б конкурентна галузь з ідентичними витратами? Яким був би результат діяльності типової фірми

галузі?

5)         визначте і проілюструйте графічно величину чистих суспільних втрат від монополізації виробництва.

Задача 5.

На основі приблизного правила ціноутворення за методом “витрати плюс”

визначте:

1)         яку ціну повинен встановити монополіст, щоб максимізувати прибуток,

якщо граничні витрати фірми – монополіста становлять 40 грн., а еласти-

чність попиту на продукцію фірми EрD= –5;

2)         індекс Лернера для цієї фірми;

3)         якою була б монопольна влада фірми, якби значення ціни і граничних ви-

трат зрівнялись?

Задача 6*.

На ринку досконалої конкуренції діють п’ять однакових фірм. Індивідуальне пропонування кожної фірми описується рівнянням QS = P – 2. Ринковий попит описується рівнянням QD = 8 – P.

Визначте і проілюструйте графічно величину втрат сукупного надлишку спо-

живачів за умови, що конкурентна галузь монополізується.

Задача 7.*

Фірма – монополіст має криву сукупного виторгу: TR = 100 Q – Q2  і криву граничних витрат:  МС = 10 + Q.

1.         Визначте оптимальний обсяг виробництва і ціну, за якою він буде проданий,

якщо фірма функціонує як проста монополія.

2.         Визначте оптимальний обсяг виробництва і ціну продукції за умов, що уряд прийняв рішення про демонополізацію галузі і галузь стала досконало кон- курентною. Проілюструйте рішення графічно.

3.         Порівняйте величини надлишків споживача і виробника за умов конкуренції та монополії. Визначте величину чистих суспільних втрат від монопольної влади.

4.         Як змінилися б обсяг виробництва та суспільні наслідки монополізації, якби замість демонополізації галузі монополія запропонувала б застосування цінової дискримінації І ступеня?

Задача 8.

Попит на товар задається рівнянням: Qd = 1000 – 50P. Граничні і середні ви-

трати довгострокового періоду становлять 10 грн. на одиницю продукції.

1.         Визначте, якими будуть ціна і рівноважна кількість продукції в умовах кон-

куренції та в умовах монополії.

2.         Припустимо, що запроваджено податок у розмірі 2 грн. на одиницю продукції; визначте, якими будуть нові рівноважні ціни та обсяги продукції за умов конкуренції та за умов монополії.


 

Задача 9.

Кінотеатр “Сиріус” є монополістом у віддаленому районі міста. Його грани-

чні витрати становлять 3 грн.

З метою збільшення прибутку  власник вирішує вдатися до цінової дискримі- нації і встановити різні ціни на денні та вечірні сеанси, керуючись тим, що еласти- чність попиту на квитки на денні сеанси становить: EрD  = –5, еластичність попиту на квитки на вечірні сеанси EрD = –3.

Визначте, які ціни на квитки він встановить.

Задача 10.*

Студент та бізнесмен, опинившись поряд в одному літаку компанії “Націона- льні авіалінії”, несподівано з’ясували, що перший заплатив за квиток майже вдвічі менше, ніж другий.

Визначте:

1)                     обсяги пасажирських перевезень авіакомпанії (тис. чол.), ціни квитків (у сотнях грн.) для цих двох категорій пасажирів, якщо попит студентів опи- сується рівнянням: Q1d = 10 – 2Р1, а попит бізнесменів: Q2d  = 30 –3 Р2; сукупні витрати авіакомпанії становлять: TC = 20 + 2Q.

2)         величину економічного прибутку авіакомпанії за  умов здійснення нею

політики цінової дискримінації;

3)         поясніть, який вид цінової дискримінації застосовує компанія; чим обумо-

влений вибір саме цього виду?

4)                     якими були б обсяги перевезень, ціна квитка та економічний прибуток компанії, якби вона не мала можливості здійснювати політику цінової дискримінації?

Задача 11.*

З’ясувавши, що покупців продукції фірми можна поділити на дві групи, мо- нополіст з метою збільшення прибутку сегментує ринок і тепер реалізує свою продукцію на двох сегментах ринку з відповідними кривими попиту:

P1=10 – Q1     та         P2 = 20 – Q2.

Граничні витрати фірми сталі і становлять МС=2.

1.         Визначте оптимальний обсяг виробництва фірми - монополіста та ціни,

які дозволять йому максимізувати прибуток.

2.         Який вид цінової дискримінації застосований фірмою – монополістом?

чим обумовлений вибір саме цього виду?

3.         Проілюструйте рішення графічно: побудуйте криві попиту, граничного ви-

торгу та граничних витрат для обох ринкових сегментів та ринку в цілому.


 

Завдання 4. Графоаналітичні вправи

Вправа 1.

Розгляньте графік і дайте відповіді на наступні запитання :

1)         яка   модель   представлена   на графіку?

2)         в якій ринковій структурі функціо-

нує фірма? Поясніть;

3)         в  якому  часовому  періоді  пра-

цює фірма? Поясніть;

4)         якою є величина постійних витрат фірми на нульовому обсязі випу-

ску?  на  обсязі  випуску  50  оди-

ниць?

5)         за яких обсягів випуску фірма є беззбитковою?

6)         який  обсяг  випуску  є  оптималь-

ним?  За  яким  правилом він  ви-

значений? Поясніть;

7)         якою   є   величина  економічного прибутку фірми?

Проілюструйте відповіді графічно.

Вправа 2.

Графік   надає   інформацію   про   ринковий   попит   та   витрати   фірми-

монополіста. За даними графіка дайте відповіді на наступні запитання:

1)         який  обсяг  випуску  є  опти-

мальним для фірми?

2)         яку ціну на свою продукцію призначить ця фірма, якщо вона функціонує як проста монополія?

3)         яка комбінація обсягу випус- ку та ціни дозволить фірмі максимізувати сукупний ви- торг від продажу продукції?

4)         якою  є  величина  сукупного виторгу фірми для оптима- льного обсягу випуску?

5)         поясніть, в межах яких ціно-

вих   інтервалів   монополісту доцільно і недоцільно знижу-

вати ціну з огляду на макси-

мізацію сукупного виторгу.


 

Вправа 3.

Розгляньте графік дайте відповіді на наступні запитання:

1)         яка модель представлена на графіку?

2)         який обсяг випуску є оптимальним для фірми-монополіста?

3)         яку ціну на продукцію призначить фір-

ма, якщо вона функціонує як проста монополія?

4)         в межах яких цінових інтервалів моно-

полісту доцільно і недоцільно знижувати ціну з огляду на досягнення мети діяль- ності фірми – максимізації економічно- го прибутку? Поясніть;

5)         проілюструйте графічно результат діяль-

ності фірми – позначте на графіку площу, яка відповідає економічному прибу-

тку фірми і визначте його величину.

 

Вправа 4.


 

Припустимо,   що   конкурентна   галузь, представлена на графіку, монополізується. Визначте за графіком:

1)         рівноважні  обсяг  випуску  та  ціну,  які встановилися б на галузевому ринку за умов досконалої конкуренції;

2)         оптимальний обсяг випуску та ціну, які встановить фірма-монополіст;

Поясніть і проілюструйте графічно:

3)         якими є наслідки монополізації конку-

рентної галузі?

4)         якими є величина і складові чистих (не-

зворотних) суспільних втрат від моно-

польної влади?

 

 

Вправа 5.

Розгляньте графік і поясніть:

1)         яка модель зображена на ньому ?

2)         чим   зумовлена   особлива   траєкторія кривих витрат цієї фірми?

3)         який обсяг випуску і яка ціна будуть оп-

тимальними для даної фірми, якщо во-

на працює як проста монополія?

4)         яким буде результат діяльності фірми?

5)         яким  буде  обсяг  виробництва  та  ре- зультат діяльності, якщо фірма буде змушена встановити ціну, рівну ціні рів- новаги конкурентної галузі?


 

Вправа 6.

Розгляньте графіки і дайте відповіді на наступні запитання:

1)         в яких ринкових структурах функціонують представлені на них фірми? Об-

ґрунтуйте відповідь.

2)         в якому часовому періоді функціонує кожна з фірм? Обґрунтуйте відповідь.

Визначте графічно:

3)         оптимальні обсяги виробництва;

4)         результати діяльності фірм.

 


 

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА

“МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ МОНОПОЛІЇ”

Припустимо, що конкурентна галузь, яка складається з 1000 фірм з іден- тичними витратами, монополізується. Витрати типової фірми за даними ва- шого варіанту були обчислені при виконанні розрахунково-графічної роботи

„Моделювання поведінки конкурентної фірми“ (розділ 9).

1. Оптимізація вибору простої монополії

1.1. За даними вашого варіанту щодо попиту на продукцію монополії, врахо-

вуючи при цьому, що витрати монополії ідентичні витратам конкуре- нтної галузі, визначте величини сукупного і граничного виторгів та еко- номічних прибутків фірми-монополіста (тис. грн.). Заповніть колонки 1-

8 таблиці 1, добравши необхідні дані  з таблиці витрат розрахунково-

графічної роботи „Моделювання поведінки конкурентної фірми”.

 

 

ВИТРАТИ ТА ПРИБУТКИ МОНОПОЛІЇ


Таблиця 1

 

 

Обсяг попиту

(тис. од.)

 

Ціна

 

Сукупний виторг

 

Граничний виторг

 

Граничні витрати

 

Середні витрати

 

Сукупні витрати

 

Економічні прибутки

 

Цінова дискримінація

D

P

TR

MR

MC

ATC

TC

EP

TRd

EPd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1.2. За даними таблиці 1 побудуйте модель TRTC, визначте оптимальний обсяг виробництва та результат діяльності фірми:

ƒ         графік 1 – криві TC, TR, EP.

1.3. За даними таблиці 1 побудуйте модель МRМC, визначте оптимальний обсяг виробництва та результат діяльності фірми:

ƒ         графік 2 – криві D, MR, AТC, MC.

2. Оптимізація вибору монополії з ціновою дискримінацією

2.1. Припустимо, що фірма-монополіст вдається до політики цінової дискри-

мінації І ступеня. Обчисліть величини сукупного виторгу та економічно-

го прибутку і заповніть колонки 9-10 таблиці 1.

2.2. На графіку 1 моделі TRTC добудуйте криві сукупного виторгу та еконо- мічного прибутку монополії з ціновою дискримінацією TRd, EPd. Визна- чте оптимальний обсяг виробництва та величину економічного прибутку.

2.3. За графіком 2 моделі МRМC визначте оптимальний обсяг виробництва і величину економічного прибутку монополії.


 

3. Визначення суспільних втрат від монополізації галузі

3.1. За графіком 2 моделі МRМC визначте рівноважні обсяг випуску та ціну,

які встановилися б на галузевому ринку за умов досконалої конкуренції;

порівняйте їх з ціною і обсягом випуску простої монополії;

3.2.  Визначте  і  проілюструйте  графічно  величину  та  складові  суспільних втрат від монопольної влади. Зробіть висновки відносно економічної ефективності системи, де панує монополія.

ВИХІДНІ ДАНІ ВАРІАНТІВ РГР

ВАРІАНТ 1.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

120

115

110

105

100

95

90

85

80

75

 

ВАРІАНТ 2.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

 

ВАРІАНТ 3.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

149

139

129

119

109

99

89

79

69

59

 

ВАРІАНТ 4.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

 

ВАРІАНТ 5.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

 

ВАРІАНТ 6.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

 

ВАРІАНТ 7.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

146

136

126

116

106

96

89

76

66

56

 

ВАРІАНТ 8.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30


 

ВАРІАНТ 9.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

 

ВАРІАНТ 10.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

 

ВАРІАНТ 11.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

 

ВАРІАНТ 12.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

 

ВАРІАНТ 13.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

 

ВАРІАНТ 14.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

122

112

102

92

82

72

62

52

42

32

 

ВАРІАНТ 15.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65

 

ВАРІАНТ 16.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

126

121

116

111

106

101

96

91

86

81

 

ВАРІАНТ 17.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

 

ВАРІАНТ 18.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

118

108

98

88

78

68

58

48

38

28

 

ВАРІАНТ 19.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

92

84

76

68

60

52

44

36

28

20


 

ВАРІАНТ 20.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

112

104

96

88

80

72

64

56

48

40

 

ВАРІАНТ 21.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

124

118

112

106

100

94

88

82

76

70

 

ВАРІАНТ 22.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

160

156

152

148

144

140

136

132

128

124

 

ВАРІАНТ 23.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

 

ВАРІАНТ 24.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

120

115

110

105

100

95

90

85

80

75

 

ВАРІАНТ 25.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

 

ВАРІАНТ 26.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

 

ВАРІАНТ 27.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

129

111

100

90

80

70

60

50

40

30

 

ВАРІАНТ 28.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

125

114

105

96

87

78

69

60

51

42

 

ВАРІАНТ 29.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

125

120

115

110

105

100

95

90

85

80

 

ВАРІАНТ 30.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

130

123

116

109

102

95

88

81

74

67


 

ВАРІАНТ 31.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

108

100

92

84

76

68

60

52

44

36

 

ВАРІАНТ 32.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

 

ВАРІАНТ 33.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

146

136

126

116

106

96

86

76

66

56

 

ВАРІАНТ 34.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

153

143

133

123

113

103

93

83

73

63

 

ВАРІАНТ 35.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

141

130

119

108

97

86

75

64

53

42

 

ВАРІАНТ 36.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

270

250

230

210

190

170

150

130

110

90

 

ВАРІАНТ 37.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

217

197

177

157

137

117

97

77

57

37

 

ВАРІАНТ 38.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

190

170

150

130

110

90

70

50

30

10

 

ВАРІАНТ 39.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

147

136

125

114

103

92

81

70

59

48

 

ВАРІАНТ 40.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

132

122

112

102

92

82

72

62

52

42


 

ВАРІАНТ 41.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

140

134

128

122

116

110

104

98

92

86

 

ВАРІАНТ 42.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

130

125

115

105

95

85

75

65

55

45

 

ВАРІАНТ 43.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

137

127

117

107

97

87

77

67

57

47

 

ВАРІАНТ 44.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

129

118

107

96

85

74

63

52

41

30

 

ВАРІАНТ 45.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

 

ВАРІАНТ 46.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

210

189

168

147

126

105

84

63

42

21

 

ВАРІАНТ 47.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

121

112

103

94

85

76

67

58

49

40

 

ВАРІАНТ 48.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

139

128

117

106

95

84

73

62

51

40

 

ВАРІАНТ 49.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

173

161

149

137

125

113

101

89

77

65

 

ВАРІАНТ 50.

Обсяг попиту (тис. од.)

на продукцію монополії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни для монополії

110

101

94

87

80

73

66

59

52

45