КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Визначте єдино правильну відповідь

1.         Парето-ефективними є розподіли, за яких:

а) не існує способу покращити стан всіх учасників обміну;

б) не існує способу покращити стан хоча б одного учасника обміну без погіршення стану іншого;

в) всі вигоди від обміну вичерпані;

г) всі відповіді правильні.

2.         Якщо в економіці обміну розподіл благ є Парето-ефективним, то:

а) обмін не може поліпшити стану жодного суб’єкта;

б) він належить кривій контрактів;

в) граничні норми заміни благ для всіх суб’єктів однакові;

г) всі відповіді правильні.

3.         Продуктова скринька Еджворта:

а) є графічною моделлю оптимізації рішень щодо ефективного розподілу благ в обміні між двома споживачами;

б) ілюструє всі можливі варіанти розподілу двох благ між двома спожи-

вачами;

в)  визначає обсяги запасів двох благ;

г)  всі відповіді правильні.

4.         Розподіл благ між споживачами М і N є Парето-ефективним, якщо:

 

XY

 

а) MRSM


= MRSNXY


в усіх точках скриньки Еджворта;

 

XY

 

б) MRSM


= 1/MRSNXY


на кривій контрактів;

 

XY

 

в)  MRSM


= MRSNXY


на кривій контрактів;

 

XY

 

г)  MRSM


= 1/MRSNXY


в усіх точках скриньки Еджворта;

 

 

5.         Межа можливих корисностей:

а) може бути опуклою до початку координат;

б) відображає досягнуті двома споживачами рівні корисності за всіх роз-

поділів на кривій контрактів;

в) відображає початкові розподіли благ;

г) всі відповіді правильні.


 

6.         Крива контрактів у продуктовій скриньці Еджворта:

а) ілюструє динаміку обміну благами між двома споживачами;

б) у кожній точці відповідає стану ринкової рівноваги та умові Парето-

ефективності;

в) відображає множину рівноважних контрактних цін, які можуть вста-

новлюватись в обміні між двома суб’єктами;

г) всі відповіді правильні.

7.         Якщо за даного розподілу благ криві байдужості двох споживачів у скриньці Еджворта є дотичними, то:

а) розподіл може бути покращений згідно з критерієм Парето; б) обидва споживачі досягають однакового рівня корисності; в) граничні норми заміни благ в обох споживачів рівні;

г) всі відповіді правильні.

8.         Крива контрактів скриньки Еджворта трансформується у:

а) межу можливих корисностей;

б) межу виробничих можливостей;

в) криву суспільної корисності;

г) криву суспільного добробуту.

9.         Оптимальний розподіл ресурсів у галузі досягається, коли:

2

 

а) галузь виробляє максимально можливий обсяг продукції;

 

1

 

б) MRTS LK


= MRTS LK    ;

 

в) неможливо перерозподілити ресурси так, щоб збільшити обсяг випус-

ку і знизити витрати виробництва;

г) всі відповіді правильні.

10.  Оптимальний розподіл ресурсів між галузями досягається, коли:

а) всі фірми всіх галузей (X,Y) досягають ефективного розподілу ресур-

 

сів: MCX

X


= PX  ;


MCY

Y


= PY  ;

 

б) MRTS LK


= MRTS LK     ;

 

в) неможливо перерозподілити ресурси так, щоб збільшити виробництво

X, не скорочуючи виробництва Y;

г) всі відповіді правильні.


 

11.  Ресурсна скринька Еджворта:

а) є графічною моделлю оптимізації рішень щодо міжгалузевого розпо-

ділу ресурсів;

б) у точках дотику ізоквант виробництва двох товарів до ізокости відо-

бражає множину ефективних міжгалузевих розподілів ресурсів; в) ілюструє множину можливих міжгалузевих розподілів ресурсів; г) всі відповіді правильні.

12.  Гранична норма технологічної заміни праці капіталом MRTSLK    у виробництві товару Х становить 5, а у виробництві Y дорівнює 1. Міжгалузевий розподіл ресурсів може бути покращений, якщо:

а) збільшити кількість праці у виробництві Х і зменшити кількість капі-

талу у виробництві Y;

б) зменшити кількість праці у виробництві Х і зменшити кількість капі-

талу у виробництві Y;

в) збільшити кількість праці у виробництві Х і збільшити кількість капі-

талу у виробництві Y;

г) збільшити кількість капіталу у виробництві Х і зменшити кількість праці у виробництві Y.

13.  Якщо за даного розподілу ресурсів у скриньці Еджворта ізокванти двох товарів є дотичними, то:

а) граничні норми технологічної заміни  в обох галузях рівні; б) розподіл може бути покращений згідно з критерієм Парето; в) в обох галузях виробляється однаковий обсяг продукції;

г) всі відповіді правильні.

14.  Крива виробничих контрактів у ресурсній скриньці Еджворта:

а) ілюструє множину рівноважних станів виробників двох товарів;

б) сполучає множину точок Парето-ефективного міжгалузевого розподі-

лу ресурсів;

в) відображає трансформацію структури виробництва в економіці;

г) всі відповіді правильні.

15.  Крива виробничих контрактів трансформується у:

а) межу можливих корисностей;

б) межу виробничих можливостей;

в) криву суспільної корисності;

г) криву суспільного добробуту.


 

16.  Ефективність у виробництві графічно може бути відображена:

а) тільки точкою на межі виробничих можливостей, що відповідає мак- симальному обсягу виробництва одного товару за нульового обсягу виробництва іншого;

б) тільки точкою на межі виробничих можливостей, яка відповідає виро-

бництву однакових обсягів двох товарів;

в) будь-якою точкою на межі виробничих можливостей;

г) будь-якою точкою під межею виробничих можливостей, яка відпові-

дає потенційному збільшенню обсягів виробництва обох товарів.

17.  Якщо ресурси економіки розподілені ефективно між інвестиційними та споживчими товарами, то додаткові споживчі товари:

а) не можуть бути вироблені взагалі;

б) можуть бути вироблені, якщо в цьому є потреба;

в) можуть бути вироблені тільки за рахунок скорочення виробництва ін-

вестиційних товарів;

г) можуть бути вироблені тільки у державному секторі.

18.  Крива трансформації показує:

а) максимально можливі обсяги виробництва всіх товарів за використан-

ня двох видів ресурсів;

б) множину максимально можливих обсягів виробництва двох товарів за використання обмежених ресурсів;

в) максимально можливі обсяги виробництва всіх товарів за використан-

ня у їх виробництві однакових обсягів ресурсів;

г) бажані для суспільства обсяги виробництва всіх товарів, недосяжні за даних обсягів ресурсів.

19.  Гранична норма трансформації:

а) визначає альтернативну вартість виробництва в економіці двох благ;

б) визначає кут нахилу межі виробничих можливостей;

в) визначає кількість одного товару, від якої потрібно відмовитись зара-

ди виробництва додаткової одиниці іншого;

г) всі відповіді правильні.

20.  Ресурси економіки розподілені ефективно, якщо:

а) можна збільшити виробництво усіх видів товарів та послуг;

б) можна збільшити виробництво деяких товарів  та послуг без змен-

шення виробництва всіх інших;

в) збільшення виробництва будь-якого товару можливе лише за рахунок зменшення виробництва хоча б одного іншого;

г) всі відповіді правильні.


 

21.  Парето-ефективний розподіл ресурсів за умов монополії досягається лише у випадку, коли:

а)  фірма є простою монополією з єдиною ціною;

б)  на продукцію природної монополії держава встановлює  “ціну спра-

ведливого прибутку” (Р=АС);

в)  монополіст застосовує досконалу цінову дискримінацію;

г)  держава регулює діяльність монополії шляхом встановлення спеціа-

льного податку на її продукцію.

22.  Перешкодою для досягнення Парето-ефективного розподілу ресурсів може стати:

а) монополія; б) встановлення податків;

в) неповна інформація;         г) всі відповіді правильні.

23.  Рівновага в моделі оптимізації структури виробництва у конкурент-

ній ринковій системі:

а) встановлюється у точці дотику кривої суспільної байдужості до межі виробничих можливостей;

б) відповідає умові MRSXY   = MRTXY  ;

в) означає, що інтереси споживачів і виробників збалансовані, а структу-

ра економіки є оптимальною;

г) всі відповіді правильні.

24.  Умовою ефективності за використанням ресурсів у виробництві є:

 

а) MRS M XY


= MRS N XY


 

= PX  / PY ;

 

б) MRSXY   = MRTXY  ;

 

в) MRTXY

X


= MCX  / MCY

Y


= PX  / PY  ;

 

г) MRTS


LK   = MRTS


LK   = PL  / PK .

 

 

25.  Структура економіки є оптимальною, якщо:

а) структура виробництва відповідає структурі суспільних потреб;

б) споживачі готові заміщувати блага в тій самій пропорції, в якій еко- номіка може трансформувати виробництво одного блага у виробниц- тво іншого;

в) MRSXY   = MRTXY  ;

г) всі відповіді правильні.


 

26.  Умовою забезпечення оптимальної структури економіки є:

а) рівність граничних норм заміни благ для всіх споживачів;

б) рівність граничної норми трансформації граничній нормі заміни благ для всіх споживачів;

в) рівність граничних норм технологічної заміни у виробництві двох благ;

г) рівність граничної норми заміни благ для всіх споживачів їх віднос-

ним цінам.

27.  Стан економіки є Парето-ефективним, якщо:

а) можна підвищити добробут декількох індивідів, змінивши структуру виробництва і розподілу благ;

б) можна розширити виробництво і задовольнити потреби всіх індивідів за рахунок зниження рівня суспільного добробуту;

в) неможливо змінити структуру виробництва і розподілу так , щоб під-

вищити добробут одного чи декількох індивідів без погіршення доб-

робуту інших;

г) неможливо підвищити добробут одного чи декількох індивідів, не змі-

нюючи виробництва і розподілу благ.

28.  Необхідними умовами досягнення повної системної ефективності є:

а) ефективність за споживанням та обміном;

б) ефективність розподілу ресурсів між галузями;

в) ефективність за використанням ресурсів у виробництві;

г) всі відповіді правильні.

Завдання 2. Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження:

1.         Вступ споживачів в обмін означає, що попередній розподіл благ був Па-

рето-неефективним.

2.         За умови рівності граничних норм заміни для всіх споживачів не існує жодної можливості покращити стан хоча б одного з них.

3.         Кожна точка продуктової скриньки Еджворта відповідає оптимальному

розподілу ресурсів споживання.

4.         Якщо у певній точці скриньки Еджворта криві байдужості індивідів пе-

ретинаються, має місце оптимальний за Парето розподіл благ.

5.         Всі  Парето-оптимальні  розподіли  благ  належать  кривій  контрактів  у скриньці Еджворта.

6.         Виробництво не є оптимальним за Парето, якщо фірми мають незадіяні надлишкові виробничі потужності.


 

7.         Умовою досягнення оптимального обсягу виробництва в галузі є рівність граничних норм технологічної заміни для всіх фірм.

8.         У випадку нерівності граничних норм технологічної заміни ресурси по-

чинають переміщуватись до тих фірм, які використовують їх більш ефек-

тивно.

9.         Якщо ізокванти галузевих виробничих функцій дотикаються у скриньці

Еджворта, то дане розміщення ресурсів є оптимальним.

10.  Для оптимальної структури економіки характерна рівність кутів нахилу кривої суспільного добробуту та кривої трансформації.

11.  Податки перешкоджають ефективному розподілу ресурсів, оскільки змі-

нюють відносні ціни товарів.

12.  Крива Скітовського утворена сукупністю точок, що відповідають Паре-

то-оптимальним станам економіки.

13.  Якщо всі ресурси економіки використовуються так, що збільшувати ви- робництво одного продукту можна лише за рахунок скорочення вироб- ництва іншого, то така ситуація вважається ефективною.

14.  У моделі загальної ринкової рівноваги визначаються лише відносні ціни

благ.

15.  Розподіл,  який максимізує  функцію  суспільного  добробуту,  є Парето-

ефективним.

 

 

Задача 1.


Завдання 3. Розв’яжіть задачі

 

У конкурентній ринковій економіці споживачі оцінюють граничну корисність товару Х у 4 ютилі, а товару Y – у 8 ютилів. Для фірм граничні витрати виробництва товару X складають 6 грн., товару Y – 4 грн.

Визначте:

1)         чи є розподіл ресурсів у такій економіці Парето-оптимальним?

2)         як існуючий розподіл ресурсів може бути покращений?

Задача 2.

Споживачі М і N розподіляють між собою запас благ Х = 30 і Y = 20 одиниць.

Функції корисності споживачів задані рівняннями: UМ=X0,5Y0,5, UN=X0,25Y0,75.

Побудуйте криву контрактів.

Задача 3.

Обмежені ресурси економіки – праця і капітал – в обсягах К=50, L=100 роз- поділяються між виробництвом товарів Х і Y. Виробництво товару X описується ви- робничою функцією QX=K0,5L0,5, а товару Y: QY=K0,2L0,8.

Побудуйте криву виробничих контрактів та криву виробничих можливостей.


 

Завдання 4. Графоаналітичні вправи

Вправа 1.

Розгляньте графік і дайте відповіді на наступні запитання:

1)         яка  модель  предста-

влена на графіку?

2)         визначте  точки  Паре- то-ефективного роз- поділу ресурсів і об- ґрунтуйте оптималь- ність;

3)         за      яких      обставин споживачі  М  і  N  від-

мовляться від торгівлі?

4)         які  початкові  розподі-

ли    благ    спонукати-

муть споживачів до обміну?

5)         сполучення яких точок утворює криву контрактів?

Вправа 2.

Розгляньте представлену скриньку Еджворта для двох споживачів М і N, які мають запас благ у 100 авторучок і 60 дискет, та дайте відповіді на наступні запи- тання:

1)         чи          бажатимуть споживачі перейти до           розподілу, представленого то- чкою В, якщо почат- ковий варіант роз- поділу благ відпові- дає точці А?

2)         чи захоче споживач М переміститись з точки А в точку D?

3)         поясніть, чому оби- два споживачі не матимуть стимулу до обміну, якщо початковий   розпо-

діл товарів між ними представлений точкою С?

4)         визначте і покажіть графічно множину варіантів розподілу, які покращують

стан споживачів порівняно зі станом А;

5)         за даними графіка побудуйте криву контрактів.


 

Вправа 3.

Розгляньте зображену криву виробничих можливостей і за даними графіка дайте відповіді на наступні запитання:

1)         чи можливе у даній економіці одночасне ви-

робництво 60 одиниць товару Х і 90 одиниць товару Y? 40 одиниць Х і 100 одиниць Y?

2)         як комбінації випуску товарів Х і Y, що відпові-

дають точкам А і В на межі виробничих мож- ливостей, відображаються у ресурсній скри- ньці Еджворта?

3)         якою  є  альтернативна  вартість  збільшення виробництва товару Х на 20 одиниць, якщо початковий варіант виробництва товарів Х і Y представлений точкою А?

4)         якою повинна бути гранична норма заміни благ  для  двох  споживачів,  які  розподіляють між собою товари Х і Y, для оптимізації стру- ктури економіки за умови, що обрана стру- ктура виробництва відповідає точці А, в якій MRT = 0,7?

Вправа 4.

Розгляньте графік і дайте відповіді на наступні запитання:

 

 

1)         яка   модель   пред- ставлена на графі- ку?

2)         позначте на графіку точки, які за існуючих відносних цін товарів відображають вибір споживачів   і    вибір

виробників;

3)                     визначте, чи є стру- ктура  даної  еконо- міки   оптимальною, чи  відповідає струк- тура            виробництва структурі споживчо- го попиту?;

4)         на ринку якого това-

ру        спостерігати-

меться дефіцит чи надлишок?

5)         поясніть, завдяки чому у конкурентній ринковій системі відбувається оптимізація структури економіки та збалансування інтересів споживачів і виробників;

6)         добудуйте графік таким чином, щоб він відображав встановлення загальної

рівноваги, позначте точку рівноваги і перевірте її на відповідність умові Парето-

оптимальності.