ЕФЕКТИВНІСТЬ ОБМІНУ І  РОЗПОДІЛУ  РЕСУРСІВ У  С ПОЖИВАННІ  ТА  ВИРОБНИЦТВІ Базовий рівень. Основні терміни та поняття

Встановлення загальної рівноваги у конкурентній ринковій економіці означає наявність повної системної ефективності, досягнення Парето- оптимального стану в усіх сферах економічної діяльності – споживанні, об- міні та виробництві за відповідності структури виробництва структурі суспільних потреб.

У конкурентній „економіці обміну” кожен споживач, розподіляючи опти-

мально свій доход, прирівнює відношення граничних корисностей благ до відношення їхніх цін і згідно з кардиналістською версією максимізує корис- ність за умови:

 

MU X  / PX


= MUY  / PY


або


MU X  / MUY


= PX  / PY .

 

Оскільки MU X  / MUY


= MRSXY ,  то


MRS XY


= PX  / PY .

 

На конкурентному ринку всі споживачі купують товари за одними й тими ж рівноважними цінами, тому гранична норма заміни благ для всіх спожива- чів (M , N ) в економіці буде однаковою:

 

MRS M XY


= PX  / PY


= MRS N


 

XY .

 

Взаємовигідний обмін триває доти, доки всі MRS XY


для всіх споживачів

 

не зрівняються:


MRS M XY


= MRS N XY   .

 

За умови рівності граничних норм заміни для всіх учасників обміну до- сягається оптимальний розподіл благ між індивідами у споживанні, має міс- це рівновага, ефективна за Парето. Будь-які можливості поліпшення роз- поділу ресурсів споживання вичерпані. Не існує вигідних обмінів і жодної можливості підвищення добробуту як всіх споживачів у цілому, так і будь- якого з них за рахунок іншого.

Оптимізацію рішень щодо ефективного розподілу благ у процесі обміну

на досконало конкурентному ринку за ординалістською версією ілюструє графічна модель „скринька Еджворта”. Вона представляє всі можливі варіанти розподілу двох благ ( X , Y ) між двома споживачами (M , N ) . Рів-

новага встановлюється у точках дотику кривих байдужості кожного зі спо-

живачів до лінії відносних цін (бюджетного обмеження) PX  / PY  . Якщо на


 

конкурентному ринку попит не відповідає пропонуванню, ціни будуть змі- нюватись доти, доки криві байдужості обох споживачів знов стануть дотич- ними до лінії цін.

У точці рівноваги граничні норми заміни благ кожного учасника ринку дорівнюють співвідношенням цін товарів:

 

MRS M XY


= PX  / PY


= MRS N


XY .

 

Якщо кожен учасник обміну максимізує свою корисність і при цьому відбувається взаємовигідна торгівля, то в результаті на ринку споживчих то- варів встановлюється рівновага, за якої розподіл благ є Парето-ефективним за споживанням та обміном.

Крива контрактів у продуктовій скриньці Еджворта сполучає всі точки ефективного розподілу обмежених благ між двома індивідами. Кожна точка на кривій контрактів відповідає точці ринкової рівноваги і ефективна за Парето, оскільки у цих точках жоден зі споживачів не може поліпшити свого стану, не погіршуючи при цьому стану іншого. На основі кривої конт- рактів будується межа можливих корисностей (UPC) .

Ефективність у сфері виробництва має два взаємопов’язаних аспекти: внутрігалузеву ефективність – використання і розподіл ресурсів всередині галузі та міжгалузеву ефективність – оптимальний розподіл ресурсів між галузями, трансформацію структури виробництва.

Оптимальне розміщення ресурсів у галузі досягається, коли галузь випу- скає максимально можливий обсяг продукції і неможливо перерозподілити ресурси між фірмами так, щоб збільшити випуск і знизити витрати.

Всі фірми досягають технологічної та економічної ефективності, максимі- зують обсяг випуску за наявних обмежених ресурсів і одночасно мінімізують витрати виробництва заданого обсягу випуску. Вони перебувають у стані рі- вноваги з точки зору виробничої ефективності:

MPL / MPK  = PL / PK .

Оскільки всі фірми галузі купують ресурси на конкурентному ринку ре-

сурсів за єдиною рівноважною ціною, то гранична норма технологічної замі-

 

2

 

ни MRTSLK   = PL / PK


стає однаковою для всіх фірм (1,2,…, n) галузі:

 

1

 

MRTS LK


= MRTS LK   .

 

За умови рівності


MRTSLK


у жодної з фірм не буде стимулу купувати

 

додаткові ресурси, щоб покращити їх співвідношення з метою мінімізації ви- трат. Це означає, що у галузі ресурси розміщені і використовуються ефек- тивно за Парето.

Оскільки всі виробники, незалежно від того, в якій галузі вони здійсню-

ють виробництво, на конкурентному ринку ресурсів купують ресурси за од-

ними й тими ж рівноважними конкурентними цінами, то граничні норми тех-


 

нологічної заміни повинні бути рівними для всіх фірм всіх галузей ( X , Y ) :

 

 

X

 

MRTSLK


 

Y

 

= MRTSLK    .

 

Рівність означає, що в усіх галузях ресурси використовуються у повному обсязі і розподілені ефективно за Парето.

Оптимізацію розміщення виробничих ресурсів між галузями ілюструє ре- сурсна „скринька Еджворта“. Графічно ефективний розподіл ресурсів від- повідає точкам дотику ізоквант виробництва двох товарів ( X , Y ) до ізокос-

ти, нахил якої дорівнює співвідношенню цін ресурсів:  PL / PK . У точках рів-

новаги граничні норми технологічної заміни ресурсів у виробництві двох то-

 

варів однакові:


MRTS X LK


= MPL


/ MPK


= MRTS Y LK .

 

А оскільки всі виробники на ринку ресурсів стикаються з одним і тим самим

 

співвідношенням їхніх цін, то:


MRTS X LK  = P


/ PK


= MRTS Y LK .

 

L

 

За цієї умови у жодного виробника жодної з галузей не буде стимулу ку- пувати додаткові ресурси, щоб покращити їх співвідношення з метою мінімі- зації витрат. Отже, ресурси між галузями розміщені і використовуються ефективно за Парето.

Крива виробничих контрактів сполучає множину точок Паре- то-ефективного міжгалузевого розподілу ресурсів. Вона показує всі техноло- гічно ефективні поєднання факторів виробництва. Крива виробничих контра- ктів трансформується у межу виробничих можливостей.

 

Межа  виробничих  можливостей


( PPC )


або  крива трансфор-

 

мації  – це модель, яка ілюструє всі ефективні поєднання обсягів виробни- цтва двох продуктів за обмежених ресурсів праці і капіталу. Водночас всі то- чки кривої трансформації відповідають технологічно ефективним поєднан- ням ресурсів у виробництві двох благ.

 

Кут нахилу межі виробничих можливостей


(ΔY / ΔX )


визначає гранич-

 

ну норму трансформації Y  в  X  – MRTXY . Гранична норма трансформації визначає альтернативну вартість – кількість одного товару, від якої потрібно відмовитись, щоб одержати додаткову одиницю іншого. Опуклість межі ви- робничих можливостей від початку координат означає, що при послідовній зміні структури виробництва альтернативна вартість зростає.

У ринковій економіці споживачі і фірми максимізують власні цільові фу-

нкції. Відтак структура виробництва може не відповідати структурі суспіль- них потреб. Проте досконало конкурентний ринок має механізм, який дозво- ляє узгодити інтереси споживачів і фірм і досягти повної ефективності роз- поділу ресурсів в економіці.


 

Виробники, трансформуючи структуру виробництва без втрат ефективно- сті, порівнюють граничну норму трансформації зі співвідношенням ринкових цін: MRTXY  = PX  / PY . Споживачі, змінюючи структуру споживчого кошика без втрат рівня корисності, порівнюють із співвідношенням цін товарів гра-

 

ничну норму заміни благ:


MRS XY  = PX  / PY . Відтак гранична норма транс-

 

формації будь-якого блага в інше у сфері виробництва дорівнює граничній нормі заміни цих благ для кожного споживача

MRTXY  = MRS XY .

Рівність означає, що не існує способу покращити становище споживачів за рахунок змін у виробництві даних благ. В економічній системі встановлюєть- ся загальна рівновага, яка відповідає критерію Парето-оптимальності.

Графічна модель оптимізації структури виробництва у конкурентній ринковій системі ілюструє встановлення Парето-ефективної загальної рів- новаги за допомогою межі виробничих можливостей та кривих суспільної байдужості (кривих Скітовського). Рівновага встановлюється у точці дотику кривої суспільної байдужості до межі виробничих можливостей та лінії спів-

 

відношення цін


(PX  / PY ) , де гранична норма трансформації дорівнює гра-

 

ничній нормі заміни благ:

 

MRSXY


= PX  / PY


= MCX  / MCY


= MRTXY .

 

Рівність означає, що загальна рівновага у ринковій економіці Парето- ефективна за розподілом ресурсів у сфері споживання, обміну і виробниц- тва. Вона забезпечує оптимальність структури економіки, збалансованість попиту і пропонування, відповідність інтересів споживачів і виробників.

Загальні умови ефективності досконало конкурентної еконо-

міки описуються системою рівнянь:

ˆ         рівновага у конкурентній економіці ефективна за споживанням та

обміном, якщо:

 

MRS M XY


= MRS N XY


= PX  / PY .

 

ˆ         рівновага виробника у конкурентній економіці ефективна за розпо-

ділом ресурсів  між галузями, якщо:

 

MRTS X LK


= MRTS Y LK


= PL  / PK .

 

ˆ         рівновага є ефективно за витратами ресурсів у сфері всього суспі-

льного виробництва, якщо:

 

MRTXY


= MCX  / MCY


= PX  / PY  .

 

ˆ         загальна  рівновага  економічної  системи  Парето-ефективна  за

розподілом ресурсів в усіх сферах, якщо:

MRSXY  = MRTXY  .