КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Визначте єдино правильну відповідь

1.         Вивчення ринку досконалої конкуренції є важливим тому, що:

а) більшість реальних ринків – це ринки досконалої конкуренції;

б) усі ринки в країнах з розвиненою ринковою економікою є ринками досконалої конкуренції;

в) ринок досконалої конкуренції — це модель ефективного розподілу обмежених ресурсів;

г) виявляє сфери і межі державного втручання в економіку.

2.         Головна перевага конкурентної ринкової системи полягає у тому,

що ринок досконалої конкуренції забезпечує:

а) рівномірний розподіл доходів;

б) ефективний розподіл ресурсів економіки;

в) стабільність цін;

г) максимальний економічний прибуток виробникам.

3.         Розподіл ресурсів є Парето-ефективним, коли:

а) один суб’єкт може поліпшити свій стан без погіршення стану іншого;

б) існує можливість поліпшити стан всіх економічних суб’єктів;

в) жоден суб’єкт не може поліпшити свого стану, не погіршуючи при цьому стану іншого;

г) правильні відповіді б) і в).

4.         Головним критерієм Парето-ефективності є:

а) наявність чи відсутність конкурентних ринків;

б) наявність чи відсутність справедливого розподілу доходів;

в) наявність чи відсутність економічного прибутку;

г) наявність чи відсутність розтрати ресурсів.

5.         Межа можливих корисностей ілюструє:

а) множину комбінацій рівнів корисності двох учасників обміну;

б) всі Парето-ефективні розподіли благ між двома учасниками обміну;

в) всі комбінації справедливих розподілів благ між двома учасниками обміну;

г) правильні відповіді а) і б).


 

6.         Парето-оптимальний розподіл благ:

а) є економічно ефективним та соціально справедливим;

б) є лише соціально справедливим;

в) є лише економічно ефективним;

г) не є ні економічно ефективним, ні соціально справедливим.

7.         Розподіли благ на межі можливих корисностей:

а) можуть не бути Парето-ефективними;

б) допускають існування крайньої нерівномірності розподілу благ;

в) відповідають розподілам, які задовольняють всіх учасників;

г) відповідають рівномірним розподілам благ між учасниками.

8.         Згідно  з  критерієм  Парето-ефективності  в  економіці  відбувається покращення, якщо в результаті перерозподілу:

а) доходи заможних скорочуються на меншу величину, ніж зростають доходи незаможних;

б) підвищується добробут хоча б одного суб’єкта без погіршення добро-

буту всіх інших;

в) встановлюється більш рівномірний розподіл доходів;

г) підвищується добробут всіх учасників.

9.         Функція суспільного добробуту:

а) агрегує індивідуальні уподобання щодо певних суспільних станів у суспільні уподобання;

б) ранжирує індивідуальні розподіли в залежності від індивідуальних уподобань;

в) є деякою функцією від індивідуальних функцій корисності;

г) всі відповіді правильні.

10.  Функція суспільного добробуту Роулза:

а) визначає залежність суспільного добробуту від добробуту індивіда з найнижчим його рівнем;

б)  визначає рівень суспільного добробуту як суму індивідуальних рівнів корисності;

в)  відображає рівні корисності окремих індивідів відносно певних набо-

рів споживчих благ;

г)  визначає залежність суспільного добробуту від добробуту індивіда з найвищим його рівнем.


 

11.  Рівновага в моделі суспільного добробуту означає, що:

а) межа можливих корисностей є дотичною до найвищої з досяжних су-

спільних кривих байдужості;

б) забезпечується максимальний рівень добробуту всіх учасників розподілу;

в) забезпечується Парето-оптимальний стан економіки;

г) всі відповіді правильні.

12.  Парето-ефективні  результати  конкурентного  ринкового  розподілу благ вважаються справедливими згідно з:

а) егалітарним підходом; б) утилітарним підходом; в) ліберальним підходом; г) роулзівським підходом.

13.  Конкурентна рівновага на ринку певного товару означає, що:

а) ціна товару одночасно дорівнює граничній цінності продукту для споживачів та граничним витратам його виробництва;

б) максимізуються величини надлишків споживачів та виробників;

в) забезпечується Парето-ефективний розподіл ресурсів;

г) всі відповіді правильні.

14.  Встановлення державою ціни, нижчої за рівноважну, призводить до:

а) збільшення надлишку споживачів, зменшення надлишку виробників,

відсутності чистих суспільних втрат;

б) зменшення надлишку споживачів,  зміни і можливого збільшення надлишку виробників, виникнення чистих суспільних втрат;

в) збільшення надлишків і споживачів, і виробників;

г) зменшення надлишку виробників і безповоротних  втрат суспільного добробуту.

15.  За умов недосконалої конкуренції:

а) сукупний надлишок споживачів і виробників максимізується, але за вищої ціни, ніж конкурентна;

б) гранична цінність товару для покупців перевищує граничні витрати його виробництва;

в) досягається Парето-ефективний розподіл ресурсів;

г) сукупний надлишок споживачів і виробників максимізується, але за нижчих обсягів випуску, ніж конкурентні.


 

16.  Якщо попит на картоплю зростає, то за аналізу часткової рівноваги буде відстежуватись вплив цього зростання:

а) на всі ринки, де картопля є виробничим ресурсом; б) на всі ринки, де картопля є товаром–замінником; в) тільки на ринок картоплі;

г) на всі ринки, де картопля є товаром – комплементом.

17.  Аналіз загальної рівноваги:

а) дозволяє відстежувати зміни цін на всіх взаємопов’язаних ринках;

б) враховує наявність ефекту зворотного зв’язку;

в) враховує взаємозв’язок ринків товарів і ринків ресурсів;

г) всі відповіді правильні.

18.  Дослідження загальної рівноваги є аналізом:

а) рівноважних цін та обсягів виробництва на окремих ринках;

б) рівноваги окремого споживача;

в) рівноваги окремої фірми;

г) стану економіки, за якого одночасно забезпечується рівновага попиту та пропонування на всіх ринках товарів і ресурсів.

19.  У стані загальної рівноваги:

а) забезпечується рівновага на ринках всіх товарів і ресурсів;

б) не існує тенденції до зміни попиту чи пропонування;

в) має місце рівновага всіх фірм та споживачів;

г) всі відповіді правильні.

20.  Ефект зворотного зв’язку:

а) відображає зміни рівноважних цін та обсягів на певному ринку як реа-

кцію на зміни цін та обсягів  на всіх взаємопов’язаних ринках;

б) відображає зміни рівноважних цін та обсягів на певному ринку як ре-

акцію на зміни цін та обсягів  на ринках товарів–субститутів;

в) відображає зміни рівноважних цін та обсягів на певному ринку як реа-

кцію на зміни цін та обсягів  на ринках товарів комплементів;

г) відображає зміни рівноважних цін та обсягів на певному ринку як реа-

кцію на зміни цін та обсягів  на ринках ресурсів;

21.  Підвищення ціни чаю позначиться на взаємопов’язаних ринках ка-

ви та кавоварок наступним чином:

а) ціни на каву та кавоварки зростуть;

б) ціни на каву та кавоварки знизяться;

в) ціни на каву зростуть, а на кавоварки знизяться;

г) ціни на каву знизяться, а на кавоварки зростуть.


 

22.  Внаслідок зростання доходів населення та впровадження більш про-

дуктивних технологій на багатьох ринках:

а) рівноважні ціни знизяться, а рівноважні обсяги продукції зростуть;

б) рівноважні ціни та рівноважні обсяги продукції зростуть;

в) рівноважні ціни зростуть, а рівноважні обсяги продукції зменшаться;

г) рівноважні ціни можуть змінитися чи не змінитися, а рівноважні обся-

ги продукції обов’язково зростуть.

23.  Зміна пропонування деякого ресурсу призводить до зміни парамет-

рів рівноваги на ринках:

а) даного ресурсу та ресурсів – замінників і доповнювачів;

б) товарів, у виробництві яких використовується даний ресурс;

в) товарів–замінників та доповнювачів тих, ціни яких змінилися внаслі-

док зміни ціни даного ресурсу;

г) всі відповіді правильні.

24.  Необхідною умовою загальної економічної рівноваги для економіки досконалої конкуренції є:

а) необмеженість всіх ресурсів;

б) державне регулювання економіки;

в) підтримання умов рівноваги між попитом та пропонуванням на рин-

ках всіх продуктів і ресурсів;

г) максимізація корисності для всіх споживачів.

25.  Якщо в моделі загальної рівноваги Вальраса на одному з ринків об-

сяг попиту перевищує обсяг пропонування:

а) рівноважна ціна на даному ринку зросте;

б) рівноважні ціни на інших ринках повинні змінитись;

в) на даному ринку ціна підвищиться, на інших – ціни не зміняться;

г) правильні відповіді а) і б).

26.  Економіка перебуває у стані загальної ринкової рівноваги за:

а) наявності часткової рівноваги на всіх товарних ринках;

б) ефективного використання всіх виробничих ресурсів; в) максимізації цільових функцій всіх учасників ринку; г) всі відповіді правильні.


 

27. Ринкова економіка враховує суспільні інтереси навіть тоді, коли окремі виробники переслідують свої власні цілі, тому що існують:

а) усвідомлення суспільних інтересів більшістю виробників;

б) соціальна відповідальність керівників ділових структур;

в) планування і координація роботи ринкового механізму з боку уряду;

г) конкурентні ринки.

28.  Якщо фермери бажають продавати свою продукцію за високими ці- нами, а домогосподарки бажають купувати її за низькими, то в рин- ковій економіці їх інтереси узгоджуються за допомогою:

а) конкуренції;                       б) уряду;

в) прогнозування;                  г) планування.

29.  У конкурентній ринковій економіці проблеми що, як і для кого виро-

бляти вирішуються:

а) комітетом з планування економічного розвитку;

б) рішеннями виборців; в) ціновим механізмом; г) урядом.

30.  За наявності численних недоліків конкурентний ринковий механізм має незаперечну перевагу:

а) забезпечення високого рівня життя;

б) ефективний розподіл ресурсів;

в) справедливий розподіл доходів;

г) стабільність цін на вільних ринках.

Завдання 2. Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження:

1.         За умов ринкової рівноваги розподіл ресурсів є Парето-оптимальним.

2.         Розподіл благ, за якого один індивід одержує весь наявний запас благ, а інший не матиме нічого, не може бути Парето-оптимальним.

3.         Критерій Парето надає можливість дати оцінку розподілу благ з точки зору його прийнятності для членів суспільства.

4.         Парето-ефективними є розподіли, за яких не існує способу підвищити

добробут всіх учасників.

5.         Парето-ефективний розподіл благ не гарантує соціально справедливого їх розподілу.


 

6.         Критерій Роулза визначає, що суспільний добробут залежить від стану найбільш забезпеченого члена суспільства.

7.         Суспільні  стани,  що  належать  межі  можливих  корисностей  є  Парето-

ефективними.

8.         Переміщення з однієї точки в іншу на межі можливих корисностей озна-

чає покращення стану одного з учасників.

9.         У стані ринкової рівноваги відбувається одночасна оптимізація станів як продавців, так і покупців.

10.  Якщо на ринку обсяг попиту більший за обсяг пропонування, то ринкова ціна повинна знизитись.

11.  У загальній моделі ринкової рівноваги досліджується взаємозалежність

окремих ринків.

12.  Загальна рівновага за Вальрасом не буде досягнута, якщо хоча б на од-

ному з ринків обсяг попиту перевищує обсяг пропонування.

13. Модель загальної рівноваги досліджує пристосування, спрямовані на встановлення рівності попиту та пропонування одночасно на всіх ринках.

14.  Закон Вальраса описує умови досягнення часткової рівноваги.

15.  Якщо в моделі загальної рівноваги Вальраса відбудеться збільшення де- фіциту на одному з ринків, це призведе до збільшення надлишку на ін- ших ринках.

 

 

Задача 1.


Завдання 3. Розв’яжіть задачі

 

Припустимо, що попит на ринку апельсинів задається рівнянням: QD=8 – Р, а пропонування QS = P – I.

1.         Визначте рівноважну ціну (грн.) та рівноважний обсяг продукції (т).

2.         Визначте величини надлишків споживачів і виробників та величину сукупного надлишку.

3.         Припустимо, що уряд встановлює “підлогу" ціни у 6 грн. Проаналізуйте цю ситуацію з точки зору Парето-ефективності, втрат і вигод споживачів і виро-

бників.

4.         Як зміниться ситуація, якщо уряд встановить виробничу квоту у розмірі 2 т?

5.         Проілюструйте рішення графічно.

Задача 2.

Припустимо, що попит на товар задається рівнянням: QD=100 – 2Р, а пропо-

нування становить QS = P – I00.

1.         Побудуйте криві попиту та пропонування.

2.         Визначте, чи може встановитись рівновага на такому ринку. Якою повинна бути умова рівноваги?


 

Задача 3.

Припустимо, що в економіці виробляються два товари А і В з відповідними кривими

попиту та пропонування:    QDА=40+4РВ–6РА, QSА = –12–2РВ+4РА,

QDВ= 50+2PА – 4РВ ,          QSВ = –10 – PА + 2РВ.

1.         Визначте рівноважну ціну на ринку товару В, якщо ціна товару А становить 16 грн.

2.         Яким буде співвідношення між обсягами попиту та пропонування на кожному з ринків, якщо ціна товару А становитиме 15 грн., а товару В – 17 грн.

3.         Як будуть змінюватись ціни на обох ринках для відновлення рівноваги?

 

 

Вправа 1.


Завдання 4. Графоаналітичні вправи

 

На графіку представлена межа досяжних корисностей для двох споживачів

М і N.

Визначте:

1)         точки,  що  відповідають  Паре-

то–ефективним станам;

2)         точи,  які  відповідають  станам,

за яких можливе покращення добробуту обох споживачів;

3)         поясніть, які стани, оптимальні за  Парето, можуть  вважатися

несправедливими з точки зору

розподілу благ;

4)         які стани вважаються справед-

ливими щодо розподілу з точки зору ліберального підходу?

Вправа 2.

Скористайтеся графічними моделями двох взаємопов'язаних ринків – бензину і автомобільних шин, які перебувають у стані рівноваги, після чого вводиться акциз- ний податок на бензин.

Проаналізуйте і проілюструйте графічно, як ця подія вплине на часткову та за-

гальну рівновагу.

Вправа 3.

На основі аналізу загальної рівноваги прослідкуйте ринкові наслідки наступних подій:

1)         наукові дослідження довели надзвичайну корисність для людського організму продуктів моря, внаслідок чого попит на них зростає;

2)         у текстильній промисловості винайдені синтетичні матеріали, які не поступа-

ються природним, але є більш практичними – вони не втрачають кольору, не зношуються, не деформуються;

3)         внаслідок несприятливих погодних умов значна частина врожаю картоплі за-

гинула;

4)         винайдена нова технологія, яка дозволяє знизити витрати будівництва житла на 50%.