КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Визначте єдино правильну відповідь

1.         У довгостроковому періоді:

а) не існує поділу витрат на постійні і змінні;

б) всі витрати є сталими;

в) всі витрати є змінними;

г) правильні відповіді а) і в).

2.         На відміну від короткострокового, у довгостроковому періоді:

а) фірма може змінити технологію виробництва;

б) закон спадної віддачі не діє;

в) неможливе неефективне використання ресурсів;

г) всі відповіді правильні.

3.         У довгостроковому періоді порівняно з короткостроковим фірма:

а) може підвищити інтенсивність використання наявних потужностей;

б) може змінити технологію виробництва, залучивши більше робітників;

в) завжди може уникнути неефективного використання ресурсів;

г) має значно ширші можливості для досягнення технологічної ефективності.

4.         Відмінність між короткостроковим і довгостроковим періодами по-

лягає у тому, що:

а) у короткостроковому періоді частина ресурсів і витрат постійні, у дов-

гостроковому – всі ресурси і витрати змінні;

б) у довгостроковому періоді зниження середніх витрат виробництва відбувається за рахунок як постійних, так і змінних факторів, у коро- ткостроковому – лише змінних;

в) у короткостроковому періоді закон спадної віддачі та ефект масштабу

діють різноспрямовано, у довгостроковому – односпрямовано;

г) правильні відповіді а) і б).

5.         Виробнича функція може бути описана:

а) рівняннями: Q= f(L) або Q= f(K,L);

б) кривою сукупного продукту змінного фактора;

в) ізоквантою;

г) всі відповіді правильні.


 

6.         Графічне  відображення  двофакторної  довгострокової  виробничої функції – це:

а) крива однакової кількості продукту;

б) крива сукупного продукту змінного фактора;

в) ізокванта;

г) правильні відповіді а) і в).

7.         Ізокванта відображає:

а) різні комбінації двох ресурсів, використання яких забезпечує однако-

вий обсяг випуску;

б) обсяг продукції, який отримує фірма, використовуючи даний обсяг ресурсів;

в) різні комбінації двох ресурсів, використання яких забезпечує однако-

вий рівень виробничих витрат;

г) всі відповіді правильні.

8.         Ізокванти виробничої функції типу Кобба-Дугласа з частковою за-

мінністю факторів виробництва відповідають графіку:

9.         Ізокванти виробничої функції Леонтьєва відповідають графіку:

10.  Ізокванта ілюструє всі можливі:

а) рівні виробництва за умови зміни кількості праці;

б) рівні виробництва за умови зміни кількості капіталу;

в) комбінації праці та капіталу, які забезпечують виробництво одного й того самого обсягу продукції;

г) комбінації праці та капіталу, які мінімізують витрати.


 

11.  Зміщення ізокванти зі збільшенням обсягу випуску відповідає пред-

ставленому на графіку:

12.  Фірма „Затишна оселя” для виготовлення 1 матраца потребує 50 пружин, 5 метрів тканини, 2 робітники та 2 пневматичних молотка. Виробнича функція фірми описується:

а) ізоквантою у вигляді L – подібної кривої;

б) ізоквантою у вигляді прямої спадної лінії;

в) ізоквантою, опуклою до початку координат;

г) ізоквантою, опуклою від початку координат.

13.  Дві фірми протягом місяця виробляють однакову кількість меблів.

Гранична норма заміни праці капіталом MRTSL,K   першої фірми ста-

новить 2, другої –  ½. Це означає, що:

а) перша фірма застосовує більш трудомістку технологію;

б) перша фірма застосовує більш капіталомістку технологію;

в) фірми застосовують однакову технологію виробництва;

г) за наявних даних визначити неможливо.

14.  Ізокоста – це лінія:

а) незмінних витрат, яка показує всі можливі комбінації праці і капіталу,

котрі фірма може придбати за даного рівня витрат;

б) незмінних цін, яка включає всі можливі комбінації праці і капіталу за умови однакових цін факторів виробництва;

в) однакового продукту, яка включає всі можливі комбінації праці і капі-

талу, що забезпечують один і той самий рівень випуску;

г) всі відповіді неправильні.

15.  Будь-яка точка ізокости або ізокванти представляє:

а) сукупні витрати виробництва певного обсягу продукції;

б) комбінацію фізичних обсягів двох ресурсів;

в) максимальний обсяг випуску продукції;

г) обсяг випуску продукції у грошовому виразі.


 

16.  Гранична норма технологічної заміни – це показник пропорції:

а) в якій одна технологія виробництва може замінюватись іншою;

б) в якій збільшення обсягу одного фактора виробництва супроводжу-

ється збільшенням обсягу іншого у короткостроковому періоді;

в) в якій збільшення обсягу одного фактора виробництва супроводжу-

ється збільшенням обсягу іншого у довгостроковому періоді;

г) в якій повинна відбуватися заміна одного фактора виробництва іншим без зміни обсягу випуску.

17.  Фірма, у якої MRTSL,K = 0 застосовує технологію, котра:

а) не припускає заміни одного фактора іншим;

б) дозволяє збільшити обсяг випуску при зменшенні одного з факторів виробництва;

в) дозволяє не змінювати обсягу випуску при зменшенні одного з факто-

рів виробництва;

г) дозволяє збільшити обсяг випуску при збільшенні одного з факторів виробництва.

18.  Ефект масштабу – це співвідношення між:

а) збільшенням факторів виробництва і зростанням їх продуктивності;

б) збільшенням факторів виробництва і зростанням обсягів виробництва;

в) обсягами випуску у короткостроковому і довгостроковому періодах;

г) обсягами випуску за капіталомісткої і трудомісткої технологій.

19.  Зростаючий ефект масштабу має місце, коли:

а) темп зростання обсягів виробництва перевищує темп зростання обся-

гів залучених ресурсів;

б) темп зростання обсягів виробництва дорівнює темпу зростання обся-

гів залучених ресурсів;

в) темп зростання обсягів залучених ресурсів перевищує темп зростання обсягів виробництва;

г) темп зростання обсягів виробництва не пов’язаний зі зростанням обся-

гів залучених ресурсів.

20.  Виробник безалкогольних напоїв, виявляє, що виробництво 2 тисяч банок і 3 тисяч пляшок на одному заводі коштує дешевше, ніж на двох різних заводах. Цей виробничий процес виявляє:

а) зростаючий ефект масштабу;

б) економію на масштабі;

в) спадний ефект масштабу;

г) правильні відповіді а) і б).


 

21.  Виробник збільшив витрати факторів виробництва на 30%, обсяг виробництва при цьому зріс на 25%. Це означає, що:

а) діє закон спадної віддачі;

б) спостерігається постійний ефект масштабу;

в) спостерігається спадний ефект масштабу;

г) спостерігається зростаючий ефект масштабу.

22.  Фірма збільшує обсяги використання праці з 500 до 725 одиниць, внаслідок чого виробництво продукції зростає з 600 до 1100 шт. Мо- жна стверджувати, що має місце:

а) зростаючий ефект масштабу;

б) спадний ефект масштабу;

в) постійний ефект масштабу;

г) змінний ефект масштабу.

23.  Віддача від масштабу виробничої функції  Q =10·L0,5K0,8  є:

а) зростаючою;          б)  спадною;

в)  постійною;            г)  за наявних даних визначити неможливо.

24.  У зв’язку зі збільшенням попиту на продукцію фірма збільшила кі- лькість капіталу з 120 до 150 одиниць,  кількість праці з 500 до 625 одиниць, при цьому обсяг випуску збільшився з 200 до 220 одиниць. У даному випадку має місце:

а) зростаючий ефект масштабу;       б) спадний ефект масштабу;

в)  постійний ефект масштабу;        г)  змінний ефект масштабу.

25.  Рівновага фірми за технологією і витратами встановлюється у:

а) точці перетину ізокванти та ізокости;

б) точці дотику ізокванти та ізокости;

в) точці дотику двох найближчих ізоквант;

г) точці перетину ізокванти з осями координат.

26.  Гранична норма технологічної заміни:

а) визначає пропорції заміни факторів виробництва у категоріях їх про-

дуктивності відносно ізокванти;

б) визначає пропорції заміни факторів виробництва у категоріях віднос-

них цін відносно ізокости;

в) у точці дотику ізокванти та ізокости визначає умову рівноваги фірми;

г) всі відповіді правильні.


 

27.  Фірма  мінімізує витрати виробництва заданого обсягу продукції:

а) у точці дотику ізокости та найнижчої з можливих ізоквант; б) у точці дотику ізокости та найвищої з можливих ізоквант; в) у точці дотику ізокванти та найнижчої з можливих ізокост; г) у точці дотику ізокванти та найвищої з можливих ізокост.

28.  Фірма максимізує обсяг виробництва за певного рівня витрат:

а) у точці дотику ізокости та найнижчої з можливих ізоквант; б) у точці дотику ізокости та найвищої з можливих ізоквант; в) у точці дотику ізокванти та найнижчої з можливих ізокост; г) у точці дотику ізокванти та найвищої з можливих ізокост.

29.  Якщо за певної комбінації праці та капіталу співвідношення їх гра-

ничних продуктивностей дорівнює 2:1, то для мінімізації витрат:

а) співвідношення їх цін повинно становити 2:1;

б) співвідношення їх цін повинно становити 1:2;

в) дві одиниці праці повинні поєднуватися з одиницею капіталу;

г) однозначне визначення неможливе.

30.  Фірма щоденно виробляє 1000 одиниць продукції, витрачаючи на придбання праці та капіталу 180 грн. на день. Ціна одиниці праці – 6 грн., ціна одиниці капіталу – 120 грн. на день. Гранична норма замі- ни праці капіталом для оптимальної комбінації ресурсів, яка дозво- ляє мінімізувати витрати фірми, становить:

а) 1/20;            б)20/1; в) 1/30;            г) 2/3.

31.  Фірма використовує капітал і працю. Їх граничні продукти станов- лять 1800 та 400, а ціни відповідно 600 та 200 грн. за одиницю. Для мінімізації витрат фірмі потрібно:

а) збільшити кількість праці і зменшити кількість капіталу; б) збільшити кількість капіталу і зменшити кількість праці; в) нічого не змінювати;

г) збільшити кількість обох ресурсів.

32.  Траєкторія розвитку фірми:

а) ілюструє комбінації праці і капіталу, які обирає фірма, мінімізуючи ви-

трати кожного з можливих рівнів випуску у довгостроковому періоді;

б) показує залежність обсягів виробництва від цін праці і капіталу у дов-

гостроковому періоді;

в) ілюструє наявність спадного ефекту масштабу;

г) ілюструє наявність зростаючого ефекту масштабу.


 

Завдання 2. Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження:

1.         Ізокванти ніколи не перетинаються.

2.         Закон зниження граничної норми технологічної заміни є формою прояву закону спадної віддачі.

3.         Якщо гранична норма технологічної заміни перевищує співвідношення PL/PK, то фірма з метою мінімізації витрат повинна зменшити кількість обох ресурсів.

4.         Коли граничний продукт праці дорівнює 5, а граничний продукт капіта- лу дорівнює 10, гранична норма технологічної заміни капіталу працею становить ½.

5.         Спадний ефект масштабу зумовлений дією закону спадної граничної п-

родуктивності факторів виробництва

6.         Довгострокові сукупні витрати виробництва певної кількості продукції завжди менші, ніж короткострокові сукупні витрати виробництва такої ж кількості продукції.

7.         Якщо співвідношення цін ресурсів дорівнює співвідношенню їх гранич-

них продуктивностей, фірма виробляє за такої комбінації ресурсів, яка дозволяє мінімізувати витрати.

8.         Фірма мінімізує витрати, якщо вона витрачає однакову суму на кожен фактор виробництва.

9.         Фірма мінімізує сукупні витрати і одночасно максимізує обсяг випуску,

якщо MPK/PK = MPL/PL.

10.   Лінія експансії показує, як змінюється обсяг виробництва, якщо зміню-

ється обсяг певного ресурсу.

 

 

Задача 1.


Завдання 3. Розв’яжіть задачі

 

Таблиця представляє “виробничу сітку”, яка характеризує залежність між кіль-

кістю факторів виробництва затратами та обсягами випуску продукції:

 

 

Капітал, од.

6

346

490

600

693

775

846

5

347

448

548

632

705

775

4

282

400

490

564

632

693

3

245

346

423

490

548

600

2

200

282

346

400

448

490

1

141

200

245

282

316

346

0

1

2

3

4

5

6

Праця, од.


 

1.         Обчисліть граничний продукт праці при застосуванні постійної величини капіталу у 2 одиниці та зміні кількості праці від 0 до 6 одиниць.

2.         Обчисліть граничний продукт капіталу за умови, що капітал є єдиним змінним фактором при постійному застосуванні 4 одиниць праці.

3.         За даними “виробничої сітки” побудуйте графік карти ізоквант.

Задача 2.

У  виробництві  продукції  фірма застосовує два види ресурсів – працю та ка- пітал. Ціна одиниці праці – 8 грн./год., ціна одиниці капіталу - 12 грн./год. За певно- го рівня випуску граничний продукт праці становить 40 одиниць, граничний продукт капіталу – 60 одиниць.

Визначте:

1)         чи мінімізує фірма свої сукупні виробничі витрати?

2)         чи їй потрібно змінити співвідношення ресурсів?

Задача 3.

На ринках ресурсів ціна одиниці праці становить 30 грн., ціна одиниці капіталу

– 50 грн.

Фірма планує виробляти 490 одиниць продукції на тиждень. Їй запропоновано декілька технологічно ефективних способів виробництва, представлених даними

таблиці:

 

Технології виробництва

Кількість одиниць

праці (L)

капіталу (К)

A

2

6

Б

3

4

В

4

3

Г

6

2,5

 

1.         Визначте економічно ефективний варіант технології.

2.         Зобразіть графічно оптимальний вибір фірми за технологією і витратами,

побудувавши графіки ізокванти та ізокости.

Задача 4.*

Виробнича функція фірми, яка прагне виробляти 5 одиниць продукції за годи-

ну робочого часу за допомогою двох факторів виробництва – праці та капіталу,

2          1

 

має вигляд:


Q = 2,5 L3  K 3 . Ціна одиниці капіталу становить 2 грн. за годину і

 

вдвічі перевищує годинну ставку заробітної плати.

1.   Визначте аналітично комбінацію ресурсів, яка забезпечить фірмі мініміза-

цію витрат на заданий обсяг випуску.

2.   Побудуйте ізокванту та ізокосту і визначте графічно точку рівноваги фірми.


 

 

 

Вправа 1.


Завдання 4. Графоаналітичні вправи

 

Розгляньте графік і виконайте наступні завдання:

1)   визначте  ціни  праці  і капіталу за умови, що

фірма витрачає на їх

придбання 16000 грн.;

2)   визначте графічно оп-

тимальну  комбінацію ресурсів;

3)   зробіть   добудову   до графіка, яка відобра-

зила  б,  що  зниження ціни праці у 2 рази за

інших рівних умов до-

зволило фірмі обрати комбінацію   ресурсів

із 40 одиниць капіталу і

80 одиниць праці та збільшити обсяг виробництва до 200 одиниць продукції;

4)   визначте граничні норми технологічної заміни у точках початкової і нової рівно-

ваги.

Вправа 2.

Розгляньте графік і дайте відповіді на наступні запитання:

1)   яка  модель  представ-

лена на графіку?

2)   яка  комбінація  ресур-

сів є оптимальною для фірми?

3)   визначте  граничну  но-

рму технологічної замі-

ни у точці рівноваги;

4)   визначте  ціни  праці  і капіталу за умови, що

фірма  витрачає на  їх придбання 3000 грн.;

5)   зробіть    добудову    до графіка, яка проілюст-

рувала б, що у довго-

строковому періоді за незмінних цін ресурсів фірма за рахунок збільшення фінансових ресурсів мінімізує витрати виробництва 300 одиниць продукції,

обравши комбінацію ресурсів із 40 одиниць праці і 20 одиниць капіталу,

6)   за даними графіка побудуйте траєкторію розвитку фірми.


 

Вправа 3.

За представленим графіком ізоквант та ізокост деякої фірми дайте відповіді на наступні запитання :

1)   якою є гранична норма техно-

логічної заміни праці капіталом у точці рівноваги А?

2) визначте величину довгостро- кових витрат виробництва оди- ниці продукції у точці рівноваги

В за умови, що сукупний обсяг виробництва     становить     100

одиниць, ціна одиниці капіталу

– 5 грн., ціна одиниці праці – 3

грн., а фірма використовує комбінацію ресурсів із 25 оди- ниць капіталу і 30 одиниць пра- ці;

3) поясніть, чому фірмі не слід обирати комбінацію факторів

виробництва, яка відповідає точці С для випуску 80 одиниць продукції;

4)   за яких обставин точка С може стати точкою мінімізації довгострокових сукуп-

них витрат виробництва 80 одиниць продукції? Які ефекти можуть виникнути при цьому?

Вправа 4.

Звичайно на карті ізоквант зростаючий ефект масштабу зображають як більш щільне їх розташування, спадний – як їх віддалення  одна  від  одної  на все більшу відстань, а по- стійний ефект масштабу – як розміщення ізоквант   на одна- ковій відстані одна від одної.

Розгляньте представлений графік,   на   якому   ізокванти

розміщені   на   однаковій   від-

стані одна від одної, і спробуй- те визначити характер ефекту масштабу, зображеного на ньому.