КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Визначте єдино правильну відповідь

1.         Яка з наступних характеристик застосовується для визначення типу ринкової структури, в якій функціонує фірма:

а) число фірм на ринку та характер взаємодії між ними;

б) ступінь однорідності продукції;

в) висота галузевих бар’єрів;

г) однаково важливі всі характеристики.

2.         Попит на продукцію конкурентної фірми є:

а) абсолютно еластичним;   б) абсолютно нееластичним;

в) еластичним;           г) нееластичним.

3.         Крива попиту на продукцію конкурентної фірми співпадає з:

а)  кривою сукупного та граничного виторгу б)  кривою граничного та середнього виторгу; в)  кривою сукупного та середнього виторгу; г)  кривою граничних витрат.

4.         Крива попиту на продукцію конкурентної фірми:

а) є прямою горизонтальною лінією на рівні ринкової ціни;

б) співпадає з кривою граничного виторгу; в) співпадає з кривою середнього виторгу; г) всі відповіді правильні.


 

5.         Якщо крива попиту на продукцію фірми є горизонтальною прямою,

то:

а) ціна на продукцію фірми є величиною сталою;

б) сукупний виторг фірми є лінійною функцією;

в) граничний виторг фірми дорівнює середньому виторгу;

г) всі відповіді правильні.

6.         Граничний виторг конкурентної фірми зі збільшенням обсягу про-

дажу:

а) зростає;       б) зменшується;

в) не змінюється;       г) зменшується швидше за ціну.

7.         Якщо граничний виторг фірми за всіх обсягів випуску дорівнює ри-

нковій ціні, то:

а) фірма максимізує прибуток;

б) пропонування фірми є абсолютно еластичним; в) фірма працює в умовах досконалої конкуренції; г) правильні відповіді б) і в).

8.         Конкурентній  фірмі  у  короткостроковому  періоді  слід  виробляти продукцію:

а) якщо вона отримує економічний прибуток;

б) якщо вона отримує тільки нормальний прибуток;

в) якщо вона несе збитки, які не перевищують суми її постійних витрат;

г) в усіх перерахованих випадках.

9.         Оптимальний обсяг випуску – це обсяг, який дозволяє фірмі:

а) максимізувати економічний прибуток;

б) мінімізувати збитки;

в) як максимізувати економічний прибуток, так і мінімізувати збитки;

г) мінімізувати витрати виробництва одиниці продукції.

10.  Приймаючи рішення щодо оптимального обсягу виробництва, кон- курентна фірма, як і будь-яка інша, повинна виробляти таку кіль- кість продукції, для якої:

а) граничний виторг дорівнює граничним витратам.

б) середній виторг дорівнює середнім сукупним витратам;

в) середні сукупні витрати мінімальні;

г)  сукупний виторг є максимальним.


 

11.  Будь-яка фірма виробляє оптимальний обсяг продукції, якщо:

а) її граничний виторг дорівнює ціні;

б) її граничний виторг дорівнює середнім сукупним витратам;

в) її граничний прибуток дорівнює нулю;

г) її граничні витрати дорівнюють середнім сукупним витратам.

12.  Конкурентна фірма максимізуватиме прибуток або мінімізуватиме збитки, виробляючи обсяг продукції, для якого:

а) ціна дорівнює середнім сукупним витратам;

б) ціна дорівнює граничним витратам;

в) граничний виторг дорівнює середнім змінним витратам;

г) граничний виторг дорівнює середнім сукупним витратам.

13.  Конкурентна фірма досягає точки беззбитковості, якщо:

а) ціна дорівнює мінімуму її середніх сукупних витрат;

б) сукупні витрати дорівнюють сукупному виторгу;

в) граничний виторг дорівнює граничним витратам;

г) правильні відповіді а) і б).

14.  Граничний виторг конкурентної фірми перевищує її граничні ви-

трати. Фірма зможе збільшити економічний прибуток, якщо:

а) підвищить ціну на свою продукцію;

б) скоротить обсяг виробництва;

в) збільшить обсяг виробництва;

г) знизить ціну на свою продукцію.

15.  Конкурентна фірма максимізує прибуток у короткостроковому пері-

оді, виробляючи оптимальний обсяг продукції, якщо:

а) ціна дорівнює граничним витратам;

б) ціна перевищує середні сукупні витрати;

в) ціна перевищує середні змінні витрати;

г) ціна дорівнює нормальному прибутку.

16.  Конкурентна фірма може мінімізувати збитки у короткостроковому періоді:

а) шляхом закриття, якщо ціна менша за середні змінні витрати;

б) виробляючи оптимальний обсяг продукції, якщо ціна перевищує сере-

дні сукупні витрати;

в) виробляючи оптимальний обсяг продукції, якщо ціна перевищує сере-

дні змінні витрати;

г) правильні відповіді а) і в).


 

17.  Конкурентна фірма, для якої Р = min ATC:

а) отримує збитки, оскільки функціонує у точці закриття;

б) отримує нормальний прибуток, оскільки ціна перевищує AVC;

в) отримує нормальний прибуток, оскільки ціна покриває ATC;

г) отримує збитки, оскільки ціна не покриває AFC.

18.  Якщо граничні витрати конкурентної фірми перевищують середні сукупні витрати за оптимального обсягу виробництва, то фірма:

а) максимізує економічний прибуток;

б) мінімізує збитки шляхом виробництва;

в) мінімізує збитки шляхом закриття;

г) отримує лише нормальний прибуток.

19.  Якщо ціна на конкурентному ринку є недостатньою для покриття середніх сукупних витрат, то фірма повинна:

а) негайно зупинити виробництво;

б) змінити технологію виробництва;

в) продовжувати виробництво, доки ціна покриває всі постійні витрати;

г) продовжувати виробництво на рівні, де Р=МС, якщо покриваються се-

редні змінні витрати.

20.  Конкурентна фірма має тим більше шансів залишатися на ринку і продовжувати працювати в умовах збитковості:

а) чим більшою є частка постійних витрат у її сукупних витратах;

б) чим більшою є частка змінних витрат у її сукупних витратах;

в) чим вищими є її граничні витрати порівняно з ціною товару;

г) чим більшою є частка середніх змінних витрат у її середніх сукупних витратах.

21.  Сума збитків конкурентної фірми, яка припиняє виробництво у ко-

роткостроковому періоді:

а) дорівнює змінним витратам;       б) дорівнює нулю;

в) дорівнює постійним витратам;   г) дорівнює сукупним витратам.

22.  У короткостроковому періоді конкурентна фірма припинить вироб-

ництво, коли з’ясується, що:

а) збитки перевищують величину постійних витрат фірми;

б) збитки перевищують величину змінних витрат фірми;

в) збитки перевищують величину сукупних витрат фірми;

г) фірма не отримує економічного прибутку.


 

23.  У короткостроковому періоді конкурентна фірма припинить вироб-

ництво, якщо:

а) її граничний виторг перевищує середні змінні витрати, але менший за середні сукупні витрати;

б) її граничний виторг менший за середні змінні витрати;

в) вона не отримує економічного прибутку;

г) її збитки менші за величину постійних витрат.

24.  У короткостроковому періоді конкурентна фірма припинить вироб-

ництво за умови, що:

а) ціна продукції є нижчою за мінімальні середні сукупні витрати;

б) її нормальний прибуток нижчий за середньогалузевий;

в) її сукупний виторг не покриває сукупних витрат;

г) її сукупний виторг не покриває змінних витрат.

25.  Короткострокова крива пропонування конкурентної фірми співпа-

дає з кривою:

а) середніх сукупних витрат праворуч від кривої граничних витрат;

б) середніх сукупних витрат ліворуч від кривої граничних витрат;

в) граничних витрат вище мінімуму кривої середніх змінних витрат;

г) граничних витрат вище мінімуму кривої середніх сукупних витрат.

26.  Короткострокова крива ринкового пропонування конкурентної га-

лузі може бути одержана:

а) як горизонтальна сума кривих AVC всіх фірм галузі;

б) як горизонтальна сума висхідних відрізків кривих МС вище мінімуму

AVC всіх фірм галузі;

в) як вертикальна сума висхідних відрізків кривих МС вище мінімуму

AVC всіх фірм галузі;

г) як горизонтальна сума кривих AТC всіх фірм галузі

27.  Короткострокова крива ринкового пропонування конкурентної га-

лузі:

а) визначає обсяг виробництва галузі;

б) утворюється шляхом додавання обсягів пропонування всіх фірм за кожної можливої ціни;

в) будується за умови незмінного числа фірм в галузі;

г) всі відповіді правильні.


 

28.  Виробничий надлишок фірми:

а) є різницею між сукупним виторгом і змінними витратами;

б) вимірює вигоду виробника від продажу продукції на конкурентному ринку; є показником його добробуту;

в) графічно відповідає площі фігури, обмеженої кривою граничних ви-

трат, лінією ринкової ціни та віссю ординат;

г) всі відповіді правильні.

29. Якщо крива граничних витрат фірми перетинає криву середніх змінних витрат у точці, що відповідає 400 грн., а криву середніх су- купних на рівні 500 грн., то вона зупинить виробництво, якщо ціна продукції встановиться на рівні:

а) вище 500 грн.;

б) 500 грн.;

в) вище 400 грн., але нижче 500 грн.;

г) нижче 400 грн.

30.  *Конкурентна фірма виробляє 500 одиниць продукції.  Витрати ви- робництва  даного  обсягу  становлять:  AVC=3  грн.;  AFC=5  грн.; MC=4 грн. Ринкова ціна продукції дорівнює 6 грн. Фірмі доцільно:

а) збільшити обсяг випуску для максимізації прибутку;

б) зменшити обсяг випуску для максимізації прибутку;

в) збільшити обсяг випуску для мінімізації збитків шляхом виробництва;

г) зменшити обсяг випуску для мінімізації збитків шляхом закриття.

31.  *Фірма “Шалена черепаха” збирається ввести один додатковий рейс маршрутного таксі для дачників по суботах. Сукупні витрати рейсу становлять 150 грн., у тому числі постійні витрати 70 грн. Очікува- ний виторг від рейсу оцінюється у 90 грн. Фірмі:

а) не слід вводити додатковий рейс, оскільки прибуткові тільки ті рейси,

які забезпечують покриття всіх витрат;

б) слід ввести додатковий рейс, оскільки граничний виторг перевищує граничні витрати;

в) не слід вводити додатковий рейс, оскільки він не забезпечує гранично-

го прибутку;

г) не слід вводити додатковий рейс, оскільки сукупні витрати перевищу-

ють сукупний виторг.


 

32.  *Сукупні витрати конкурентної фірми на виробництво 101 одиниці продукції становлять 2030 грн., а середні сукупні витрати виробниц- тва 100 одиниць продукції складають 20 грн. Ціна одиниці продукції становить 30 грн. Фірма:

а) максимізує економічний прибуток, виробляючи 101 одиницю продукції;

б) мінімізує збитки, виробляючи 100 одиниць продукції;

в) максимізує економічний прибуток, виробляючи 100 одиниць продукції;

г) мінімізує збитки, виробляючи 101 одиницю продукції.

33.  *Середні сукупні витрати виробництва 101 одиниці продукції – оп- тимального обсягу, що дозволяє конкурентній фірмі максимізувати економічний прибуток, становлять 101 грн. При виробництві 102 одиниць продукції АТС=102 грн. Фірма отримала пропозицію виро- бити 102-гу одиницю продукції за ціною 200 грн. Фірмі доцільно:

а) пристати на цю пропозицію, оскільки P>ATC;

б) відхилити цю пропозицію, оскільки MC>MR;

в) пристати на цю пропозицію, оскільки MR>MC;

г) наведених даних недостатньо для прийняття рішення.

34.  *Оптимальний обсяг випуску конкурентної фірми становить 10 оди- ниць продукції, сукупний виторг від їх продажу дорівнює 150 грн., AVC = 10 грн.,   FC =20 грн. Фірма:

а) максимізує прибуток, величина якого становить 20 грн.;

б) мінімізує збитки, величина яких дорівнює 30 грн.;

в) мінімізує збитки; величина яких дорівнює 20 грн.;

г) максимізує прибуток, величина якого становить 30 грн..

35.  *Конкурентна  фірма  виробляє  оптимальний  обсяг  продукції,  для якого АТС становлять 8 грн.,  AVC - 5 грн., МС - 10 грн., і який за- безпечує сукупний виторг у розмірі 5000 грн.  Фірма виробляє:

а) 200 одиниць продукції;                    б) 500 одиниць продукції;

в) 625 одиниць продукції;                  г) 1000 одиниць продукції.

36.  *Конкурентна фірма максимізує економічний прибуток, виробляючи

200 одиниць продукції. Її сукупні витрати становлять 22 тис. грн., в тому числі постійні – 2 тис. грн. Якщо її постійні витрати несподіва- но зростуть вдвічі, то фірма:

а) скоротить обсяг випуску;                   б) збільшить обсяг випуску;

в) не змінить обсягу випуску;               г) припинить виробництво.


 

Завдання 2. Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження:

1.         Характерною особливістю ринку досконалої конкуренції є наявність великої кількості різноманітних товарів.

2.         На досконало конкурентному ринку окремий продавець не може впли- нути на ринкову ціну, як би він не намагався змінити випуск продукції чи знизити ціну на власну продукцію.

3.         Для конкурентної фірми граничний виторг завжди дорівнює ціні.

4.         Якщо у короткостроковому періоді за всіх рівнів виробництва сукупні витрати конкурентної фірми перевищують її сукупний виторг, фірмі доцільно припинити випуск продукції.

5.         Конкурентна  фірма  виробляє  оптимальний  обсяг  продукції,  якщо  її граничні витрати дорівнюють ринковій ціні товару.

6.         Будь-яка фірма виробляє оптимальний обсяг продукції за умови, що її

граничний прибуток дорівнює нулю.

7.         Якщо крива граничних витрат фірми перетинає криву середніх змінних витрат у точці, що відповідає 100 грн., то фірма зупинить виробництво, якщо ринкова ціна продукції буде нижчою.

8.         Фірма  тимчасово  припинить  виробництво,  якщо  її  сукупний  виторг

менший за змінні витрати.

9.         Точками критичного обсягу випуску фірми є точки беззбитковості і то-

чка закриття.

10.  Якщо ринкова ціна встановлюється на рівні мінімуму середніх змінних витрат конкурентної фірми, їй абсолютно байдуже – працювати далі чи припинити виробництво.

11.  Метою фірми є максимізація економічного прибутку на одиницю про-

дукції за певний період.

12.  У короткостроковому періоді виробничий надлишок фірми завжди пе-

ревищує суму її економічного прибутку.

13.  Функціонування  конкурентного  ринку  приносить  продавцям  вигоду,

яка вимірюється виробничим надлишком.

14. Короткострокова крива ринкового пропонування не може бути одер- жана шляхом додавання обсягів пропонування всіх фірм за кожної мо- жливої ціни, оскільки число фірм в галузі змінюється.

15.  В умовах досконалої конкуренції попит на продукцію галузі так само абсолютно еластичний, як і на продукцію окремої конкурентної фірми.


 

 

 

Задача 1.


Завдання 3. Розв’яжіть задачі

 

Досконало конкурентна фірма нарощує обсяги виробництва у короткостро- ковому періоді від 0 до 10 одиниць продукції. Її постійні витрати становлять 60 грн. Динаміка змінних витрат представлена даними таблиці:

Обсяг випуску, од.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Змінні витрати, грн.

0

45

85

120

150

185

225

270

325

390

465

1.         Розрахуйте сукупні, середні сукупні, середні постійні, середні змінні, а та-

кож граничні витрати фірми.

2.         Визначте величини сукупного та граничного виторгів, економічних прибутків

(збитків) фірм за наступними ринковими цінами: Р1 = 60, Р2 = 40, Р3 = 30.

3.         За даними розрахунків побудуйте модель TRTC, визначте оптимальні обсяги випуску та результати діяльності фірми за заданих значень ціни.

4.         За даними розрахунків побудуйте модель MRMC, визначте оптимальні об-

сяги випуску та результати діяльності фірми за заданих значень ціни.

5.         За моделлю MRMC визначте короткострокову криву пропонування фірми.

Задача 2.

Конкурентна фірма функціонує у короткостроковому періоді. Дані таблиці представляють залежність сукупних витрат від обсягу виробництва:

Обсяг випуску продукції (Q), од.

0

1

2

3

4

5

Сукупні витрати (TC), грн.

10

12

16

22

30

40

1.         Визначте ціну беззбитковості фірми;

2.         Визначте обсяг продукції, який фірма вироблятиме за ціною беззбитковості.

3.         Побудуйте модель MRMC і визначте обсяг випуску за ціною беззбитковості графічно.

4.         Визначте графічно, який обсяг випуску вибере фірма і яким буде резуль-

тат її діяльності якщо ринкова ціна становитиме 9 грн.

Задача 3.

Фірма працює в умовах досконалої конкуренції. Функція її сукупних витрат має вигляд: TC=0,1Q2+15Q+10. Ринкова ціна товару становить 25 грн. за одиницю.

Визначте, який обсяг випуску дозволить фірмі максимізувати прибуток.

Задача 4.

Функція сукупних витрат конкурентної фірми має вигляд: TC=6Q+2Q2.

Визначте результат діяльності фірми, якщо вона виробляє 25 одиниць продук-

ції і реалізує їх на досконало конкурентному ринку за ціною 36 грн. за одиницю.

Задача 5.

Постійні витрати конкурентної фірми, яка працює у короткостроковому пері- оді, для обсягу випуску 5 одиниць продукції становлять 20 грн. Оптимальний обсяг випуску фірми становить 10 одиниць продукції, сукупний виторг від їх продажу до- рівнює 150 грн., середні змінні витрати становлять 14 грн.

Визначте результат діяльності фірми двома способами – через обчислення су-

купних і середніх величин.


 

Задача 6.*

Уявіть, що ви – незалежний консультант з економічних питань. Вашими пора- дами постійно користуються фірми, що працюють в умовах досконало конкурен- тного ринку. Надана ними інформація є неповною, але ваші знання дозволяють дати певні рекомендації для кожного випадку.

Спробуйте визначити необхідні вам дані й відповідно до ситуації виберіть для кожної фірми одну з наступних рекомендацій, яка дозволить оптимізувати її стан:

ƒ         збільшити обсяг випуску;

ƒ         зменшити обсяг випуску;

ƒ         припинити виробництво;

ƒ         не змінювати обсягу випуску.

Поясніть ваше рішення відносно кожної фірми.

 

Фірма

 

Часовий період

 

P

 

MR

 

TR

 

Q

 

TC

 

MC

 

ATC

 

AVC

прибуток

(збитки)

 

Рекомен-

дації

А

S

4,0

 

 

2000

7400

2,9

 

3,2

 

 

Б

S

5,9

 

 

10000

 

5,9

4,7

4,2

 

 

В

S

 

 

40000

4000

 

10

10

8,7

 

 

Г

S

 

25,0

 

100

3500

26

35,0

23,9

 

 

Д

S

9,0

 

 

500

 

9,0

15,0

12,0

 

 

 

Завдання 4. Графоаналітичні вправи

Вправа 1.

Розгляньте графік і дайте відповіді на такі запитання :

1)         в  якій  ринковій структурі функціонує представлена фірма? Поясніть;

2)         якою є ціна на продукцію фірми?

3)         якою є величина постійних витрат фі- рми на нульовому обсязі випуску? на обсязі випуску 30 одиниць?

4)         на яких обсягах випуску фірма одер-

жує нульовий економічний прибуток?

5)         якою є величина змінних витрат фір-

ми на обсязі випуску 40 одиниць?

6)         за якого обсягу випуску фірма мак-

симізує економічний прибуток?

7)         як виглядав би графік, якби представ-

лена на ньому фірма працювала у довгостроковому періоді?

 

 

Вправа 2.

Графік ілюструє параметри діяльно-

сті деякої фірми. За графіком визначте:

1)         в якій ринковій структурі працює ця фірма? Обґрунтуйте відповідь.

2)         в якому часовому періоді працює ця фірма? Обґрунтуйте відповідь.

3)         який обсяг виробництва є оптима-

льним для фірми?

4)         яким є результат діяльності фірми?

Чи максимізує вона прибуток? Об-

ґрунтуйте відповідь.

5)         що  повинна  зробити  фірма  для оптимізації свого стану і якими при цьому будуть результати її діяльнос- ті, якщо вона виробляє 30 одиниць продукції?

Вправа 3.

За даними наведеного гра- фіка витрат конкурентної фірми дайте відповіді на наступні запи- тання:

1)         за  якого  рівня  ціни  фірма буде беззбитковою?

2)         за якого рівня ціни фірма буде готова зупинити виробництво?

3)         за  якого  рівня  ціни  фірма зможе  максимізувати  при-

буток?

4)         за яких рівнів цін фірма мо-

же мінімізувати збитки?

5)         як зміниться пропонування фірми, якщо зростуть ціни енергоносіїв?

Вправа 4.

Розгляньте графік і дайте відпо-

віді на наступні запитання:

1)         який обсяг продукції виробляти-

ме фірма ?

2)         яким є результат діяльності фі-

рми?

3)         що повинно змінитись на ринку, щоб фірма могла отримувати нормальний прибуток?

4)         що може зробити фірма для покращення результатів своєї діяльності, якщо на ринку не відбудеться жодних змін?


 

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА

„МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ

КОНКУРЕНТНОЇ ФІРМИ”

1. Оптимізація обсягів виробництва фірми

Припустимо, що конкурентна фірма у короткостроковому періоді збіль-

шує обсяги виробництва від 0 до 10 одиниць продукції за певного рівня по-

стійних і змінних витрат та певних ринкових цін, заданих даними варіанту

роботи.

1.1. Обчисліть витрати та економічні прибутки (збитки) фірми (грн.) і запов-

ніть таблицю 1.

 

 

ВИТРАТИ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПРИБУТКИ ФІРМИ


Таблиця 1.


Обсяг випуску

 

Сукупні витрати

 

Середні витрати

Граничні витрати

 

Ціна/

граничнийвиторг

 

Сукупний виторг

 

Економічний прибуток (+)/ збитки (-)

Q

FC

VC

TC

AFC

AVC

ATC

MC

MR1

MR2

MR3

TR1

TR2

TR3

EP1

EP2

EP3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

1.2. За даними таблиці 1 побудуйте модель TRTC, визначте оптимальні обся-

ги виробництва та результати діяльності фірми за кожної з заданих цін:

ƒ         графік 1 – криві TC, VC, FC, TR1, EP1;

ƒ         графік 2 – криві TC, VC, FC, TR2, EP2;

ƒ         графік 3 –  криві TC, VC, FC, TR3, EP3.

1.3. За даними таблиці 1 побудуйте модель MRMC, визначте оптимальні об-

сяги виробництва та результати діяльності фірми за кожної з заданих цін:

ƒ         графік 4 – криві ATC, AVC, AFC, MC, MR1;

ƒ         графік 5 – криві ATC, AVC, AFC, MC, MR2;

ƒ         графік 6 –  криві ATC, AVC, AFC, MC, MR3.

1.4. За графіком 6 моделі MRMC:

1)         визначте критичні ціни: ціну беззбитковості та ціну призупинки ви-

робництва, позначте на графіку точку беззбитковості (b) і точку за-

криття (z);

2)         визначте і позначте на графіку криву короткострокового пропону-

вання фірми;

3)         поясніть, як вплинуть на короткострокове пропонування фірми наступні чинники:

а) підвищення орендної плати за приміщення офісу фірми

б) підвищення цін енергоносіїв, які використовуються у виробництві;

в) звільнення частини робітників;

г) скорочення управлінського персоналу;

д) підвищення залізничних тарифів.

 

2. Пропонування конкурентної фірми і галузі

2.1. За графіком 6 моделі MRMC визначте обсяги пропонування фірми за га- лузевими цінами, заданими даними варіанту, заповніть відповідні колон- ки (1,2,5) таблиці 2.

2.2.  За даними таблиці 1 визначте величини прибутків (збитків), одержаних фірмою за кожного значення ринкової ціни, перенесіть дані у колонку 3 таблиці 2.

2.3.  Визначте і занесіть у колонку 4 таблиці 2 обсяги галузевого пропонуван-

ня за умови, що в галузі функціонує 1000 фірм з ідентичними витратами.

 

ПРОПОНУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ФІРМИ І ГАЛУЗІ


Таблиця 2.

 

 

 

Ціна,

Р

Обсяг

пропонування фірми

(Sf)

Прибутки

(збитки)

фірми

(EPf)

Обсяг

галузевого пропонування

(SC)

Обсяг попиту

на продукцію галузі

(DC)

1

2

3

4

5

 

2.4. Побудуйте криві ринкового попиту і пропонування галузі (графік 7).

Визначте рівноважну ціну і рівноважний обсяг продукції галузі, а також динаміку галузі у довгостроковому періоді (галузь буде розширюватись чи скорочуватися).

ВИХІДНІ ДАНІ ВАРІАНТІВ РГР

ВАРІАНТ 1.

Постійні витрати = 65.

Змінні витрати: 0, 50, 90, 125, 158, 195, 235, 280, 335, 400, 475.

Ціни: 35, 40, 58.

Обсяг попиту на продукцію галузі

10000

9500

8500

8000

7000

6000

Ринкові ціни в галузі

25

30

35

40

50

60

 

ВАРІАНТ 2.

Постійні витрати = 50.

Змінні витрати: 0, 31, 54, 71, 91, 114, 149, 200, 265, 345, 440.

Ціни: 41, 30, 22.

Обсяг попиту на продукцію галузі

10000

9500

9000

8500

8000

7500

7000

Ринкові ціни в галузі

25

30

35

40

50

60

80


 

ВАРІАНТ 3.

Постійні витрати = 80.

Змінні витрати: 0, 63, 103, 138, 170, 208, 254, 307, 368, 436, 514.

Ціни: 68, 52, 48.

Обсяг попиту на продукцію галузі

9000

800

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі

30

40

50

60

70

80

 

ВАРІАНТ 4.

Постійні витрати = 50.

Змінні витрати: 0, 51, 80, 101, 116, 135, 160, 191, 229, 275, 331.

Ціни: 48, 31, 24

Обсяг попиту на продукцію галузі

11000

10000

9000

8000

7000

6000

5000

Ринкові ціни в галузі

25

30

35

40

50

60

80

 

ВАРІАНТ 5.

Постійні витрати = 70.

Змінні витрати: 0, 39, 66, 86, 107, 132, 165, 208, 264, 334, 424.

Ціни: 50, 35, 21.

Обсяг попиту на продукцію галузі

11000

10000

9000

8000

7000

6000

5000

Ринкові ціни в галузі

25

30

35

40

50

60

70

 

ВАРІАНТ 6.

Постійні витрати = 65.

Змінні витрати: 0, 38, 64, 84, 105, 130, 162, 203, 253, 309, 375.

Ціни: 50, 35, 25

Обсяг попиту на продукцію галузі

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі

20

30

40

50

60

70

80

 

ВАРІАНТ 7.

Постійні витрати = 100.

Змінні витрати: 0, 82, 152, 217, 277, 347, 437, 547, 677, 827, 997.

Ціни: 105, 82, 66.

Обсягпопитунапродукціюгалузі

11000

10000

9000

8000

6000

5000

3000

2000

Ринкові ціни в галузі

50

60

70

80

100

115

150

165

 

ВАРІАНТ 8.

Постійні витрати = 60.

Змінні витрати: 0, 32, 56, 74, 94, 118, 148, 188, 237, 296, 365.

Ціни: 55, 29, 20.

Обсяг попиту на продукцію галузі

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі

20

30

40

50

60

70

80

 

ВАРІАНТ 9.

Постійні витрати = 70.

Змінні витрати: 0, 36, 64, 86, 111, 140, 176, 220, 273, 338, 417.

Ціни: 50, 35, 28.

Обсягпопитунапродукціюгалузі

10000

9000

8500

8000

7000

6000

5000

Ринкові ціни в галузі

20

25

30

40

60

70

80


 

ВАРІАНТ 10.

Постійні витрати = 70.

Змінні витрати: 0, 75, 105, 125, 140, 153, 173, 204, 254, 324, 426.

Ціни: 60, 32, 28

Обсяг попиту на продукцію галузі

11000

9500

8000

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі

25

30

35

40

50

60

70

 

ВАРІАНТ 11.

Постійні витрати = 70.

Змінні витрати: 0, 66, 90, 107, 114, 127, 146, 177, 226, 299, 402.

Ціни: 60, 30, 24

Обсягпопитунапродукцію галузі

9000

8000

6500

5000

4000

3000

2500

1000

Ринкові ціни в галузі

20

22

30

40

60

80

90

100

 

ВАРІАНТ 12.

Постійні витрати = 60.

Змінні витрати: 0, 32, 56, 74, 94, 118, 148, 188, 237, 296, 365.

Ціни: 55, 29, 20

Обсяг попиту на продукцію галузі

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі

20

30

40

50

60

70

80

 

ВАРІАНТ 13.

Постійні витрати = 85.

Змінні витрати: 0, 86, 130, 161, 188, 217, 250, 286, 336, 399, 476.

Ціни: 62, 46, 38.

Обсяг попиту на продукцію галузі

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі

40

50

60

70

80

90

100

 

ВАРІАНТ 14.

Постійні витрати = 65.

Змінні витрати: 0, 45, 85, 120, 153, 188, 228, 273, 328, 393, 468.

Ціни: 58, 47, 36.

Обсяг попиту на продукцію галузі

9000

8000

7000

6000

5000

4500

4000

Ринкові ціни в галузі

30

32

40

50

60

68

80

 

ВАРІАНТ 15.

Постійні витрати = 65.

Змінні витрати: 0, 68, 108, 143, 173, 208, 248, 293, 348, 413, 488.

Ціни: 68, 45, 38.

Обсягпопитунапродукціюгалузі

11000

10000

9000

8000

7000

6000

5000

3000

Ринкові ціни в галузі

40

50

60

65

70

75

80

85

 

ВАРІАНТ 16.

Постійні витрати = 70.

Змінні витрати: 0, 78, 100, 108, 114, 127, 146, 177, 226, 299, 402.

Ціни: 52, 32, 25

Обсягпопитунапродукціюгалузі

11000

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі

20

30

40

50

60

70

80

90


 

ВАРІАНТ 17.

Постійні витрати = 80.

Змінні витрати: 0, 89, 130, 162, 192, 227, 271, 324, 389, 469, 564.

Ціни: 70, 52, 41.

Обсягпопитунапродукціюгалузі

11000

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі

20

30

40

50

60

70

80

90

 

ВАРІАНТ 18.

Постійні витрати = 50.

Змінні витрати: 0, 60, 100, 135, 165, 200, 240, 285, 340, 405, 480.

Ціни: 55, 45, 35.

Обсяг попиту на продукцію галузі

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі

25

30

38

45

53

60

65

 

ВАРІАНТ 19.

Постійні витрати = 85.

Змінні витрати: 0, 34, 56, 72, 90, 112, 140, 178, 229, 294, 375.

Ціни: 55, 36, 20

Обсяг попиту на продукцію галузі

10000

9500

9000

8000

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі

25

28

30

35

40

45

50

55

 

ВАРІАНТ 20.

Постійні витрати = 60.

Змінні витрати: 0, 32, 56, 74, 94, 118, 148, 188, 237, 296, 365.

Ціни: 55, 29, 20.

Обсяг попиту на продукцію галузі

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі

20

30

40

50

60

70

80

 

ВАРІАНТ 21.

Постійні витрати = 50.

Змінні витрати: 0, 31, 54, 71, 91, 114, 149, 200, 265, 345, 440.

Ціни: 41, 30, 22.

Обсяг попиту на продукцію галузі

10000

9500

9000

8500

8000

7500

7000

Ринкові ціни в галузі

20

30

40

50

60

70

80

 

ВАРІАНТ 22.

Постійні витрати = 75.

Змінні витрати: 0, 70, 107, 130, 147, 160, 180, 211, 261, 331, 433.

Ціни: 55, 35, 25

Обсяг попиту на продукцію галузі

10000

8500

7000

6000

5000

4000

3000

2000

Ринкові ціни в галузі

20

30

35

40

50

58

65

75

 

ВАРІАНТ 23.

Постійні витрати = 100.

Змінні витрати: 0, 81, 151, 216, 276, 346, 436, 546, 676, 826, 996.

Ціни: 115, 85, 69.

Обсяг попиту на продукцію галузі

12000

11100

10200

8900

7900

6200

4400

3000

Ринкові ціни в галузі

50

60

70

85

95

115

135

150


 

ВАРІАНТ 24.

Постійні витрати = 70.

Змінні витрати: 0, 81, 111, 131, 146, 159, 179, 210, 260, 330, 432.

Ціни: 65, 35, 30.

Обсяг попиту на продукцію галузі

10000

9000

8000

7000

6000

5000

Ринкові ціни в галузі

25

35

45

55

65

75

 

ВАРІАНТ 25.

Постійні витрати = 50.

Змінні витрати: 0, 30, 52, 68, 88, 113, 145, 185, 232, 290, 358.

Ціни: 40, 28, 20.

Обсяг попиту на продукцію галузі

11000

10000

8500

7000

5000

3000

Ринкові ціни в галузі

20

25

30

40

60

65

 

ВАРІАНТ 26.

Постійні витрати = 70.

Змінні витрати: 0, 36, 64, 86, 111, 140, 176, 220, 273, 338, 417.

Ціни: 55, 40, 32

Обсяг попиту на продукцію галузі

10000

9000

8500

8000

7000

6000

5000

Ринкові ціни в галузі

20

25

30

40

60

70

80

 

ВАРІАНТ 27.

Постійні витрати = 60.

Змінні витрати: 0, 45, 85, 120, 150, 185, 225, 270, 325, 390, 465.

Ціни: 56, 44, 32.

Обсяг попиту на продукцію галузі

9000

8000

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі

20

30

40

50

60

70

 

ВАРІАНТ 28.

Постійні витрати = 65.

Змінні витрати: 0, 50, 90, 125, 158, 195, 235, 280, 335, 400, 475.

Ціни: 35, 40, 58.

Обсяг попиту на продукцію галузі

10000

9500

8500

8000

7000

6000

Ринкові ціни в галузі

35

40

45

50

55

60

 

ВАРІАНТ 29.

Постійні витрати = 65.

Змінні витрати: 0, 50, 90, 125, 158, 195, 235, 280, 335, 400, 470.

Ціни: 36, 42, 58

Обсяг попиту на продукцію галузі

10000

9500

8500

8000

7000

6000

Ринкові ціни в галузі

20

25

35

40

50

60

 

ВАРІАНТ 30.

Постійні витрати = 75.

Змінні витрати: 0, 55, 95, 130, 162, 200, 242, 288, 340, 405, 480.

Ціни: 65, 48, 29

Обсяг попиту на продукцію галузі

11000

10000

9000

8000

7000

5000

4000

3000

Ринкові ціни в галузі

30

35

40

45

50

55

60

65


 

ВАРІАНТ 31.

Постійні витрати = 50.

Змінні витрати: 0, 41, 60, 71, 76, 83, 94, 114, 143, 185, 236.

Ціни: 36, 21, 12.

Обсяг попиту на продукцію галузі

85000

8000

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі

10

15

20

25

30

40

 

ВАРІАНТ 32.

Постійні витрати = 70.

Змінні витрати: 0, 50, 78, 98, 112, 127, 147, 172, 206, 251, 306.

Ціни: 44, 32, 12.

Обсяг попиту на продукцію галузі

11000

10000

9000

8500

8000

7000

6000

Ринкові ціни в галузі

28

30

40

45

50

60

70

 

ВАРІАНТ 33.

Постійні витрати = 90.

Змінні витрати: 0, 78, 110, 130, 140, 156, 176, 207, 257, 327, 429.

Ціни: 65, 35, 28

Обсяг попиту на продукцію галузі

12000

10000

8500

7000

6000

5000

3000

2500

Ринкові ціни в галузі

20

30

40

50

58

65

80

90

 

ВАРІАНТ 34.

Постійні витрати = 80.

Змінні витрати: 0, 47, 72, 89, 100, 115, 135, 164, 199, 241, 293.

Ціни: 21, 30, 48.

Обсяг попиту на продукцію галузі

10000

9000

8000

8000

7000

6000

Ринкові ціни в галузі

15

20

30

40

50

60

 

ВАРІАНТ 35.

Постійні витрати = 80.

Змінні витрати: 0, 40, 68, 88, 110, 136, 170, 214, 270, 342, 432.

Ціни: 55, 38, 25

Обсяг попиту на продукцію галузі

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі

25

30

35

40

45

50

55

 

ВАРІАНТ 36.

Постійні витрати = 80.

Змінні витрати: 0, 31, 54, 71, 86, 99, 122, 157, 205, 262, 329.

Ціни: 40, 27, 18

Обсяг попиту на продукцію галузі

9000

8500

8000

7500

7000

6500

6000

5000

Ринкові ціни в галузі

20

25

30

35

40

45

50

55

 

ВАРІАНТ 37.

Постійні витрати = 80.

Змінні витрати: 0, 31, 54, 71, 91, 114, 144, 183, 231, 288, 355.

Ціни: 48, 26, 20.

Обсяг попиту на продукцію галузі

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

Ринкові ціни в галузі

18

20

25

30

35

40

50


 

ВАРІАНТ 38.

Постійні витрати = 60.

Змінні витрати: 0, 74, 104, 124, 139, 152, 172, 203, 253, 323, 425.

Ціни: 28, 35, 57

Обсяг попиту на продукцію галузі

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі

20

30

40

50

60

70

80

 

ВАРІАНТ 39.

Постійні витрати = 65.

Змінні витрати: 0, 60, 85, 105, 118, 128, 150, 181, 230, 303, 406.

Ціни: 22, 32, 48

Обсяг попиту на продукцію галузі

9000

8500

8000

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі

20

30

35

448

58

66

75

 

ВАРІАНТ 40.

Постійні витрати = 75.

Змінні витрати: 0, 32, 56, 74, 94, 118, 148, 188, 237, 296, 365.

Ціни: 55, 35, 18

Обсяг попиту на продукцію галузі

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі

25

30

35

40

45

50

55

 

ВАРІАНТ 41.

Постійні витрати = 110.

Змінні витрати: 0, 82, 152, 217, 277, 347, 437, 547, 677, 827, 987.

Ціни: 105, 82, 66

Обсяг попиту на продукцію галузі

11000

10000

9000

8000

6000

5000

3000

Ринкові ціни в галузі

50

60

70

80

100

115

150

 

ВАРІАНТ 42.

Постійні витрати = 85.

Змінні витрати: 0, 63, 103, 138, 170, 208, 254, 307, 368, 436, 514.

Ціни: 68, 52, 46

Обсяг попиту на продукцію галузі

9000

8000

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі

30

35

40

45

50

60

 

ВАРІАНТ 43.

Постійні витрати = 60.

Змінні витрати: 0, 38, 64, 84, 105, 130, 162, 204, 259, 323, 397.

Ціни: 58, 32, 24.

Обсяг попиту на продукцію галузі

10000

9500

9000

8000

7000

6000

Ринкові ціни в галузі

18

20

27

38

48

60

 

ВАРІАНТ 44.

Постійні витрати = 65.

Змінні витрати: 0, 30, 52, 68, 86, 108, 133, 169, 219, 277, 345.

Ціни: 45, 31, 18.

Обсяг попиту на продукцію галузі

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі

30

40

60

70

75

80

90


 

ВАРІАНТ 45.

Постійні витрати = 60.

Змінні витрати: 0, 38, 64, 84, 105, 130, 162, 202, 253, 310, 376.

Ціни: 50, 36, 25.

Обсяг попиту на продукцію галузі

10000

9000

8000

7000

6000

5000

Ринкові ціни в галузі

20

30

40

50

60

70

 

ВАРІАНТ 46.

Постійні витрати = 45.

Змінні витрати: 0, 58, 98, 133, 165, 200, 240, 285, 340, 405, 480.

Ціни: 60, 45, 35

Обсяг попиту на продукцію галузі

10000

9000

8000

7000

6000

5000

Ринкові ціни в галузі

35

43

47

55

60

65

 

ВАРІАНТ 47.

Постійні витрати = 55.

Змінні витрати: 0, 51, 78, 96, 111, 127, 145, 169, 204, 250, 306.

Ціни: 45, 29, 23

Обсяг попиту на продукцію галузі

10000

9000

8000

7000

6000

5000

Ринкові ціни в галузі

30

35

42

45

50

52

 

ВАРІАНТ 48.

Постійні витрати = 70.

Змінні витрати: 0, 45, 85, 120, 150, 185, 225, 270, 325, 389, 465.

Ціни: 32, 41, 67

Обсяг попиту на продукцію галузі

9000

8000

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі

30

38

48

60

70

80

 

ВАРІАНТ 49.

Постійні витрати = 65.

Змінні витрати: 0, 45, 85, 120, 150, 185, 225, 270, 325, 390, 465.

Ціни: 68, 46, 35

Обсяг попиту на продукцію галузі

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

Ринкові ціни в галузі

22

30

40

50

55

60

65

 

ВАРІАНТ 50.

Постійні витрати = 50.

Змінні витрати: 0, 57, 97, 132, 163, 200, 240, 285, 340, 405, 480.

Ціни: 65, 42, 32

Обсяг попиту на продукцію галузі

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

Ринкові ціни в галузі

40

45

50

55

60

70

80