АНОТАЦІЯ

Г. Е. ГРОНТКОВСЬКА,      А. Ф. КОСІК

МІКРОЕКОНОМІКА

ПРАКТИКУМ

        3-Yz" видання, teYzz2zxYzL1не

Навчальний посібник

для  студентів  вищих  навчальних  закладів

Рекомендовано Міністерством   освіти  і   науки   України як навчальний  посібник  для студентів вищих  навчальних  закладів

Київ

«Центр  учбової  літератури»

2010


 

ББК 65.012я73

Г 87

УДК  330.101.542(075.8)

Гриф  надано

Міністерством  освіти  і науки  України

(Лист  №  1.4/18.2–Г–405 від  10.03.2004  р.)

Рецензенти:

Варналій  З.  С. – доктор  економічних  наук,  професор  кафедри  економічної  теорії

Київського   національного  університету   імz-t   ТL LreL  Шевченка;

Ватаманюк  З. Г. – кандидат  економічних  наук, професор,  завідувач  кафедри економічної  теорії  Львівського національного університету  імz-t   ІSL-L Франка;

Гуменюк  В. Я. – доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  трудоA вих  ресурсів  і підприємництва  Національного  університету   водного  господарства та  природокористування.

Гронтковська   A.  -., Косік  fi. U.

Г 87   Мікроекономіка. Практикум: Навч.  посіб.  – 3AY"  вид., reYz2zXYJ}-z. ¥ 0.•

Центр  учбової  літератури,  2010.  – 418  с.

ISBN  978A966A364A560A5

Практикум з  мікроекономіки є  доповненням до створеного  авторами  навчальA ного  посібника  “Мікроекономіка”. Він  складається з інформативної частини  – скоA роченого викладу навчального матеріалу, сконцентрованого у базових категоріях і поняттях,   та  контрольних завдань.

Контрольні завдання  включають  тести,  задачі  та  графоаналітичні  вправи.  ЗаA дачі  та  вправи  охоплюють  як  типові  вправи,  так  і завдання  підвищеної  складності. До всіх завдань в кінці практикуму надаються відповіді та розв’язки. До посібника включено розроблені  авторами у 50 варіантах розрахунковоAграфічні роботи “МоA делювання  поведінки  споживача” та “Моделювання поведінки  фірми”, які застосоA вуються  як  завдання  для  самостійної  роботи  студентів  денної  форми  навчання   та як  завдання  для  контрольних  робіт  студентів  заочної  форми  навчання.

Для  студентів  вищих  навчальних   закладів,  які  навчаються  за  освітньоAпрофесA

ійною  програмою  бакалавра  з  напряму  „Економіка  і підприємництво”.

ББК 65.012я73

ISBN   978-966-364-560-5     ©  Гронтковська   A.  -., Косік  fi. U.,  2010

©  Центр  учбової  літератури,  2010