КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Визначте єдино правильну відповідь

1.         Короткострокова виробнича функція характеризується тим, що су-

купний продукт змінного фактора:

а) досягає максимуму, коли середній продукт скорочується, а граничний спадає до нуля;

б) зменшується, коли зменшуються і середній, і граничний продукти;

в) зростає, коли граничний продукт зростає, а середній – скорочується;

г) зменшується, коли середній продукт зростає, а граничний спадає.

2.         Сукупний продукт змінного фактора виробництва набуває макси-

мального значення, коли:

а) граничний продукт змінного фактора дорівнює нулю;

б) середня продуктивність змінного фактора є найвищою;

в) граничний продукт змінного фактора перевищує середній продукт;

г) граничний продукт змінного фактора зростає.

3.         Середній  продукт  змінного  фактора  набуває  максимального  зна-

чення, коли:

а) сукупний продукт змінного фактора є максимальним; б) граничний продукт змінного фактора є максимальним; в) граничний продукт змінного фактора дорівнює нулю; г) він дорівнює його граничному продукту.

4.         Граничний продукт змінного фактора – це:

а) відношення сукупного обсягу випуску до затрат змінного фактора;

б) додатковий продукт, одержаний від застосування додаткової одиниці змінного фактора;

в) кількість продукції, виробленої на одиницю затрат змінного фактора;

г) відношення продуктивності праці до обсягу випуску.

5.         Закон спадної віддачі полягає у тому, що:

а) з часом продуктивність землі спадає;

б) всі ресурси залучаються у виробництво в міру спадання їх продуктивності;

в) скорочується граничний продукт змінного фактора за незмінних обся-

гів використання інших факторів;

г) граничний продукт змінного фактора зростає, а сукупний продукт спа-

дає зі зростанням обсягу випуску.


 

6.         Дія закону спадної віддачі проявляється у тому, що:

а) використовується все більше і більше виробничих ресурсів;

б) відбувається зменшення приросту обсягу виробництва при послідов-

ному збільшенні одного фактора виробництва за незмінності інших;

в) використовується все менше і менше виробничих ресурсів;

г) відбувається зменшення приросту обсягу виробництва при послідов-

ному збільшенні всіх факторів виробництва.

7.         Оскільки граничний продукт змінного фактора зі збільшенням об-

сягу випуску фірми спочатку зростає, а потім знижується, то:

а) сукупні витрати спочатку зростають повільно, а згодом – спостеріга-

ється їх стрімке зростання;

б) сукупні змінні витрати спочатку стрімко зростають, а згодом їх зрос-

тання уповільнюється;

в) середні змінні витрати спочатку зростають, а згодом знижуються;

г) середні постійні витрати зростають з моменту дії закону спадної віддачі.

8.         Оптимальним для фірми є залучення  у виробництво такої кількості змінного фактора, за якої досягається:

а) найвища продуктивність праці;

б) найвища його гранична продуктивність; в) максимальний обсяг випуску продукту; г) всі відповіді правильні.

9.         Сукупні витрати обчислюються як:

а) VC – FC;    б) FC + VC;    в) FC + VC + MC;     г) (FC + VC) : Q.

10.   Сукупні витрати фірми для будь-якого обсягу випуску дорівнюють:

а) середнім сукупним витратам, помноженим на обсяг випуску;

б) середнім сукупним витратам за мінусом середніх змінних витрат;

в) середнім змінним витратам, помноженим на обсяг випуску;

г) середнім постійним витратам плюс середні змінні витрати.

11.   Граничні витрати – це:

а) приріст сукупних витрат в результаті приросту обсягу випуску на одиницю; б) приріст змінних витрат в результаті приросту обсягу випуску на одиницю; в) додаткові витрати, пов’язані з випуском додаткової одиниці продукту; г) всі відповіді правильні.


 

12.   Граничні витрати дорівнюють:

а) середнім сукупним витратам, помноженим на обсяг випуску;

б) приросту постійних витрат внаслідок збільшення обсягу випуску на одиницю;

в) приросту змінних витрат в результаті збільшення обсягу випуску на одиницю;

г) приросту середніх постійних витрат в результаті збільшення обсягу

випуску на одиницю.

13.   Постійні витрати фірми – це:

а) витрати на ресурси за цінами, що діяли на момент їх придбання;

б) витрати, які мають місце навіть тоді, коли фірма нічого не виробляє;

в) неявні витрати виробництва;

г) витрати на придбання сировини за завчасно фіксованими цінами.

14.   Величину постійних витрат фірми можна визначити, якщо:

а) від середніх сукупних витрат відняти середні змінні витрати;

б) від сукупних витрат відняти змінні витрати;

в) від сукупних витрат відняти змінні і поділити на обсяг випуску;

г) від середніх сукупних витрат відняти граничні витрати.

15.   Величину змінних витрат фірми можна визначити, якщо:

а) від середніх сукупних витрат відняти середні постійні витрати;

б) від сукупних витрат відняти постійні витрати і поділити на обсяг випуску;

в) від середніх сукупних витрат відняти середні постійні і помножити на обсяг випуску;

г) від середніх сукупних витрат відняти граничні витрати.

16.   Чинником зростання постійних витрат фірми є:

а) підвищення заробітної плати робітників; б) підвищення цін на сировину та паливо; в) підвищення залізничних тарифів;

г) підвищення заробітної плати управлінського персоналу.

17.   Чинником зростання змінних витрат фірми є:

а) підвищення орендної плати;

б) підвищення процентної ставки на банківські кредити;

в) підвищення заробітної плати робітників;

г) підвищення заробітної плати управлінського персоналу.


 

18.   Визначте характер зміни витрат виробництва у короткостроковому періоді:

а) коли сукупні витрати зростають, то зростають середні сукупні і серед-

ні змінні витрати, а граничні спадають;

б) коли сукупні витрати зростають, то середні сукупні витрати скорочу-

ються, а граничні витрати дорівнюють нулю;

в) коли сукупні витрати зростають, то середні сукупні та граничні витра-

ти можуть зменшуватись і зростати залежно від обсягу випуску;

г) коли сукупні витрати зростають, зростають всі види середніх витрат.

19.   Середні сукупні витрати матимуть мінімальне значення за умови,

що для даного обсягу випуску:

а) середні змінні витрати дорівнюють сукупним постійним витратам;

б) граничні витрати дорівнюють середнім сукупним витратам;

в) граничні витрати дорівнюють середнім змінним витратам;

г) середні постійні витрати інтенсивно знижуються.

20.   Середні постійні витрати фірми можна визначити як:

а) різницю між АТС і AVC;

б) постійні витрати, поділені на обсяг випуску;

в) різницю між сукупними і змінними витратами, поділену на обсяг випуску;

г) всі відповіді правильні.

21.   Середні змінні витрати є мінімальними, коли вони дорівнюють:

а) постійним витратам;        б) граничним витратам;

в) середнім сукупним витратам;     г) середнім постійним витратам.

22.   Якщо середні змінні витрати зменшуються, то для даного інтервалу обсягів випуску характерним буде:

а) скорочення граничних витрат;

б) збільшення середніх постійних витрат;

в) перевищення середніми змінними витратами граничних витрат;

г) збільшення граничних витрат.

23.   Якщо граничні витрати фірми є мінімальними,  це означає, що:

а) середній продукт змінного фактора є максимальним; б) сукупний продукт змінного фактора є максимальним; в) граничний продукт змінного фактора є максимальним; г) середній продукт перевищує граничний продукт.


 

24.   Якщо середні змінні витрати фірми є мінімальними,  це означає, що:

а) середній продукт змінного фактора є максимальним;

б) середній продукт дорівнює граничному продукту;

в) середні змінні витрати дорівнюють граничним витратам;

г) всі відповіді правильні.

25.   Зв’язок між граничними і середніми сукупними витратами є таким:

а) зміна MC не впливає на динаміку ATC;

б) якщо АТС перевищують МС, то МС зростають;

в) якщо МС знижуються, то АТС можуть як зростати, так і знижуватись;

г) якщо МС менші за АТС, то АТС повинні знижуватись.

26.   Якщо граничні витрати фірми перевищують її середні змінні витра-

ти, то:

а) продуктивність праці зменшується;

б) сукупний продукт змінного фактора зростає;

в) фірма відчуває дію закону спадної віддачі;

г) всі відповіді правильні.

27.   Якщо  сукупні витрати  виробництва  5  одиниць  продукції станов- лять 1000 грн., а постійні витрати – 200 грн., то середні змінні ви- трати фірми будуть дорівнювати:

а) 800 грн.;     б) 160 грн.;     в) 200 грн.;     г) 40 грн.

28.  * Якщо у короткостроковому періоді фірма виробляє 10 одиниць продукції, її AVC становлять 5 грн., FC дорівнюють 20 грн., то АТС будуть дорівнювати:

а) 70 грн.;       б) 30 грн.;       в) 25 грн.;       г) 7 грн.

29.   * На фірмі „Наша справа” працюють 100 робітників, кожний з яких протягом робочого дня виготовляє 10 виробів. Останній найнятий робітник збільшує сукупний випуск фірми на 8 одиниць продукції. Якщо фірма звільнить цього робітника, то продуктивність праці:

а) зросте;

б) знизиться;

в) не зміниться;

г) за наявних даних визначити неможливо.


 

30.   * Середні змінні витрати конкурентної фірми є мінімальними і ста-

новлять 6 грн.,   а граничний продукт змінного фактора становить

10 одиниць. Це означає, що:

а) середній продукт змінного фактора є максимальним;

б) середній продукт змінного фактора становить 10 одиниць;

в) граничні витрати дорівнюють 6 грн.;

г) всі відповіді правильні.

Завдання 2. Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження:

1.         У короткостроковому періоді не існує межі зростання обсягу випуску.

2.         Чим більший обсяг виробництва фірми, тим менші її постійні витрати.

3.         Крива  AFC не набуває U  – подібної форми.

4.         Коли граничний продукт досягає максимуму, граничні витрати є міні-

мальними.

5.         Причиною зміни граничних витрат фірми є зміна граничної продукти-

вності змінного фактора виробництва.

6.         У короткостроковому періоді спостерігається скорочення граничного продукту з розрахунку на одиницю фіксованого фактора виробництва.

7.         Граничний продукт – це зміна обсягу випуску внаслідок нескінченно малої зміни обсягу залученого змінного виробничого ресурсу.

8.         Для будь-якої виробничої функції характерний зростаючий граничний продукт.

9.         Якщо граничний продукт стає від’ємною величиною, то сукупний об-

сяг виробництва фірми знижується.

10.       Постійні витрати не змінюються зі зростанням обсягу виробництва.

11.       Спадна віддача праці зумовлена тим, що у короткостроковому періоді фірма для збільшення обсягу випуску змушена залучати у виробницт-

во все менш кваліфікованих робітників, оскільки число кваліфікованих

завжди обмежене.

12.       Якщо фірма нічого не виробляє, її постійні витрати дорівнюють нулю.

13.       Граничні витрати короткострокового періоду – це додаткові змінні ви-

трати, пов’язані з випуском додаткової одиниці продукції.

14.       Середні сукупні та середні змінні витрати мінімізуються за умови їх рівності граничним витратам.

15.       Зі збільшенням обсягів випуску відстань по вертикалі між кривими се-

редніх сукупних та середніх змінних витрат зменшується.

16.       Коли граничні витрати набувають мінімального значення, опуклість кривої  TC  доверху переходить в опуклість донизу, має місце зрос-


 

тання приросту сукупних витрат.

17.       Конфігурація кривих  TC  і VC  ілюструє дію законів зростаючої та спадної віддачі.

18.       Дія законів зростаючої та спадної віддачі обумовлює U  – подібну фор-

му кривих граничних, середніх сукупних та середніх змінних витрат.

19.       Середні постійні витрати набувають мінімального значення у точці пе-

ретину кривої  AFC з кривою граничних витрат.

20.       Криві граничних і середніх змінних витрат є дзеркальним відображен-

ням кривих граничної і середньої продуктивності змінного фактора.

 

 

Задача 1.


Завдання 3. Розв’яжіть задачі

 

Фірма нарощує обсяги виробництва у короткостроковому періоді. Взаємо- зв’язок між обсягами використання змінного фактора та сукупним випуском продукції представлений даними наступної таблиці.

 

Кількість   змінного   фактора

(L), робітників/день

 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Сукупний      випуск            продукції

(TP), одиниць /день

 

0

 

40

 

90

 

126

 

150

 

165

 

170

 

1.   Обчисліть величини граничного та середнього продуктів змінного фактора за кожного з обсягів випуску.

2.   Накресліть криві сукупного, граничного та середнього продуктів праці.

3.   Визначте, з наймом якого робітника фірма відчує дію закону спадної віддачі.

4.   За яких значень змінного фактора граничний та середній продукти дося-

гають максимуму?

5.   За якого значення граничного продукту максимізується сукупний продукт?

Задача 2.

Фірма збільшує обсяги виробництва продукції у короткостроковому періоді.

Заповніть пропуски у наведеній таблиці, обчисливши величини всіх видів продуктів:

 

Кількість робітників,

L

Сукупний продукт,

TPL

Граничний продукт,

MPL

Середній продукт,

APL

3

...

 

20

...

5

...

30

4

...

...

5

130

...

6

...

...

7

...

19,5


 

Задача 3.

Припустимо, що фірма нарощує обсяги виробництва від 0 до 10 одиниць продукції у короткостроковому періоді. Її постійні витрати дорівнюють 60 тис. грн. Динаміка змінних витрат задається даними таблиці:

 

Обсяг випуску,

одиниць

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Змінні витрати,

тис. грн.

0

45

85

120

150

185

225

270

325

390

465

 

1.         На основі наведених даних розрахуйте сукупні, середні сукупні, середні постійні, середні змінні, а також граничні витрати фірми; подайте розра- хунки у вигляді таблиці

2.         Побудуйте на графіку 1 криві сукупних, постійних і змінних витрат. Пояс-

ніть форми кривих.

3.         Побудуйте на графіку 2 криві середніх сукупних, середніх постійних, се-

редніх змінних та граничних витрат. Визначте і поясніть точки мінімізації середніх сукупних та середніх змінних витрат.

4.         Визначте, як кожна з наступних подій вплине на величини різних видів ви-

трат і розташування їх кривих:

а) внаслідок підвищення залізничних тарифів зросли транспортні витра-

ти фірми;

б) зросли витрати на рекламу продукції фірми;

в) скоротився управлінський персонал;

г) з виробництва звільнена частина робітників;

д) зросла орендна плата за приміщення;

е) зросли ціни енергоносіїв.

5.         Обчисліть і покажіть графічно, як вплине на різні види витрат підвищення заробітної плати робітників на 20%.

Задача 4.*

Менеджер загубила звітність щодо витрат фірми. Її колеги спільними зусилля- ми змогли відновити лише декілька цифр. Але вам для аналізу діяльності фірми потрібні всі дані. Спробуйте їх обчислити.

 

Q

FC

AFC

AVC

VC

ATC

МC

TC

0

...

...

...

 

16

...

20

...

...

...

40

...

40

...

...

...

...

60

...

...

...

1920

80

...

...

30,25

...

100

...

4

...

37,8

...


 

 

 

Вправа 1.


Завдання 4. Графоаналітичні вправи

 

За  даними  графіка  вико-

найте наступні завдання:

1)   добудуйте нижче взаємо- пов’язаний графік гранич- ної та середньої продукти- вності змінного фактора;

2)   визначте стадії зростаючої і спадної віддачі;

3)   за визначеними стадіями

віддачі поясніть динаміку змінних і конфігурації від- повідних кривих на обох графіках;

4)   поясніть взаємозв’язок між кривими двох графіків;

5)   визначте оптимальну кількість робітників для фірми та кількість робітників, за якої забезпечується найефективніше використання змінного ресурсу.

Вправа 2.

Розгляньте графік і дайте відповіді на запитання:

1)   які криві представлені на графіку?

2)   дію яких законів відображає їх конфігурація?

3)   за даними графіка добудуйте нижче пов’язаний з ним гра-

фік кривих середніх змінних і граничних витрат;

4)   охарактеризуйте взаємо-

зв’язок між кривими на кож-

ному з графіків;

5)   охарактеризуйте взаємо-

зв’язок між кривими верхнього і нижнього графіків.

Вправа 3.

За даними графіка виконайте наступні завдання:

1)   добудуйте нижче взаємопов’язаний гра-

фік кривих середніх і граничних витрат;

2)   поясніть  конфігурації  кривих  на  верх-

ньому та нижньому графіках. Чому бі- льшість кривих на нижньому графіку мають U - подібну форму?

3)   охарактеризуйте взаємозв’язки між кри-

вими верхнього і нижнього графіків.


 

Вправа 4.

Розгляньте графік і дайте відповіді на наступні запитання:

1) в якому часовому періоді працює фірма, витрати якої представлені на графіку?

2)   якій площі відповідають змінні витрати

(VC) виробництва обсягу Q1?

3)   якій площі відповідають сукупні ви- трати (ТС) на цьому ж обсязі вироб- ництва?

4) яким площам відповідають постійні витрати (FC) на цьому обсязі вироб- ництва?

5)   як змістяться всі криві графіка, якщо фірма  вирішить  скоротити  частину

робітників?

Вправа 5.

На основі графіка дайте відповіді на наступні запитання:

1)  якому відрізку відповідає вели- чина  середніх  змінних  витрат за обсягу випуску продукції Q1?

2)   якому відрізку  відповідає вели- чина середніх постійних витрат фірми для обсягу випуску Q2?

3) якими є величини середніх постійних   і середніх змінних витрат фірми для обсягу випу- ску Q0?

4)  яка точка відповідає максиму- му граничного продукту змін- ного фактора виробництва?

5)   яка   точка  відповідає  макси-

муму середнього продукту?

Вправа 6.

За даними графіка витрат, пов’язаних з виробництвом телевізо- рів, визначте:

1)   величину сукупних змінних витрат

(VC) виробництва 15 телевізорів;

2)   величину середніх змінних витрат

(АVC) виробництва 30 телевізо- рів, якщо середні постійні витра- ти випуску 10 телевізорів станов- лять 300 грн.