КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Визначте єдино правильну відповідь

1.         Мікроекономіка розглядає процес виробництва як:

а) процес створення благ, які відповідають потребам споживачів;

б) процес перетворення потоку вхідних ресурсів у вихідний потік товарів і послуг;

в) процес створення вартості;

г) процес створення нової вартості.

2.         Взаємозв’язок між всіма можливими поєднаннями факторів вироб-

ництва та обсягом випуску продукції формалізується за допомогою:

а) кривої виробничих можливостей;

б) кривої пропонування;

в) кривої сукупних витрат;

г) виробничої функції.

3.         Виробнича функція показує:

а) витрати, які забезпечують той чи інший обсяг випуску;

б) найбільш вигідний для фірми обсяг випуску за даних цін ресурсів;

в) максимальну кількість продукту, яку можна одержати, використовую-

чи різні сполучення заданих вхідних ресурсів;

г) мінімальну кількість продукції, яку можна одержати, використовуючи певну кількість ресурсів.


 

4.         Виробнича функція відображає:

а) функціональну залежність між технологією виробництва та обсягом випуску;

б) множину технологічно ефективних способів виробництва;

в) величину максимального випуску для кожної специфічної комбінації

вхідних ресурсів;

г) всі відповіді правильні.

5.         У короткостроковому періоді:

а) всі ресурси фіксовані;

б) обсяги принаймні одного з ресурсів неможливо змінити;

в) всі ресурси є змінними;

г) кількість всіх ресурсів неможливо змінити.

6.         У короткостроковому періоді:

а) виробничі потужності залишаються незмінними;

б) виробники можуть збільшити обсяг випуску тільки за рахунок більш інтенсивного використання наявних виробничих потужностей;

в) обсяги принаймні одного з ресурсів неможливо змінити;

г) всі відповіді правильні.

7.         У довгостроковому періоді:

а) всі ресурси фіксовані;

б) обсяги принаймні одного з ресурсів неможливо змінити;

в) всі ресурси є змінними;

г) кількість всіх ресурсів неможливо змінити.

8.         Довгостроковий період функціонування фірми - це:

а) найтриваліший цикл роботи підприємства;

б) максимально можливий період функціонування фірми у даній галузі;

в) час, необхідний для зміни всіх залучених ресурсів;

г) час, протягом якого фірма може отримувати економічний прибуток.

9.         Довгостроковий період з точки зору галузі – це:

а) час, достатній для того, щоб діючі фірми могли залишити галузь, а но-

ві – увійти в галузь;

б) час, за який фірми можуть максимізувати економічний прибуток;

в) час, протягом якого фірми можуть одержувати лише нормальний прибуток;

г) час, протягом якого число фірм в галузі не змінюється.


 

10.   Технологічно ефективний спосіб виробництва – це спосіб виробниц-

тва, який передбачає застосування:

а) новітніх досягнень науки і техніки;

б) ресурсозберігаючих технологій;

в) найкращого сполучення виробничих ресурсів для виробництва зада-

ного обсягу випуску;

г) найкращого способу зниження виробничих витрат заданого обсягу

випуску.

11.   Технологічно ефективним є спосіб виробництва, який:

а) максимізує прибуток фірми;

б) максимізує обсяг випуску за використання точно визначеного обсягу ресурсів;

в) мінімізує витрати виробництва і одночасно максимізує прибуток фірми;

г) мінімізує збитки фірми.

12.   Технологічно ефективним вважається спосіб виробництва, який:

а) дозволяє мінімізувати альтернативну вартість всіх витрат виробництва;

б) дозволяє максимізувати економічний прибуток фірми;

в) виключає можливість існування іншого способу виробництва, за якого можна зменшити використання хоча б одного виду ресурсів без збі- льшення використання іншого;

г) виключає можливість взаємозаміни ресурсів для виробництва задано-

го обсягу випуску.

13.   Економічно ефективним є спосіб виробництва, який:

а) мінімізує альтернативну вартість всіх видів витрат в процесі виробни-

цтва заданого обсягу продукції;

б) дозволяє максимізувати економічний прибуток;

в) приваблює нові фірми до входження в галузь;

г) дозволяє досягти найвищої продуктивності праці.

14.   Економічні витрати – це:

а) сукупні видатки підприємця, пов’язані з виробництвом продукції;

б) фактична сума оплачених ресурсів;

в) витрати, що дорівнюють сумі доходів, яку повинні одержати всі влас- ники ресурсів при найбільш вигідному з можливих способів їх вико- ристання;

г) альтернативні витрати використання ресурсів, що належать власникам фірм.


 

15.   Економічні витрати:

а) дорівнюють сукупному виторгу за мінусом неявних витрат;

б) включають явні витрати, але не включають неявних;

в) дорівнюють сукупному виторгу за мінусом явних і неявних витрат;

г) дорівнюють сумі явних і неявних витрат.

16.   Неявні витрати – це:

а) витрати, альтернативна вартість яких дорівнює нулю;

б) альтернативна вартість ресурсів, що належать власникам фірми;

в) бухгалтерські витрати;

г) витрати, які не приймаються до уваги при визначенні обсягів виробництва.

17.   Безповоротні витрати – це:

а) витрати, альтернативна вартість яких дорівнює нулю;

б) додаткові витрати фірми, пов’язані зі зміною ринкової кон’юнктури;

в) додаткові витрати фірми, пов’язані зі зростанням цін ресурсів;

г) витрати, які приймаються до уваги при визначенні обсягу виробництва.

18.   Бухгалтерський прибуток утворюється як різниця:

а) між сукупним виторгом і зовнішніми витратами; б) між сукупним виторгом і внутрішніми витратами; в) між сукупним виторгом і економічними витратами; г) між сукупним виторгом і неявними витратами.

19.   Економічний прибуток утворюється як різниця:

а) між сукупним виторгом і зовнішніми витратами; б) між сукупним виторгом і внутрішніми витратами; в) між сукупним виторгом і економічними витратами; г) між сукупним виторгом і неявними витратами.

20.   Економічний прибуток – це:

а) мінімальний прибуток, необхідний для утримання фірми в межах да-

ного виду діяльності;

б) прибуток, який отримує типова фірма галузі;

в) прибуток, який фірма отримує в нормальних умовах її функціонування;

г) прибуток, який отримує фірма, якщо її сукупний виторг перевищує суму явних і неявних витрат.


 

21.   Економічний прибуток:

а) завжди більший, ніж бухгалтерський прибуток; б) завжди менший, ніж бухгалтерський прибуток; в) завжди дорівнює бухгалтерському прибутку;

г) іноді може бути більшим, ніж бухгалтерський прибуток.

22.   Економічний прибуток фірми менший за бухгалтерський на:

а) суму амортизації;

б) суму альтернативної вартості власних ресурсів фірми;

в) суму постійних витрат фірми;

г) на суму змінних витрат фірми.

23.   Нормальний прибуток – це:

а) прибуток, який отримує фірма, якщо її сукупний виторг перевищує суму явних і неявних витрат;

б) прибуток, який отримує типова фірма галузі;

в) прибуток, який фірма отримує в нормальних умовах її функціонування;

г) мінімальний доход, необхідний для утримання фірми в межах даного виду діяльності.

24.   Визначте правильне твердження:

а) бухгалтерські витрати плюс економічні витрати дорівнюють нормаль-

ному прибутку;

б) економічний прибуток мінус бухгалтерський прибуток дорівнює яв-

ним витратам;

в) бухгалтерський прибуток мінус неявні витрати дорівнює економічно-

му прибутку;

г) економічний прибуток мінус неявні витрати дорівнює бухгалтерсько-

му прибутку.

25.   Метою виробника є:

а) максимізація задоволення суспільних потреб у товарах і послугах;

б) максимізація економічного прибутку;

в) максимізація мінімального прибутку;

г) максимізація бухгалтерського прибутку


 

Завдання 2. Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження:

1.         Основними  організаційно-правовими  формами  ділових  підприємств  є індивідуальна фірма, партнерство та корпорація.

2.         Всі технологічно ефективні способи виробництва є економічно ефективними.

3.         Всі економічно ефективні способи виробництва водночас є і технологіч-

но ефективними.

4.         Виробнича функція визначає будь-який обсяг випуску для певних ком-

бінацій вхідних ресурсів.

5.         Теорія факторів виробництва виходить з того, що кожен фактор має вла- сну продуктивність і створює відповідну частку продукту, отже, і дохо- ду його власника.

6.         Закон спадної віддачі діє виключно у короткостроковому періоді.

7.         Виробнича функція дозволяє визначити технологічно ефективний спосіб виробництва заданого обсягу продукції.

8.         Зі зміною цін ресурсів економічно ефективний спосіб виробництва може

стати неефективним.

9.         Мікроекономіка розглядає всі витрати виробництва як альтернативні.

10.   Економічні витрати включають зовнішні і внутрішні витрати.

11.   Економічні витрати включають явні і неявні витрати.

12.  Економічний прибуток відрізняється від бухгалтерського прибутку на величину неявних витрат.

13.   Неявні витрати завжди дорівнюють нормальному прибутку.

14.   Економічний прибуток обчислюється як різниця між сукупним виторгом і явними витратами, а бухгалтерський – як різниця між сукупним витор- гом і сумою явних і неявних витрат.

 

 

Задача 1.


Завдання 3. Розв’яжіть задачі

 

Фермерське господарство має намір виростити і зібрати 500 т картоплі за сезон. Йому запропоновані декілька технологічних проектів виробництва бажаної кількості.

 

 

Проекти

Кількість техніки, од.

Кількість робітників,

чол.

Кількість добрив, тонн

Кількість землі, га

А

3

10

14

5

Б

1

20

19

3

В

3

10

25

3

Г

4

10

25

5


 

1.   Визначте технологічно ефективні способи виробництва.

2.   Визначте економічно ефективний спосіб виробництва, якщо ціна одиниці праці становить 10 грн., одиниці техніки – 50 грн., одиниці добрив – 3 грн., одиниця землі – 20 грн.

Задача 2.

Для випуску 346 виробів за робочий день фірма може застосувати такі варіан-

ти технологічно ефективних способів виробництва:

Варіанти технології

A

B

C

D

Кількість праці, одиниць

1

2

3

6

Кількість капіталу, одиниць

6

3

2

1

Ціна одиниці праці 2 грн., ціна одиниці капіталу 3 грн.

1.   Визначте економічно ефективний спосіб виробництва;

2.   Чи зміниться вибір фірмою технології, якщо ціна одиниці капіталу знизиться до 1 грн. ? Яку саме комбінацію праці і капіталу вибере фірма?

Задача 3.

Підприємець відкрив взуттєву майстерню. Він вклав 5000 грн. у придбання об- ладнання, на 1000 грн. придбав сировини і матеріалів, 1000 грн. сплатив за річну оренду приміщення. Якби він поклав ці гроші в банк, то міг би отримати 5% річних. Якби він погодився працювати за наймом у майстерні "Будинку побуту", то міг би отримувати 2400 грн. заробітної плати на рік.

Обчисліть величини бухгалтерського, економічного та нормального прибутків підприємця, якщо його сукупний річний виторг становить 12750 грн.

Задача 4.

Припустимо, що Ви маєте намір відкрити мале підприємство з виробницт- ва столярних виробів. Придбання устаткування обійдеться у 50 тис. грн., які за аль- тернативного використання могли б щорічно давати 5000 грн. доходу. Устаткуван- ня розраховане на 10 років роботи. Найом робітників обійдеться у 2100 грн. щомі- сяця, річна орендна плата становитиме 4000 грн., а на закупівлю сировини, мате- ріалів, електроенергії потрібно 15000 грн. на рік. За Вашими підрахунками, сукуп- ний річний виторг становитиме 69300 грн. На аналогічному підприємстві Вам про- понували зайняти вакантну посаду менеджера з річною платнею 4200 грн.

Обчисліть величини річних бухгалтерського і економічного прибутків малого підприємства.

Задача 5.

Пан Черкавський працював менеджером у державній друкарні і отримував 24 тис. грн. заробітної плати на рік, але вирішив заснувати власну друкарню. Річна оренда приміщення обійшлася йому у 32 тис. грн., оренда обладнання – 64 тис. грн. Для оплати ліцензії він був змушений зняти 1000 грн. з власного строкового ра- хунку в “Приватбанку” у 20 тис. грн., на які нараховувалось 20% річних. Витрати на сировину та матеріали становили 10 тис. грн. на рік. Очікуваний річний виторг від надання друкарських послуг становить 200 тис. грн.

Визначте величини бухгалтерського та економічного прибутку підприємця і по-

ясніть, чи було доцільним його рішення щодо заснування власного бізнесу.