КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Визначте єдино правильну відповідь

1.         Зі зниженням ціни одного з благ за інших рівних умов:

а) бюджетна лінія переміщується паралельно до початкової ліворуч;

б) точка рівноваги переміщується на нижчу криву байдужості;

в) зростає обсяг індивідуального попиту на нього;

г) всі відповіді правильні.

2.         Крива „ціна-споживання” сполучає всі точки рівноваги споживача,

пов’язані:

а) зі зміною ціни одного з товарів, на її основі будується крива індивіду-

ального попиту;

б) зі зміною доходу, на її основі будуються криві Енгеля;

в) зі зміною цін обох товарів, на її основі будується крива індивідуально-

го попиту;

г) зі зміною доходу, на її основі будується крива ринкового попиту.


 

3.         Зниження ціни одного товарів двопродуктового кошика, які є замін-

никами, зумовить:

а) висхідну траєкторію кривої „ціна – споживання“;

б) спадну траєкторію кривої „ціна – споживання“;

в) горизонтальну траєкторію кривої „ціна – споживання“;

г) вертикальну траєкторію кривої „ціна – споживання“;

4.         Ефект заміни полягає у:

а) зміні обсягу попиту внаслідок зміни відносних цін товарів за незмін-

ного реального доходу споживача;

б) зміні обсягу попиту внаслідок зміни реального доходу за незмінних відносних цін товарів;

в) здатності одного товару задовольняти ті ж потреби, що й інший товар;

г) заміщенні одного товару іншим, більш якісним.

5.         Ефект заміни – це зміна обсягу попиту на товар, спричинена:

а) зміною загального рівня цін всіх товарів;

б) зміною уподобань споживача;

в) зміною реального доходу, зумовленою зміною ціни одного з товарів;

г) зміною відносних цін товарів за незмінного реального доходу споживача.

6.         Ефект заміни відображає зміну обсягу попиту на товар внаслідок:

а) зміни його відносної ціни;

б) зміни номінального доходу споживача;

в) зміни реального доходу споживача;

г) зміни цін товарів – замінників чи доповнювачів.

7.         Ефект заміни у моделі Хікса полягає у тому, що:

а) зі зміною відносних цін споживач змінює обсяг попиту на товар за не-

змінної купівельної спроможності;

б) зі зміною відносних цін споживач змінює обсяг попиту на товар за не-

змінного рівня корисності;

в) зі зміною номінального доходу споживач змінює оптимальний вибір;

г) зі зміною відносних цін оптимальний вибір споживача не змінюється.

8.         Ефект доходу полягає у:

а) зміні обсягу попиту внаслідок зміни відносних цін товарів за незмін-

ного реального доходу споживача;

б) зміні обсягу попиту внаслідок зміни реального доходу за незмінних відносних цін товарів;

в) здатності одного товару задовольняти ті ж потреби, що й інший товар;

г) прагненні покупця заміщувати однин товар іншим, більш якісним.


 

9.         Ефект доходу – це:

а) зміна обсягу попиту, спричинена зміною відносних цін товарів за не-

змінного реального доходу споживача;

б) зміна обсягу попиту, спричинена зміною номінального доходу спожи-

вача за незмінних відносних цін товарів;

в) граничний приріст обсягу попиту внаслідок зміни реального доходу за незмінних відносних цін товарів;

г) зміна обсягу попиту, спричинена зміною цін товарів.

10.  Ефект доходу – це:

а) зміна обсягу попиту, спричинена зміною реального доходу за незмін-

ності відносних цін товарів;

б) зміна обсягів споживання як результат зміни ціни одного з товарів, що змушує споживача переміщуватись на іншу криву байдужості;

в) граничний приріст обсягу попиту внаслідок зміни реального доходу за незмінних відносних цін товарів;

г) всі відповіді правильні.

11.  Ефект заміни у моделі Слуцького полягає у тому, що:

а) зі зміною відносних цін споживач змінює обсяг попиту на товар за не-

змінного рівня корисності;

б) зі зміною відносних цін споживач змінює оптимальний вибір відпові-

дно до зміни купівельної спроможності грошей;

в) зі зміною номінального доходу споживач змінює оптимальний вибір;

г) зі зміною відносних цін споживач змінює обсяг попиту на товар за не-

змінної купівельної спроможності.

12.  Ефект доходу має місце, коли:

а) доходи споживачів знижуються, відтак їх попит на всі товари зменшується;

б) зниження ціни одного блага дозволяє споживачу купувати більше да-

ного блага, не скорочуючи попиту на інші;

в) обсяг покупок деяких товарів скорочується зі зростанням доходів;

г) в усіх перерахованих випадках.

13.   На відміну від моделі Хікса, у моделі Слуцького:

а) для визначення відокремленої дії ефектів заміни та доходу застосову-

ється прийом добудови компенсуючої бюджетної лінії;

б) ефект заміни супроводжується деяким покращенням добробуту споживача;

в) компенсуюча бюджетна лінія є січною початкової і дотичною до де-

якої вищої поверхні байдужості;

г) правильні відповіді б) і в).


 

14.  На відміну від моделі Слуцького, у моделі Хікса:

а) для визначення відокремленої дії ефектів заміни та доходу застосову-

ється прийом добудови компенсуючої бюджетної лінії;

б) ефект заміни супроводжується деяким покращенням добробуту спо-

живача;

в) компенсуюча бюджетна лінія є дотичною до початкової поверхні бай-

дужості;

г) компенсуюча бюджетна лінія є січною початкової і дотичною до де-

якої вищої поверхні байдужості.

15.  Ефекти заміни та доходу за Слуцьким і Хіксом виявляють:

а) додатне значення ефекту заміни за зниження ціни нижчого блага;

б) додатне значення ефекту доходу за зниження ціни нижчого блага;

в) від’ємне значення ефекту доходу за зниження ціни нормального блага;

г) від’ємне значення ефекту заміни за зниження ціни нормального блага.

16.  Коли ціна нормального блага знижується, то:

а) ефект доходу спонукатиме споживача купувати його більше, а ефект заміни – менше;

б) в результаті дії і ефекту заміни, і ефекту доходу споживач купує біль-

ше цього блага;

в) в результаті дії ефекту доходу обсяг попиту  зменшується, а ефекту заміни – збільшується;

г) і ефект доходу, і ефект заміни спонукають до зменшення споживання.

17.  З підвищенням ціни нижчого блага:

а) ефект доходу спонукатиме споживача купувати його більше, а ефект заміни – менше;

б) в результаті дії і ефекту заміни, і ефекту доходу споживач купує біль-

ше цього блага;

в) ефект доходу спонукатиме споживача купувати його менше, а ефект заміни – більше;

г) і ефект доходу, і ефект заміни спонукають до зменшення споживання.

18.  У випадку зниження ціни нижчого блага:

а) ефект заміни спонукатиме споживача збільшити обсяг попиту на ньо-

го, а ефект доходу – зменшити;

б) ефект заміни перевищує ефект доходу;

в) загальний ефект полягає у збільшенні обсягу попиту на нього;

г) всі відповіді правильні.


 

19.  Товар Гіффена – це:

а) нижчий товар зі значною питомою вагою у бюджеті споживача;

б) товар, для якого не виконується закон попиту;

в) товар, для якого ефект доходу перевищує ефект заміни;

г) всі відповіді правильні.

20.  Визначте правильне твердження:

а) зі зниженням ціни товару Гіффена обсяг попиту на нього зростає;

б) з підвищенням ціни товару Гіффена обсяг попиту на нього скорочується; в) зі зниженням ціни товару Гіффена обсяг попиту на нього скорочується; г) зміна ціни товару Гіффена не впливає на обсяг попиту на нього.

21.  Крива індивідуального попиту:

а) відображає зміну рівня корисності споживача;

б) в кожній точці представляє оптимум споживача для певного рівня ко-

рисності;

в) відображає зменшення граничної норми заміни благ в міру зниження ціни одного з них;

г) всі відповіді правильні.

22.  Внаслідок зростання доходу споживача за інших рівних умов:

а) бюджетна лінія зміщується паралельно до початкової праворуч;

б) точка рівноваги переміщується на вищу криву байдужості; в) зростає індивідуальний попит на абсолютну більшість благ; г) всі відповіді правильні.

23.  Крива „доход – споживання”:

а) сполучає всі точки рівноваги споживача, пов’язані зі зміною ціни од-

ного з товарів, на її основі будується крива індивідуального попиту;

б) сполучає всі точки рівновага споживача, пов’язані зі зміною доходу,

на її основі будуються криві Енгеля та відстежуються зміни у попиті;

в) сполучає всі точки рівноваги споживача, пов’язані зі зміною цін обох товарів, на її основі будується крива індивідуального попиту;

г) сполучає всі точки рівновага споживача, пов’язані зі зміною доходу,

на її основі будується крива ринкового попиту.


 

24.  Крива „доход – споживання”:

а) сполучає всі точки рівноваги споживача, пов’язані зі зміною ціни од-

ного з благ;

б) показує співвідношення між доходом споживача і кількістю товару,

що купується, за інших рівних умов;

в) сполучає всі точки рівноваги споживача, пов’язані з різними рівнями доходу;

г) правильні відповіді б) і в).

25.  Крива „доход – споживання”:

а) є висхідною для нормальних благ;

б) має від’ємний нахил для нижчих благ; в) є вертикальною для нейтральних благ; г) всі відповіді правильні.

26.  Криві Енгеля характеризують:

а) залежність обсягу споживання товару від доходу споживача;

б) залежність обсягу споживання товару від його ціни;

в) залежність корисності блага від обсягу його споживання;

г) залежність видатків споживача від ціни товару.

27.  Крива Енгеля є монотонно висхідною, якщо:

а) частка даного блага у структурі споживання зі зростанням доходу за-

лишається незмінною;

б) товар є нормальним благом;

в) частка даного блага у структурі споживання зі зростанням доходу зменшується;

г) благо є нейтральним відносно зміни доходу.

28.  Залежність видатків споживачів від доходу для предметів першої та другої необхідності й предметів розкоші описують:

а) криві Енгеля;                          б) криві „доход – споживання”;

в) криві Торнквіста;                  г) криві „ціна – споживання”.

29.  Крива ринкового попиту:

а) отримується шляхом додавання цін за кожного з можливих обсягів ін-

дивідуального попиту;

б) отримується шляхом додавання обсягів індивідуального попиту за

кожної з можливих цін;

в) співпадає з кривою попиту споживача, чий попит є максимальним для даного ринку;

г) утворюється як середнє арифметичне індивідуальних попитів.


 

30.  Сіткові зовнішні впливи – це явище, пов’язане з впливом:

а) на попит одного покупця попиту інших покупців;

б) доходу покупців на зміну їх попиту;

в) рівня доходу одних покупців на величину попиту інших покупців;

г) зниження цін товарів на ринковий попит.

31.  Позитивні сіткові зовнішні впливи:

а) стосуються тільки споживачів з високим рівнем доходу;

б) роблять ринковий попит менш еластичним;

в) виникають, коли типовий споживач збільшує свій попит, якщо товар купує багато покупців;

г) правильні відповіді а) і б).

32.   Внаслідок ланцюгового ефекту:

а) попит збільшують лише споживачі з високим рівнем доходу;

б) ринковий попит стає менш еластичним;

в) ринковий попит стає більш еластичним;

г) споживачі з високим рівнем доходу зменшують свій попит.

33.  Негативні сіткові зовнішні впливи, такі як ефект снобізму:

а) роблять ринковий попит більш еластичним;

б) роблять ринковий попит менш еластичним;

в) стосуються всіх споживачів, незалежно від рівня доходу;

г) стосуються позаринкової діяльності.

34.  Товари Веблена:

а) предмети розкоші, попит на які зростає з підвищенням їх цін;

б) виявляють ефект снобізму;

в) мають висхідну криву попиту;

г) всі відповіді правильні.

35.  Надлишок споживача:

а) це різниця між максимальною сумою, яку споживач був готовий за- платити за кількість товару, на яку він пред’являє попит, і фактично заплаченою сумою;

б) вимірює сукупну вигоду споживача від придбання товару на конкуре-

нтному ринку; є показником його добробуту;

в) відповідає площі фігури, обмеженої кривою попиту, лінією ринкової ціни та віссю ординат;

г) всі відповіді правильні.


 

Завдання 2. Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження:

1.         Крива „ціна – споживання” проходить через всі точки рівноваги спожи-

вача, пов’язані зі зміною доходу.

2.         Крива „ціна – споживання” є основою побудови кривої індивідуального попиту.

3.         Крива „доход – споживання” проходить через всі точки рівноваги спо-

живача, пов’язані зі зміною доходу.

4.         Модель Слуцького графічно нічим не відрізняється від моделі Хікса.

5.         Ефект доходу та ефект заміни для будь-яких благ є односпрямованими,

діють в одному напрямку.

6.         Ефект доходу – це зміна обсягу попиту на товар, пов’язана зі зміною но-

мінального доходу споживача.

7.         Криві Енгеля характеризують залежність обсягу споживання товару від його ціни.

8.         Для товарів Гіффена закон попиту не виконується, а крива попиту є ви-

східною.

9.         Для абсолютних доповнювачів зміна ціни одного з благ не змінює струк-

тури оптимального споживчого кошика, ефект заміни відсутній.

10.  Якщо нижче благо дешевшає, попит на нього зростає.

11.  Для товарів Гіффена ефект доходу перевищує ефект заміни.

12.  Для нижчих благ ефекти заміни і доходу є протилежно спрямованими, а ефект заміни перевищує ефект доходу.

13.  Для нормальних благ ефекти заміни і доходу є односпрямованими.

14.  Ринковий попит є сумою обсягів індивідуального попиту всіх покупців даного товару за всіх можливих значень ціни.

15.  Крива ринкового попиту відображає готовність платити граничного спо-

живача і є показником сприйняття цінності товару.

16.  Споживчий надлишок є показником економічного добробуту.

17.  Для людей, не схильних до ризику, справджується закон спадної гранич-

ної корисності доходу.

18.  У моделі очікуваної корисності криві байдужості є висхідними, а грани-

чна норма заміни ризику очікуваним доходом зростає.

19.  Якщо ціна одного з благ споживчого кошика знижується, то ефект заміни буде спонукати споживача купувати його більше, а ефект доходу – на-

впаки, купувати менше.

20.  Для абсолютних доповнювачів зміна ціни одного з благ не змінить опти-

мального споживчого кошика, тому що ефекти заміни та доходу відсутні.

21.  Попит множини споживачів на певне благо впливає на ринковий попит,

але не чинить жодного впливу на попит окремого споживача, який фор-

мується виключно на основі його особистих уподобань.


 

 

 

Задача 1.


Завдання 3. Розв’яжіть задачі

 

Споживач витрачає весь свій доход у 200 грн. на придбання двох товарів – X і Y. Ціна одиниці Х = 10 грн., ціна одиниці Y = 20 грн. Початковий оптимальний спо- живчий кошик (Е1) складається з 12 одиниць Х і 4 одиниць Y.  З підвищенням ціни товару Х до 20 грн. за одиницю споживач обирає інший оптимальний кошик (Е2), який включає 4 Х і 6 Y. Подальше зниження ціни товару Х до 5 грн. за одиницю знов

змінює вибір споживача, його новий кошик (Е3) включає 20 Х і 5 Y.

1. Проілюструйте графічно зміни у стані рівноваги споживача.

2. Побудуйте криву “ціна – споживання”, а на її основі – криву індивідуально-

го попиту споживача на товар Х.

Задача 2.

Споживач витрачає весь доход на товари Х і Y. Початкові ціни товарів станови- ли відповідно: РХ=15 грн., РY=25 грн. Оптимальний споживчий кошик складався з 20 одиниць товару Х та 30 одиниць товару Y.

Визначте, чи зміниться добробут споживача, якщо його уподобання залиша- ються незмінними, ціни благ становитимуть РХ=15 грн., РY=20 грн., а на купівлю цих товарів він зможе витратити 900 грн.

Задача 3.*

Функція попиту споживача задана рівнянням: Q1=10+I/10P1. Доход спожива-

ча становить 240 грн. на місяць. Початкова ціна одиниці товару становить 3 грн.

Визначте величини ефектів заміни та доходу за умови, що ціна товару зни-

зиться до 2 грн. за одиницю.

Задача 4.*

Функція корисності споживача задана рівнянням: U=(X,Е)0,5, де Х – кількість одиниць товару Х, Е – видатки на всі інші товари у гривнях. Доход споживача ста- новить 300 грн. на місяць. Ціна одиниці товару Х – 2 грн. На товар Х встановлюється акцизний податок в розмірі 25% з одиниці товару, який цілком покладається на по- купця.

1.         Визначте суму податку, яку сплатить споживач.

2.         Визначте, який варіант оподаткування був би більш вигідним для спожива- ча – варіант встановлення 25% акцизного податку чи акордний податок на доход за умови рівності податкових надходжень до бюджету.

Задача 5.*

Функція корисності споживача задана рівнянням: U=(X, Е)=Х· Е, де Е – видатки на всі інші товари у гривнях. Доход споживача становить 100 грн. на місяць. Ціна товару Х знижується з 25 до 10 грн. за одиницю.

Визначте величину компенсуючої (ефект заміни) та еквівалентної (загальний ефект) суми грошового доходу за Слуцьким та Хіксом.


 

Задача 6*.

Функція корисності споживача описується рівнянням:  U = 4X + 6Y. Тижневий доход, який споживач витрачає на товари X і Y, становить 48 грн. Ціна товару Y до- рівнює 6 грн. Визначте аналітично та побудуйте графічно:

1)         криву „ціна – споживання”;

2)         криву попиту споживача на товар Х.

Задача 7.

Припустимо, що на ринку певного товару є лише два покупця, індивідуальний попит яких характеризують дані наступної таблиці.

 

Ціна товару, грн.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Обсяг попиту першого споживача

0

0

0

1

2

4

6

10

15

21

25

Обсяг попиту другого споживача

0

3

5

7

9

12

15

18

21

25

26

 

1.         Побудуйте криві попиту кожного споживача та криву ринкового попиту.

2.         Нехай попит на товар з боку першого споживача збільшився в 1,5 рази. Ві-

добразіть ці зміни на графіку.

3.         Які чинники могли спричинити зміни у попиті першого споживача?

Задача 8.

Студент колекціонує компакт-диски. Якщо ціна компакт-диска буде вищою за 7 грн., він не купить жодного. Якщо ціна знизиться до 5 грн., він купуватиме 1 компакт-диск на місяць, якщо ціна становитиме 3 грн., – він купуватиме 2 ком- пакт-диски, а якщо ціна впаде до 1 грн. – купуватиме З компакт-диски на місяць.

1.         Побудуйте криву попиту студента на компакт-диски.

2.         Визначте величину споживчого надлишку за умови, що ціна компакт-

диска становить 3 грн.

3.         Визначте і покажіть графічно, як зміниться споживчий надлишок, якщо ціна компакт-диска зросте до 5 грн.

Задача 9.

Дистриб’ютор фірми “Avon” з’ясувала, що попит її покупців на нові парфу- ми в залежності від їх готовності платити є таким: якщо ціна за один флакон пере- вищуватиме 80 грн., у неї не знайдеться жодного покупця; в інтервалі цін від 80 до

60 грн. один флакон купить пані Іванчик; якщо ціна перебуватиме в інтервалі від 60

до 50 грн., один флакон купить пані Тимченко; в інтервалі цін від 50 до 40 бажання купити парфуми виявить пані Лелюк; а якщо ціна стане нижчою за 40 грн., то один флакон для своєї дружини купить пан Гаврилюк.

1.         Визначте і покажіть графічно величину споживчого надлишку, за умови,

що ціна парфумів встановилися на рівні 50 грн. за флакон.

2.         Визначте і покажіть графічно, як зміниться споживчий надлишок, якщо ціна знизиться до 40 грн. за флакон.

3.         Чому дорівнює додатковий надлишок початкових споживачів? Якою є ве-

личина надлишку нових споживачів?


 

Завдання 4. Графоаналітичні вправи

Вправа 1.

Розгляньте графік і дайте відповіді на наступні запитання:

1)         яка модель представлена на графіку?

2)         визначте за графіком величину до-

ходу споживача;

3)         визначте ціну товару Х у рівноважних споживчих кошиках;

4)         визначте величини початкових і на-

ступних видатків споживача на то-

вар Х та всі інші блага;

5)         за даними графіка побудуйте кри-

ву „ціна – споживання“;

6)         за  даними графіка та  зроблених розрахунків добудуйте нижче гра- фік кривої індивідуального попиту на товар Х.

Вправа 2.

Графік представляє вибір спожива- ча, який розподіляє свій доход між дво- ма товарами – X та Y. Початкова рівно- вага відповідає точці Е1.

1. Поясність,  яка  подія  стала  причиною зміни споживчого вибору?

2. Які ефекти виникли при цьому?

3. Яку  добудову  потрібно  зробити  до графіка, щоб визначити величини цих

ефектів за версією Слуцького?

4. Проілюструйте  графічно  величини  і спрямованість цих ефектів.

Вправа 3.

Розгляньте графік і виконайте наступні завдання:

1)         зробіть добудову до графіка, яка дозволила б визначити величини і спрямованість ефектів заміни і доходу за версією Хікса;

2)         визначте    величину    загального ефекту зміни ціни товару Х;

3)         за одержаними графічно дани- ми щодо ефектів заміни і доходу визначте характер блага Х;

4)         як зміниться обсяг попиту на бла-

го Х зі зниженням його ціни?


 

Вправа 4.

Студентка Оксана Ануфрієва на великій перерві звичайно купує у бу- феті чай з лимоном і два бутерброди, витрачаючи на них 24 грн. на тиждень. Її оптимальне тижневе споживання ви- значає точка рівноваги Е1.

1. Визначте ціни благ.

2. Визначте і  проілюструйте графічно,

як зміниться вибір студентки, якщо за інших рівних умов ціна бутерброда

підвищиться до 3 грн.

3. Визначте і  проілюструйте графічно, величини ефектів, викликаних змі- ною ціни бутербродів.

Вправа 5.

Розгляньте графік і дайте відповіді на наступні запитання:

1)         яка модель представлена на гра-

фіку?

2)         визначте за графіком величину поча-

ткового і нового доходу споживача;

3)         за  даними  графіка  визначте  ціну товару Х, зміну видатків споживача на нього та на решту благ;

4)         за даними графіка побудуйте кри-

ву „доход – споживання“;

5)         на   цьому   ж   графіку   добудуйте криву Енгеля для товару Х.

Вправа 6.

Розгляньте графік і виконайте на-

ступні завдання:

1)         визначте за графіком величину поча-

ткового і нового доходу споживача;

2)         за  даними  графіка  визначте  ціну товару Х та величину видатків спо-

живача на інші блага за різних рів-

нів доходу;

3)         за даними графіка побудуйте кри-

ву „доход – споживання“;

4)         за  кривою  “доход  –  споживання”

добудуйте нижче сполучений гра- фік змін в індивідуальному попиті споживача на товар Х внаслідок зростання його доходу.


 

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА

„МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА“

Виконання цієї розрахунково-графічної роботи сприяє поглибленому вивченню теорії поведінки споживача і кращому засвоєнню студентами досить складного ма- теріалу. Студенти денної форми навчання виконують роботу на практичних занят- тях, для студентів заочної форми навчання вона є одним із завдань контрольної ро- боти з “Мікроекономіки”.

Поведінка  споживача  досліджується на  основі  двопродуктової  моделі.

 

Функція корисності (ізокорисності) має вигляд:


U = ( X Y )0,5 .

 

Бюджетна лінія споживача описується рівнянням: I = PX  X + PY  Y .

= P x  × X + P y  × Y

Дослідження здійснюється за даними відповідного варіанту і передбачає:

ƒ         визначення стану рівноваги споживача (графік 1);

ƒ         визначення змін у стані рівноваги зі зміною ціни одного з благ

(графік 2);

ƒ         визначення змін у стані рівноваги зі зміною доходу споживача

(графік 3).

У пояснювальній записці надається коротке описання розрахунків і еконо-

мічного змісту реакцій споживача на зміни ціни товару і доходу споживача.

Завдання 1. Визначення стану рівноваги споживача (графік 1):

1.1. За даними вашого варіанту обчисліть числове значення сукупної корис-

I

 

ності за формулою:


U =      ,

2  PX  PY

 

одержаною на основі розв’язання системи рівнянь.1

1.2.  Побудуйте функцію корисності (криву байдужості).

1.3.  Побудуйте бюджетну лінію.

1.4.  Визначте графічно точку рівноваги споживача і позначте її.

 

1

 

 

2

 

⎪⎧I = PX  X + PY Y Y = (I PX ) / PY  U


I X

=          X        

 

 

⎪⎨   U =


X Y


Y = U 2 / X


X         PY

 

U 2  =


X PX  X 2 


PX  X 2    I  X + U 2  = 0.

 

PX       PY


PY       PY

 

U 2 =


X PX  X 2


PX  X 2   I  X + U 2 = 0.

 

PX

2

 

 

2

 

d =  I


PY

4 PX  U 2  = 0


PY

2

 

 

P

 

 

2

 

U 2  =  I


PY

4P        I 2

÷         X   =


 

U = I           .

 

P

 

Y         PY


Y         PY


4PX  PY


2  PX  PY


 

Завдання 2. Визначення змін у стані рівноваги зі зміною ціни одного з благ

(графік 2):

2.1.      Перенесіть криву байдужості та бюджетну лінію з графіка 1 на графік 2.

2.2.      Обчисліть числове значення сукупної корисності, пов’язане зі зміною ціни товару Х.

2.3.      Побудуйте функцію корисності (криву байдужості).

2.4.      Побудуйте бюджетну лінію.

2.5.      Визначте графічно нову точку рівноваги споживача і позначте її.

2.6.      Добудуйте компенсуючу бюджетну лінію і визначте точку компенсую-

чої рівноваги за моделлю Хікса.

2.7.      Визначте кількісно і проілюструйте графічно величини ефекту заміни,

ефекту доходу та загального ефекту.

2.8.      Побудуйте криву „ціна-споживання”.

2.9.      Добудуйте до графіка 2 взаємопов’язаний з ним графік індивідуально-

го попиту на товар  X .

Завдання 3. Визначення змін у стані рівноваги зі зміною доходу споживача

(графік 3):

3.1.      Перенесіть криву байдужості та бюджетну лінію з графіка 1 на графік 3.

3.2.      Обчисліть числове значення сукупної корисності, пов’язане зі зміною доходу споживача.

3.3.      Побудуйте функцію корисності (криву байдужості).

3.4.      Побудуйте бюджетну лінію.

3.5.      Визначте графічно нову точку рівноваги споживача і позначте її.

3.6.      Побудуйте криву „доход-споживання”.

3.7.      Добудуйте до графіка 3 взаємопов’язаний з ним графік кривих Енгеля

для товарів  X  та Y і визначте характер цих благ (нормальні чи нижчі).

ВИХІДНІ ДАНІ ВАРІАНТІВ РГР

 

Номер варіанту

Доход споживача (І), грн.

Ціна товару Х (Рх), грн.

Ціна товару Y (Py), грн.

Зміни у доході

споживача

(ΔІ), грн.

Зміни ціни товару Х

(ΔРх), грн.

1

2

3

4

5

6

1

10

1

2

+2

+1

2

20

1

2

-4

+2

3

10

2

1

-2

-1

4

20

2

1

+4

+3

5

16

1

4

-4

+3

6

16

4

1

+4

+1

7

32

2

4

-8

+6

8

32

4

2

-16

+4

9

18

1

3

-3

+2

10

18

3

1

-6

+3


 

11

36

2

3

-6

+4

12

36

3

2

+6

+3

13

12

2

3

-6

-1

14

12

3

2

+6

-1

15

24

2

3

-6

+1

16

24

3

2

+6

-1

17

20

4

2

+4

+1

18

20

2

4

-4

+3

19

30

2

5

-10

+4

20

30

5

2

-10

+1

21

14

2

7

+7

-1

22

14

7

2

+7

-5

23

28

7

2

-7

-5

24

28

2

7

-7

+5

25

26

2

6,5

-6

+2

26

26

6,5

2

+4

-2,5

27

13

1

6,5

+13

+2

28

13

6,5

1

+13

-2,5

29

22

2

5,5

+11

+8

30

22

5,5

2

-11

-3,5

31

11

1

5,5

+11

+1

32

11

5,5

1

+11

-3,5

33

24

3

4

+6

+1

34

24

4

3

+6

-1

35

12

1

2

+2

+2

36

12

2

1

-2

+1

37

28

3,5

2

-14

+3,5

38

28

2

3,5

-14

+1,5

39

14

3,5

1

+7

-1,5

40

14

1

3,5

-7

+2,5

41

10

2

2,5

+10

+2

42

10

2,5

2

+10

-1,5

43

20

2

5

-10

+3

44

20

5

2

-10

-3

45

15

3

5

+5

+2

46

15

5

3

+5

-2

47

30

3

5

-10

+2

48

30

5

3

-10

-2

49

18

3

9

+9

+3

50

18

9

3

+9

-3