ВСТУП

В період формування ринкових відносин, приватизації торгівельних та промислових підприємств збільшується ймовірність появи фальсифіко- ваних товарів.

Фальсифікація  (або  підробка) товарів  існує  давно, але якщо раніш вона була більш простою, то тепер вона стала більш складною. Вона потре- бує іноді для виявлення сучасних методів та приладів, тому що фальсифі- катори використовують для підробки товарів сучасні досягнення науки та техніки.

В Україні підробляють і продають продукцію відомих вітчизняних та закордонних фірм.

В зв’язку з актуальністю проблем по виявленню справжності, іденти- фікації і особливо, фальсифікації товарів необхідна розробка різних про- грам по забезпеченню безпеки товарів і захисту споживачів.

Вивчення дисципліни «Методи визначення фальсифікації» відіграє важливу роль у підготовці висококваліфікованих спеціалістів-товарознавців, саме вони повинні не допускати дефекти, недоброякісні, фальсифіковані та небезпечні товари в реалізацію.

З метою запобігання виробництва та реалізації підроблених товарів,

урядами багатьох країн розроблені і прийняті відповідні законодавчі акти.

Фальсифікація продовольчих товарів проводиться шляхом надання їм окремих найбільш типових ознак, наприклад, зовнішнього вигляду, кольо- ру, консистенції при загальному погіршенні або повній втраті окремих найбільш значимих властивостей харчової цінності (наявності білків, жи- рів, вуглеводів, вітамінів тощо), а також безпеки.

Оскільки фальсифікація товарів проводиться з корисливою метою і спрямована на одержання незаконних прибутків, то для різних суб’єк- тів ринкових відносин наслідки виготовлення, реалізації і використання


 

фальсифікованих товарів. Спостерігаються різні — це економічні наслідки,

шкода здоров’ю, моральні збитки.

Для припинення незаконної діяльності фальсифікаторів необхідний постійний контроль за якістю реалізуємого товару починаючи від сирови- ни, напівфабрикатів і закінчуючи готовою продукцією.

В підручнику наведені сучасні методи виявлення фальсифікації осно- вних груп товарів, використання цих методик допоможе студентам набути знання та навички із виявлення і підтвердження натуральності (справжнос- ті) продовольчих товарів і відповідності їх вимогам нормативно-технічної документації.