АНОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дубініна А. А. Овчиннікова І. Ф. Дубініна С. О. Летута Т. М. Науменко М. О.

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ

ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ

Підручник

Затверджено Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ – 2010


УДК 658.62(075.8)

М 97

Рецензенти :

Н. Я. Орлова, д. т. н., проф., професор кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів Київського національного торговельно-економічного університету

Л. В. Сердюк , д. т. н., проф., зав. кафедри товарознавства та експертизи товарів

Одеської національної академії харчових технологій

Н. В. Дуденко, д. м. н., проф., зав. кафедри гігієни харчування та мікробіології

Харківського університету харчування та торгівлі

В. Д. Малигіна, к. е. н., доц., зав. кафедри товарознавства та експертизи продовольчих товарів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Затверджено Міністерством освіти і науки України

як підручник для студентів вищих навчальних закладів

(лист № 1.4/18-Г-1633 від 07.07.2008 р.)

Дубініна А. А., Овчиннікова І. Ф., Дубініна С. О. та ін.

М 97    Методи визначення фальсифікації товарів. Підручник. — К.: «Ви-

давничий дім «Професіонал», 2010. — 272 с.

ISBN 978-966-370-131-8

Підручник охоплює широке коло питань, які пов’язані з визначенням фальсифікації харчових продуктів, контролем походження товару та захис- том споживчого ринку від фальсифікованих товарів. Наведено й обговоре- но сучасні літературні джерела стосовно історичних аспектів ідентифікації і фальсифікації продовольчих товарів.

Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Товарознавство та комерційна діяль- ність», «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Експертиза това- рів та послуг», може бути корисним для студентів юридичних спеціально- стей, підприємців, фахівців експертних лабораторій і всіх споживачів.

ББК 658.62(075.8)

© Дубініна А. А., Овчиннікова І. Ф., Дубініна С. О., Летута Т. М., Науменко М. О., 2010

ISBN 978-966-370-131-8       © «Видавничий дім «Професіонал», 2010