2.6. Адміністративно-правова відповідальність осіб, що винні у фальсифікації

Адміністративна відповідальність — відповідальність особи, яка вчи- нила адміністративну провинність, порушила відповідні правила, встанов- лені державою.

Завдання та принципи провадження про адміністративні правопо- рушення, підстави та порядок його здійснення, перелік основних дока- зів, права і обов’язки осіб, які беріть участь у такому провадженні, порядок оскарження чи опротестування постанов у справах про адміні- стративні правопорушення, а також порядок виконання цих постанов закріплені у відповідних статтях Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Стаття  155 передбачає  відповідальність  за  порушення  правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчу- вання  та  сфери  послуг,  громадянами,  які займаються  підприємниць- кою діяльністю.


 

Порушення правил торгівлі, виконання робіт і надання послуг пра- цівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадя- нами, які займаються підприємницькою діяльністю, тягне за собою накладення штрафу від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Продаж товарів зі складів, баз, підсобних приміщень підприємств (ор-

ганізацій) державної торгівлі (громадського харчування, сфери послуг) і споживчої кооперації на порушення встановлених правил, а так само при- ховування товарів від покупців, вчинене працівниками підприємств (орга- нізацій) державної торгівлі (громадського харчування та сфери послуг) і споживчої кооперації, які не є посадовими особами, тягне за собою накла- дення штрафу від одного до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністратив- ному  стягненню  за  такі  ж  порушення,  тягнуть  за  собою  накладення штрафу від п’яти до двадцяти семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття  155-1 передбачає  відповідальність  за  порушення  порядку проведення розрахунків.

Порушення встановленого законом порядку проведення розрахун- ків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг тягне за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від двох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на поса- дових осіб — від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністратив- ному стягненню за такі ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від п’яти до десяти неопода- тковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 155-2 передбачає відповідальність за обман покупця чи за- мовника. Обмірювання, обважування, обраховування, перевищення встано- влених цін і тарифів або інший обман покупця чи замовника працівниками торгівлі, громадського харчування і сфери послуг та громадянами — су- б’єктами підприємницької діяльності під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, якщо матеріальна шкода, заподіяна таким обманом, не перевищує три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян, тягне за


 

собою  накладення  штрафу  від  двох  до  п’ятнадцяти  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністратив- ному стягненню за такі ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 156-1 передбачає відповідальність за порушення законодав-

ства про захист прав споживачів.

Відмова працівників торгівлі, громадського харчування та сфери послуг і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю в цих га- лузях, у наданні громадянам-споживачам необхідної, доступної, достовір- ної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника (виконавця, продавця), у на- вчанні безпечного та правильного їх використання, а так само обмеження прав громадян-споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та ціни придбаних товарів тягнуть за собою накладення штрафу від одного до де- сяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відмова особами громадянину-споживачу в реалізації його права в разі придбання ним товару неналежної якості тягне за собою накладення штрафу від одного до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 164-3 передбачає відповідальність за недобросовісну кон-

куренцію.

Незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів грома- дян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сирови- ни чи без такої.

Умисне поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого підприєм- ця, тягне за собою накладення штрафу від п’яти до дев’яти неоподаткову- ваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 164-5 передбачає відповідальність за зберігання або транс- портування  алкогольних  напоїв  чи  тютюнових  виробів,  на  яких  немає марок акцизного збору встановленого зразка

Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів,  на  яких  немає  належним  чином  розміщених  марок  акцизного


 

збору, або з підробленими чи фальсифікованими марками акцизного збору посадовими особами підприємств-виробників, імпортерів і продавців цих товарів тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатко- вуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких алкогольних на- поїв або тютюнових виробів.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано стягнен- ню за будь-яке з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, або вчинені у великих розмірах, тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіс- кацією таких алкогольних напоїв чи тютюнових виробів.

Незаконне зберігання марок акцизного збору тягне за собою накла- дення штрафу від трьох до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів до- ходів громадян з конфіскацією марок акцизного збору.

Під великим розміром слід розуміти вартість алкогольних напоїв або тютюнових виробів, яка у сто чи більше разів перевищує неоподатковува- ний мінімум доходів громадян.

Стаття 167 передбачає відповідальність за випуск і реалізацію про-

дукції, яка не відповідає вимогам стандартів

Випуск (в тому числі з ремонту) або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, сертифікатів відповідності, норм, правил і зразків (еталонів) щодо якості, комплектності та упаковки (за винятком ви- падків, передбачених законодавством України), тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян-власників підприємств чи уповноважених ними осіб від трьох до вісімдесяти восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 168 передбачає відповідальність за випуск у продаж продук- ції, що не відповідає вимогам стандартів, технічних умов і зразків (етало- нів) щодо якості, комплектності та упаковки, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності від одного до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття   168-1 передбачає   відповідальність   за   виконання   робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил

Виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не від-

повідають вимогам стандартів, норм і правил, тягне за собою накладення


 

штрафу на посадових осіб, громадян, які займаються підприємницькою ді- яльністю, від одного до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів дохо- дів громадян.

Стаття 168-2 передбачає відповідальність за випуск у продаж про- дукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тю- тюнових виробів.

Випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних по- переджень споживачів тютюнових виробів тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’яти до тридцяти неоподатковуваних міні- мумів доходів громадян.