2.5. Кримінально-правова відповідальність за порушення прав споживачів

Одним із основних конституційних прав громадянина, реалізація яко- го вимагає встановлення певних гарантій, є право споживачів-громадян на придбання товарів належної якості.

Проголошення  Конституцією  України  права  громадян  на  безпечне для життя і здоров’я довкілля та на інформацію про якість харчових про- дуктів зобов’язує державу, органи місцевого самоврядування створити ор- ганізаційно-правові, соціально-економічні та примусово-владні гарантії збереження цього права. Водночас усі громадяни і юридичні особи зо- бов’язані дотримуватися встановлених щодо цього права правил. Таким чином, держава встановила певні гарантії, і усі закони та інші нормативно- правові акти мають відповідати наведеній конституційній нормі.


 

Кримінальна відповідальність — різновид юридичної відповідальнос- ті, що полягає у застосуванні міри кримінального покарання до фізичних осіб, винних у вчиненні злочину.

В умовах зниження виробництва товарів народного споживання, неконтрольованого ввозу неякісних чи низької якості товарів імпортного виробництва, затоварювання торгівлі окремими товарами внаслідок змен- шення попиту на них, в тому числі і зумовленого зниженням платоспромо- жності більшої частини населення, приховування товарів для їх продажу через певний час за більш високими цінами, зумовленими інфляційними процесами, внаслідок чого товари продаються після закінчення термінів придатності та служби, та інші подібні дії зумовлюють поширення прода- жу недоброякісних товарів в торговельних підприємствах.

Стаття 225 Кримінального кодексу України передбачає відповіда-

льність за обман покупців або замовників.

Умисне обмірювання, обважування, обраховування чи інший обман покупців або замовників під час реалізації товарів або надання послуг, як- що ці дії вчинені у значних розмірах, караються штрафом до п’ятдесяти не- оподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста до двохсот годин, або виправними роботами на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися пев- ною діяльністю на строк до трьох років.

Ті самі діяння, вчинені особою, раніше судимою за обман покупців чи замовників, караються штрафом від ста до п’ятисот неоподатковуваних мі- німумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльніс- тю на строк до трьох років.

Обманом покупців та замовників у значних розмірах слід вважати обман, що спричинив громадянинові матеріальну шкоду в сумі, що переви- щує три неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Залежно від способу вчинення обману покупців та замовників пред- метом цього злочину можуть бути грошові кошти, товари, а також різні ви- роби, що виготовляються чи ремонтуються за замовленням громадян.

Суб’єктами злочину є особи, які здійснюють розрахунки з покупцями чи їх обслуговують в підприємствах торгівлі чи підприємствах громадсько- го харчування.

Стаття 226 передбачає відповідальність за фальсифікацію засобів вимірювання.


 

Виготовлення або перероблення з метою використання чи збуту, а також збут фальсифікованих вимірювальних приладів чи інструментів караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів грома- дян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправ- ними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до трьох місяців.

Ті самі дії, вчинені особою, яка була засуджена за цією статтею, кара- ються штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

Стаття 227 Кримінального кодексу України передбачає відповіда-

льність за випуск або реалізацію недоброякісної продукції.

Випуск на товарний ринок або інша реалізація споживачам недобро- якісної, тобто такої, що не відповідає встановленим стандартам, нормам, правилам і технічним умовам, або некомплектної продукції та товарів, як- що такі дії вчинені у великих розмірах, караються штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні по- сади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Під випуском або реалізацією недоброякісної продукції, вчиненими у великих розмірах, слід вважати розміри, що перевищують триста неоподат- ковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 229 Кримінального кодексу передбачає відповідальність за незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.

Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового на- йменування, кваліфікованого зазначення походження товару, або інше умисне порушення права на ці об’єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатко- вуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, карають- ся штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбав- ленням волі на строк від двох до п’яти років з конфіскацією та знищенням


 

відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використову-

вались для її виготовлення.

Дії, вчинені службовою особою з використанням службового стано- вища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або по- збавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією та знищенням відповідної продук- ції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виго- товлення.

Матеріальна шкода вважається завданою в значному розмірі, якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі — якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі — якщо її розмір у тисячу і більше разів пере- вищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.