2.4. Наслідки виробництва, реалізації та використання фальсифікованих продуктів

Несподіваний і досить хаотичний перехід планової економіки до ринкової створив сприятливі умови для нечистоплотних, з низькою спе- ціальною і загальною культурою виробників і торговців, які буквально заполонили український ринок підробленими низькоякісними, часто шкідливими для здоров’я населення і споживання в побуті товарами народного споживання.

Для різних суб’єктів ринкових відносин наслідку виготовлення, реалі- зації і споживання фальсифікованих товарів пов’язані з визначеними ризи- ком і втратами.

Звичайно, піддаються найбільшому ризику і несуть найбільші втрати від фальсифікації споживачі. Ризик споживача пов’язаний з нанесенням шкоди його життю, здоров’ю і майну, якщо фальсифіковані товари в ре- зультаті застосування замінників стають небезпечними.

При придбанні  фальсифікованих  товарів споживачу завдається  та- кож матеріального і морального збитку, відбувається втрата грошових коштів, і крім того, обман, виявлений при встановленні фальсифікації, може викликати у людей нервові зриви зі всіма витікаючими звідси на- слідками.

Значні втрати унаслідок фальсифікації несе не тільки індивідуаль- ний споживач, але і суспільство в цілому. При широкому розповсю- дженні асортиментної і якісної фальсифікації, в результаті якої на рин- ку з’являються в значній кількості небезпечні продукти, виникає ризик втрати здоров’я багатьма членами суспільства, знижується тривалість життя, збільшується смертність від хвороб і харчових отруєнь (напри- клад, канцерогенними речовинами і ін.), погіршується структура жив- лення за рахунок підвищення питомої ваги низькоякісних і малоцінних продуктів, що кінець кінцем впливає на погіршення якості життя суспі- льства в цілому.


 

Ризики споживача від фальсифікації

 

Економічні наслідки


Шкода здоров'ю


Моральні збитки

 

 

 

 

витрати  на придбання меншої кількості товарів


отруєння

загострення хвороб


стреси

втрата  довіри до товару, фірми

 

 

 

придбання товарів, непридатних до вживання

Рисунок 1.1.


поява нових хвороб

генетичні порушення


втрата  довіри до держави, яка не може захистити від обману

 

Ризики споживача від придбання фальсифікованої продукції

При фальсифікації товарів нераціонально використовуються прибут- кові, сировинні і трудові ресурси, оскільки на виробництво неякісних про- дуктів витрачаються сировина, паливно-енергетичні ресурси, природні ма- теріали і праця людей.

Широке розповсюдження обману шляхом фальсифікації об’єктів ку-

півлі-продажу є свідоцтвом падіння морально-етичних засад суспільства.

На відміну від індивідуального споживача і суспільства фальсифіка- тори-виготівники і продавці мають незаконний прибуток за рахунок неви- правдано високих цін на фальсифіковані товари, ради якої і здійснюються ці протиправні дії.

Разом з тим вони піддаються і значному ризику, оскільки при вияв- ленні фальсифікованого товару накладаються штрафи, видається розпоря- дження про пере маркування з метою доведення до споживача справжньо- го найменування товару, якщо він придатний для харчових цілей, і знижен- ні ціни, а при важких наслідках (смерть і ін.) фальсифікатори притягуються до відповідальності.


 

За наявності вільних, нерегульованих цін останнє розпорядження не є обов’язковим. Проте виникає ризик уповільнення або відсутності реалізації товару низької якості або малоцінного за ціною товару високоцінної і на- лежної якості.

Якщо виявлена фальсифікація і товар визнаний небезпечним, напри- клад, при ідентифікації перед сертифікаційними випробуваннями, при контролі якості, то видається розпорядження про знищення всієї партії товару. Виникаючі при цьому витрати (транспортні витрати, витрати на знищення) і матеріальні втрати, визначувані закупівельною вартістю пар- тії і витратами по доставці, можуть значно перевищити розмір незаконного прибутку.

Крім того, втрачається довіра споживачів до товару і фірми, винної у виробництві і/або реалізації товару, що кінець кінцем пов’язано із значни- ми матеріальними втратами для фірми. Вказані вище наслідки носять соці- альний, економічний і моральний характер.

Разом з цим існують ще і правові наслідки фальсифікації. Хоча за- конодавчі акти, безпосередньо регламентуючі ці наслідки, відсутні, все ж таки при виявленні різних видів фальсифікації можливо непряме застосу- вання ряду законів і нормативних документів, що є одним із заходів попе- редження фальсифікації і покарання фальсифікаторів.