СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.         Білозубенко В. С., Опаріна О. В., Семенов А. А. Міжнародний  ме- неджмент: Навчальний посібник /За ред. проф. О. Б. Чернеги.  — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 592 с.

2.         Гіптерс З. В. Культурологічний словник-довідник. — К.: ВД «Про- фесіонал», 2006. — 328 с.

3.         Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий слов- ник.  — Львів:  Видавництво Державного університету «Львівсь- ка політехніка», 1996. — 384 с.

4.         Ключніков В. П., Надольний І. Ф., Черушева Г. Б. й ін. Філософія.

Словник-довідник: Навчальний посібник / За  ред. І. І. Пилипен- ка — К.: Дельта, 2006. — 160 с.

5.         Кузьмін О. Є.,   Мельник  О. Г. Основи    менеджменту:  Підруч- ник.  — Академвидав, 2003. — 416 с.

6.         Менеджмент: Навчально-методичний посібник для самостійно- го вивчення дисципліни / Укл.  С. М. Соболь, В. М. Багацький. — К.: КНЕУ, 2005. — 225 с.

7.         Орбан-Лембрик  Л. Е. Психологія  управління:  Посібник. —  К.: Академвидав, 2003. — 568 с.

8.         Організація виробництва: Навч. посіб. /В. О. Онищенко, О. В. Ред- кін,  А. С. Старовірець, В. Я. Чевганова. — К.: Лібра, 2005. — 336 с.

9.         Основы          внешнеэкономических         знаний:           Словарь-справочник

/ С. Н. Долгов, В. В. Васильев, С. П. Гончарова и др. — М.: Высш. шк., 1990. — 432 с.

10.  Панченко Є. Г. Міжнародний  менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — Вид. 2-ге, без змін. — К.: КНЕУ, 2006. —

468 с.

11.  Психологічний словник /За ред. В. І. Войтка. — К.: Головне видав- ництво видавничого об’єднання «Вища школа», 1982. — 215 с.

12.  Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі:  Навчальний посіб- ник.  — Видання 2-ге, доповнене. — Львів:  Новий Світ-2000, Аль- таїр-2002, 2003. — 272 с.

13.  Ринкова     термінологія     ділової       людини:      Словник-довід- ник В. М. Лінніков, В. В. Борковський, В. В. Рокоча та  ін. — К.: Абрис, 1992. — 96 с.


Список використаної літератури

14.  Рынок: экономика, маркетинг, финансы, законы. Словарь-спра- вочник предпринимателя. — Херсон, 1993. — 127 с.

15.  Стадник В. В., Йохна М. А. Менеджмент: Посібник. — К.: Ака- демвидав, 2003. — 464 с.

16.  Тарнавська Н. П., Пушкар Р. М. Менеджмент: теорія  та  прак- тика: Підручник для  вузів. — Тернопіль: Карт-бланш, 1997.  —

456 с.

17.  Термінологічнийсловникзкультурології/Авт.-уклад.:Н. Ю. Боль- ша, Н.І. Єфімчук. — К.: МАУП, 2004. — 144 с.

18.  Управління  зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. Посібник

/За заг. ред. А. І. Кредісова /Пер. з рос. Н. Кіт,  К. Серажим. — К.: ТОВ «ВІРА-Р», 1997. — 448 с.

19.  Хаєт Г. Л., Єськов О. Л., Хаєт Л. Г. й ін. Корпоративна культу- ра: Навчальний посібник /За заг. ред. Г. Л. Хата. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 403 с.

20.  Хміль Ф. І. Основи  менеджменту: Підручник. —  К.: Академви- дав, 2003. — 608 с.

21.  Черваньов Д. М. Менеджмент: терміни, тести, вправи, завдання, навчальні конкретні ситуації (кейси), проблематика курсових, випускних, дисертаційних робіт: Підручник. — К.: Видавничо-по- ліграфічний центр  «Київський університет», 2003. — 853 с.

22.  Шегда  А. В. Менеджмент: Навчальний  посібник. — К.: Знання,

2002. — 583 с.

23.  Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2004. — 699 с.


 

ЗАПРОШУЄМО:

авторів та книготорговельні організації до співпраці

ЗДІЙСНЮЄМО:

інформаційну підтримку бібліотек вузів

ПРОПОНУЄМО:

широкий вибір навчальної та довідкової літератури з економіки та природничих наук

Ми маємо гнучку систему знижок, а також здійснюємо безкоштовну доставку книг замовникові.

Якщо вас зацікавило співробітництво з нами, звертайтеся за телефоном:

тел./факс (8-044) 451-45-66 (багатоканальний) або відправляйте листа електронною поштою: vdbook@profi-book.kiev.ua, rl@profi-book.kiev.ua


 

Колесніков Г. О.

МЕНЕДЖЕРСЬКИЙ СЛОВНИК

Підготовка оригінал-макету В. Л. Тарнавський, Ю. В. Романенко

Керівник видавничого відділу  С. О. Кіцно

Формат  60х84/16. Підписано до друку   28.02.2007.

Друк офсетний.  Папір офсетний. Гарнітура Таймс.

Наклад  500 прим.

ТОВ «Видавничий дім «Професіонал» Тел./факс (8-044)  451-45-66 (багатоканальний) e-mail:  vdbook@profi-book.kiev.ua,

rl@profi-book.kiev.ua

Свідоцтво про внесення  суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру  видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції

серія ДК № 1533