Вступ

Складні процеси становлення ринкових  відносин в Україні мають свої особливості на рівні підприємства, становище якого в ринковій еко- номіці докорінно змінюється.  Будучи економічно самостійним і повністю відповідаючи за результати своєї діяльності, підприємство повинно сфор- мувати таку систему менеджменту, яка забезпечила б йому високу ефек- тивність роботи, конкурентноздатність і стійке становище на ринку.

Сфера управління  нині вважається  найскладнішою,  оскільки  мене- джери будь-якого рівня працюють багато й завзято, що не гарантує, проте, ні успіху, ні навіть виживання  об’єкта їхнього керівництва.  Це доводить необхідність пошуку та застосування нових підходів до управління.

В умовах ринкової економіки досягнення успіху в конкурентній бо-

ротьбі залежить від якості управління, а ефективне вирішення стратегічних,

тактичних й оперативних завдань підприємства потребує залучення високо-

кваліфікованих спеціалістів. Оперативна адаптація підприємства до змін

ринкового середовища можлива на базі професіоналізації управління, яка

передбачає, насамперед, необхідність підготовки та перепідготовки управ-

лінських кадрів, котрі здатні реалізувати сучасні підходи в менеджменті.

Даний словник містить визначення  та тлумачення  найбільш харак-

терних понять і термінів із менеджменту, які розміщені в алфавітному по-

рядку. Складні терміни-словосполучення у словнику розташовані за прин-

ципом основного (опорного) слова.

Словник реально допоможе: студентам у самостійному опрацюванні

відповідних тем менеджерських  дисциплін,  при підготовці до семінарсь-

ких і практичних  занять,  написанні контрольних,  курсових і дипломних

робіт; викладачам  при підготовці до лекційних, семінарських і практич-

них занять; менеджерам-практикам у підвищенні професійного рівня.

Пропонована праця є одним із перших українськомовних  видань та-

кого роду й, отже, певною мірою спробою експериментальною. Вона від-

биває шукання  в галузі менеджерської термінології, що перебуває в про-

цесі відпрацювання та розвитку. Якщо двадцять років тому у вітчизняній

практиці використовувався термін «управління»,  то зараз у навчальній лі-

тературі з менеджменту у своїй більшості використовується термін «ме-

неджмент». Тому при відборі термінів і понять, котрі вживають менедже-

ри при здійсненні ними управлінської діяльності,  використовувалася  су-

часна навчальна література, що рекомендована Міністерством освіти і на-

уки України.

У своїй більшості укладач наводить терміни та поняття, що наведені

в переліку  використованої літератури,  без зміни запропонованої трак-

товки розкриття  змісту. У випадках  «різного» (загальний чи конкретний

підхід) тлумачення авторами змісту терміну чи поняття укладач наводить

альтернативні варіанти.

Укладач буде вдячний за всі зауваження  та пропозиції,  які можуть

прислужитися  для подальшого опрацювання та вдосконалення структури

та змісту словника.