АНОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК

ВОЛИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Колесніков Г. О.

МЕНЕДЖЕРСЬКИЙ СЛОВНИК

Навчально·довідкове видання

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ-2007


УДК 005(038) ББК 65.050.я2

К 60

Рецензенти:

М. І. Карлін, декан післядипломної освіти Волинського державного університету ім. Лесі Українки, д. е. н., професор

С. В. Козаченко, директор Міжнародного центру підприємництва

та менеджменту, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, ла- уреат Державної премії в галузі науки і техніки України

Л. Г. Ліпич, директор навчально-науково-виробничого інституту управління та бізнесу Луцького державного технічного університету, д. е. н., професор

Г. К. Яловий, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Національ- ного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут», д. е. н., професор

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

(лист  № 14/18-Г-1157 від 21.11.2006 р.)

Рекомендовано до друку Вченою  радою Волинського інституту економіки та менеджменту у формі ЗАТ протокол № 10 від 30.05.2006 р. Рекомендовано до друку Вченою  радою відділення машинобудування

та підприємництва Української академії наук протокол № 5 від 02.10.2006 р.

Колесніков Г.О.

К 60   Менеджерський          словник:         Навчально-довідкове            видання

/ Укладач Колесніков Г.О.  – К.: «ВД  «Професіонал», 2007. —

288 с.

ISBN 978-966-370-063-2

У словнику подано тлумачення 1882 понять і термінів, які охоплюють най- більш важливі аспекти загального та функціональних менеджментів. Адресовано студентам економічних  і менеджерських  спеціальностей,  ви- кладачам менеджерських дисциплін і менеджерам-практикам різних рівнів управління.

УДК 005(038) ББК 65.050.я2

© Колесніков Г. О., 2007

ISBN 978-966-370-063-2       © «ВД «Професіонал», 2007