Тестові завдання

№ 1. Залежно від форм власності і способів  керування май- ном підприємства  поділяються на:

1. Частки.

2. Колективні.

3. Державні.

4. Спільні.

5. Усі відповіді правильні.

№ 2. Які види підприємств  відносяться до часток?

1. Індивідуальні.

2. Сімейні.

3. Частки.

4. Усі відповіді правильні.

№ 3. Які види підприємств  відносяться до колективних?

1. Кооперативи.

2. Господарські  суспільства.

3. Орендні товариства.

4. Усі відповіді правильні.


 

№ 4. На які види поділяються господарські товариства?

1. Акціонерні товариства та товариства з обмеженою відпо- відальністю.

2. Товариства з додатковою  відповідальністю та повні то- вариства.

3. Командитні  товариства.

4. Усі відповіді правильні.

№ 5. На які види поділяються акціонерні товариства?

1. Відкрите  акціонерне  товариство.

2. Закрите  акціонерне  товариство.

3. Асоціації.

4. Види, зазначені в 1 і 2 пунктах.

№ 6. Які види підприємств  відносяться до державних?

1. Підприємства,  засновані на загальнодержавній (респуб- ліканській)  власності.

2. Підприємства,  засновані на власності адміністративно- територіальних  одиниць.

3. Підприємства, засновані на базі об’єднання майна різних власників.

4. Види підприємств, зазначені в 1 і 2 пунктах.

№ 7. Які види підприємств  відносяться до спільних?

1. Національні спільні підприємства.

2. Спільні підприємства  з іноземними  інвестиціями.

3. Малі підприємства.

4. Усі відповіді правильні.

№ 8. Які підприємства  відносяться  до малого  в роздрібній торгівлі?

1. З чисельністю працюючих до 10 чоловік.

2. З чисельністю працюючих до 15 чоловік.

3. З чисельністю до 25 чоловік.

4. З чисельністю працюючих до 50 чоловік.

№ 9. Які підприємства  відносяться  до малого  в оптовій торгівлі?

1. З чисельністю працюючих до 10 чоловік.


 

2. З чисельністю працюючих до 15 чоловік.

3. З чисельністю працюючих до 25 чоловік.

4. З чисельністю працюючих до 50 чоловік.

№ 10. Видами об’єднань підприємств  є:

1. Асоціації.

2. Корпорації  та консорціуми.

3. Концерни.

4. Усі відповіді правильні.

№ 11. Чим відрізняються  об’єднання підприємств  від госпо- дарських  товариств?

1. Об’єднання можуть мати в складі своїх засновників тільки юридичних  осіб.

2. Об’єднання можуть мати в складі своїх засновників тільки фізичних осіб.

3. Об’єднання можуть мати в складі своїх засновників фізичних і юридичних осіб.

4. Усі відповіді неправильні.

№ 12. У чому відмінні риси товариства з обмеженою відпові- дальністю?

1. Товариство має статутний фонд, розділений  на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники товариства несуть відповідальність у межах їхніх внесків.

2. Статутний фонд товариства розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.  Учасники товариства відповідають по його боргах своїми внеска- ми в статутний фонд, а при недостатності цих сум — додатково  належним їм майном в однаковому  для всіх учасників розмірі до внеску кожного  учасника.

3. Всі учасники товариства займаються спільною підпри- ємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність по зобов’язаннях товариства усім своїм майном.

4. Товариство поряд з одним  чи більше учасниками,  що

несуть  відповідальність  по зобов’язаннях  товариства усім  своїм  майном,  включає також  одного  чи більше


 

учасників, відповідальність  яких обмежується  внеском у майно  товариства.  Якщо в товаристві  складаються два чи більше учасники з повною відповідальністю, вони несуть солідарну відповідальність по боргах то- вариства.

№ 13. У чому відмінні риси товариства з додатковою відпові- дальністю?

1. Товариство має статутний фонд, розділений  на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники товариства несуть відповідальність у межах їхніх внесків.

2. Статутний фонд товариства розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.  Учасники товариства відповідають по його боргах своїми внеска- ми в статутний фонд, а при недостатності цих сум — додатково  належним їм майном в однаковому  для всіх учасників розмірі до внеску кожного  учасника.

3. Всі учасники товариства займаються спільною підпри- ємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність по зобов’язаннях товариства усім своїм майном.

4. Товариство поряд з одним чи більше учасниками, що не- суть відповідальність по зобов’язаннях  товариства усім своїм майном, включає також одного чи більше учас- ників, відповідальність яких обмежується внеском у май- но товариства.  Якщо в товаристві  складаються  два чи більше учасників з повною відповідальністю, вони несуть солідарну відповідальність по боргах товариства.

№ 14. У чому відмінні риси «повного товариства»?

1. Товариство має статутний фонд, розділений  на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники товариства несуть відповідальність у межах їхніх внесків.

2. Статутний фонд товариства розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.  Учасники товариства відповідають по його боргах своїми внеска- ми в статутний  фонд, а при недостатності  цих сум —


 

додатково  належним їм майном в однаковому  для всіх учасників розмірі до внеску кожного  учасника.

3. Всі учасники товариства займаються спільною підприєм- ницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність по зобов’язаннях товариства усім своїм майном.

4. Товариство поряд з одним чи більше учасниками, що не-

суть відповідальність по зобов’язаннях  товариства усім своїм майном, включає також одного чи більше учас- ників, відповідальність яких обмежується внеском у май- но товариства.  Якщо в товаристві  складаються  два чи більше учасників з повною відповідальністю, вони несуть солідарну відповідальність по боргах товариства.

№ 15. У чому відмінні риси командитного товариства?

1. Товариство має статутний фонд, розділений  на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники товариства несуть відповідальність у межах їхніх внесків.

2. Статутний фонд товариства розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.  Учасники товариства відповідають по його боргах своїми внеска- ми в статутний фонд, а при недостатності цих сум — додатково належним їм майном в однаковому,  для всіх учасників розмірі до внеску кожного  учасника.

3. Всі учасники товариства займаються спільною підприє- мницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність по зобов’язаннях товариства усім своїм майном.

4. Товариство поряд з одним чи більше учасниками, що несуть відповідальність по зобов’язаннях товариства усім своїм майном, включає також одного чи більш учас- ників, відповідальність яких обмежується внеском у май- но товариства.  Якщо в товаристві  складаються  два чи більше учасників з повною відповідальністю, вони несуть солідарну відповідальність по боргах товариства.

№ 16. Які переваги мають приватні підприємства?

1. Близькість до покупців, можливість найбільшого обліку їхніх індивідуальних потреб.


 

2. Швидкість  реагування  на зміни  в купівельному  попиті, гнучкість  асортиментної  політики.

3. Найвищий рівень підприємницької мотивації (робота на самого  себе).

4. Швидкість  створення підприємства.

5. Усі відповіді правильні.

№ 17. Які недоліки мають приватні підприємства?

1. Обмеженість фінансових ресурсів, що визначає обме- женість масштабів торговельної діяльності і низьких темпів розвитку  підприємства.

2. Неможливість здійснення закупівель товарів великими партіями й одержання  відповідних цінових знижок.

3. Висока залежність економічних і фінансових результатів діяльності від різких коливань кон’юнктури окремих то- варних ринків.

4. Низький  рівень конкурентоздатності.

5. Усі відповіді правильні.

№ 18. Які переваги мають господарські товариства?

1. Зростання фінансових можливостей, що визначають розширення  масштабів торговельної  діяльності і більш високі темпи розвитку.

2. Можливість розподілу функцій керування підприємством.

3. Солідарна відповідальність по зобов’язаннях підприєм- ства.

4. Швидкість  створення підприємства.

5. Усі відповіді правильні.

№ 19. Які недоліки мають господарські товариства?

1. Більш низький  рівень мотивації підприємницької діяль- ності.

2. Менша оперативність  у прийнятті управлінських рішень.

3. Можливість внутрішніх конфліктів серед засновників з питань напрямків діяльності, ефективності прийнятих рішень, напрямків  використання  прибутків  і т.п.

4. Усі відповіді правильні.

№ 20. Які переваги  мають акціонерні товариства?


 

1. Необмежені можливості формування фінансових ре- сурсів шляхом емісії акцій і облігацій.

2. Найвищі можливості розвитку в стратегічній перспективі.

3. Висока конкурентоздатність за рахунок здешевлення за- купівлі великих партій товарів, надання широкої номен- клатури торговельних послуг і відносного зниження вит- ратоємкості.

4. Усі відповіді правильні.

№ 21. Які недоліки мають акціонерні товариства?

1. Складність керування у зв’язку з функціональною бага- тоструктурністю і низька оперативність прийнятих управ- лінських рішень.

2. Недостатньо оперативне реагування на зміну ситуації на споживчому  ринку через високі масштаби діяльності.

3. Відкритість інформації про результати діяльності, що може бути використана  конкурентами.

4. Необхідність формування статутного фонду у високому розмірі.

5. Тривалий період заснування акціонерного  товариства.

№ 22. Які загальні фактори визначають вибір організаційно- правової діяльності торговельного  підприємства?

1. Намічувані масштаби торговельної  діяльності

2. Капіталоємкість вибраної торговельної діяльності (питомі витрати капіталу в даному сегменті  споживчого  ринку).

3. Темпи розвитку, що передбачаються, підприємства в стратегічній  перспективі.

4. Особливості надання податкових і інших пільг підприєм- ствами окремих форм.

5. Державне регулювання мінімального  розміру  статутно- го фонду підприємств  окремих форм.

6. Усі відповіді правильні.

№ 23. Які індивідуальні фактори визначають вибір організа- ційно-правової  діяльності торговельного  підприємства?

1. Наявний (можливий) розмір стартового капіталу, що підприємець  може вкласти в торговельний  бізнес.


 

2. Індивідуальна мотивація до форм підприємницької діяльності (схильність до індивідуальної чи колективної діяльності, ставлення до форм партнерського контро- лю і т.п.).

3. Рівень професіоналізму підприємця (наявність спеціаль- ного торговельного  утворення, практичний досвід робо- ти в торгівлі і т.п.).

4. Відношення підприємця  до високих  господарських ри- зиків і особистій  майновій відповідальності по зобов’я- заннях.

5. Усі відповіді правильні.

№ 24. Приватні підприємства  є найбільш ефективною  фор- мою функціонування:

1. Щодо невеликих по розмірах торговельних підприємств, що реалізують одну чи кілька однорідних груп продо- вольчих чи непродовольчих товарів.

2. Середніх торговельних підприємств.

3. Великих торговельних підприємств.

4. Усі відповіді правильні.

№ 25. Господарські  товариства є найбільш ефективною фор- мою функціонування:

1. Щодо невеликих за розмірами торговельних підпри- ємств, що реалізують одну чи кілька однорідних груп продовольчих чи непродовольчих товарів.

2. Середніх торговельних підприємств; однак не виключає невеликих (при об’єднанні 2–3 партнерів) і великих тор- говельних підприємств (при залученні значного обсягу капіталу).

3. Великих торговельних підприємств, а в окремих випад- ках підприємств  середніх розмірів (нижня межа розміру підприємства визначається встановленою мінімальною сумою статутного фонду).

4. Усі відповіді правильні.

№ 26. Акціонерні товариства є найбільш ефективною формою функціонування:


 

1. Щодо невеликих за розмірами торговельних підпри- ємств, що реалізують одну чи кілька однорідних груп продовольчих чи непродовольчих товарів.

2. Середніх торговельних підприємств; однак не виключає невеликих (при об’єднанні 2–3 партнерів) і великих тор- говельних підприємств (при залученні значного обсягу капіталу).

3. Великих торговельних підприємств, а в окремих випад-

ках підприємств  середніх розмірів (нижня межа розміру підприємства визначається встановленою мінімальною сумою статутного фонду).

4. Усі відповіді правильні.


 

Розділ ІІ. Комерційна  діяльность на оптовому ринку товарів та послуг