ВСТУП

Швидкий розвиток ринкових відносин, зміни в інституціо- нальній структурі економіки  України створили нове середовище для здійснення комерційних  зусиль сучасних підприємств, які діють як у виробничій,  так і в невиробничій  сферах. Зростання потреб бізнесменів в адекватній адаптації до умов господарю- вання в умовах розвитку ринкових відносин викликало не- обхідність розвитку  всебічних знань практики  ринку та комерції.

Важливішою  ланкою  ринку  є фірма, спосіб  діяльності  якої

визначає обличчя національної економіки,  що ґрунтується на принципах  вільного підприємництва. Воно, в свою чергу, вима- гає від працівників  глибоких  та систематичних  знань конкретних ситуацій, які виникають на споживчому ринку, та вмінь ці ситуації ефективно розв’язувати. Це породжує проблему формування висококваліфікованих кадрів в сфері освіти, особливо з ураху- ванням вимог болонського процесу, який покликаний сприяти масовій, але в той же час, якісній підготовці фахівців різних освіт- ньо-кваліфікаційних рівнів.

Необхідність переходу на дворівневу систему освіти поставила

перед освітянами  низку  завдань, пов’язаних з новим підходом до формування навчальних програм,  методичної та методологіч- ної бази — в першу чергу, навчальних посібників  з циклів еконо- мічних дисциплін для освітньо-професійного рівня «бакалавр».

Саме це ставить за мету пропонований  навчальний посібник, який розкриває особливості ведення комерційної  діяльності тор- говельних підприємств  в сучасних економічних умовах. Основне завдання навчального посібника авторський колектив бачить в наданні допомоги  тим, хто набуває означеного  професійно-ква- ліфікаційного рівня та бажає не просто прочитати чергове ви- дання з проблем комерційної  діяльності, але й самостійно опра- цювати матеріал, перетворюючи останній в реальні «діючі» вміння та навички ведення комерційного процесу.

Навчальний посібник написано відповідно до типової програ- ми з комерційної  діяльності, затвердженої Міністерством  освіти і науки України, та призначений для викладачів і студентів техні- кумів економічних  спеціальностей.


Вступ

Посібник складається з трьох розділів: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ, КО- МЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ОПТОВОМУ РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПО- СЛУГ, КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ. Для зручності використання, особливо при самостійній підготовці, посібник  після кожного  розділу вміщує тести для поточного  та рубіжного контролю і запитання для самоперевірки, що дає змогу діагностики рівня засвоєння матеріалу кожним студентом. Така структура найповніше відповідає вимогам кредитно-модульної системи навчання, основна питома вага при якій припадає на самостійну  підготовку  студентів.

Авторський  колектив  сподівається,  що навчальний посібник

стане в нагоді всім, хто має намір оволодіти понятійним  апара- том комерційної  діяльності, ознайомитися  з її особливостями  в роздрібній  та оптовій ланках, а також на зовнішньому  ринку.


 

Комерційна діяльність