Список літератури

1. Абчук В.А. Комерція:  Підруч. — Спб.: Изд-во Михайлова

В.А., Санкт-Петербург, 2000. — 475 с.

2. Балабанова Л.В. Оптова торгівля: маркетинг та комерція. — М., Економіка, 1990. — 398с.

3. Берман, Барри, Эванс, Джоэл Р. Роздрібна торгівля: стра- тегічний підхід, 8-е вид. — М.: Видав. буд. «Вільямс», 2003. —

1184 с.

4. Васильев Г.А., Осипова Л.В. Коммерческая  деятельность промышленной  фирмы.  — М.:  Экономическое образование,

2002.

5. Воробйов  Б.З.,  Локтєв Е.М. Плетень Ю.І. Основи комер- ційної діяльності Київ, ВЕУ, 2004. — 388с.

6. Дашков Л.П. Коммерция  и технология торговли. М., 2001.

7. Дашков Л.П. Организация,  технология и проектирование торговых зданий. М., 2000.

8. Дашков Л.П., Данилов А.И., Тютюкина Е.Б. Предпринима- тельство и бизнес. — М.: ИВЦ «Маркетинг», 1995.

9. Зубкова И.Н. Організація  торгівлі непродовольчими  това- рами: Навч. посіб. — М.: Видав. буд., 2000. — 218 с.

10. Леві М., Вейтц Б.А. Основи роздрібної  торгівлі.  — СПб: Видавництво «Питер», 1999. — 448 с.

11. Ліфіц І.М. Теорія і практика  оцінки  конкурентоздатності товарів і послуг. — 2-е вид., доп. і випр. — М.: Юрайт-М, 2001. —

224 с.

12. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг / Під ред. В.В.Апопія, Я.А.Гончарука). Підруч. К.: НМЦ «Укросвіта», 2002. –

458 с.

13. Коуз Р. Фирма,  рынок и право. Пер. с англ. — М.: Дело

ЛТД, 1993. -306 с.

14. Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підпри- ємницької діяльності: Посіб. — К.: ВЦ «Академія», 2003. — 280 с.

15. Николаева Т.И. Адаптация торговли к условиям рынка. —

Екатеринбург:  УТЭУ, 1995 — 217с.

16. Осипова П.В., Синяева И.М. Основы коммерческой дея- тельности: Учеб. для ВУЗов. — М.: 1997. — 324 с.


Список літератури

17. Осипова  П.В., Синяева И.М. Основы коммерческой дея- тельности: Практикум : Учеб. пос. для ВУЗов. — М.:1997. — 217 с.

18. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая  деятель- ность: Учеб. пособ.  — М.: ИВЦ «Маркетинг», 1999. — 248 с.

19. Панкратов  Ф.Г.  и др.  Практикум  по коммерческой дея-

тельности: Учеб. — М.: ИВЦ «Маркетинг», 2003. — 328 с.

20. Пелих А. Бизнес-план  или как организовать  собственный бизнес. — М.: Ось-89, 1996. — 224 с.

21. Покровская  В.В. Международные  коммерческие опера- ции и их регламентация.  Внешнеторговый  практикум.  — М.: Инфра-М, 1996. — 156 с.

22. Памбухчиянц В.К. Технология розничной  торговли. — М.

2002. — 284 с.

23. Памбухчиянц В.К. Организация  и технология коммерчес- кой деятельности. М. — 2001 — 316 с.

24. Платонов В.Н. Организация торговли. Минск. 2002 — 164 с.

25. Половцева Ф.П. Комерційна діяльність: Підруч. — М.: ИН- ФРА-М, 2000 — 360 с.

26. Роль торговых  предприятий  в развитии  инфраструктуры товарного рынка. Метод. реком. Донецк, ДонГУЭТ — 2003. — 54 с.

27. Синецкий Б.И. Основы коммерческой деятельности: Учеб- ник. — М.: 1998. — 659 с.

28. Брагин Л.А., Данько Т.Н. Торговое дело. Экономика. Мар- кетинг.  Организация.   Учебник. — М., 2000. — 256 с.

29. Чернов В.А. Аналіз комерційного ризику.  — М.: Фінанси і статистика,  1998. — 131 с.

30. Хисрик Р.Д., Джексон  Р.Д. Торговля и менеджмент  про- даж. — М.: Филинъ, 1996. — 356 с.

31. Хозяйственный кодекс Украины. — Харьков: ООО «Одис- сей», 2005. — 256 с.

32. Економіка і організація  діяльності торгівельного  підприє- мства. Під ред. А.Н.Соломатіна. — М.: ІНФРА-М, 2001. — 295 с.

33. Економіка торгівельного  підприємства. Під загальною ре- дакцією Н.М.Ушакової  — К., 2003. — 260 с.


 


 


 

296

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Н.О.Криковцева, О.Б. Казакова, Л.Г. Саркісян, Л.Л. Авдєєнко,

Г.А. Дяченко, Л.С. Курська, О.Н. Сахарова,

КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів Б. А. Сладкевич Комп’ютерна верстка Є. А. Ткаченко Дизайн обкладинки Б. В. Борисов Друкується  в авторській редкації

Підписано  до друку 12.03.2007.  Формат  60x84 1/16.

Друк  офсетний.  Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 25.

Видавництво  “Центр  учбової літератури”

вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс  425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно  в межах України)

e-mail: office@uabook.com сайт:  WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458  від 30.03.2006