Тестові завдання

№ 1. На підставі чого здійснюється  управління комерційною діяльністю:

1. Структури.

2. Завдань.

3. Рекомендацій.

4. Плану.

№ 2. Діяльність комерційної  служби підпорядкована:

1. Вищому керівництву.

2. Керівнику  служби.

3. Маркетинг-директору.

4. Менеджеру.

№ 3. За допомогою  яких важелів здійснюється  розподіл праці:

1. Посадова інструкція,  плани, графіки,  спеціалізація.

2. Спеціалізація, формалізація поведінки, утворення, соці- алізація.

3. Спеціалізація, формалізація, реформування,  контроль.

4. Утворення, соціалізація,  контроль,  координація.

№ 4. Провідний принцип  сучасної структури  керування:

1. Делегування повноважень і відповідальності.

2. Керівництво  в співвідношенні  зі співробітництвом.

3. Науковість і системність.

4. Координація  і регулювання.

№ 5. Попит — це:

1. Нестаток, що набув специфічної форми.

2. Необхідність у задоволенні благ.

3. Потреба, підтверджена  грошима.

4. Бажання мати те чи інше благо.

№ 6. Попит, що задовольняє виробника:

1. Повноцінний.

2. Альтернативний.

3. Падаючий.

4. Імпульсивний.


 

№ 7. Попит, що перевищує пропозицію  — це:

1. Ринок покупця.

2. Ринок продавця.

3. Ринок праці.

4. Ринок товарів.

№ 8. Еластичність попиту:

1. Ступінь задоволення попиту.

2. Кількісна характеристика  попиту.

3. Відповідність  попиту потребам населення.

4. Зміна попиту при впливі різних факторів.

№ 9. Які види попиту розрізняють за ступенем задоволеності?

1. Реалізований, незадоволений,  що формується.

2. Реалізований,  альтернативний,  нереалізований.

3. Імпульсивний,  реалізований,  що формується.

4. Імпульсивний,  альтернативний,  нереалізований.

№ 10. Методи прогнозування  попиту:

1. Метод експертних  оцінок.

2. Регресійний  аналіз.

3. Кореляційний  аналіз.

4. Усе вищеперелічене.

№ 11. Асортимент товарів — це:

1. Сукупність товарів, об’єднаних за сировинним, спожив- чим чи іншим видом.

2. Внутрішня розбивка  груп за видами товарів чи підгру-

пами.

3. Число різновидів  товарів, згрупованих  за різними озна- ками.

4. Номенклатура товарів, що випускаються  виробниками.

№ 12. Широта асортименту  — це:

1. Число різновидів  товарів у кожній групі.

2. Число товарних груп і підгруп, що входять в асортимен- тний перелік.

3. Відношення фактичної наявності товарів до планової.

4. Кількість найменувань товарів у торговельному  залі.


 

№ 13. Торговельний асортимент  — це:

1. Номенклатура  товарів,  що підлягають  продажу  в роз- дрібній торговельній  мережі.

2. Номенклатура товарів, що випускаються  підприємства-

ми-виробниками різних форм власності.

3. Товари, що складаються з невеликої кількості видів.

4. Номенклатура товарів, що мають внутрішню кваліфікацію.

№ 14. Основа для визначення реалізованого в магазині асор- тименту товарів:

1. Тип торговельного  підприємства.

2. Спеціалізація магазину.

3. Район розміщення.

4. Потужність торговельного  залу.

№ 15. Асортиментний  перелік:

1. Перелік груп товарів, що мають бути в продажу.

2. Перелік видів, сортів і найменувань різних товарів.

3. Номенклатура різних товарів, що реалізуються  у мага- зині.

4. Груповий асортимент  різних товарів.

№ 16. ТОВ «Шахтарський трикотаж» виготовляє  п’ять асор- тиментних груп товарів (дитяча, жіноча і чоловіча білизна та верхній трикотаж  для дітей і дорослих),  що характеризує  число асортиментних  груп:

2. Широту  асортименту.

3. Глибину асортименту.

4. Насиченість асортименту.

5. Гармонійність  асортименту.

№ 17. Насичення товарного  асортименту  — це:

1. Випуск підприємством товарів, які не пов’язані з існую- чим асортиментом.

2. Розширення  асортименту  за рахунок нових виробів.

3. Ситуація, за якої підприємство виходить за межі того, що виробляє в даний час.

4. Формування  груп товарів, які пов’язані між собою фун- кціональним  призначенням.


 

Комерційна діяльність