Завдання  та запитання  для самоперевірки

1. У чому полягає  суть комерційної  діяльності в роздрібній торгівлі?

2. Як реалізуються основні принципи  комерційної  діяльності?

3. У чому особливості  комерційної  служби  в роздрібному підприємстві?

4. Які функції виконує комерційна  служба?

5. Які  суб’єкти  комерційної   діяльності  функціонують  у роздрібній  торгівлі?

6. Від чого залежить структура комерційних  служб?

7. Які підрозділи  створюються  в комерційній  службі підприє- мства?

8. Що таке попит?

9. Назвіть види попиту,  досліджувані  в різних  торговельних підприємствах.

10. Перелічіть фактори, що формують попит.

11. Назвіть джерела інформації про попит.

12. Поясніть, як змінюються попит та пропозиція при зниженні і підвищенні ціни на товар.

13. Які види аналізу використовуються при прогнозуванні  по-

питу?

14. На підставі чого розробляють замовлення на постачання товарів?

15. Що таке асортиментний  перелік товарів?

16. Що таке асортиментна  політика?

17. На які види поділяється асортимент  товарів?

18. Яких принципів дотримуються при формуванні асортимен- ту товарів?

19. Назвіть етапи формування асортименту товарів. Дайте їм характеристику.

20. Які чинники впливають на побудову асортименту  товарів у магазинах?

21. Які фактори є визначальними у формуванні асортименту товарів у магазині?

22. З якою метою розробляється асортиментний перелік? Що це таке?


 

23. Які показники  впливають  на формування  асортименту товарів?

24. Яким чином здійснюється  контроль за асортиментом  то- варів у магазині?

25. Хто несе відповідальність за наявність товарів у магазині

згідно з асортиментним переліком?

26. З якою метою розробляється  асортиментний  перелік?

27. Які основні показники  відбивають стан і ефективність оп- тово-посередницького ринку?

28. Виділіть тенденції кількості  оптово-посередницьких ком-

паній, стану рівня їхніх витрат обороту  в сучасних умовах роз- витку ринкового  механізму.

29. Які основні показники  відбивають стійке положення тор- говельно-посередницької ланки на російському  ринку?

30. Розкрийте зміст коефіцієнта незалежності фінансового стану фірми від позикових джерел засобів. Наведіть механізм розрахунку.

31. Які основні показники ефективності торговельно-посеред- ницької діяльності?

32. Наведіть практичні приклади визначення коефіцієнтів по-

точної ліквідності  і забезпеченості  власними оборотними  кош- тами.

33. У яких припустимих  інтервалах повинні бути ці коефіцієнти?

34. Обґрунтуйте специфіку розрахунку показника рентабель- ності в діяльності оптово-посередницької ланки.

35. Що виражає рейтинг  оптово-посередницької фірми?

36. Наведіть основні  показники  комерційної  діяльності  для оцінки рейтингу окремої фірми з урахуванням її потенційних можливостей.