Тестові завдання

№ 1. Яке ставлення до закупівель товарів має формула зміни форм вартості Д — Т і Т1 — Д1:

1. Не має прямого  ставлення.

2. Має непряме ставлення.

3. Має другорядне  значення.

4. Розкриває суть закупівельної роботи.

№ 2. Закупівлі товарів за своєю економічною  природою  яв- ляють:

1. Оптовий товарообіг.

2. Дрібнооптовий товарообіг.

3. Роздрібний  товарообіг.

4. Складський  товарообіг.

№ 3. У поняття господарських зв’язків  між постачальниками і покупцями  входять:

1. Організаційні взаємостосунки постачальників і покупців.

2. Економічні відносини постачальників і покупців.

3. Адміністративно-правові відносини постачальників і по- купців.

4. Сукупність господарських відносин постачальників і по- купців в процесі поставки.

№ 4. Що  означає  вчинити  закупівлю  сировини  і матеріалів правильно?

1. У надійного  постачальника.

2. За вигідною  ціною.

3. У необхідній кількості.

4. Не вдаючись до послуг посередника.


 

№ 5. Визначте якнайповніше відображення суті поняття «вив- чення попиту»:

1. Збирання,  обробка  і аналіз інформації,  необхідної  для прийняття  комерційних  рішень.

2. Спеціальні методи отримання повної інформації про по-

пит.

3. Сукупність методів обліку реалізації товарів.

4. Сукупність методів аналізу інформації про попит.

№ 6. Відомості  про діяльність підприємства, які становлять комерційну  таємницю:

1. Засновницькі  документи і статут підприємства.

2. Реєстраційні посвідчення, ліцензії, що дають право зай- матися підприємницькою діяльністю.

3. Документи  про платоспроможність підприємства.

4. Інформація про чисельність, склад працюючих, їх заро- бітну платню і умови праці.

№ 7. Які з перелічених відомостей не є комерційною  таємни- цею підприємства:

1. Методи і способи управління маркетингом підприємства.

2. методи управління фінансами підприємства.

3. Нові технології, які становлять ноу-хау.

4. Дані про наявність вільних робочих місць.

№ 8. Які з перелічених відомостей є комерційною  таємницею підприємства:

1. Довідки про сплату податків і обов’язкових платежів.

2. Дані про забруднення навколишнього  середовища,  по- рушенні правил техніки безпеки  на підприємстві.

3. Прогноз  доходів і витрат, прибутки.

4. Дані про витрати на рекламу.

№ 9. Поняття джерело надходження і постачальник — це:

1. Ідентичні поняття.

2. Поняття, що мають відмінності.

3. Поняття, взаємозалежні.

4. Всі варіанти правильні.


 

№ 10. Чим характеризується  гарний постачальник?

1. Виконує дані покупцеві обіцянки.

2. Забезпечує  технічне сприяння.

3. Зміну умов поставки здійснює, оповістивши завчасно по- купця.

4. Якщо затримує поставку, то повідомляє про це підприє- мству-покупцю.

№ 11. Яке формулювання відповідає поняттю «прямі госпо- дарські зв’язки»?

1. Це взаємостосунки по поставці  товарів між підприєм- ствами-виробниками і роздрібними підприємствами.

2. Це взаємостосунки по поставці  товарів між підприєм- ствами-виробниками і оптовими  підприємствами.

3. Це взаємостосунки по поставці  товарів між оптовими підприємствами і роздрібними підприємствами.

4. Це взаємостосунки між роздрібними підприємствами і покупцями.

№ 12. Назвіть  основні  етапи  в організації  господарських зв’язків:

1. Висновок  договорів,  закупівля товарів.

2. Вивчення попиту, закупівля товарів.

3. Закупівля товарів, контроль за виконанням  договорів.

4. Формування,  документальне оформлення, виконання.

№ 13. До якого виду зв’язків відносяться зв’язки за сезонни- ми договорами?

1. До прямих.

2. До короткострокових.

3. До довгострокових.

4. До опосередкованих.

№ 14. З чого починаються комерційні дії по закупівлі товарів:

1. Зі складання заявок і замовлень на купівлю-продаж і по- ставку товарів.

2. З оформлення договору закупівлі.

3. З пошуку постачальників  товарів.

4. З пошуку грошових  коштів.


 

№ 15. Основні недоліки прямих закупівель товарів у вироб- ників:

1. Скорочуються  терміни доставки  товарів.

2. Збільшення ступеня комерційного ризику.

3. Скорочення  числа посередників.

4. Всі варіанти неправильні.

№ 16. Хто ухвалює на оптовому ярмарку підсумкові  рішення по суперечках, які виникають при укладенні договорів поставки товарів?

1. Дирекція  ярмарку.

2. Арбітражна комісія.

3. Галузева комісія.

4. Ярмарковий  комітет.

№ 17. Оптовий ярмарок-виставка відрізняється  від оптового продовольчого  ринку:

1. Немає відмінностей.

2. Епізодичністю  проведення.

3. Організацією  проведення.

4. Наявністю власного складського  господарства.

№ 18. До основних завдань аукціону відносяться:

1. Організація розпродажу  продукції окремими  партіями і одиничними  зразками.

2. Встановлення рівня мінімальних цін.

3. Арбітражне хеджування операцій.

4. Самостійне  встановлення  учасниками  аукціону прямих торговельних  зв’язків.

№ 19. Організовані  ринки можна класифікувати за:

1. Видами торговельного  активу.

2. Рівнем організації  і формою торгівлі.

3. Регулярністю проведення торгівлі.

4. Географічним  розміщенням  постачальників  товарів.

№ 20. До основних функцій ярмаркового  комітету відносяться:

1. Встановлення термінів і місця проведення ярмарку.

2. Визначення складу і робочих органів ярмарку.

3. Організація  виробництва  конкурентоздатних товарів.


 

4. Вирішення питань пов’язаних з організацією  і проведен- ням ярмарку і висновком  договорів.

№ 21. Асортиментний  перелік — це:

1. Мінімальна кількість різновидів  товару, які постійно  по- винні бути в наявності на складі.

2. Номенклатура товарів, що включає асортимент  багать-

ох виробничих  підприємств.

3. Асортиментний  перелік товарів, що повинні бути в роз- дрібних підприємствах.

4. Номенклатура товарів для продажу в магазин визначе-

ного типу.

№ 22. Виробничий  асортимент:

1. Номенклатура товарів, що випускають окремі виробничі підприємства.

2. Номенклатура товарів, що включає асортимент  багать- ох виробничих  підприємств.

3. Асортиментний  перелік товарів, що повинні бути в роз- дрібних підприємствах.

4. Номенклатура товарів для продажів у магазин визначе- ного типу.

№ 23. Найважливіший  принцип  формування  асортименту товарів:

1. Досягнення  рентабельності.

2. Досягнення  стійкості.

3. Попит (відповідність  асортименту  характеру попиту).

4. Досягнення  широти і глибини.

№ 24. Призначення  товарних  запасів  в оптових  підприєм- ствах:

1. Забезпечення  споживчими  товарами оптових покупців.

2. Забезпечення  стійкої пропозиції  товарів споживачам.

3. Для створення  аварійних запасів.

4. Для безперебійного постачання.

№ 25. Керування асортиментом:

1. Діяльність,  спрямована  на досягнення  раціональності асортименту.


 

2. Установлення рівнів вимог за різними  показниками.

3. Діяльність по набору товарів різних груп.

4. Визначення питомої частки кожного  виду товару.

№ 26. Напрямки в галузі формування асортименту:

1. Скорочення, розширення,  стабілізація, відновлення, удо- сконалення,  гармонізація.

2. Скорочення,  розширення,  упорядкування,  відновлення, удосконалення,  гармонізація.

3. Скорочення, розширення,  відновлення, змішання, удос- коналення,  гармонізація.

4. Скорочення, розширення,  стабілізація, відновлення, удо- сконалення,  раціоналізація.

№ 27. Документ,  що сприяє правильному формуванню асор- тименту товарів на оптових підприємствах:

1. Договір.

2. Картка обліку.

3. Асортиментний  перелік.

4. Специфікація.

№ 28. До основних рис товарної біржі не належать:

1. Втручання держави у проведення біржової торгівлі.

2. Операції здійснюють  за біржовими  правилами.

3. Регулярність проведення  біржових сесій.

4. Стандартизація  партій продажу.

№ 29. До основних етапів процесу створення біржі не зара- ховують:

1. Створення ініціативної групи.

2. Реєстрація і ліцензування діяльності.

3. Визначення  спеціалізації.

4. Визначення місця розташування.

№ 30. До основних ознак, за якими здійснюють класифікацію бірж, не відносять:

1. Географічне розташування  виробників  продукції.

2. Правовий статус.

3. Сферу діяльності.

4. Вид біржового  товару.


 

№ 31. До основних функцій біржової діяльності входять:

1. Арбітраж і хеджування операцій.

2. Сегментування ринку.

3. Спеціалізація і концентрація.

4. Стандартизація  юридичних документів.

№ 32. В основних розділах біржових правил повідомляється про:

1. Порядок проведення біржових торгів.

2. Вартість укладення угод.

3. Порядок розрахунків  між учасниками біржових торгів.

4. Кількість членів.

№ 33. Підготовка до проведення біржових торгів починаєть- ся з:

1. Подання офіційних  письмових  заяв за встановленою формою.

2. Вивчення попиту і пропозицій.

3. Постачання товарів та розрахунок  за них.

4. Розрахунку клієнтів з брокерами.

№ 34. Особа, яка пов’язує інтереси продавців і покупців  за комісійну  винагороду  називається:

1. Агент-збутовик.

2. Брокер.

3. Дилер.

4. Комівояжер.

№ 35. До основних функцій брокера не належить:

1. Реєстрація заяв на купівлю-продаж товарів.

2. Документальне оформлення угод.

3. Посередництво  при укладенні угоди.

4. Представництво  інтересів клієнта.

№ 36. Організаційними формами системи біржового посеред- ництва є:

1. Брокерські  фірми.

2. Брокерські  контори.

3. Торгові дома.

4. Комерційні  магазини.


 

№ 37. До форми  взаємовідносин клієнтів  з брокерськими фірмами відносять:

1. Укладення договору  на брокерське  обслуговування.

2. Укладення договору на надання брокерського місця.

3. Укладення угоди на надання інформаційних послуг.

4. Передача брокеру гарантійного  листа замість договору- доручення.

№ 38. Що є необхідною умовою підтвердження про отриман- ня імпортної  частини бартерного  контракту?

1. Вантажна митна декларація на імпорт товарів.

2. Вантажна митна декларація на експорт  товарів.

3. Вантажна митна декларація за даним зовнішньоеконо- мічним контрактом.

№ 39. Чи нараховується імпортне мито на товари, вироблені з давальницької сировини  українського  замовника?

1. Ні, не нараховується,  якщо вони ввезені не пізніше 90

календарних днів з моменту оформлення вантажної мит- ної декларації.

2. Нараховується.

3. Не нараховується, якщо вони ввезені не пізніше 30 ка- лендарних днів з моменту оформлення вантажної мит- ної декларації.

№ 40. Чи нараховується імпортне мито на давальницьку си- ровину, що ввозиться Україну:

1. Нараховується.

2. Не нараховується.

3. Нараховується і сплачується.

№ 41. Чи сплачується імпортне мито при ввезенні на терито- рію України давальницької сировини?

1. Ні, не сплачується.

2. Так, сплачується.

3. Сплачується, якщо готова продукція  не вивозиться  че- рез 30 днів.

№ 42. Чи сплачується експортне  мито при вивезенні даваль- ницької сировини  з України?


 

1. Нараховується, але не сплачується.

2. Нараховується і сплачується.

3. Не нараховується і не сплачується.

№ 43. Система митного контролю за операціями з даваль- ницькою сировиною  передбачає:

1. Можливість ввезення та вивезення давальницької сиро-

вини через різні митні пости.

2. Обов’язковість ввезення та вивезення давальницької си- ровини через один митний пост.

3. Можливість ввезення через зовнішній митний пост, а ви-

везення через внутрішній.

№ 44. В якому випадку не справляються митні платежі при вивезенні готової продукції, виробленої з давальницької сировини іноземного  замовника?

1. Коли готова продукція  вивезена у повному обсязі,  пе- редбаченому контрактом, за межі митної території Ук- раїни у зазначений  період.

2. Коли готова продукція повністю реалізована на території

України у зазначений  період.

3. Коли готова продукція  частково вивезена за межі мит- ної території України при погашенні векселя у зазначе- ний період.

№ 45. Контрактна вартість готової продукції, яка підлягає ввезенню  на митну територію  України, повинна:

1. Бути менше митної вартості давальницької сировини.

2. Дорівнювати  митній вартості давальницької сировини.

3. Бути більшою за митну вартість давальницької сировини.

№ 46. Чи обкладається експортним  митом готова продукція, яка вироблена з давальницької сировини:

1. Ні.

2. Так.

3. Обкладається, але за преференційними ставками.

№ 47. За якими ставками сплачується ввізне мито на готову продукцію, вироблену з давальницької сировини з метою її реа- лізації на митній території  України:


 

1. Пільговими.

2. Преференційними.

3. Повними.

№ 48. Ініціатива про укладення господарських зв’язків  і укла- дення договору  поставки може виходити:

1. Від будь-якої зі сторін.

2. Від виробника.

3. Від роздрібного підприємства.

4. Від оптового  підприємства.

№ 49. У процесі контакту важливу роль відіграє:

1. Прояв емоцій.

2. Жести партнерів.

3. Техніка поведінки.

4. Техніка слухання.

№ 50. Правила погодження  взаємодії припускають:

1. Висловлюватися  не більше і не менше між потрібно  у цей момент.

2. Не ухилятися від теми.

3. Виражатися  абстрактно.

4. Не старатися, щоб вислови відповідали істині.

№ 51. Техніка спілкування — це:

1. Уміння слухати.

2. Несприйняття  інформації  і нездійснення  зворотного зв’язку.

3. Уміння ставити питання.

4. Облік відстані між співбесідниками.

№ 52. Яке ставлення до закупівель товарів має формула зміни форм вартості Д — Т і Т1 — Д1:

1. Не має прямого  ставлення.

2. Має непряме ставлення.

3. Має другорядне  значення.

4. Розкриває суть закупівельної роботи.

№ 53. Закупівлі  товарів  за своєю  економічною  природою представляють:


 

1. Оптовий товарообіг.

2. Дрібнооптовий товарообіг.

3. Роздрібний  товарообіг.

4. Складський  товарообіг.

№ 54. У поняття господарських зв’язків  між постачальниками і покупцями  входять:

1. Організаційні взаємостосунки постачальників і покупців;

2. Економічні відносини постачальників і покупців;

3. Адміністративно-правові відносини постачальників і по- купців;

4. Сукупність господарських відносин постачальників і по- купців в процесі поставки.

№ 55. Що означає вчинити закупівлю  сировини  і матеріалів правильно?

1. У надійного  постачальника.

2. За вигідною  ціною.

3. У необхідній кількості.

4. Не вдаючись до послуг посередника.

№ 56. Визначте якнайповніше відображення суті поняття «вив- чення попиту»:

1. Збирання,  обробка  і аналіз інформації,  необхідної  для прийняття  комерційних  рішень.

2. Спеціальні методи  отримання  повної  інформації  про попит.

3. Сукупність методів обліку реалізації товарів.

4. Сукупність методів аналізу інформації про попит.

№ 57. Пропозиція про встановлення господарських зв’язків і укладення договору  поставки  може виходити:

1. Від виробника.

2. Від роздрібного підприємства.

3. Від оптового  підприємства.

4. Від будь-якого  учасника господарських зв’язків.

№ 58. День виконання іногороднім  постачальником  зобов’я- зань по поставці товарів вважається:

1. Дата поставки товарів на склад одержувача товару.


 

2. Останній день дії договору  поставки.

3. Дата прибуття товару на станцію призначення.

4. Дата здавання товарів органу транспорту  або зв’язку.

№ 59. Який показник  оцінки  характеризує  виробничий  кри- терій постачальника:

1. Питома вага нових товарів.

2. Досвід ведення справ.

3. Канали розподілу.

4. Форми  розрахунків.

№ 60. Які критерії  використовуються для оцінки  постачаль- ника:

1. Конкурентне  становище постачальника на ринку закуп- івель товарів.

2. Адекватне поєднання ціни і споживацьких  властивостей товару.

3. Форма платежу і способи розрахунків, що передбачається.

4. Всі варіанти правильні.

№ 61. Аналіз потенційних  постачальників закінчується:

1. Складанням «профілю полярності».

2. Затвердженням  графіків поставок.

3. Розробкою  «профілю потенційних  постачальників».

4. Складанням господарських зв’язків.


 

Розділ ІIІ. Комерційна  діяльность у роздрібній торгівлі