Завдання  та запитання  для самостійної  роботи

1. У чому суть закупівельної роботи в торгівлі?

2. Якими новими рисами  характеризується  закупівельна ро- бота в умовах ринкової  економіки?

3. Визначте основне завдання закупівельної роботи в оптовій торгівлі.

4. Назвіть основні  етапи комерційної  роботи  по закупівлях

товарів.

5. Хто може виступати постачальниками-посередниками при поставці товарів?

6. Який етап є одним з найважливіших в закупівельній роботі?

7. Як використовується маркетинг  в закупівельній роботі?

8. Назвіть основні форми господарських зв’язків з постачаль- никами.

9. Розкрийте  сутність визначень комерційна  інформація і ко- мерційна  таємниця.

10. За якими ознаками  розрізняються  комерційні  секрети?

11. Як здійснюється  правове регулювання поняття «комерц- ійна таємниця»?

12. Які відомості не можуть складати комерційної таємниці під- приємства?

13. Які відомості про діяльність підприємства  можна віднести до комерційної  таємниці?

14. Які можливі канали просочування інформації від діяльності підприємства?

15. Розкрийте зміст організаційних  заходів щодо запобігання просочування  комерційної  інформації.

16. Які технічні заходи застосовуються  для забезпечення  за- хисту комерційної  таємниці?

17. Висловіть класифікацію постачальників  товарів.

18. На які види підрозділяються постачальники-посередники?

19. У чому полягає  сутність  прямих  господарських зв’язків покупців з постачальниками?

20. Яка ефективність від встановлення прямих господарських

зв’язків?

21. Перелічіть переваги  прямих договірних  зв’язків.


 

22. Які умови необхідно враховувати при встановленні мож- ливості прямих господарських зв’язків?

23. Поясніть значення заявки?

24. Яка процедура закупівель товарів?

25. Назвіть основні критерії класифікації організованого ринку.

26. Що таке аукціон?

27. Назвіть відмітні ознаки аукціону і ярмарку.

28. Назвіть основні завдання ярмарку.

29. Назвіть основні  міжнародні  товарні аукціони  і дайте їм коротку  характеристику.

30. Які функції виконує арбітраж ярмаркового  комітету?

31. Як організовується проведення оптових ярмарків?

32. Чим відрізняється  діяльність оптових ярмарків  від діяль- ності товарних бірж і оптових продовольчих ринків?

33. Охарактеризуйте  діяльність дилера.

34. Дайте характеристику  фірми-дистриб’ютора.

35. Які оптові підприємства (структури)  відносяться до органі- заторів оптового  обороту?

36. У чому відмінність аукціону від біржі?

37. Які товари можуть продаватися  на аукціоні?

38. Хто є ключовою фігурою на аукціоні?

39. Які вимоги  пред’являються до аукціоніста?

40. Які документи оформляються при здаванні товарів на аук- ціон?

41. Назвіть мету і принципи формування асортименту товарів на підприємствах  оптової торгівлі.

42. Які фактори впливають на формування товарного  асор- тименту?

43. Перелічіть етапи формування асортименту  на підприєм- ствах оптової торгівлі.

44. Назвіть складові керування асортиментом.

45. Що таке товарні запаси?

46. Яка причина утворення товарних запасів.

47. Які методи аналізу й обліку товарних запасів ви можете назвати?

48. У чому суть закупівельної роботи в торгівлі?

49. Якими новими рисами характеризується  закупівельна ро- бота в умовах ринкової  економіки?


 

50. Визначте основне завдання закупівельної роботи в оптовій торгівлі.

51. Назвіть основні етапи комерційної  роботи по закупівлях товарів.

52. Хто може виступати постачальниками-посередниками при

поставці товарів?

53. Який етап є одним з найважливіших в закупівельній роботі?

54. Як використовується маркетинг  в закупівельній роботі?

55. Назвіть основні  форми  господарських зв’язків  з поста- чальниками.

56. Що являють собою комерційні  переговори?

57. Перечислити основні фактори, які впливають на успіх пе- реговорів.

58. У чому полягає підготовка  та проведення переговорів?

59. Від яких факторів залежить підготовка до комерційних пе- реговорів?

60. Назвати обов’язки покладені на працівників,  які уповно- важені підготувати  комерційні  переговори.

61. Що розуміють  під поняттям «біржа»?

62. Назвати основні передумови  і причини появи біржі.

63. Назвати основні функціональні особливості товарної біржі.

64. Назвати відмінні особливості  діяльності сучасних бірж.

65. Назвати основні риси товарної біржі.

66. Назвати основні принципи  функціонування  біржової  тор- гівлі, ознаки класифікації бірж у сучасному ринковому середовищі.

67. Назвати основні функції сучасної біржі.

68. Перелічити  і охарактеризувати  основні  пункти  Правил біржових  торгів.

69. Назвати основні методи ведення торгів.

70. Які біржові операції входять у біржовий  процес? Назвати їх послідовність.

71. Що розуміють під термінами біржова «яма», біржове «кільце»?

72. Назвати особливості  встановлення термінів часу «біржо- вої сесії».

73. Перелічити функції брокерів  та мету їхньої діяльності.

74. Пояснити особливості  діяльності біржових дилерів.

75. Чим є брокерська фірма при організації біржової торгівлі.

76. У чому полягає різниця брокерських  фірм та контори?


 

77. Назвати основні завдання брокерських  фірм на біржових торгах

78. Що таке брокерське  місце? Назвати способи  його прид- бання.

79. Перелічити основні відділи організаційної  структури  бро-

керської  фірми.

80. У чому полягає специфіка проведення бартерних угод?

81. Що є характерними  особливостями  бартерної угоди?

82. Назвіть недоліки бартеру.

83. Назвіть складові бартерних контрактів.

84. Яке місце посідають операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних зв’язках  України?

85. Назвіть особливості розмитнення  вантажів з давальниць- кою сировиною?

86. Який вид зустрічної  торгівлі відноситься  до операцій  на- турального обміну?

87. Які форми і методи оптового  продажу товарів існують?

88. Прокоментуйте прогресивні методи оптового продажу то- варів.

89. Викладіть  порядок  укладення договорів  постачання  між

оптовими базами і роздрібними торговельними підприємствами.

90. Дайте загальну характеристику  основним  методам опто- вого продажу товарів зі складів.

91. Назвіть комерційні  функції залів товарних зразків.

92. Вкажіть особливості  дрібнооптового продажу товарів.

93. У чому полягає значення послуг оптових торговельних під- приємств?

94. Дайте визначення товаропостачанню і вкажіть чинники, що

впливають на його організацію.

95. На яких принципах функціонує товаропостачання?

96. У чому полягає значення обліку і контролю за виконанням договірних  зобов’язань?

97. Дайте визначення поняття комерційного спору.

98. У чому полягає стадія вирішення комерційних  спорів?

99. Питання для самоперевірки.

100. Назвіть і охарактеризуйте  етапи вибору постачальників.

101. Які критерії  використовуються для оцінки  потенційних постачальників?


 

102. Обґрунтуйте актуальність і необхідність проведення оцін- ки конкурентоспроможності товарів при виборі постачальників.

103. Дайте коротку характеристику  показників  критеріїв оцін- ки постачальників  (сервісного, фінансового).

104. Які індикатори оцінки включає критерій «імідж постачаль-

ника»?