Зміст

Вступ ................................................................................................................................. 3

1. Історія килимарства .............................................................................................. 6

2. Фактори, що формують основні споживні

властивості та якість килимів і килимових виробів .................................... 8

3. Споживчі властивості килимів та килимових виробів ........................ 23

4. Формування структури килимового

виробу методом ручного ткання ........................................................................ 31

5. Формування структури килимів

машинного способу виробництва ....................................................................... 41

6. Асортимент килимів і килимових виробів

ручного способу виробництва .............................................................................. 53

7. Асортимент килимів і килимових виробів

машинного способу виробництва ....................................................................... 72

8. Маркування, пакування та зберігання

килимів і килимових виробів ............................................................................... 84

9. Вимоги до килимів та килимових  виробів ................................................ 87

10. Приймання килимів і килимових

виробів в торгівлі та оцінка їх якості ............................................................ 93

11. Догляд за килимами і килимовими виробами .................................... 102

Бібліографічний список ........................................................................................ 105

Література .................................................................................................................. 109


 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

І.С.  Полікарпов, Л.В.  Пелик, Є.М. Стефанюк

КИЛИМИ ТА КИЛИМОВІ ВИРОБИ

Навчальний посібник

Керівник  видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Редактор – Л.І. Єросова Комп’ютерний набір і верстка – І.В. Марченко Дизайн обкладинки –  Б.В. Борисов

Підписано до друку 12.04.06 Формат 60x84 1/16.

Друк  офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 7.

Видавництво “Центр навчальної літератури”

вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК  №1014 від 16.08.2002