1. Поняття та необхідність оцінки бізнесу 1.1. Поняття оцінки бізнесу

Бізнес — це конкретна діяльність, організована в рамках певної структури. Головна її мета — отримання доходу. Будь-який бізнес має свою економіко-організаційну форму у вигляді підприємства,  фірми.


 

Хоча підприємство і фірма своїм внутрішнім  економічним  зміс- том мають капітал, між ними існують не тільки  загальні  риси, але й відмінності.  Загальним є  матеріальна,  трудова,  грошова,  інформа- ційна основа, а відмінності  виражаються у нематеріальних активах, що істотно  впливає  на ефективність, конкурентоспроможність, по- ложення  на ринку  і перспективи розвитку.  Нематеріальними акти- вами фірми  є фірмове  ім’я, фірмові  знаки, технології,  маркетингова система. Підприємство, прагнучи  знайти  свою власну ринкову  нішу, виділитися з середовища  подібних, закріпити  свої специфічні  осо- бливості,  створює  і реорганізує  свої відмінності  у вигляді  фірмової назви і атрибутів.

Ще зовсім недавно поняття  оцінки бізнесу в Україні  розумілося як оцінка окремого підприємства у якості юридичної особи. У цьому аспекті оцінка бізнесу компанії  ототожнювалася з оцінкою її майна, тобто вартість бізнесу розумілася як вартість всього майна оціню- ваного  підприємства.  Таке  бачення  питання  досить  ефективно ви- користовувалося у процесі приватизації державних  підприємств,  де головною метою було не оцінити майбутні можливості  підприємства, а визначити вартість активів, що перебували  у нього на балансі.

В умовах, коли процеси приватизації майже завершені,  коли ак- тивно  встановлюється вторинний ринок,  оцінка  бізнесу  полягає  в тому, щоб з’ясувати,  скільки  коштує  фірма,  яка  отримує  доходи, а також права власності, технології, конкурентні переваги, активи (ма- теріальні  та нематеріальні), які дають можливість  отримувати  ці до- ходи.

Таким  чином, оцінка бізнесу в умовах України  може розумітися у двох аспектах: як оцінка підприємства (оцінка  цілісно-майнових комплексів), та як  оцінка  власне  бізнесу  як  конкретної  діяльності, організованої  в рамках певної організаційно-правової форми.