4. Вимоги до суб’єктів оціночної  діяльності, їх права та обов’язки

Оцінювачами можуть  бути громадяни  України,  іноземці,  особи без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит і одержали квалі- фікаційне  свідоцтво оцінювача. Не може бути оцінювачем особа, яка має непогашену судимість за корисливі  злочини.

Професійну підготовку  оцінювачів  здійснюють  навчальні  закла- ди, які уклали договір про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів із Фондом державного майна України. Професійна під- готовка оцінювачів  складається з навчання  за програмами  базової підготовки  та підвищення кваліфікації. Загальні вимоги  до змісту навчальних програм підлягають обов’язковому погодженню Нагля- довою радою з питань оціночної діяльності.

Закінчивши навчання  за програмою  базової  підготовки,  оціню- вачі отримують  кваліфікаційне свідоцтво.  Кваліфікаційне  свідоцтво оцінювача є документом, який підтверджує достатній фаховий рівень підготовки оцінювача за програмою базової підготовки для самостій- ного проведення  оцінки майна. Право на отримання кваліфікаційно- го свідоцтва набувають фізичні особи, які:

—  мають закінчену вищу освіту;

—  пройшли  навчання  за програмою базової підготовки та стажу- вання протягом одного року в складі суб’єкта оціночної діяль- ності разом з оцінювачем, який має не менше ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна, отримали його позитивну рекомендацію;

—  успішно склали кваліфікаційний іспит.

Кваліфікаційне свідоцтво  видається  Фондом  державного  майна України  спільно  з навчальним закладом,  на базі якого проводилася підготовка  та складався  кваліфікаційний іспит, на підставі відповід- ного рішення Екзаменаційної комісії. За видачу свідоцтва сплачуєть- ся плата у розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів гро- мадян. Ця плата спрямовується на покриття організаційних витрат, пов’язаних з видачею свідоцтва.

Не рідше від одного разу на два роки оцінювачі зобов’язані підвищувати свою кваліфікацію за програмою підвищення квалі- фікації.  Невиконання цієї  вимоги  є підставою  для  зупинення дії


 

кваліфікаційного свідоцтва.  Підвищення кваліфікації відбувається за напрямками, зазначеними у кваліфікаційному свідоцтві  оцінюва- ча. За результатами підвищення кваліфікації видається  посвідчення про підвищення кваліфікації, яке є невід’ємною частиною кваліфіка- ційного свідоцтва.

Фонд  державного  майна веде Державний реєстр оцінювачів,  які отримали  кваліфікаційне свідоцтво. Документом,  що засвідчує право суб’єкта оціночної  діяльності  на внесення  його до Державного  реє- стру суб’єктів оціночної діяльності, які здійснюють оціночну діяль- ність у формі практичної  діяльності  з оцінки майна та які визначені суб’єктами оціночної  діяльності  за напрямками оцінки  майна є сер- тифікат суб’єкта оціночної діяльності. За видачу сертифіката справ- ляється плата у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів  доходів громадян, яка спрямовується до Державного бюджету України.

Сертифікат видається терміном на три роки та може бути анульо- ваний.  Оцінка  майна,  яка  проведена  суб’єктом господарювання без чинного сертифіката, є недійсною.

Згідно із законом України  про оцінку, оцінювачі мають право:

—  доступу до майна, яке оцінюється, документації та іншої інфор- мації, що є необхідною або має суттєве значення  для оцінки;

—  отримувати  роз’яснення  та додаткові  відомості, необхідні для проведення  оцінки майна та складання звіту про його оцінку, від замовника оцінки  та інших осіб щодо інформації,  яка міс- тить державну  або комерційну  таємницю,  за наявності  у оці- нювача відповідного дозволу або договору про конфіденцій- ність інформації;

—  відмовитися від проведення  оцінки  майна у разі виникнення обставин, які перешкоджають проведенню об’єктивної оцінки;

—  страхувати свою цивільну відповідальність, пов’язану з профе- сійною оціночною діяльністю;

— бути безпосередньо  присутнім  на засіданні Екзаменаційної комісії під час розгляду  питання  щодо позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва;

—  оскаржувати дії посадових осіб органів державної влади та ор- ганів місцевого самоврядування, рішення  Екзаменаційної ко- місії у суді.

Оцінювачі та суб’єкти  оціночної  діяльності зобов’язані:


 

—  дотримуватися під час здійснення оціночної діяльності  вимог нормативно-правових актів з оцінки майна;

— забезпечувати об’єктивність  оцінки майна, повідомляти за- мовника про неможливість проведення  об’єктивної оцінки че- рез виникнення обставин, які цьому перешкоджають;

—  забезпечувати збереження  документів,  які отримані  ними під час проведення  оцінки від замовника та інших осіб;

—  забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої  під час виконання оцінки майна;

—  виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством. Оцінювачі  та суб’єкти оціночної  діяльності  несуть  відповідаль-

ність за невиконання або неналежне виконання умов договору, зокре- ма за недостовірність чи необ’єктивність  оцінки майна, відповідно до умов договору і законодавства.

Запитання для самоперевірки

1. Розкрийте передумови  впровадження професійної оціночної діяльності в Україні.

2. Що розуміють під професійною  оціночною діяльністю?

3. Якими  нормативно-правовими та методичними документами регулюється оціночна діяльність  в Україні  на сучасному етапі її розвитку?

4. Коли виникає  потреба у визначенні  вартості майна?

5. Що є об’єктом економічної оцінки?

6. Назвіть  учасників процесу оцінювання.

7. Як законодавством регулюється здобуття  оцінювачами  права на самостійне проведення  оцінки майна?

8. Охарактеризуйте права та обов’язки оцінювачів.

Тестові завдання

1. Яке з наведених визначень не є правильним?

а) оцінка  майна  —  визначення вартості  майна  на певну  дату відповідно до поставленої мети;


 

б) оцінка майна — впорядкований процес визначення у грошо- вому виразі вартості об’єкта з урахуванням потенційного  та реального  доходу, який  цей об’єкт приносить  у певний  мо- мент часу в умовах конкретного ринку;

в) оцінка майна — це діяльність, яка полягає у наданні консуль- тацій з оцінки майна суб’єктам оціночної діяльності,  замов- никам оцінки або іншим особам у письмовій  або усній фор- мах.

2. Який  документ засвідчує право  суб’єкта оціночної діяль- ності на внесення його до Державного реєстру Суб’єктів оціноч- ної діяльності?

а) кваліфікаційне свідоцтво;

б) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності;оцінки майна;

г) аналітична  діяльність.

3*. Об’єктом економічної оцінки можуть бути:

а) нематеріальні  активи;

б) права інтелектуальної власності;

в) матеріальні  активи;

г) політична ситуація.

4*. Суб’єктами оцінки є:

а) оцінювачі;

б) замовники оціночних послуг. в) комерційні  банки;

г) нефінансові корпорації.

5. Ким проводиться незалежна (експертна) оцінка?

а) професійними оцінювачами;

б) власниками об’єкта оцінювання;

в) органами державної влади та місцевого самоврядування.

6. Проведення оцінки є обов’язковим у разі:

а) створення,  приватизації, реорганізації  банкрутства,  ліквіда- ції державних  та комунальних підприємств;

б) переоцінки  основних фондів;


 

в) оподаткування;

г) у випадках, перелічених вище.

7. Який  документ засвідчує право  суб’єкта оціночної діяль- ності на внесення його до Державного реєстру Суб’єктів оціноч- ної діяльності?

а) кваліфікаційне свідоцтво;

б) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності.