ЗМІСТ

Передмова .......................................................................................................................3

Тема 1. Сутність та призначення оцінки вартості  майна .................... 5

1. Поняття оцінки вартості майна ..................................................................5

2. Нормативно-правова та методична база експертної оцінки ............7

3. Професійна оціночна діяльність: форми, суб’єкти та об’єкти ...... 10

4. Вимоги до суб’єктів оціночної діяльності, їх права та обов’язки... 13

Запитання для самоперевірки...................................................................... 15

Тестові завдання ............................................................................................... 15

Тема 2. Бізнес та нерухомість як об’єкти експертної оцінки.............18

1. Поняття та необхідність оцінки бізнесу ............................................... 18

1.1. Поняття оцінки бізнесу....................................................................... 18

1.2. Особливості бізнесу як об’єкта оцінки.......................................... 19

1.3. Необхідність та мета оцінки бізнесу .............................................. 20

2. Визначення та класифікація нерухомості ........................................... 23

2.1. Сутність категорії «нерухомість».................................................... 23

2.2. Характеристика основних об’єктів нерухомості........................ 25

2.3. Загальна класифікація нерухомості ............................................... 27

2.4. Родові та власні ознаки нерухомого майна.................................. 30

Запитання для самоперевірки...................................................................... 31

Тестові завдання ............................................................................................... 32

Тема 3. Вартість  як основна категорія оцінки..................................33

1. Вартість об’єктів оцінки. Види вартості ............................................... 33

2. Фактори, що впливають  на ціну об’єктів ............................................. 36

3. Принципи оцінки ......................................................................................... 38

Запитання для самоперевірки...................................................................... 44

Тестові завдання ............................................................................................... 44

Тема 4. Загальна характеристика процесу оцінки вартості  майна .....47

1. Структура процесу оцінки ........................................................................ 47

2. Основні підходи і методи оцінки вартості підприємства ............... 51

2.1. Характеристика витратного  (майнового) підходу .................... 52

2.2. Особливості застосування методів порівняльного підходу... 53

3. Узгодження результатів отриманих за допомогою різних підходів...56


 

Запитання для самоперевірки...................................................................... 57

Тестові завдання ............................................................................................... 57

Тема 5. Оцінка  об’єктів  нерухомості за витратним  підходом ............60

1. Загальна характеристика витратного  підходу. Сфера

застосування ................................................................................................... 61

2. Методи розрахунку  вартості відтворення та заміщення ................ 63

3. Визначення зносу об’єктів нерухомості ............................................... 65

Запитання для самоперевірки...................................................................... 69

Тестові завдання ............................................................................................... 70

Розрахункові завдання.................................................................................... 72

Тема 6. Оцінка  за доходним  підходом  ............................................74

1. Сутність доходного підходу, сфера його застосування................... 74

2. Метод прямої капіталізації доходу......................................................... 76

3. Метод дисконтування грошових потоків............................................. 80

Питання для самоперевірки.......................................................................... 82

Тестові завдання ............................................................................................... 82

Розрахункові завдання.................................................................................... 83

Тема 7. Оцінка  об’єктів  нерухомості методом  порівняльного аналізу продаж ........................................................................................87

1. Характеристика порівняльного підходу............................................... 87

2. Коригування даних про об’єкти-аналоги ............................................. 89

3. Переваги та недоліки підходу .................................................................. 92

Питання для самоперевірки.......................................................................... 93

Тестові завдання ............................................................................................... 93

Розрахункові завдання.................................................................................... 94

Тема 8. Особливості експертної оцінки під час банкрутства підприємства ................................................................................96

1. Етапи здійснення ліквідаційних процедур при банкрутстві......... 96

2. Інвентаризація як складова процесу оцінки майна підприємства ...97

3. Принципи й методи оцінки ліквідаційної вартості .......................... 98

4. Особливості оцінки вартості цілого майнового комплексу

в умовах банкрутства підприємства..................................................... 105

Запитання для самоперевірки.................................................................... 106

Розрахункові завдання.................................................................................. 107

Тема 9. Особливості оцінки майна під час приватизації ................. 108

1. Основні етапи приватизації, їх особливості...................................... 108


Зміст

2. Організаційні та методичні засади оцінки майна під час приватизації .................................................................................................. 110

3. Оцінка основних засобів .......................................................................... 114

4. Особливості оцінки об’єктів незавершеного будівництва ........... 116

Запитання для самоперевірки:................................................................... 118

Розрахункові завдання.................................................................................. 118

Тема 10. Земля як об’єкт економічної оцінки. Методи оцінки землі ...121

1. Призначення та функції оцінки землі................................................. 122

2. Міські землі як товар та об’єкт оцінки................................................ 123

3. Нормативна ціна й ринкова вартість................................................... 125

4. Економіко-планувальне зонування ..................................................... 128

5. Визначення базової вартості міських земель.................................... 132

6. Основні принципи  та методи експертної оцінки землі................. 136

Запитання для самоперевірки.................................................................... 147

Тестові завдання ............................................................................................. 147

Розрахункові завдання.................................................................................. 150

Тема 11. Оцінка  вартості  нематеріальних активів .......................... 152

1. Місце нематеріальних активів у майновому стані підприємств,

їх класифікація ............................................................................................ 152

2. Сутнісна характеристика нематеріальних активів ......................... 156

3. Особливості оцінки нематеріальних активів. Сфера її застосування ................................................................................................. 162

4. Методи оцінки нематеріальних активів ............................................. 165

5. Оцінка вартості винаходу або ноу-хау, розрахованого на базі роялті .............................................................................................................. 170

Запитання для самоперевірки.................................................................... 177

Тестові завдання ............................................................................................. 177

Розрахункові завдання.................................................................................. 178

Словник ..................................................................................... 179

Література ................................................................................. 190


 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Віктор Романович КУЧЕРЕНКО Ярослав Петрович  КВАЧ

Наталля Валентинівна СМЕНТИНА Валентина  Олексіївна УЛИБІНА

ОЦІНКА БІЗНЕСУ ТА НЕРУХОМОСТІ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник  видавничих проектів — Б. А. Сладкевич Дизайн обкладинки — Б. В. Борисов Коректор — С. С. Савченко

Підписано  до друку 21.05.2009. Формат  60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 11,62. Наклад  1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006