ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правова база

1.  Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ // Відо- мості Верховної Ради України. — 2002. — № 3–4. — Ст. 27.

2.  Цивільний  кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV  // Відо- мості Верховної Ради України. — 2003. — № 40–44. — Ст. 356.

3.  Закон України «Про  оцінку  майна,  майнових прав  та про- фесійну оціночну  діяльність в Україні» від 12.07.2001  року

№ 2658-14  // Відомості  Верховної  Ради  України.  — 2001. —

№ 47. — Ст. 251.

4.  Закон України «Про оцінку земель» №1378-IV від 11.12.2003 р.

5.  Закон  України  «Про    плату   за   землю»  № 2535-XII    від

03.07.1992 р.

6.  Закон України «Про оренду землі» №161-ХІV від 06.10.1998 р.

7.  Закон України «Про  власність» №885-XII від 26.03.1991 р.

8.  Закон України «Про  відновлення платоспроможності борж- ника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 р. № 2343- XII // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 31. — Ст. 440.

9.  Закон України «Особливості приватизації об’єктів  незавер- шеного будівництва».

10.  Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок, за- тверджена постановою КМУ № 1531 від 11.10.2002 р.

11.  Методика оцінки  вартості   майна  під  час  приватизації  від

22.07. 1998 № 1114. // Відомості Верховної  Ради  України.  —

1998. — № 46. — Ст. 231.

12.  Методика оцінки майна від 10 грудня 2003 р. № 1891 // Відо- мості Верховної Ради України. — 2003. — № 40. — Ст. 151.

13.  Методика  оцінки   об’єктів   оренди   від  17  грудня   2003  р.

№ 1960 // Відомості Верховної Ради України. — 2003.

14.  Національний стандарт  № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» від 10 вересня 2003 року № 1440.

15.  Національний стандарт  №  2 «Оцінка  нерухомого  майна» від

28 жовтня 2004 року № 1442.


 

16. Національний стандарт   № 3  «Оцінка   цілісних  майнових комплексів» від 29 листопада 2006 року № 1655.

17.  Національний стандарт  № 4 «Оцінка  майнових  прав інтелек- туальної власності» від 3 жовтня 2007 року № 1185.

18.  Положення «Про  порядок ведення державного земельного кадастру» від 12 січня 1993 № 15.

19.  Порядок проведення експертної грошової  оцінки земельних ділянок,  затверджений наказом  Держкомзему України   № 2 від 09.01.2003 р.

Обов’язкова література

20.  Економіка нерухомості: Підручник. Асаул А. М., Брижань І. А., Чевганова В. Я. — К.: «Лібра», 2004. — 304 с.

21.  Козодаев  М.,  Пылов  М.  Оценка   и  бизнес.  —  М.:  ОЛМА   — ПРЕСС Инвест:  Институт экономических стратегий,  2003 —

128 с.

22.  Круш П. В., Полищук С. В. Оцінка  бізнесу: Навчальний посіб- ник. — Київ: Центр навчальної  літератури, 2004. — 264 с.

23.  Оценка  бизнеса:  Учебное  пособие  / Под  ред. А. Г. Грязно- вой, М. А. Федотовой. — М.: Финансы и статистика,  2002. —

320 с.

24. Оценка имущества и имущественных прав в Украине: Мо- нография / Н. Лебедь,  А. Мендрул,  В. Ларцев,  С. Скрынько, Н. Жиленко,  В. Паликов.   Под  ред.  Н. Лебедь.  —  К:  ООО

«Информационно-издательская   фирма    «Принт-Экспресс»,

2002. — 688 с.

25.  Оценка собственности.  Часть 1. Оценка  недвижимости: Учеб- ное пособие / Под ред. Грабового П. Г., Коростелева С. П. — М.: МГСУ, 2003. — 180 с.

26. Оценочная деятельность в экономике:  Учебное пособие. — Москва:   ИКЦ   «МарТ»;   Ростов   н/Д:   Издательский  центр

«МарТ», 2003. — 304 с.

27.  Оцінка майна в Україні. Том 1. Нерухоме майно: Монографія / Л. І Вороніна, В. Є. Воротін, В. Г. Лісник, В. М. Поліщук. — К.: Вид-во Европ. ун-ту, 2005. — 217 с.


 

28.  Ринок нерухомості / Асаул А. М., Павлов В. І., Пилипенко І. І., Павліха  Н. В., Кривов’язюк  І. В: Навч.  посібник.  —  К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. — 387 с.

29.  Сивец С. А., Баширова Л. А. Как оценить  имущество:  Пособие для  заказчиков и пользователей оценки.  — Запорожье:  «По- лиграф», 2003. — 252 с.

30.  Симионов Ю. Ф., Домрачев Л. Б. Экономика недвижимости. — Москва-Ростов-на-Дону. — 2004 г. — 222 с.

31.  Тэпман Л. Н. Оценка  недвижимости: Учебн. пособие  для  ву- зов / Под  ред. проф.  Шандра  В. А. —  М.: ЮНИТИ-ДАНА,

2002. — 303 с.

32.  Щербакова Н. А. Экономика недвижимости: Учебное пособие.

Ростов н/Д:  Феникс, 2002. — 320 с.

Додаткова література

33.  Бухгалтерський фінансовий облік / За ред. Ф. Ф. Бутинця — Житомир, РУТА, 2005.

34.  Григорьев В. В., Федотова М. А. Оценка предприятий: теория и практика. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 320 с.

35.  Зотов И. В., Моченков А. В., Ткачев А. А. Искусство проведения операций с недвижимостью:  Учебное пособие. — 2-е изд. — Х.:

«Каравелла», 2002. — 300 с.

36.  Карев В. П, Карев Д. В. Оценка бизнеса доходным подходом — констатация факта или прогнозное планирование // Вопросы оценки. — 2005. — № 1. — С. 15–26.

37.  Ковалев А. П. Рыночная стоимость имущества предприятия. — М:. Финстатинформ, 1996. — 80 с.

38.  Копылова  В. В., Коркина  В. С. Оценка  рыночной   стоимости недвижимости: Учебное  пособие.  —  Иркутск:  Из-во  ИГЭА,

2001. — 96 с.

39.  Котик З. Нерухоме майно та методи його оцінки: Навчальне видання. — Львів: Каменяр, 2002. — 95 с.

40.  Котик З. Оцінка  нерухомої  власності: Навчальне видання.  — Львів: Каменяр, 2001. — 31 с.

41.  Котов А. С. Оценка  стоимости  предприятия. — Харьков: Биз- нес Информ, 1999. — 56 с.


 

42.  Ксенко Я. Оцінка вартості майна: правове і методичне регулю- вання та основні засади // Справочник економиста. — 2005. —

№ 5. — С. 21–26.

43.  Кузнецова О. П. Оценка  рыночной  стоимости объектов недви- жимости: Учебное  пособие. — Омск: Из-во  Ом ГТУ, 2001. —

84 с.

44.  Лісняк В. Г., Полищук  В. М. Про  визначення вартості  відтво- рення нерухомого майна за методологією використання індек- сів змін кошторисної вартості // Вісник оцінки. — 2003. — № 3 (7).

45.  Международные  стандарты   оценки   / Микерин  Г. И.,  Пав- лов Н. В. — М.: ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. — 384 с.

46.  Орлов  С. В.  Оценочная  деятельность —  основа  управления собственностью  // Городская  собственность.  — М. — 1999. —

№ 9 (25). — С. 11–15.

47.  Орлов С. В., Цыпкин Ю. А. Рыночная оценка имущества  горо- да: Учеб. пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. —

240 с.

48.  Оценка  объектов  недвижимости: теоретические и практичес- кие  аспекты  / Под  ред. Григорьева  В. В. —  М.: ИНФРА-М,

1997. — 320 с.

49.  Оценка рыночной стоимости недвижимости / Белокрыс А. М., Болдырев В. С., Зарубин В. Н.,  Зарубина и др. —  М.: Дело,

1998. — 383 с.

50.  Оценка собственности и лизинговый бизнес: Учебное пособие / Лещенко  М. И.,  Бочков  В. Е.,  Демин  Ю. Ю.,  Лещенко А. В.; Под общ. ред. Лещенко М. И. — М.: МГИУ, 2003. — 228 с.

51.  Оценка стоимости предприятия (бизнеса). Учебное пособие / Под ред. Абдуллаева Н. А., Колойко Н. А., — М.: Издательство

«Экнос», 2000 — 352 с.

52.  Поляков А. С. Оцінка  нерухомості:  проблеми  та міркування / Державний  інформаційний  бюлетень  про  приватизацію.  —

1996. — № 6. — С. 14–15.

53.  Проблемные вопросы теории и практики оценки недвижимос- ти на современном этапе. Конгресс «10 лет оценочной дея- тельности  в России: итоги и перспективы». — 4–5 июля 2003 года.


 

54.  Риполь-Сарагоси    Ф. Б.   Основы    оценочной    деятельности: Учебн. пособие. — М.: Книга-сервис, 2002. — 240 с.

55.  Румянцева Е. Оценка собственности в ходе проведения  прива- тизации  в России  // Проблемы  теории  и практики управле- ния. — 2005. — 1. — С. 117–121.

56.  Семенко Б. А. Теоретические и практические вопросы эксперт- ной оценки. — Сумы: Инициатива, 1998. — 128 с.

57.  Сивец  С., Баширова  Л. Как  должна  проводится   экспертная оценка  недвижимости (рекомендации для  заказчика) //Орі- єнтир — 2000. — № 28. — С. 10–13.

58.  Сивец С., Баширова Л. Оценка  собственности в Украине  в пе- реходній период // Орієнтир.  — 2000. — № 25. — С. 17–20.

59.  Симионова Н. Е., Симионов Р. Ю. Оценка  стоимости  предпри- ятия (бизнеса). Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издатель- ский центр «МарТ», 2004. — 464 с.

60.  Сычева  Г. И.,  Колбачев  Е. Б.,  Сычев  В. А.  Оценка  стоимости предприятия (бизнеса). —  Ростов  н/Д:   «Феникс», 2003.  —

384 с.

61.  Тарасович  Е. И. Оценка  недвижимости. —  Санкт-Петербург,

1997. — 422 с.

62.  Экономика недвижимости: Учебн. пособие. — М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПб ГАСУ, 2000. — 186 с.