1. Поняття оцінки вартості  майна

Для  планування економіки  на всіх рівнях,  а також  для  аналізу результатів  діяльності  з управління об’єктами власності  надзвичай- но важливе  значення  має їх оцінювання.  Оцінюватися можуть різні якості й параметри,  але найбільше  практичне  значення  має грошова оцінка вартості майна.

У кожного, хто намагається реалізувати свої права власника, виникає  ряд питань, і найважливішим з них є питання  про вартість об’єкта власності. Особливо велике значення оцінка має для власника,


 

якщо він виступає  учасником  будь-якої  угоди зі своїм майном. Так, наприклад, оцінка вартості має велике значення для потенційного покупця  чи продавця  — при визначенні  обґрунтованої ціни угоди (купівлі-продажу, міни чи іншого відчуження); для кредиторів — при прийнятті рішення про надання позики; для орендодавців — при вста- новленні орендної плати, прив’язаної до ринкової вартості об’єкта оренди; для інвесторів  — при визначенні  базової та майбутньої  вар- тості проекту розвитку  бізнесу; а також для власників  земельних  ді- лянок; страхових компаній; держави та суспільства в цілому.

Між учасниками трансакційних процесів майже завжди існує конфлікт:

—  продавець   бажає  продати  об’єкт  якомога  дорожче,  а  поку- пець — навпаки — купити дешевше;

— орендодавець бажає, щоб його майно коштувало дорожче, а орендатор  вважає,  що воно коштує  дешевше, і тому плата  за його оренду повинна бути нижчою тощо.

Вирішити  цей конфлікт інтересів учасників  має незалежний оці- нювач, який повинен компетентно  оцінити об’єкт оцінки, аргументо- вано переконати  учасників  у тому, що розрахована ним сума і є та об’єктивна вартість, яка відображає цінність об’єкта на ринку в даний момент часу та в даному місці. Світовий  досвід показав,  що якщо  в угодах із майном  не бере участі незалежний професійний оцінювач, то в однієї зі сторін угоди виникає  враження, що вона ошукана.

Під оцінкою  вартості  майна слід розуміти визначення (прогнозу- вання)  вартості майна на певну дату відповідно до поставленої мети та за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна.

Оцінка вартості будь-якого об’єкта власності є впорядкованим процесом  визначення в грошовому  виразі  вартості  об’єкта з ураху- ванням потенційного  і реального доходу, який цей об’єкт приносить у певний момент часу в умовах конкретного ринку.

Оцінка  майна є результатом практичної  діяльності  суб’єкта оці- ночної діяльності  та свідчить про обґрунтовану думку незалежної сторони стосовно ринкової вартості цього майна.

Об’єктивна  потреба у професійних та незалежних оцінювачах виникає  у будь-якій  країні з розвитком ринкових  відносин. Не є ви- нятком і Україна. Після набуття незалежності та постійної трансфор-


 

мації економіки  до ринкових  умов у країні зародилася,  розвивалася та набула законодавчої  та нормативної основи оціночна діяльність (у розвинутих країнах  оцінка як професійна  діяльність  з’явилася  ще у

30-х роках ХХ ст., в Україні — на початку 90-х років).

З часів  здобуття  Україною  незалежності професійна  оцінка  ві- тчизняного бізнесу пов’язувалася  з проведенням приватизації. Об’єктами оцінки як правило  виступали відкриті акціонерні  това- риства, які створювалися у процесі приватизації державних  та кому- нальних  підприємств.  Сьогодні ж ситуація  змінюється  кардинально: спостерігається постійне  зростання  потреби у професійному оціню- ванні  майна,  а разом  з тим, впроваджуються норми,  які регулюють правові засади здійснення оцінки різних об’єктів власності та профе- сійної оціночної діяльності.