3. Оцінка  основних засобів

В основу проведення  незалежної  оцінки основних засобів покла- дена їх класифікація за такими ознаками:

—  функціональне призначення відповідно  до структури  основ- них засобів, визначеної  бухгалтерським обліком;

—  дата введення в експлуатацію  (придбання);

—  фізичні  й технічні характеристики (площа, будівельний об’єм, потужність, пробіг тощо): термін корисного використання;

—  спеціалізація (спеціалізовані та неспеціалізовані).

Спеціалізованими є основні засоби, що можуть бути використані виключно  з метою забезпечення основної  діяльності  підприємства, не можуть бути перепрофільовані та продані окремо без заподіяння шкоди (зупинки) основній діяльності підприємства. Неспеціалізова- ними є будь-які основні засоби, що мають такі ознаки:

—  відсутні фізична  можливість  та економічна  доцільність  вико- ристання  основних засобів у процесі звичайної діяльності  під- приємства;


 

—  не можливий продаж основного засобу як окремого об’єкта без заподіяння шкоди технологічному процесу (основній  діяль- ності підприємства);

—  інші ознаки, які додатково обґрунтовуються у звіті про оцінку майна.

Незалежна оцінка основних  засобів підприємства проводиться з урахуванням таких методичних умов:

1) будинки та споруди переоцінюються повністю: об’єкти, від- несені до спеціалізованих оцінюються  за залишковою вартістю за- міщення; об’єкти, віднесені до неспеціалізованих — за справедливою (ринковою) вартістю; термін корисного використання яких вичерпа- но, оцінюються  за вартістю ліквідації;  об’єкти, термін корисного  ви- користання яких не вичерпано, але за певних причин не можуть бути використані в процесі звичайної діяльності  підприємства,  оцінюють- ся переважно за справедливою (ринковою) вартістю;

2) машини, обладнання, транспортні засоби, інструменти,  при- лади, інвентар  та інші основні засоби поділяються залежно  від дати придбання (введення в експлуатацію);

3) введені в експлуатацію  (придбані) до 1 квітня 1996 р., є неспе- ціалізованими та термін їх корисного використання вичерпано — оці- нюються за вартістю ліквідації;

4) робоча й продуктивна худоба, багаторічні  насадження оціню- ються за даними  бухгалтерського обліку, с коригуванням на сукуп- ний коефіцієнт, який враховує перевищення річних індексів інфляції над 10-відсотковим рівнем, що визначається починаючи  від часу їх придбання (створення) до періоду, в якому проводиться оцінка;

5) земельні ділянки та капітальні витрати на поліпшення земель, що входять до складу цілісного майнового комплексу, оцінюються за дани- ми бухгалтерського обліку. В разі виявлення об’єктів певного функціо- нального призначення та технічних характеристик, оцінених за даними бухгалтерського обліку, які за терміном корисного використання анало- гічні тім, що оцінені іншими способами, експерт має право скоригувати вартість об’єктів, оцінених за даними бухгалтерського обліку, відповід- но до вартості аналогічних  об’єктів, оцінених  іншими  способами.  Об- ґрунтування цього рішення має бути зазначене у звіті про оцінку майна.

Технічний  стан  основних  засобів  з  метою  їх незалежної   оцін- ки  визначається на  підставі  їх обстеження   особисто  експертом  та


 

залученими фахівцями, або документів, складених починаючи з 1999 року, що містять відомості про результати обстеження  технічного стану, проведеного відповідними фахівцями, уповноваженими вико- нувати такі роботи. Технічний стан основних засобів, зазначений у вищенаведених документах, вважається таким, що відповідає техніч- ному стану цих об’єктів на дату оцінки.

Для визначення залишкової  вартості заміщення  будинків та спо- руд використовується витратний підхід, а переважно для типових об’єктів найбільш  раціональним є використання функціональних аналогів. Для оцінки об’єктів, функціональні аналоги яких не від- різняються від їх за виробничою  потужністю,  конструктивними та планувальними характеристиками й на які  є проектно-кошторисна документація як джерело інформації  про фактичні  витрати на будів- ництво цих об’єктів у цінах базового часу, використовується зазначе- на документація. Для перерахунку цін базового періоду в ціни на дату оцінки застосовуються відповідні коефіцієнти (індекси), що встанов- люються  для визначення вартості будівництва,  яке здійснюється на території України, а також помісячні індекси інфляції щодо періодів, для яких зазначені індекси ще не встановлені.