1. Основні  етапи приватизації, їх особливості

Наприкінці 80-х років став абсолютно  очевидним  той факт,  що соціалістична економіка за своєю суттю не відповідає вимогам, що висуваються до неї її творцями.  Досвід  функціонування командно- адміністративної системи  управління, яка  ґрунтувалась на суспіль- ному володінні  засобами виробництва та виробленою  продукцією,  а також на прийнятті економічних  рішень шляхом централізованого планування виробництва й розподілу,  виявив  принципові вади про- вадження  відтворювального процесу. Економічна ситуація  так заго- стрилась, що докорінне змінення  прав власності стало неминучим.


 

Восени 1990 р. у програмах економічних  реформ з’явився термін

«приватизація». У лютому 1991 р. прийнято Закон  «Про власність», який  проголосив,  що в Україні  поряд  з колективною та державною існує й приватна власність. Він передбачав також спрощення системи управління національною  економікою, що полягало  в консолідації міністерств  з відповідними урядовими підрозділами,  створенні  кон- цернів та інших типів асоціацій  підприємств у деяких  секторах еко- номіки, посиленні  ролі місцевих владних структур, розширенні  їхніх прав та обов’язків.

Приватизація  обумовила    необхідність   втілення    в   економіч- ну практику  нових, нетрадиційних підходів до виявлення вартості об’єктів приватизації. При цьому треба мати на увазі, що вирішення цього питання йшло паралельно зі становленням та розвитком самого процесу приватизації, його правового та методичного забезпечення.

На початковій  стадії приватизація найчастіше  спрацьовувала за такими  схемами. За першою схемою майно підприємства просто за- писувалося відповідно  до даних бухгалтерського обліку як складова частина майна якогось нового акціонерного товариства. За другою схемою, держмайно ставало приватною власністю після нехитрої операції «оренди з викупом», при цьому вартість майна визначалася за залишковою вартістю.

На відміну від законодавства в більшості країн, які свого часу здійснювали аналогічні  економічні  реформи,  українське  законодав- ство розглядало викуп орендованого майна як один з можливих спо- собів приватизації. Це положення було зафіксоване в Концепції  роз- державлення та приватизації підприємств,  землі й житлового  фонду, прийнятої ВР України  в жовтні 1991 р.

Оренда  давала  змогу трудовим  колективам нагромадити  кошти для викупу державної частини майна в підприємстві.  Продаж дер- жавного майна відбувався  на неконкурентних засадах, тобто за міні- мальною стартовою ціною. Оренда  виявилась найбільш  адекватною умовам 1-го етапу ринкових  перетворень.

Для того, щоб розблокувати процес приватизації, у тому числі шляхом  викупу  орендованого  майна, 30 грудня  1994 р. було видано Указ Президента «Про заходи з прискорення процесу малої при- ватизації  в Україні»,  де визначалося, що в 1995 р. поряд  з іншими об’єктами, має бути приватизована й державна частина майна дрібних


 

орендних підприємств.  Установлювалося, що з моменту набрання указом чинності, угоди про оренду майна об’єктів малої приватизації не укладаються.

На етапі ( 1996–1999 рр.) створена в 1996 р. національна мережа центрів сертифікатних аукціонів (МЦСА), яка дала змогу громадяни- ну України безпосередньо або за допомогою фінансових посередників узяти участь в процесі приватизації. Через цю систему за приватиза- ційні майнові  сертифікати було продано понад 13 тис. пакетів  акцій

6912  підприємств України  на загальну  суму  більш  як  2 млрд.  грн. Крім того, ще понад 7000 пакетів акцій загальною  вартістю 1,6 млрд. грн було запропоновано для продажу за компенсаційні сертифікати.

Третій етап приватизації, що розпочався  в 2000 р., має цілу низку визначальних особливостей.

По-перше, державну програму розраховано вже на декілька років, що забезпечує  стабільність процесу й привабливість для інвесторів.

По-друге,  вперше виставляються на продаж за гроші контрольні пакети акцій стратегічних  підприємств.

По-третє, державною програмою передбачено, що Фонд Держав- ного майна України  забезпечує  певне надходження коштів  від при- ватизації до бюджету.

Таким  чином, приймаючи  державні  бюджети парламент  встано- вив суми надходжень від грошової приватизації в розмірах, які в зна- чній мірі залежали від методів оцінки майна, їх відповідності принци- пам формування доходної частини державного бюджету.