ТЕМА 9. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ МАЙНА ПІД ЧАС ПРИВАТИЗАЦІЇ

1. Основні етапи приватизації, їх особливості.

2. Організаційні та методичні  засади  оцінки  майна  під час при- ватизації.

3. Оцінка основних засобів.

4. Особливості оцінки об’єктів незавершеного будівництва.

Студент повинен знати:

 Правове забезпечення оцінки вартості майна під час приватиза- ції.

 Методичні  основи оцінки статутного  фонду акціонерних това- риств, що створюються  під час приватизації.

 Особливості оцінки будинків та споруд залежно від їх спеціалі- зації.

Студент повинен уміти:

 Використовувати окремі  методи  оцінки  з  метою  визначення майнових прав під час приватизації.