4. Визначення ринкової ціни підприємства.

З  урахуванням вищенаведеного формула   розрахунку   вартості підприємства буде мати такий вигляд:

ЦП = РП  К +П  (100 – У )/100  [1 + (1 – {К  + З }/С )],

 

с          п

де  ЦП — ціна підприємства;


з           с          с

 

РП — його ресурсний  потенціал;

К

 

 

с

 

— коефіцієнт порівняння, обумовлений відношенням віднос-

них показників по оцінюваному  підприємству до середніх обласних даних;

П — передбачуваний балансовий  прибуток;

У

 

 

п

 

– питома вага частини чистого прибутку,  що направляється у

фонд споживання, у її загальній масі за даними за попередній період;

з

 

К — кредиторська заборгованість;

с

 

З  — позикові кошти;

с

 

С — власні кошти.

Як було наведено  вище, ліквідаційна вартість  підприємства має три різновиди,  серед яких: впорядкована (продаж  активів  протягом деякого  розумного  періоду)  і примусова  (продаж  активів  на одно- му аукціоні).  Вважається, що величина  вартості в першому випадку вища.

Спроба розрахунку  впорядкованої й примусової  ліквідаційної вартості  для того самого активу  (майнового комплексу) навіть  при однаковому  обсязі витрат на ліквідацію  призводить  до парадоксаль- ного результату: величина примусової ліквідаційної вартості виявля- ється більшою відповідної величини її впорядкованої вартості. Таким


 

чином, всупереч теорії, впорядкована ліквідаційна вартість завжди менше примусової (хоча реальні ціни продажу активів при різних формах  реалізації  можуть сполучатися в самих різних  пропорціях). Із цього треба зробити висновок, що оцінювач у своїх розрахунках не в змозі врахувати різницю у видах ліквідаційної вартості. Технологія оцінки майна підприємства відповідає більшою мірою впорядкованій ліквідаційній вартості.

У визначенні  ліквідаційної вартості кошти, отримані від продажу майнового  комплексу  підприємства,  трактуються як чиста грошова сума. Термін «чиста  грошова  сума» означає, що з вирученої від про- дажу майна  підприємства грошової  суми віднімаються  всі витрати, пов’язані з ліквідацією  підприємства.  Таке трактування справедливе, але склад витрат різними авторами визначається по-різному.

Тим часом оцінювач повинен керуватися тільки кошторисом  ви- трат ліквідаційної комісії. Причому  зазначені  в кошторисі  суми ко- штів беруться за номінальною  вартістю й не підлягають  коректуван- ню у зв’язку із прогнозованим ростом загального рівня цін.

4. Особливості оцінки вартості  цілого майнового комплексу в умовах банкрутства підприємства

У випадку  реалізації  збанкрутілого підприємства не вроздріб,  а як єдиного комплексу, виникає складна проблема — оцінити вартість підприємства як цілого  майнового  комплексу.  Така  оцінка  вимагає декілька інших підходів, ніж оцінка окремих об’єктів активів підпри- ємства.

Цілісний  майновий  комплекс (ЦМК) — господарський об’єкт із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг). Ціліс- ними  майновими  комплексами можуть  бути  структурні  підрозділи підприємства (цехи, виробництва, дільниці),  які виділяються в уста- новленому  порядку  в самостійні  об’єкти приватизації зі складанням роздільного  балансу. Вартість цілісного майнового комплексу  не до- рівнює арифметичній сумі окремих майнових об’єктів виробництва.

Вітчизняне законодавство у випадку  цілісного  майнового  комп- лексу передбачає всі три методи оцінки: балансової, ринкової й капі- талізованої  вартості.


 

Відповідно до методики оцінки майна шляхом капіталізації, реко- мендовано для всіх випадків оцінки майна, вартість цілісного майно- вого комплексу  визначати за методом відтворювальної вартості:

 

 

В         = О  + Н  + В


 

+ У  + В


 

+ (З + Ф


 

— К ),

 

цмк


з           а          кі


ні         дв


з           а          р

 

де  В


 

цмк


— вартість цілісного майнового комплексу;

 

з

 

О — залишкова вартість основних засобів з урахуванням індекса-

ції їх балансової вартості станом на 1 квітня 1996 року;

Н

 

 

а

 

— залишкова вартість  нематеріальних активів,  відображених

у балансі;

В

 

 

кі

 

— відновна вартість незавершених капітальних вкладень;

У

 

 

ні

 

— відновна вартість устаткування (невстановленого);

В

 

 

дв

 

— довгострокові фінансові вкладення;

з

 

З  — запаси і затрати, які включаються  у валюту балансу;

Ф

 

 

а

 

— фінансові  активи  (інші  позаоборотні  активи,  грошові  ко-

шти, розрахунки  та інші активи);

К

 

 

р

 

— кредиторська заборгованість (довгострокові пасиви, розра-

хунки та інші пасиви, резерви майбутніх витрат і платежів).

Як бачимо, на вартість ЦМК істотно впливає розмір кредиторської й дебіторської заборгованості підприємства.  Це варто враховувати, визначаючи вартість ЦМК під час приватизації або реорганізації  під- приємства. Але у випадку іпотеки або продажу майна боржника, мож- ливий також й інший порядок оцінки. Так, у випадку продажу майна боржника як ЦМК у ході продовження справи про банкрутство відчу- жуються всі види майна, призначеного для здійснення підприємниць- кої діяльності  боржника, у тому числі приміщення, споруди, устатку- вання, інвентар, сировина,  продукція й т.і. Але грошові зобов’язання не включаються  до складу ЦМК і виходить, не впливають  на вартість майна.  Вимоги  кредиторів  погашаються  за рахунок  сум, отриманих від продажу цілісного майнового комплексу боржника.

Запитання для самоперевірки

1. Що таке «чиста грошова сума» під час визначення ліквідацій- ної вартості?

2. Як впливає кредиторська та дебіторська заборгованість на вар- тість цілісного майнового комплексу?


 

3. Які різновиди  ліквідаційної вартості  враховують  під час бан- крутства підприємства?

Розрахункові завдання

№ 1. Постановка завдання: Оцінити  ринкову  вартість підприєм- ства ВАТ «Магазин  «Киянка»», використовуючи метод ринку капі- талу.

Характеристика господарської ситуації подана в таблиці 1.

Таблиця 1

 

 

Показники

ВАТ

«Магазин

«Киян- ка»»

Підприємства-аналоги (тис.  грн)

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Ринкова вартість

 

4483,1

16121,3

6432,8

4939,2

7765,9

9356,8

Прибуток  до оподаткування

 

616,9

 

319,2

 

942,8

 

685,9

 

603,5

 

749,0

 

І146,1

Грошовий потік

594,1

487,6

1259,7

767,3

589,7

945,0

1173,0

Сума дивіденд- них виплат

 

238,1

 

0

 

0

 

151,3

 

322,2

 

2ІЗ,4

 

377,8

Виручка від реа- лізації

 

10418,0

 

9674,7

 

6151,9

 

10977,7

 

2974,5

 

7778,0

 

17104

Балансова вар- тість активів

 

4300,3

 

4251,1

 

16294,4

 

4207,4

 

2576,8

 

7394,0

 

4182,4

 

Для виконання завдання  необхідно:

1. Провести  розрахунок  можливих цінових мультиплікаторів.

2. Розрахувати центр  діапазону  кожного  цінового  мультипліка- тора.

3. Здійснити розрахунок  проміжних  величин  вартості підприєм- ства залежно від обраних цінових мультиплікаторів.

4. Провести зважування отриманих проміжних величин вартості, виходячи із ступеня довіри до інформації.

5. Розрахувати ринкову вартість підприємства.