2. Інвентаризація як складова процесу оцінки майна підприємства

Найважливішою складовою  процесу оцінки майна підприємства є інвентаризація, здійснена  з урахуванням вимог «Положення про інвентаризацію майна»,  тому що майно підприємства-банкрута під- лягає реалізації з метою задоволення вимог кредиторів. Головна мета інвентаризації — визначити наявність  і стан майна за даними бухгал- терського  обліку, врегулювати  інвентаризаційну різницю  й відобра- зити результати інвентаризації в попередньому балансі.


 

Таким  чином,  за допомогою  інвентаризації визначається наяв- ність основних  фондів,  нематеріальних активів,  цінних  паперів, ко- штів і документів, визначаються обсяги незавершеного виробництва в натуральній формі,  і перевіряється їхня  відповідність  даним  бух- галтерського  обліку.

Особи,  відповідальні  за збереження  цінностей,  дають розписки про те, що до початку  інвентаризації всі цінності,  які надійшли  під їхню відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули — списані у ви- трати. Такі ж розписки  дають особи, що мають кошти на придбання або доручення  на одержання  цінностей.

Наявність цінностей під час інвентаризації визначається обов’яз- ковим підрахунком,  зважуванням, виміром.

Якщо виявлені  об’єкти не взяті на облік, а також об’єкти, стосов- но яких відсутні дані в облікових  реєстрах, інвентаризаційна комісія повинна  внести відповідні  зміни. Об’єкти, не взяті  на облік, або ви- явлені під час інвентаризації, повинні бути оцінені відповідно до дій- сної вартості  відтворення, а зношування визначається за технічним станом об’єктів з оформленням відомостей про оцінку й зношування за відповідними актами.

Від того, наскільки  повно й правильно здійснюється інвентариза- ція майна підприємства,  залежить  об’єктивність  оцінки  його майна. Те, якою мірою дотримані  вимоги інвентаризації майна й наскільки правильно її підсумки відображені в бухгалтерському балансі, визна- чається під час перевірки фінансової  звітності підприємства.