2. Метод прямої капіталізації доходу

Метод прямої капіталізації використовується у випадках, коли прогнозований річний доход постійний, і не має чітко вираженої тен- денції до зміни, період його отримання не обмежений часом.

За методом прямої капіталізації вартість нерухомості визначаєть- ся за допомогою використання лише двох змінних: очікуваного  до- ходу від оцінюваного об’єкта та норми доходу чи прибутку. Під дохо- дом, зазвичай, мають на увазі чистий операційний доход, який здатна принести  нерухомість  за рік, під нормою прибутку  — коефіцієнт або ставку капіталізації. Базова формула методу має такий вигляд:

 

 

V  I R


 

,           (6.1)

 

де   V — вартість об’єкта нерухомості, розрахована за методом прямої капіталізації доходу;

I — чистий операційний доход за період;

R — ставка капіталізації.

Метод прямої капіталізації доходу передбачає таку послідовність оціночних процедур:

1. Прогнозування валового доходу та операційних витрат. Визна- чення чистого операційного  доходу як різниці між валовим до- ходом та операційними витратами;

2. Обґрунтування вибору оціночної процедури  для визначення ставки капіталізації та її розрахунок;