ПЕРЕДМОВА

Становлення цивілізованих ринкових  відносин в Україні обу- мовлює необхідність більш якісної і різноманітної підготовки фахів- ців економічного  профілю.  Впровадження курсу «Оцінка  бізнесу та нерухомості»  продиктовано часом і об’єктивно необхідно для підви- щення професійного рівня майбутніх кадрів.

Треба відзначити,  що питання  оцінки  бізнесу та нерухомості  за- вжди були об’єктом пильної  уваги економістів  усього світу. У світо- вій практиці  сформовані  основні підходи до оцінки. Перехідні умови України вимагають інтерпретації і правильної адаптації  закордонних методик до наших умов.

В Україні  сформувалися первинний і вторинний ринки  нерухо- мості, усе більше громадян  і юридичних  осіб беруть участь у бізнесі, в операціях  з нерухомістю. Нерухомість є важливим  об’єктом інвес- тиційної діяльності. Процес приватизації, виникнення фондового ринку, розвиток системи страхування, перехід комерційних банків до видачі кредитів  під заставу нерухомості  формує  потребу в новій по- слузі — оцінці бізнесу, визначенні  вартості нерухомості.

Розвивається й законодавство щодо регулювання відносин у сфе- рі нерухомості.  Значною  подією стало прийняття Земельного і Ци- вільного кодексів, Закону  про оцінку. Уміння регулювати відносини, пов’язані з нерухомістю, її оцінкою та знання правової бази визначає ефективність системи менеджменту  організації і в свою чергу є запо- рукою життєдіяльності структур, що працюють на ринку нерухомості.

Особливість навчального  курсу «Оцінка  бізнесу та нерухомості» визначається і тим, що він заснований  на знанні інших дисциплін організаційно-економічного циклу і дозволяє не тільки практично застосувати ці знання,  але і якоюсь  мірою заповнити можливі  про- галини.

Даний конспект лекцій підготовлено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних  закладів з метою надання їм мето- дичної допомоги  у доскональному вивченні  навчальної  дисципліни

«Оцінка бізнесу та нерухомості». Він допоможе студентам у підготов- ці до практичних, семінарських  занять,  а також буде сприяти  більш


 

ефективному проведенню  лекційних занять  у формі  прямого  діало- гу зі студентами,  більш глибокому  розумінню  сутності проблем, що вивчаються,  розширенню  теоретико-пізнавального рівня  майбутніх економістів.

У даному конспекті  лекцій представлені  теоретичні та практичні питання експертної оцінки; розібрані підходи та методи оцінки бізне- су та нерухомості;  наведені практичні  приклади  та задачі, що полег- шують засвоєння  теоретичного  матеріалу. Представлена характерис- тика правової  бази оціночної  діяльності  в Україні.  Видання  містить питання для самоперевірки у кінці кожної теми, що дозволяє успішно засвоїти матеріал.