ТЕМА 5. ОЦІНКА ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ ЗА ВИТРАТНИМ ПІДХОДОМ

1. Загальна характеристика витратного  підходу. Сфера  застосу- вання.

2. Методи   розрахунку   вартості   відтворення  та  вартості   замі- щення.

3. Визначення зносу об’єктів нерухомості.

Студент повинен знати (розуміти):

 Сутність витратного  підходу , сферу його застосування.

 Вартість відтворення та заміщення.

 Методи  розрахунку  відтворювальної вартості та вартості замі- щення.

 Визначення зносу об’єкта нерухомості.

 Класифікацію конструктивних елементів  будови,  особливості їх зносу.

 Категорії  фізичного   стану  нерухомості   залежно  від  ступеня зносу.

 Взаємозв’язок зносу та знецінення об’єкта оцінки.

Студент повинен уміти:

 Робити  розрахунки  з метою визначення вартості відтворення.

 Розраховувати власний капітал за даними бухгалтерського зві- ту.

 Робити  розрахунки  зносу  окремих  конструктивних елементів будови.

 Користуватися довідниками УПВВ.