3. Узгодження результатів отриманих за допомогою різних підходів

Узгодження результатів  оцінки  —  визначення кінцевого  роз- міру вартості об’єкта оцінки на основі результатів, отриманих за допомогою різних підходів та методів оцінки. Адже, результатом застосування різних підходів оцінювання щодо одного й того ж самого об’єкта є одержання різних значень вартості. Остаточний висновок про вартість робиться за сукупністю одержаних резуль- татів, які, як правило, повинні бути близькими. Істотні розбіжності вказують  або на помилки  в розрахунках,  або на незбалансованість ринку.

Кінцевий  розмір вартості  об’єкта, що оцінюється  може визнача- тися двома способами: як середньоарифметична величина  або мате- матичним зважуванням.

Розрахунок  середньоарифметичної  величини   є  найпростішим, але й найбільш  неадекватним, оскільки  не враховує  внутрішні  та зо- внішні  фактори,  що впливають  на вартість  об’єкта. На практиці,  як правило,  цим методом  не користуються, натомість,  вартість,  зазви- чай, визначається шляхом суб’єктивного  зважування кінцевих ре- зультатів  оцінювання за формулою:

 

 — кінцева вартість об’єкта оцінки;

 

i

 

— вартості  об’єкта оцінки,  визначена  i-м підходом  (або  ме-

тодом): усі використані методи чи підходи оцінки вільно нумеру- ються;

i = 1, ..., n — кількість  застосованих  підходів (методів) оцінки;

i

 

Z — питомий коефіцієнт i-го підходу (методу)  оцінки. Наприклад, для визначення вартості  одного з об’єктів, оцінюва-

чем були  використані два підходи: доходний  та витратний (відсут-

ність об’єктів-аналогів  не дала змогу застосувати порівняльний під- хід до оцінки  цього майна).  Визначення кінцевого  розміру  вартості об’єкта оцінки на основі отриманих  результатів,  представлена  у таб- лиці 4.1.


 

Таблиця 4.1

Узгодження результатів оцінки математичним зважуванням

 

 

Назва підходу

Вартість, тис. грн

 

Питома вага

Середньозважена вартість, тис. грн

Доходний

14801

0,60

14801  06 = 8881

Витратний

8598

0,40

8598  04 = 3439

Порівняльний

0

Кінцева вартість, тис. грн:  8881 + 3439 = 12320

 

У процесі узгодження результатів, оцінювач повинен проаналі- зувати з позицій здорового глузду різні суми вартості об’єкта оцінки, отримані в результаті використання порівняльного, витратного та до- ходного підходів; проранжувати значення оцінок, отриманих різними методами, залежно  від умов застосування методів та об’єкта оцінки. Враховуючи  свій досвід та знання  визначити єдину  (кінцеву) суму оцінки вартості об’єкта.

Запитання для самоперевірки

1. З яких основних етапів складається процес оцінки об’єктів?

2. Назвіть  основні підходи до оцінки бізнесу.

3. Розкрийте сутність доходного підходу.

4. У чому  особливості  майнового  підходу  до оцінки  підприєм- ства?

5. В яких  умовах  можливе  застосування порівняльного підходу та його основних методів?

6. Дайте характеристику основним методам порівняльного підходу.

7. Як узгоджуються результати оцінки, отримані  за різними  під- ходами?

Тестові завдання

1. Яка  інформація використовується у цілях економічного оцінювання:

а) внутрішня інформація;


 

б) зовнішня  інформація;

в) жодна з зазначених;

г) зазначена у пунктах а) і б).

2.   Інформація,  яка   характеризує  умови  функціонування об’єкта  оцінки в регіоні, галузі та економіці в цілому, має назву:

а) внутрішня;

б) зовнішня;

в) неперевірена.

3. Інформація, яка характеризує діяльність оцінюваного під- приємства, має назву:

а) внутрішня;

б) зовнішня;

в) неперевірена.

4*. Що з наведеного не відповідає методам економічного оці- нювання:

а) витратний метод, б) дохідний метод,

в) індуктивний метод, г) дедуктивний метод, д) порівняльний метод.

5*. Джерелами внутрішньої інформації є:

а) фінансова звітність підприємства, б) засоби масової інформації,

в) матеріали баз даних оцінювачів;

г) історичні дані про підприємство.

6.  У  разі  проведення оцінки об’єкта  з  метою інвестування буде використовуватися:

а) витратний підхід;

б) порівняльний підхід;

в) дохідний підхід.


 

за:


 

7. Ліквідаційна вартість визначається у разі оцінки об’єктів

а) витратним підходом;

б) порівняльним підходом;

в) дохідним підходом.

8. Ступінь суб’єктивізму найвища у:

а) витратного  підходу;

б) порівняльного підходу;

в) дохідного підходу.