2.1. Характеристика витратного (майнового) підходу

Майновий (витратний) підхід до оцінки  бізнесу включає  у себе ряд методів, які дозволяють  оцінити бізнес як сукупність активів, що являють  собою певний  майновий  комплекс  достатній  для виробни- цтва продукції, робіт та послуг. Методи витратного  підходу дозволя- ють визначити,  скільки коштів необхідно новому власнику  для того, щоб створити  компанію  подібного профілю  з такими  ж характерис- тиками що і у підприємства,  що оцінюється. Отримані  оцінювачем результати дають підставу для прийняття рішення: придбати  готову компанію чи самостійно створити нове підприємство.

Отже,  витратний підхід побудований  на аналізі  активів  підпри- ємства; він включає такі основні методи:

—  метод скорегованої  балансової  вартості (або метод чистих ак- тивів);

—  метод заміщення;

—  метод ліквідаційної вартості.

Метод скорегованої балансової вартості (чистих активів). Балан- сова вартість  активів  і зобов’язань  підприємства внаслідок  інфляції, змін кон’юнктури  ринку,  використовуваних методів обліку,  як пра- вило, не відповідає ринковій вартості. В результаті постає завдання — коригування балансу підприємства. Для здійснення цього проводить- ся оцінка ринкової вартості кожного активу балансу окремо, потім визначається поточна  вартість  зобов’язань;  далі з ринкової  вартості суми активів  підприємства віднімається поточна  вартість  всіх його зобов’язань. Результат показує  оцінену вартість власного капіталу підприємства.  Ця методика розрахунку  вартості підприємства відпо- відає Міжнародним принципам бухгалтерського обліку і широко ви- користовується при нормативному оцінюванні  — під час визначення вартості  чистих  активів  акціонерних товариств  і в процесі привати-


 

зації державних  та комунальних підприємства,  тобто у тих випадках, коли мова йде про угоди з державним  та комунальним майном.

Метод  заміщення  полягає  у визначенні  витрат  у поточних  ці- нах на будівництво  підприємства,  яке має з оцінюваним  аналогічну корисність,  але на відміну від нього побудовано  за новим, сучасним архітектурним  стилем,  з  використанням  прогресивних  проектних та технологічних нормативів,  із застосуванням прогресивних мате- ріалів, конструкцій та обладнання. Дана методика  завжди  викорис- товувалася у радянський період при розробці  техніко-економічного обґрунтування будівництва об’єкта. Сьогодні  оцінювачі  можуть  ви- користовувати цей метод для приблизних розрахунків ринкової вар- тості підприємства.

Метод розрахунку ліквідаційної вартості базується на врахуванні загального  фінансового ефекту  від процесу  ліквідації  підприємства (упорядкованої або примусової) шляхом окремого продажу його ак- тивів.

Призначення оцінки,  визначеної  за витратним підходом,  різно- планове, наприклад, з метою оподаткування, страхування, техніко- економічного аналізу.

Основною  перевагою використання методів у рамках майнового підходу є те, що вони базуються  на реально існуючих активах та ви- тратах. В той же час вони «статичні», оскільки не враховують пер- спектив розвитку  підприємства,  його майбутню прибутковість.