2. Основні  підходи і методи оцінки вартості  підприємства

Оцінка підприємства являє  собою впорядкований цілеспрямова- ний процес визначення у грошовому виразі вартості об’єкта в умовах конкретного ринку. Метою цього процесу є розрахунок  у грошовому виразі  вартості, яка може бути найбільш  вірогідною  продажною  ці- ною та характеризувати властивості  об’єкта як товару.

Існує велика кількість методик оцінки вартості бізнесу, які групу- ються спеціалістами  в рамках доходного, майнового  (витратного) та порівняльного підходів. Кожен з трьох названих підходів передбачає використання в роботі властивих йому методів.

Основа доходного підходу — уява про вартість об’єкта як про ек- вівалент усіх очікуваних  доходів, які цей об’єкт здатен принести сво- єму власнику  у майбутньому  при його розумному використані.

Доходний підхід побудований на визначенні поточної вартості майбутніх доходів підприємства та включає:

—  метод капіталізації чистого прибутку;

—  метод дисконтування грошових потоків.

Метод капіталізації прибутку доцільно застосовувати, якщо очі- кується стабільна доходність бізнесу. Коли ж неможливо зробити прогноз  відносно  стабільності  доходів бізнесу або постійних  темпів їх зростання,  доцільно  використовувати метод дисконтування гро- шового потоку. Цей метод особливо успішно застосовувати у сферах бізнесу, де фінансовий стан компанії  залежить  від укладених  угод, а також при оцінюванні  порівняно молодих підприємств,  які ще не за- кріпилися на ринку та мають високий ступінь ризику бізнесу.


 

Взагалі методи доходного підходу використовують, коли є мож- ливість  обґрунтовано  визначити майбутні  грошові доходи оцінюва- ного підприємства.  Основною перевагою методів цього підходу є вра- хування  майбутніх  умов діяльності  підприємства: умов формування цін на продукцію, майбутніх капіталовкладень, умов ринку, на якому функціонує підприємство та інших факторів.