АНОТАЦІЯ

ОЦІНКА БІЗНЕСУ

ТА НЕРУХОМОСТІ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2009


 

 

ББК 65.281-86я73

УДК 332.6(075.8) О-93


Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-1454 від 20.06.2008)

 

 

Рецензенти:

Сабадирьова А. Л. — кандидат економічних  наук, доцент; Маркітан О. С. — кандидат економічних  наук, доцент; Карпов В. А. — кандидат економічних  наук, доцент.

Укладачі:

Кучеренко Віктор Романович — доктор економічних  наук, професор;

Квач Ярослав Петрович — кандидат економічних  наук, доцент;

Сментина Наталля Валентинівна — кандидат економічних  наук, доцент;

Улибіна Валентина Олексіївна — кандидат економічних  наук, доцент.

 

 

О-93


Кучеренко В. Р., Квач Я. П., Сментина  Н. В., Улибіна В. О.

Оцінка бізнесу та нерухомості. Навч. пос./ Кучеренко В. Р., Квач Я. П., Сментина  Н. В. та ін. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 200 с.

ISBN 978-966-364-935-1

 

 

У посібнику подані теоретичні та практичні питання  експертної оцінки; розібрані підходи та методи оцінки  бізнесу та нерухомості;  наведені практичні  приклади  та за- дачі, що полегшують засвоєння  теоретичного матеріалу. Представлена характеристика правової бази оціночної діяльності  в Україні. Видання  містить питання  для самопере- вірки у кінці кожної теми, що дозволяє успішно засвоїти матеріал.

Даний   посібник   підготовлено   для  студентів   економічних   спеціальностей ви- щих навчальних  закладів  з метою надання  їм методичної  допомоги  у досконально- му вивченні  навчальної  дисципліни «Оцінка  бізнесу  та нерухомості».  Він допоможе студентам  у підготовці  до практичних, семінарських  занять,  а також  буде сприяти більш ефективному проведенню лекційних занять у формі прямого діалогу зі студен- тами, більш глибокому розумінню сутності проблем, що вивчаються, розширенню теоретико-пізнавального рівня майбутніх економістів.

ББК 65.281-86я73

УДК 332.6(075.8)

 

ISBN 978-966-364-935-1


© Кучеренко  В. Р., Квач Я. П., Сментина Н. В., Улибіна В. О., 2009

© Центр учбової літератури, 2009