3. Принципи оцінки

В основі науки про оцінку лежить ряд принципів, які керують процесом виконання будь-якого завдання з оцінки та складання будь- якого звіту. Ці принципи  являють  собою трактову загальноекономіч- них законів  з позицій  учасників  ринку  нерухомості  та дозволяють


 

об’єднати, узагальнити фактори,  які впливають  на вартість майна. Правильне використанні принципів дозволяє отримати  достовірні висновки  щодо вартості оцінюваного об’єкта.

Принципи  оцінки  —  це  перелік  методичних  правил,  на  основі яких  визначається ступінь  впливу  різноманітних факторів  на вар- тість об’єкта, що оцінюється.

Всі принципи  поділяються на три групи:

1) принципи, засновані на уявленнях власника (користувача) про майно;

2) принципи,  пов’язані з експлуатацією майна;

3) принципи,  пов’язані з ринковим  середовищем.

Особливе  місце серед усіх існуючих принципів займає  принцип найбільш  ефективного використання. Він не належить  ні до однієї з перерахованих груп, а розглядається окремо як узагальнюючий прин- цип.

До конкретного оцінюваного об’єкта можуть бути застосовані відразу декілька принципів. У той же час, не в кожній ситуації, можна застосувати всі принципи  в повному обсязі.

Принципи, засновані на уявленнях власника (користувача) про майно  дозволяють  із точки зору користувача визначити корисність об’єкта, його прийнятну ціну на ринку, очікувані вигоди від володін- ня об’єктом. До цієї групи віднесені: принцип корисності; принцип заміщення; принцип очікування.

Будь-який об’єкт оцінки має вартість тоді, коли може бути корис- ним потенційному  власникові для реалізації  визначеної  ним еконо- мічної функції. Корисність  об’єкта — це здатність майна задовольни- ти потреби  користувача у даному  місці протягом  визначеного  часу. Принцип корисності заснований  на тому, що об’єкт із більшою корис- ністю для користувача має і більшу  вартість  на ринку.  Так, напри- клад, ціни продажу квартир у цегляних  будинках вищі ніж у панель- них, оскільки в них краща звуко- та теплоізоляція, а стіни «дихають».

Корисність  нерухомості,  призначеної для отримання доходу, ви- ражається у вигляді  потоку  доходів. Доходи  можуть  бути отримані внаслідок використання об’єкта під магазин, склад, стоянку тощо.

Принцип  заміщення  дозволяє встановити  верхню межу вартості оцінюваного  майна.  Він полягає  в тому, що поінформований поку- пець в умовах відкритого  ринку  не заплатить  за об’єкт нерухомості


 

більше, ніж за об’єкт, що має таку ж корисність,  прибутковість або більше ніж складуть витрати  на створення аналогічного  об’єкта в прийнятний термін. Якщо на ринку є декілька  об’єктів нерухомості з однаковою корисністю  для користувача,  то більшим  попитом  буде користуватися об’єкти, що мають найнижчу  ціну.

У покупця є варіанти вибору, й тому на вартість конкретного об’єкта вплине  наявність  пропозиції  аналогів  або вартість  їх ство- рення у прийнятний для нього термін. На вибір інвестора вплине вартість  запропонованих на ринку об’єктів з аналогічною  прибутко- вістю, які розглядаються ним як альтернативна можливість  інвесту- вання. Наприклад, замість того, щоб купити три дешеві автостоянки у малонаселеному районі, підприємець може придбати  одну дорогу автостоянку у центральній частині  міста, щоб отримати  аналогічну віддачу на інвестиції.

Принцип очікування заснований на тому, що на вартість майна впливають  вигоди  (переваги), що можуть  бути отримані  у майбут- ньому від володіння  цим об’єктом.

Очікування  майбутніх   вигод  виражається  у  грошовій   формі, при цьому  коректування до поточної  вартості  об’єкта можуть  бути як  позитивними так і негативними.  Наприклад, економічний спад, недостатня охорона порядку, негативна думка суспільства можуть призвести до відмови потенційних покупців  від придбання майна у даному районі. Очікуване будівництво станцій метро підвищить  вар- тість  неподалік  розташованих житлових  будинків  без  їх фізичних змін.

Таким чином, принцип заснований на привабливості майбутніх вигод від володіння об’єктом нерухомості: чим більше позитивних очікувань, тим більша вартість об’єкта.

Принципи, пов’язані з експлуатацією майна це: принцип внеску;

граничної продуктивності; принцип збалансованості.

Принцип внеску заснований на вимірюванні вартості кожного окремого елемента об’єкта, що оцінюється,  яка вноситься  ним до за- гальної вартості об’єкта. Враховується вплив  як наявності  елемента (внеску), так і його відсутності на зміну вартості майна.

Принцип граничної продуктивності полягає у тому, що додаткові грошові внески власника у об’єкт нерухомості будуть супроводжу- ватися  зростанням вартості  об’єкта до точки  максимальної продук-


 

тивності, після чого витрати  на створення додаткових  покращень  не будуть повністю компенсовані  збільшенням вартості об’єкта.

Наприклад, поновлення інтер’єру кафе привабить  додаткових відвідувачів, що підвищить доход об’єкта. Ще більш якісний дорогий ремонт цього ж приміщення, що перебуває у доброму стані, може не вплинути на зростання доходу. Отже, витрати на другий ремонт не будуть компенсовані.

Принцип збалансованості побудований на тому, що чим більш гармонійні та збалансовані елементи об’єкта, тим вище його вартість на ринку.  Наприклад, вартість  ресторану  з просторою  залою  буде вища вартості аналогічного  ресторану, в якому для прийому відвіду- вачів облаштоване  вузьке витягнуте  приміщення;  житловий будинок з гарним плануванням, продуманою системою комунікацій має біль- шу вартість, ніж об’єкт, елементи  якого менш збалансовані.  Згідно  з принципом  збалансованості необхідно  також  ураховувати кількість готелів, ресторанів, підприємств торгівлі в одному районі.

Принципи, пов’язані з ринковим  середовищем — це: принцип відповідності; принцип попиту й пропозиції; принцип конкуренції.

Ця група принципів дає змогу визначити:

—  залежність  вартості об’єкта нерухомості  від місця його розта- шування;

—  відповідність нерухомого майна за архітектурним стилем і рів- нем зручностей  потребам ринку;

—  рівень конкуренції на ринку оцінюваного майна;

—  зміну вартості  об’єктів нерухомості  під впливом  фізичного  й морального зносу.

Принцип відповідності заснований на тому, що об’єкт нерухомості досягає максимальної вартості в оточенні гармонуючих  об’єктів при сумісному характері використання земельної ділянки. Використання земельної ділянки повинно відповідати існуючим стандартам району, у якому  знаходиться нерухомість.  Нове  будівництво  повинно  бути витримано  у переважаючому стилі.

Саме однорідність об’єктів у районі і підтримує їх вартість на пев- ному рівні. Наприклад, наявність поряд з дорогими житловими будин- ками старих домів приведе до зменшення  ціни елітної нерухомості.

Принцип  попиту  та пропозиції побудований  на визначенні  вар- тості об’єкта співвідношення попиту та пропозиції  на ринку нерухо- мого майна.


 

Закон  пропозиції  полягає  у тому, що виробники вважатимуть за вигідніше  спрямовувати більшу  кількість  ресурсів  на виробництво даного товару  при більш високому  рівні цін на цей товар, аніж при більш низькому.  Тому, якщо, незважаючи  на зростання  цін продажу та підвищення ставок орендної плати, нерухомість продовжує  корис- туватися  попитом, на ринку нерухомості  буде з’являтися все більша кількість  забудовників.

Із зростанням пропозиції,  ринкова  ціна на об’єкти зменшується. Надмірний попит призводить  до пропозиції  об’єктів за більш висо- кими цінами та зростаюча ціна витісняє  деяких споживачів  з ринку.

Вартість  буде зменшуватися із зростанням попиту  та зменшен- ням пропозиції.  Коливання попиту  та пропозиції  на ринку  нерухо- мості відбувається повільно. При цьому попит швидше піддається змінам, ніж пропозиція: якщо є попит, то збільшити кількість  пропо- зиції буває важко, оскільки будинки будуються довго — від декількох місяців  до декількох  років, а у випадку  надлишку  нерухомості,  ціни залишаються низькими декілька  років.  Тому  оцінювачу  необхідно постійно слідкувати  за розвитком та станом ринку.

Безумовно, закон попиту та пропозиції не абсолютне правило, що виконується усіх без винятку  ситуаціях.  Наприклад, зниження ціни надто дорогих будинків  (віл)  може призвести до зменшення  обсягів попиту на них, якщо покупцями керує не тільки та не стільки бажан- ня отримати чисто економічну вигоду, скільки необхідність постійно демонструвати свою приналежність до вузького  кола «вибраних».  І навпаки,  підвищення ціни  подібного  товару,  що робить  його недо- ступним для рядового покупця,  перетворює  його у символ багатства та збільшує обсяги попиту.

Принцип конкуренції базується  на тому, що ринкові ціни встанов- люються на певному рівні з урахуванням конкуренції.

Основною  рисою конкурентного ринку є наявність  великої кіль- кості незалежно  діючих продавців,  що пропонують  свою продукцію. Конкурентна фірма не може встановлювати ринкову ціну, оскільки її частка у загальному обсязі пропозиції незначна. Встановлювати ціну, вищу за ринкову  марно, оскільки  покупці  не стануть купувати  про- дукцію.

Принцип  найбільш  ефективного використання передбачає  ви- значення  вартості  майна  за умови  використання його  найкращим,


 

найбільш  ефективним способом, навіть якщо поточне використання оцінюваного майна інше. Оцінювач має проаналізувати альтернатив- ні варіанти  використання об’єкта, виявити найкращий та найбільш ефективний з усіх можливих варіантів  і саме його використовувати для розрахунку  ринкової вартості майна.

При  цьому,  для  варіанту  найбільш  ефективного використання оцінюваного об’єкта існує декілька обмежень: максимальна ефектив- ність, фінансова  обґрунтованість, фізична  здійсненність  та відповід- ність законодавству.

Максимальна ефективність визначається дисконтуванням гро- шових майбутніх грошових потоків від альтернативних варіантів ви- користання майна з урахуванням рівня ризику інвестування.

Під фінансовою  обґрунтованістю мають на увазі обґрунтування доцільності  фінансування інвестиційного проекту,  обґрунтування здатності цього проекту забезпечити доход, що буде достатній для покриття інвестиційних витрат  та отримання очікуваного  прибутку на вкладений капітал.

Обґрунтування можливості  варіанту  найбільш  ефективного ви- користання бути фізично  здійсненним будується  на аналізі  співвід- ношення якості, витрат та терміну реалізації проекту, вірогідності стихійного  лиха,  доступності  транспорту,  можливості  підключення до комунікаційних послуг.

Для  встановлення відповідності  варіанту  використання законо- давству необхідно проаналізувати будівельні  та екологічні  нормати- ви: обмеження  поверховості, заборона на будівництво в даному райо- ні, зонування,  пожеженебезпечність та інше.

Результати аналізу  найбільш  ефективного використання врахо- вуються, коли вартість майна визначається з метою вибору відповід- ного варіанту  будівництва чи реконструкції, під час аналізу  інвести- ційних проектів.

У цілому, використання принципів оцінки дозволяє врахувати найбільш важливіші фактори, що впливають на вартість оцінюваного майна, та допомагають максимально наблизити отримані результати до реальної економічної дійсності.


 

Запитання для самоперевірки

1. Чим відрізняються поняття  «вартість» і «ціна»?

2. Які ви знаєте види вартості?

3. Як пов’язані між собою вид вартості та мета оцінки?

4. Охарактеризуйте чинники, що впливають на вартість оцінюва- ного майна.

5. Які основні принципи  оцінки; їх групування?

 

 

1. Ціна і вартість:


Тестові завдання

 

а) завжди співпадають;

б) не співпадають.

2*. На розмір вартості у разі оцінки впливають:

а) попит;

б) пропозиція;

в) ризик;

г) настрій учасників угоди.

3. Ціна може відхилятися від вартості через:

а) певні інтереси покупця або продавця; б) залежно від фінансових  можливостей; в) ціна не відрізняється від вартості;

г) через обставини, зазначені у пунктів а) і б).

4. Яка  вартість не відповідає видам вартості з позицій оці- нювання:

а) інвестиційна; б) нормативна; в) ринкова;

г) страхова.

5. Найбільш вірогідна ціна, яка виникає між типовим продав- цем та покупцем має назву:

а) ринкова вартість;

б) інвестиційна вартість;


 

г) балансова вартість.

6. Вартість об’єкта, розрахована для конкретного інвестора та заснована на його планах, називається:

а) вартістю у використанні;

б) інвестиційною вартістю;

в) обґрунтованою ринковою вартістю;

г) балансовою вартістю.

7. Ринкова та інвестиційна вартості найчастіше:

а) співпадають;

б) не співпадають.

8. Вартість створення (придбання) сучасного до оцінюваного майна об’єкта-аналога має назву:

а) балансова вартість; б) вартість заміщення;  в) вартість відтворення;  г) скрапова вартість.

9. Вартість створення (придбання)  ідентичного до оцінюва- ного майна об’єкта  має назву:

а) балансова вартість; б) вартість заміщення;  в) вартість відтворення;  г) скрапова вартість.

10. До принципів, заснованих на уявленнях власника (корис- тувача) відносять принципи:

а) корисності, заміщення,  очікування;

б) доданої продуктивності, граничної  продуктивності, збалан- сованості;

в) відповідності, попиту та пропозиції, конкуренції.

11. До принципів, пов’язаних з ринковим середовищем відно- сять принципи:

а) корисності, заміщення,  очікування;


 

б) доданої продуктивності, граничної  продуктивності, збалан- сованості;

в) відповідності, попиту та пропозиції, конкуренції.

12. До принципів, пов’язаних з експлуатацією об’єкта  оцінки відносять принципи:

а) корисності, заміщення,  очікування;

б) доданої продуктивності, граничної  продуктивності, збалан- сованості;

в) відповідності, попиту та пропозиції, конкуренції.

13*. Що з нижчепереліченого відповідає визначенню ринкової вартості:

а) найбільш імовірна ціна угоди;

б) покупець і продавець мають типову мотивацію;

в) вартість, розрахована з урахуванням продажу в кредит;

г) вартість, розрахована на конкретну  дату;

д) об’єкт оцінки  виставлений на відкритий  ринок у формі пу- блічної оферти.

14. Що з нижчепереліченого відповідає визначенню інвести- ційної вартості:

а) вартість для конкретного інвестора;

б) вартість в обміні;

в) вартість,  розрахована на основі  дисконтування очікуваних доходів;

г) вартість у користуванні;

д) усі відповіді відповідають визначенню інвестиційної вартості.

15. Якщо  інвестор отримує об’єкт  нерухомості, виходячи із пропозиції про збільшення його прибутковості, то він  виходить із принципу;

а) заміщення; б) конкуренції; в) корисності; г) очікування; д) внеску.