2.4. Родові та власні ознаки нерухомого майна

Маючи земельну ділянку як складову частину, всі штучні будови (об’єкти нерухомості) володіють родовими ознаками, які дозволяють відрізнити їх від рухомих об’єктів. Це:

1. Стаціонарність, нерухомість. Ця ознака характеризується міцним фізичним зв’язком об’єкта нерухомості  із земною поверхнею


 

та неможливістю його переміщення у просторі без фізичного  руйну- вання й нанесення шкоди, що робить цей об’єкт непридатним для по- дальшого використання.

2. Матеріальність. Нерухомість завжди функціонує у натурально- речовій формі. Фізичні характеристики об’єкта нерухомості  включа- ють, наприклад,  дані про розміри, форму, поверхню, ландшафт.

3. Довговічність. Термін використання нерухомості вище ніж тер- мін використання усіх інших товарів  (винятком є окремі види кош- товного каміння й виробів із дорогоцінних  матеріалів).

Крім  загальних   родових  ознак  нерухомості,  можна  виділити   і власні ознаки,  які визначаються конкретними показниками залежно від виду об’єкта нерухомості. Так, практично неможливо говорити про дві однакові квартири,  земельні  ділянки,  споруди, оскільки  у кожної обов’язково будуть відмінності: розташування стосовно інших об’єктів нерухомості, до частин світу, до інфраструктури. Це свідчить про уні- кальність і неповторність кожного окремого об’єкта нерухомості.

Нерухомість володіє  підвищеною  економічною  цінністю. Це зу- мовлено тим, що вона призначена для довгострокового використання і не споживається у процесі використання. Як правило,  нерухомість має конструктивну складність, що вимагає значних витрат на підтри- мання її у належному  стані.

Крім того, об’єкт нерухомості завжди має своє функціональне призначення, яке може бути виробничим і невиробничим. Об’єкти, що мають виробниче  функціональне призначення прямо  чи непря- мо беруть  участь  у виробництві продукції,  наданні  послуг. Об’єкти невиробничого призначення забезпечують  умови для проживання та обслуговування людей.

Нерухомість завжди виступає як об’єкт довгострокового  інвесту- вання.

Запитання для самоперевірки

1. У яких аспектах може розумітися оцінка бізнесу?

2. Охарактеризуйте особливості бізнесу як товару.

3. З якою метою оцінюється підприємство та окремі його елементи?

4. Як законодавство України  визначає нерухоме майно?


 

5. Які основні об’єкти нерухомості?

6. Охарактеризуйте родові ознаки нерухомості.

7. Які ознаки об’єктів нерухомості відносять до власних?

8. Як класифікується нерухоме майно?

Тестові завдання

1. Нерухоме майно включає:

а) усе матеріальне майно над поверхнею землі;

б) земельні ділянки;

в) усе, що міцно пов’язане з землею і не може бути переміще- ним без завдання  йому шкоди;

г) земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на них, пере- міщення  яких  є неможливим без їх знецінення та зміни  їх призначення.

2. За якими родовими ознаками об’єкти нерухомості відрізня- ються від об’єктів  рухомого майна:

а) нерухомість, матеріальність, довговічність; б) нерухомість, висока вартість, довговічність; в) унікальність,  висока вартість, довговічність.

3. Об’єкти нерухомості є:

а) високоліквідними; б) низьколіквідними; в) неліквідними.

4. Мета  оцінки — це:

а) визначення вартості майна;

б) визначення вартості майна на дату оцінки.

5. Об’єктом оцінки можуть бути:

а) матеріальні  активи;

б) нематеріальні  активи;

в) жодне із зазначених;

г) об’єкти, перелічені у пунктах а), б).