1.3. Необхідність та мета оцінки бізнесу

Професійний оцінювач у своїй діяльності  завжди керується  кон- кретною  метою. Чітке,  грамотне  формулювання мети дозволяє пра- вильно визначити вид вартості, що розраховується, вибрати метод оцінки.

Слід зазначити,  що об’єктом різних  угод (купівлі-продажу, кре- дитування,  страхування, оренди,  лізингу  тощо)  може  бути  як  під-


 

приємство  у цілому, так і окремі його частини. Відповідно до цього з урахуванням методичних особливостей та технології оціночних робіт може оцінюватися:

—  підприємство у цілому;

—  нерухомість підприємства;

—  машини, обладнання, тобто машинний парк підприємства;

—  нематеріальні  активи підприємства.

Найбільш характерними випадками,  коли виникає  потреба у ви- значенні вартості бізнесу (підприємства як єдиного майнового комп- лексу) є:

—  визначення вартості цінних паперів у разі купівлі-продажу ак- цій підприємства на фондовому  ринку. Купівля підприємства, що перебуває  у акціонерній власності,  це купівля  усіх акцій, емітованих  даних підприємством. Але, для того, щоб контр- олювати підприємство достатньо купити лише контрольний пакет акцій. Незалежно від того, купується  контрольний чи неконтрольний пакет акцій, інвестору, щоб прийняти обґрун- товане інвестиційне рішення, необхідно оцінити власність під- приємства та частку цієї власності, яка припадає на придбаний пакет акцій, що продавався,  а також можливі  майбутні доходи від бізнесу;

—  визначення вартості підприємства у разі його купівлі-продажу цілком або по частинах на аукціоні або за конкурсом, що здій- снюється за процедурою банкрутства або при приватизації;

—  реструктуризація (злиття, поглинання, виділення самостійних підприємств із складу холдингу) та ліквідація  підприємства як за рішенням власника так і за рішенням арбітражного суду при банкрутстві підприємства.

—  розробка бізнес-плану розвитку підприємства.  У процесі стра- тегічного планування важливо  оцінити  майбутні  доходи фір- ми, ступінь її стійкості та цінність іміджу;

—  визначення кредитоспроможності підприємства та вартості за- стави  при кредитуванні.  У даному  випадку  оцінка  необхідна у зв’язку з тим, що вартість  активів  за даними бухгалтерської звітності може бути відмінною від їх ринкової вартості;

—  страхування, в процесі якого виникає необхідність визначення вартості активів напередодні втрат;


 

—  оподаткування. При визначенні бази оподаткування необхідно мати об’єктивну оцінку компанії;

— прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Інфляція спотворює фінансову звітність компанії, а періодичне переоці- нювання  майна  дозволяє підвищити  реалістичність фінансо- вої звітності, яка є базою для прийняття фінансових  рішень;

—  внесення до уставного капіталу внесків засновників;

—  визначення розміру орендної плати при здачі бізнесу в оренду.

 

 

Рис. 2.1. Сфера використання оцінки


 

Найбільш характерні  випадки, коли виникає  потреба у визначен- ні вартості окремих елементів підприємства,  представлені  на рис. 2.1.

Обґрунтованість та достовірність оцінки вартості бізнесу багато в чому залежить  від того, наскільки  правильно визначена  сфера вико- ристання  оцінки: купівля-продаж, отримання кредиту, страхування, оподаткування та т.п.